Bases i convocatòria pública d'ajuts socials per accedir als serveis de residència assistida per a persones dependents. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/02/2015 hasta 25/08/2015
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santpedor, en sessió celebrada el 17 de febrer de 2015, va aprovar, les Bases i la Convocatòria per a la concessió dels ajuts socials per accedir als serveis de Residència Assistida per a persones dependents, any 2015.

A l'esmentat Acord també s'adopta la decisió d'aplicar el procediment d'urgència previst a l'article 50 de la Llei 30/1992 LRJ-PAC i de sotmetre les Bases Reguladores esmentades a informació pública per un termini de 15 dies, mitjançant publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE SANTPEDOR PER A ACCEDIR ALS SERVEIS DE RESIDENCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reglament municipal regulador de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Santpedor estableix com a objectiu, entre d'altres, l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social. Entre aquestes persones s'hi troben les que tenint reconegut un grau de dependència, no poden ser ateses en el nucli familiar i requereixen, per això, l'acolliment en un centre assistencial. Les greus mancances que el sistema públic té actualment per garantir el dret d'aquestes persones comporta que puguin quedar en situació de desemparament, en no poder fer front als costos que suposa el servei de residència assistida.

Per aquesta raó, l'Ajuntament de Santpedor preveu destinar una quantitat econòmica per ajudar transitòriament als veïns i veïnes del municipi que es trobin en situació d'espera d'una plaça residencial del sistema públic fins que es produeixi aquesta adjudicació, amb la finalitat que durant aquest període puguin fer front, encara que els seus recursos no els ho permetin, al servei d'acolliment residencial adequat a les seves necessitats.

La quantitat econòmica serà la que anualment aprovi i estableixi el Pressupost municipal, que per a l'any 2015 ha quedat establerta en 200.000 EUR. Els ajuts s'atorgaran en funció de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries, segons el que estableixin les Bases, considerant que la valoració social no és necessària perquè la situació de dependència d'aquestes persones ha estat ja prèviament reconeguda per l'administració autonòmica, que és la competent per fer-ho.

CLÀUSULES

Primera. Objecte de la convocatòria

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts socials que atorgui l'Ajuntament de Santpedor destinats a finançar una part del cost dels serveis d'acolliment residencial amb l'objectiu de facilitar l'atenció de les persones dependents, veïnes de Santpedor en situació de dependència, que no rebin ajuts públics amb aquesta finalitat, per millorar la seva qualitat de vida.

Per optar als ajuts caldrà acreditar l'empadronament al municipi de Santpedor amb una antiguitat mínima de 6 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

Segona. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'1 de març i finalitzarà el dia 31 de març de 2015.

En el supòsit que la resolució de la convocatòria no esgotés la consignació pressupostària fixada en el pressupost de l'any 2015, es podran realitzar noves convocatòries durant l'any. D'igual forma s'actuarà quan alguns dels ajuts atorgats quedi sense efecte per causa sobrevinguda. Per aquesta raó, s'admetran escrits de sol·licitud fora del termini de presentació, que integraran una llista d'espera per a noves convocatòries. En qualsevol cas, l'ordre de presentació no comportarà prioritat en l'adjudicació dels ajuts, que s'atorgaran sempre en funció de la consignació pressupostària de la que es disposi, prorratejant les quantitats si no es poguessin cobrir íntegrament totes les peticions.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la presentació del model normalitzat, que serà signat per la persona física o el seu representant legal al Registre General de l'Ajuntament. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJPAC).

A les sol·licituds s'hi haurà d'adjuntar:

a) Fotocòpia compulsada de DNI de la persona sol·licitant i de la que tingui la seva representació legal, si escau.En aquest segon cas, cal acreditar també el document de tutela o el poder notarial.

b) Indicació del número de compte bancari (IBAN) per realitzar el pagament de l'ajut, si escau.

c) Resolució del grau de dependència reconegut.

d) La declaració jurada, segons model que s'adjunta a aquestes bases, sobre situació familiar i econòmica de la persona sol·licitant.

e) El compromís de destinar l'ajut a la finalitat pel qual se li atorga.

f) El compromís de reintegrament dels ajuts rebuts en el cas que se li reconegui una prestació econòmica vinculada per part de la Generalitat de Catalunya.

g) El compromís d'acceptar una plaça pública de residència si se li posés a la seva disposició.

L'Ajuntament podrà requerir qualsevol altra documentació que es requereixi per a la correcta valoració de la sol·licitud.

Tercera. Criteris objectius per determinar la quantita dels ajuts

1. D'acord amb l'Annex III del Reglament municipal regulador de prestacions econòmiques de caràcter social, per optar als ajuts econòmics de servei d'acolliment residencial s'estableixen els següents criteris objectius d'atorgament. S'eximeix el tràmit de valoració social, atès que les persones que hi poden optar han de tenir reconegut el grau de dependència que determina la legislació específica.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

2. Per determinar la capacitat econòmica, es tindrà en compte la totalitat dels ingressos de la persona beneficiària. No obstant això, quan la situació familiar o convivencial li comporti una càrrega, els ingressos es tractaran de forma conjunta i la capacitat econòmica es dividirà pel nombre de persones que suposin la càrrega.

3. No podran optar als ajuts les persones que siguin titulars de dret de propietat, ús o usdefruit de béns immobles urbans, amb excepció de l'habitatge habitual, ni tampoc les que disposin de capital mobiliari superior a 100.000 EUR. A aquest efecte, no es tindran en compte els actes de donació o modificació voluntària per qualsevol títol de la titularitat del capital en el darrer any.

Quarta. Resolució dels ajuts

La convocatòria dels ajuts es resoldrà per acord de la Junta de Govern Local, en el termini màxim de quinze dies des de la data en què finalitzi la presentació de sol·licituds, a proposta de la comissió encarregada de la seva valoració, que estarà integrada per l'Alcaldessa, el/la regidor/a de Serveis Socials, el/la tècnic/a de l'Àrea de Serveis Socials i la secretària de la Corporació.

Cinquena. Forma de pagament

El pagament dels ajuts econòmics s'efectuarà mensualment en favor de la persona beneficiària, a través de transferència bancària en el compte que s'hagi indicat. Serà condició necessària perquè l'Ajuntament efectuï l'ingrés mensual que s'hagi justificat el pagament per l'estada del mes anterior en una residència. La justificació es pot fer presencialment o per via telemàtica.

Sisena. Destí dels ajuts

Les persones a qui s'atorguin ajusts econòmics per accedir a serveis d'acolliment residencial es comprometen a destinar aquests ajuts a la finalitat específica per la qual són atorgats. L'incompliment del destí de l'ajut comportarà la pèrdua immediata del dret a seguir-lo percebent i es podrà reclamar el reintegrament dels que no s'hi haguessin destinat.

Setena. Vigència dels ajuts

Els ajuts s'atorguen, per raons pressupostàries, per al període que va des de la sol·licitud i fins al 31 de desembre de l'any en curs, sense perjudici de la seva pròrroga a partir de les noves convocatòries que es puguin realitzar anualment, si així ho contemplen. La seva concessió es pot fer amb efectes retroactius dins de l'exercici, sempre que en la data d'acreditament estés vigent la normativa de cobertura.

Els ajuts es perden:

- Per mort de la persona beneficiària.

- Per baixa de la residència assistida.

- Per l'obtenció de plaça pública en residència assistida.

- Per l'obtenció d'ajuda econòmica d'una altra administració amb la mateixa finalitat. En aquest cas es podria mantenir una part de l'ajut municipal si l'ajuda rebuda d'una altra administració fos insuficient, d'acord amb la renda de la persona, fos insuficient per fer front al pagament de la despesa.

Vuitena. Aplicació supletòria del Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social

En tot el no previst de forma específica en la present convocatòria i que no sigui contradictori, s'aplicarà de forma supletòria el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social.

Santpedor, 18 de febrer de 2015

L'alcaldessa, Laura Vilagrà Pons

Dependencia
Actividades de servicios sociales
Tercera edad
Servicios Sociales