Bases i convocatòria per a la concessió d'ajuts de caràcter social en l'àmbit de les activitats d'estiu i extraescolars del curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 28/03/2017 hasta 21/04/2017
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 13 de març de 2017 ha aprovat l'obertura de convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts econòmics amb finalitat de caràcter social en l'àmbit de les activitats d'estiu i extraescolars durant el curs 2017-2018, amb el text següent:

'Aquest Ajuntament, als efectes d'atenció social als infants del municipi, atorga ajuts econòmics a persones amb recursos insuficients per fer front a despeses específiques, de caràcter extraordinari, per facilitar l'accés a la realització d'activitats extraescolars a tots els infants del Prat de Llobregat que formin part de famílies amb dificultats econòmiques i socioeconòmiques.

Procedeix obrir convocatòria pública per a l'atorgament de les referides subvencions, convocatòria que es regirà per allò exposat en les bases reguladores especifiques abans esmentades i per l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament, aprovada el 5 de juny de 2013 i que figura publicada a la seu electrònica de la Corporació. En allò que no estigui previst en aquestes disposicions, serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament, així com la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions publiques.

Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09 de juliol de 2015, pel qual s'efectua la delegació de competències de l'alcalde a la Junta de Govern Local, s'acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts econòmics amb finalitat de caràcter social en l'àmbit de les activitats extraescolars i d'estiu i procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica de l'Ajuntament, juntament amb aquest acord.

Segon.- Obrir convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts econòmics amb finalitat de caràcter social en l'àmbit de les activitats extraescolars i d'estiu.

Tercer.- Poden optar a ser beneficiaris d'aquests ajuts econòmics els infants i joves empadronats a aquest municipi, nascuts entre els anys 1999 i 2014 (ambdós inclosos), amb 3 anys complerts com a màxim el 26 de juny de 2017 en activitats d'estiu.

Excepcionalment s'inclourà a joves nascuts abans de 1999 quan aquests estiguin cursant educació secundària obligatòria o escolaritzats al centre d'educació especial Can Rigol durant el curs 2017-2018, o quan participin en l'activitat d'estiu organitzada per Disprat Lleure.

Tos els beneficiaris han de dur a terme la seva activitat en un centre educatiu o en una entitat de les definides a l'apartat 2 de les Bases.

Quart.- El termini de presentació de sol·licituds serà del 28 de març fins el 21 d'abril de 2017. Aquestes podran presentar-se en l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, plaça de la Vila 1, sens perjudici que pugui presentar-se també a través de qualsevol dels mitjans establerts en la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Les persones sol·licitants hauran de presentar la següent documentació:

- Full de sol·licitud de l'ajut (Model I).

- En el cas de tramitar una sol·licitud per a les activitats extraescolars de l'Escola Municipal de Música o Escola d'Arts, un cop concedida la subvenció, les persones sol·licitants hauran de presentar també el Model II (certificat de l'entitat que demostri que hi està inscrit per dur a terme activitat extraescolar durant el curs 2017-2018). En aquest cas, el document s'ha de lliurar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OIAC) i el termini per presentar aquest Model II serà el 13 d'octubre de 2017.

- En el cas de tramitar una sol·licitud a la resta d'activitats extraescolars, les persones sol·licitants hauran de tramitar la seva inscripció definitiva a l'entitat organitzadora en el termini màxim fins el 13 d'octubre de 2017.

Les entitats organitzadores hauran de presentar a l'OIAC la següent documentació:

- Document d'adhesió al programa d'ajuts per a l'estiu 2017 i/o curs 2017-2018 (Model III). Aquest document s'haurà de lliurar abans de l'inici de les activitats.

- Document amb la relació d'infants i joves inscrits amb ajuts de les seves activitats extraescolars (Model IV). En aquest cas, el termini per presentar aquest Model IV serà el 20 d'octubre de 2017.

- Imprès de sol·licitud de transferència bancària per a pagament a creditors degudament segellat per l'entitat bancària.

Aquests documents estaran a disposició dels interessats en la seu electrònica de l'Ajuntament.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses a tràmit. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts a les bases o no incorpora la documentació necessària, es requerirà a l'interessat perquè l'esmeni en el termini de deu dies, amb l'advertiment que si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, d'acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Cinquè.- El procediment de concessió de les subvencions és l'establert en els articles 15 a 18 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament. L'avaluació de les sol·licituds es portarà a terme d'acord amb els criteris establerts en les bases reguladores específiques, per una comissió avaluadora que elaborarà un informe o acta sobre la base del qual, el tinent d'alcalde competent formularà la proposta. La comissió avaluadora estarà integrada per les persones següents:

Presidenta: La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials, Pilar Eslava Higueras.

Vocals:

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Esports i Salut Pública, Juan Pedro Pérez Castro.

El cap de la Secció d'Educació, Joan Carles Navarro Morera.

El cap de la Secció de Serveis Socials, Àngel Longan Ruiz.

El cap de la Secció de Cultura, Rafael Milán Amat.

La cap de la Secció d'Esports, Olga Asensio Farrés.

La tècnica municipal de Joventut, Lidia Montero Pérez.

Secretari: El cap de projectes de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials, Josep A. Vallecillos Melgarejo.

L'òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local en el termini màxim de 60 dies des de la finalització del termini fixat per a la presentació de sol·licituds. Les resolucions de concessió es notificaran als interessats i seran objecte de publicació a la seu electrònica de l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Sisè.- L'import màxim destinat a l'atorgament dels ajuts per a la realització d'activitats d'estiu i extraescolars al Prat és de 143.500,00 EUR, per a l'exercici de 2017, a càrrec de les partides pressupostàries 75.000,00 a la partida 43 326 (489.07) d'Educació i 68.500,00 EUR a la partida 17 3411 (489.06) d'Esports, centres de cost: 2.05.1.01 i 2.02.1.01.

Els imports totals dels ajuts, es distribueixen en funció de:

- Activitats d'estiu: un màxim de 40.000,00 EUR.

- Activitats extraescolars de l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Arts: un màxim d'11.000,00 EUR.

- Resta d'activitats extraescolars: un màxim de 92.500,00 EUR.

Els imports no atorgats en algun d'aquests programes, podran redistribuir-se en els programes restants.

La determinació de l'import assignat a cada sol·licitant es realitzarà tenint en compte els criteris establerts al punt 8 de les bases reguladores específiques.

Les sol·licituds aprovades per a activitats extraescolars de l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Arts tindran un ajut corresponent al percentatge assignat de l'import de l'activitat.

L'import de l'ajut s'abonarà una vegada formalitzades les inscripcions dels beneficiaris. Es realitzarà un primer pagament del 60% de l'import total de cadascun dels imports concedits, un cop les entitats organitzadores presentin a l'Ajuntament:

- Per a activitats d'estiu: com que la gestió de les inscripcions es realitzen directament per l'Ajuntament, les entitats organitzadores no ha de realitzar cap tipus de tràmit.

- Per a activitats extraescolars de l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Arts: com que els beneficiaris han d'aportar posteriorment el certificat Han aportat posteriorment el certificat que demostri que hi està inscrit per dur a terme l'activitat extraescolar durant el curs 2017-2018, un cop aprovat aquest bloc d'ajuts s'abonarà automàticament a les entitats organitzadores.

- Per a la resta d'activitats extraescolars: l'entitat organitzadora ha de presentar una relació de beneficiaris inscrits en les seves activitats.

El pagament del 40% restant de l'import es realitzarà a l'entitat un cop justificades les assistències dels infants beneficiaris dels ajuts a les seves activitats i serveis.

Setè.- Les subvencions concedides s'hauran de justificar en el termini i en la forma indicats en les bases reguladores.

Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció atorgada i, si escau, el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, quan la persona beneficiària incompleixi les obligacions establertes en les bases reguladores de la subvenció o en la normativa general de subvencions.

Les persones beneficiàries podran renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la subvenció atorgada, si ho comuniquen a l'Ajuntament en un termini màxim de 15 dies des del moment en què es produeixi el fet que va motivar la renuncia. L'òrgan competent de l'Ajuntament dictarà la resolució que procedeixi.

Vuitè.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l'Ajuntament serà inclosa en un fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà tractada amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.'

El Prat de Llobregat, 21 de març de 2017 La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials, Pilar Eslava Higueras

Actividades extraescolares
Actividades de servicios sociales
Juventud
Música
Familia
Educación
Actividades de ocio y tiempo libre
Servicios Sociales
Cultura
Salud