Bases i convocatòria per a l'alumnat de monogràfics de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, curs 2015/2016. Text. Aprovació. Termini presentació sol·licituds. - Boletín Oficial de Tarragona de 31-10-2015

TIEMPO DE LECTURA:

Bases i convocatoria per a l alumnat de monografics de l Escola d Art i Disseny de la Diputacio a Tortosa, curs 2015/2016. Text. Aprovacio. Termini presentacio sol licituds.


Plazo de la solicitud:
Ver Detalles , 31/10/2015 hasta ----
Tipo:
Becas
Boletín:
Boletín Oficial de Tarragona
Categorías:
Cultura e idiomas

Descargar en PDF


2015-10043

Diputació de Tarragona

Servei d'Assistència al Ciutadà - Gestió de Centres d'Educació

Anunci

La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de data 16 d'octubre de 2015, exercint les competències delegades per la Presidència (Decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015), ha adoptat l'acord següent:

Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques per a alumnat dels cursos monogràfics que s'imparteixen a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, curs 2015-16, que correspon a la següent línia de foment:

Beques per a alumnat dels cursos monogràfics que s'imparteixen a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa i que col·laboren amb entitats en la realització de projectes de conservació-restauració i-o projectes de creació artística, curs 2015-2016:

- Règim específic de la convocatòria: Bases específiques reguladores de la concessió de beques per a alumnat dels cursos monogràfics de l'Escola d'Art i Disseny a Tortosa i que col·laboren amb entitats en la realització de projectes de conservació-restauració i-o projectes de creació artística que es duen a terme al centre, cus 2015-2016. (Annex).

- Crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques: partida 2015-2020-326-48000.

- Quantia total màxima: 2.714,68 ¬ (projecte pressupostari 2015-220-90)

- L'objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de les beques convocades, els requisits per sol·licitar-les i la documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, així com els criteris de valoració consten a les bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.

- Règim de la concessió: Competitiva, amb una resolució.

- Termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment: Sis mesos a partir del 30 d'abril de 2016.

- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC-Unitat de Gestió de Centres d'Educació.

- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.

- Termini de presentació de les sol·licituds: a partir de la data de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el BOP de Tarragona i fins el 30 d'abril de 2016.

- Forma de presentació de les sol·licituds: en paper.

- Mitjà de notificació de les resolucions: en el domicili indicat pel sol·licitant.

- Règim d'acceptació: tàcita, si no es manifesta el contrari en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució.

- Règim general aplicable: Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions; Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona; Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei la Llei 26-2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.

- Règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l'endemà de la publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant el president de la Diputació.

Es fa públic per a coneixement general.

Tarragona, 22 d'octubre de 2015.

La secretària general, Pilar Sánchez Peña.

Annex

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A ALUMNAT DELS CURSOS MONOGRÀFICS DE L'ESCOLA D'ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA QUE COL·LABOREN AMB ENTITATS EN LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ I-O PROJECTES DE CREACIÓ ARTÍSTICA. CURS 2015-2016.

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir les normes específiques per a la concessió de beques individuals per a alumnes dels cursos monogràfics que imparteix l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa i que col·laboren en la realització de projectes de conservació-restauració o de creació artística procedents d'entitats que es duen a terme al taller de restauració o a d'altres tallers de l'Escola respectivament, durant el curs 2015-2016.

2. Actuacions becades

Les actuacions becades són l'import abonat de les taxes de matrícula dels cursos monogràfics que s'imparteixen a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa durant el curs 2015-2016.

3. Principis informadors del procediment de concessió

El procediment per a la concessió de les beques regulades en aquestes bases es regeix pels principis de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

4. Import de les beques

L'import de la beca és l'import de la matrícula dels monogràfics, curs 2015-2016, que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona ¿ Taxa per la prestació del servei d'ensenyaments artístics que s'imparteixen a les Escoles d'Art i Disseny i Taller d'Art de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 140, de 17 de juny de 2015) d'aplicació per al curs 2015-2016.

L'assignació pressupostària es distribuirà seguint l'ordre de puntuació obtinguda per les persones sol·licitants en aplicació dels criteris de valoració de la base 9.

5. Beneficiaris

5.1 Requisits generals:

a) La persona beneficiària ha de ser alumne-a, durant el curs 2015-2016, als cursos monogràfics que s'imparteixen a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa.

b) Ha de ser veí-na o resident a qualsevol població de les comarques de Tarragona o de les Terres de l'Ebre.

c) Complir amb els requisits generals previstos a l'art. 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la base 7 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

El requisit d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s'han d'acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable (Annex 2). Si s'escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l'exactitud i veracitat de la declaració d'ofici, si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l'AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l'autorització, previ requeriment al sol·licitant d'aportació de la documentació.

Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

d) Haver abonat la totalitat de l'import de la matrícula.

5.2 Requisits específics:

Alumnat matriculat als cursos monogràfics 2015-2016 que:

- Hagi cursat anteriorment algun curs monogràfic de l'Escola i que, per tant, té experiència prèvia en la restauració de béns culturals o en la creació artística d'obres procedents d'entitats que es duen a terme al centre.

- O bé, no hagi cursat cap curs monogràfic de l'Escola però que tingui coneixement i experiència prèvia en el camp de la restauració o de creació artística, demostrable mitjançant un certificat del centre on hagi rebut la formació pràctica.

6. Incompatibilitat

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada en concepte de matrícula de cursos monogràfics per al curs 2015-2016 de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, per un altre organisme o ens, ja sigui públic o privat.

La Diputació pot demanar a altres organismes la informació necessària en relació a l'ajut o beca que ha atorgat als sol·licitants, d'acord amb l'autorització expressa que consta a la sol·licitud (Annex 2).

7. Publicitat de la convocatòria i de les bases.

La convocatòria i les bases que regulen la concessió d'aquestes beques es publiquen al BOP de Tarragona, a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i el centre les exposa en el seu tauler d'anuncis juntament amb la informació dels projectes de conservació-restauració i-o de creació artística del curs 2015-2016.

8. Sol·licituds i documentació annexa.

8.1. Per part de l'alumne-a:

Emplenar la sol·licitud (annex 1), i adjuntar la documentació que s'especifica a l'annex 1.1.

La sol·licitud i documentació preceptiva s'ha de presentar, preferentment, al Registre Auxiliar de la Secretaria de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa o bé al Registre General de les Terres de l'Ebre (c. Moncada, 32 ¿ 43500 Tortosa).

La persona responsable de la Secretaria revisarà les sol·licituds i verificarà que s'ha aportat la documentació requerida. Un cop revisada trametrà els expedients a la Unitat de Gestió de Centres d'Educació.

8.2. Per part del centre:

Certificat amb la valoració de les beques amb la puntuació, signat per la direcció del centre.

9. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds

Els criteris que prevalen en la valoració de les sol·licituds per concedir beca, són els següents:

9.1. Nombre de cursos realitzats i assolits a les diferents edicions de cursos monogràfics de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa: de 0 a 10 punts.

9.2. Nombre d'hores de col·laboració al taller de restauració en la realització de treballs de conservació-restauració procedents d'entitats o en altres tallers en la realització de projectes de creació artística procedents d'entitats: de 0 a 10 punts.

9.3. Nivell de coneixements i habilitats en el camp de la restauració o de la ceràmica (certificat de la base 7.2): de 0 a 10 punts.

9.4. Nombre de cursos realitzats i assolits impartits per altres centres: de 0 a 5 punts.

Només es valoraran els mèrits dels últims 10 anys.

La direcció del centre, amb l'assistència de les professores de restauració o d'altres tallers, valorarà les sol·licituds i emetrà el certificat corresponent.

10. Acceptació de la beca

En el supòsit de concessió, la beca s'entén acceptada si la persona beneficiària no manifesta el contrari en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la recepció de la notificació.

11. Gestió

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la forma que es detallen en aquestes bases suposa la inadmissió de la sol·licitud. La inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.

En els supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot requerir a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies des de l'endemà de la recepció de la notificació, esmeni la falta o aporti els documents preceptius.

La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquestes Bases, en els terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.

12. Pagament

Una vegada notificada la concessió de beca i acceptada tàcitament per la persona beneficiària, es lliurarà l'import al compte bancari que consta a la sol·licitud (annex 3).

En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes amb la Diputació de Tarragona, es procedirà a la compensació de crèdit.

13. Acceptació de les bases

El fet de participar en la convocatòria amb la presentació d'una sol·licitud per optar a la concessió de beca implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

14. Règim jurídic aplicable

- Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

- Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

- Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

- Llei 30-1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.

- Normativa aplicable de la Llei general pressupostària.

Artes
Cultura