Bases i convocatòria d'ajuts per a la realització d'obres de reforç estructural en edificis residencials plurifamiliars afectats d'aluminosi. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-08-2015

TIEMPO DE LECTURA:

Bases i convocatoria d ajuts per a la realitzacio d obres de reforç estructural en edificis residencials plurifamiliars afectats d aluminosi.

  • Plazo de la solicitud: CERRADO , 06/08/2015 hasta 06/02/2016
  • Tipo: Convocatorias
  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Categorías: Construcción y obras, Vivienda e hipotecas

Descargar en PDF


ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt

EDICTE

Assumpte: Exposició pública de les bases i convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la realització d'obres de reforç estructural en edificis residencials plurifamiliars afectats d'aluminosi.

Es fa públic que en data 23 de juliol de 2015 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment les bases i convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la realització d'obres de reforç estructural en edificis residencials plurifamiliars afectats d'aluminosi, amb la redacció que figura a l'expedient.

S'informa que també es va acordar que es publicaria un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal i que es disposa d'un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació a efectes d'examen i de presentació de reclamacions.

Vilassar de Dalt, 27 de juliol de 2015 L'alcalde delegat, Benet Oliva Ricós

Realización de obras