Bases i convocatòria que han de regir les beques del Programa Agents Innovadors de Granollers. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Per resolució d? alcaldia número E-3254/2018, de data 22 de maig de 2018, s? han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir les Beques del Programa Agents Innovadors de Granollers.

En compliment d? allò previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica el text íntegre de les presents bases, les quals es sotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d? aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el cas de no presentar-se al·legacions en el termini estipulat, les presents bases esdevindran aprovades definitivament sense ulterior tràmit, en virtut de l? acord de la Junta de Govern anterior. El text íntegre de les qual es reprodueix a continuació:

Bases i convocatòria del programa Agents Innovadors de Granollers

Bases reguladores per la convocatòria d? un màxim de 7 beques i la seva formació en el marc del programa Agents Innovadors de Granollers.

1. El Programa d? Agents Innovadors de Granollers

És un programa dirigit a persones joves de Granollers perquè puguin desenvolupar els seus propis projectes innovadors que contribueixin a millorar els processos de la ciutat de forma innovadora, i tanmateix es formin i es capacitin per ser capaços de desenvolupar la seva carrera professional.

2. Objecte de la convocatòria

L? objecte de la present convocatòria és la concessió de fins un màxim de 7 beques en el programa Agents Innovadors de Granollers destinades a aquelles persones que vulguin desenvolupar i testar un projecte durant la seva fase de definició i posada en marxa.

La participació en el programa d? agents Innovadors de Granollers suposa la realització d? un projecte que serà tutoritzat per un tècnic competent i que caldrà testar i provar els seus resultats en el propi municipi mitjançant una sèrie d? accions que es dissenyaran per aquest fi.

El programa es complementa amb l? assistència de la persona a un programa de formació que consistirà entre d? altres, en accions relacionades amb la creació d? empreses o la gestió i coordinació de projectes empresarials/personals, i la motivació personal i professional.

La beca no suposa una relació laboral i se sotmetrà de forma estricta a aquestes bases i l? aportació en cap cas tindrà la caracterització de salari.

3. Línies subvencionables

Els projectes que es presentin han de respondre a l? objectiu de la convocatòria. A més, s? han emmarcar en una de les següents línies de treball que s? anomenen a continuació i es detallen a l? Annex 1:

1. El futur dels sectors de la mobilitat a Granollers: potenciar la mobilitat sostenible, innovadora i autònoma

2. Indústries culturals i/o audiovisuals

3. Parc Tecnològic del Motor en el marc del Pla director del Circuit

4. Noves fórmules i necessitats d? habitatge

5. Reptes i noves solucions en els àmbits de la sostenibilitat

6. Innovació i emprenedoria social per respondre a les noves necessitats de la societat

4. Requisits per participar.

Les beques d? aquesta convocatòria s? adjudicaran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència entre les persones aspirants a les mateixes, que presentin un projecte a desenvolupar durant els 9 mesos, i reuneixin a la finalització del termini de presentació de sol·licituds els següents requisits:

- Persona empadronada al municipi de Granollers amb un mínim d? antiguitat de mig any.

- Ser persona física i tenir entre 18 i menys de 30 anys abans de la finalització del termini de la convocatòria

- Disposar d? un títol o documentació acreditativa de Grau Universitari o de Grau superior FPII

5. Duració, dedicació i aportació econòmica

La durada de la beca serà de 9 mesos des d? 1 d? octubre de 2018 a 30 de juny de 2019. La dedicació prevista és de 25 hores setmanals dins les quals 5 hores al mes estaran dedicades a la coordinació conjunta de totes les beques seleccionades i 5 hores més al mes estaran dedicades a hores de formació que es realitzaran en espais municipals.

L? Ajuntament de Granollers podrà posar a disposició de les persones becades un espai de coworking per desenvolupar el seu projectes.

La concessió de la beca no estableix relació contractual o estatutària amb l'Ajuntament de Granollers, ni implica cap compromís a una posterior incorporació a la seva plantilla ni a beques d'una altra origen.

L? Ajuntament de Granollers cobrirà els riscos laborals i la responsabilitat civil mentre estiguin dins de dependències de l? Ajuntament.

La quantia serà de 12.600,00 euros bruts cada una de les beques amb una retenció d? IRPF del 15%.

El pagament es realitzarà cada dos mesos, previ petició de la persona becada i informe validat pel tutor/a que haurà de fer-se efectiu en el termini d? 1 mes des de l? acord de concessió (i així de forma successiva). El darrer pagament que afectarà als tres darrers mesos de la beca es pagarà un cop entregat el document final i realitzada la presentació pública d? aquest. L? ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari.

6. Documents formals per la presentació de les sol·licituds:

- Presentació d? un projecte per escrit d? una extensió màxima de 2 planes en format de projecte executiu que ha d? incloure una argumentació que serà avaluada segons els criteris que pareixen en el punt 9 de les bases d? aquesta convocatòria i en lletra calibrí 11. - DNI - Certificació de la residència a Granollers - Certificació estudis Grau universitari o Grau FPII - Currículum Vitae - Declaració responsable de no trobar-se en cap situació d'incompatibilitat per portar a terme

el projecte (o en el cas que estigui treballant, demanarà la compatibilitat). - Document validat per l? entitat bancària per fer possible el pagament.

7. Criteris de selecció de les beques

Es valorarà el projecte presentat per escrit seguint els següents criteris i paràmetres i en un màxim de 100 punts:

- Qualitat: 20 punts. Compliment de requisits de qualitat tècnica i intrínseca. Cohesió i model de la proposta. Valoració en funció dels standards de referència experta en el tema i sector corresponent de tots els conceptes i propostes del projecte que presentin els candidats.

- Viabilitat i factibilitat tècnica i econòmica: 20 punts. Definim la factibilitat com la capacitat genèrica de que el projecte es pugui realitzar, i la viabilitat com la capacitat del projecte de poder-se realitzar en el context en el qual es presenta. S? avalua la viabilitat i la factibilitat seguint les variables habituals en aquests conceptes: tècniques, econòmiques, legals, de mercat, ambientals i culturals, excloent en aquest cas la variable d? impacte que s? avalua en un altre apartat.

- Adequació i Oportunitat/conjuntura: 20 punts. Adequació del projecte que presenten els candidats en relació als termes en els quals estan descrits els projectes genèrics inicials redactats a l? annex. Oportunitat des d? una perspectiva de la conjuntura econòmica, social, tècnica, ambiental i cultural del moment en el qual s? avalua el projecte i la seva projecció en el proper futur.

- Capacitat emprenedora del projecte: 20 punts. La potencialitat del projecte de convertir-se en un projecte empresarial de futur, en relació al sector de referència, la capacitat de desenvolupament tècnic empresarial, el potencial model de negoci, el potencial de mercat, i el potencial d? aconseguir inversió i finançament.

- Capacitat d? impacte en la ciutat: 20 punts. La potencialitat del projecte de repercutir positivament a curt i mig termini en el desenvolupament de la ciutat des de paràmetres econòmics, socials, ambientals i culturals.

La nota mínima obtinguda ha de ser de 50 punts.

Dels projectes que obtinguin més de 50 punts, el jurat avaluador farà una entrevista a la persona que hagi presentat el projecte que s? avaluarà amb un màxim de 10 punts.

8. Publicitat de les bases

Aquestes bases es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la plana web de l'Ajuntament de Granollers i al butlletí municipal, o bé en la premsa local.

9. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu de beques han de presentar una sol·licitud electrònica a traves del catàleg de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers https://seuelectronica.granollers.cat), mitjançant el formulari específic a tal efecte, signat electrònicament amb certificat digital, i la documentació indicada en el punt 6, fins les 15:00 h del 29 de juny de 2018 i partir de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPB. No serà admesa cap sol·licitud presentada per qualsevol altre mitjà de presentació.

Cal presentar la sol·licitud mitjançant el model normalitzat, juntament amb la documentació que acredita les circumstàncies que s'al·leguen o autorització de consulta de les dades, així com del compliment dels requisits específics que pugui contenir la convocatòria corresponent. El model s? estableix com d? ús obligatori i s? ha de presentar degudament complert, sense que manqui algun dels elements que es detallin, o bé es presti el consentiment per obtenir-los.

En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases i les convocatòries que es realitzin estarà disponible en el web de l'Ajuntament de Granollers a l'adreça https://seuelectronica.granollers.cat

Si la sol·licitud, amb la documentació obligatòria exigida, conté alguna inexactitud o omissió, l'Ajuntament o bé requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o bé si obté el consentiment i és interoperable l? obtindrà pels seus propis mitjans. A tal efecte, els serveis municipals podran efectuar una trucada telefònica deixant-ne constància en l? expedient administratiu.

En el moment de la sol·licitud de l'ajut cal estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Granollers, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària excepte, si és el cas, les persones que acreditin uns ingressos inferiors al SMI (Salari Mínim Interprofessional) i d'acord amb el que estableix l'article 607 de la LEC.

En tots els casos, l'Ajuntament de Granollers posa a disposició dels/les interessats/des que ho requereixin en els processos, la identificació electrònica (lliurant de forma efectiva la signatura electrònica) i una terminal per efectuar els tràmits, així com l'assistència en l'ús dels mitjans electrònics disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers a l'espai de suport a la tramitació electrònica. També posa a disposició de qui ho requereixi personal de suport en horari de dilluns a divendres de 12h a 13:30h i dimecres de 15:30h a 16:30h. Per qualsevol dubte o aclariment en l'ús dels mitjans electrònics els aspirants poden posar-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), al carrer de Sant Josep, 7 - telèfon 93 842 66 10.

10. Òrgan competent

L? òrgan responsable de la instrucció del procediment previst en les presents bases serà el Servei Planificació i Projectes Estratègics. La proposta de concessió serà elaborada per un tribunal, que estarà integrat per: Joan Bellavista Illa, director del Pla Estratègic que actuarà com a president del tribunal, i com a suplent, Ricard Ros Puig, gerent de l? Ajuntament de Granollers; i com a vocals, Carme Barbany i Ciurans, coordinadora-assessora de l? àrea de Projectes estratègics i Comunicació o com a suplent, Roser Rodriguez Baches, directora de serveis de Projectes Estratègics i Planificació; Alfred Lacasa Tribó, cap de serveis jurídics. o com a suplent Josep Pocurull Esclusa, Director de Serveis d? Organització i Serveis Tecnològics; i una persona del servei implicat en la temàtica on s? escaigui el projecte.

Pel projecte 1, Josep Lluís Castell Romero, director del Servei de Manteniment de ciutat i seguretat, o com a suplent, Laura Llavina Jurado, tècnica de mobilitat; pel projecte 2, Josep Maria Codina Roca, Director de l? Àrea Audiovisual de Roca Umbert o com a suplent, Roser Rodríguez Baches, directora de serveis de Projectes Estratègics i Planificació; pel projecte 3, Jordi Táboas Suárez, Director de Granollers Mercat EPEL o com a suplent, Josep Pocurull Esclusa, Director de Serveis d? Organització i Serveis Tecnològics; pel projecte 4, Ricard Ros Puig, gerent de l? Ajuntament de Granollers o com a suplent, Xavier Acosta Ferrer, cap de l? Àrea de Ciutat i Territori; pel projecte 5, Ricard Ros Puig, gerent de l? Ajuntament de Granollers o com a suplent, Quim Comas Estany, cap de Servei de Medi Ambient; i pel projecte 6, Francesc Martínez Mateo, coordinador-assessor de l? àrea de? Acció Comunitària i Benestar o com a suplent, Jordi Ponce Garcia, cap del Servei de Benestar Social i Gent Gran.

Farà de secretària del tribunal, Núria Blanchar Cazorla, cap de contractació o en cas de ser substituida per Ester Dabau Ministral, tècnica de gestió administrativa.

Les decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas d'empat, resoldrà el vot de qui actuï com a president/a. El tribunal podrà disposar d'assessors especialistes, amb veu i sense vot, perquè col·laborin en la valoració d'acord amb les seves necessitats.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un sol acte administratiu a favor de les sol·licituds que compleixin els requisits previstos en aquestes bases i obtinguin, alhora, les puntuacions requerides en aplicació dels criteris de valoració fixats.

El tribunal no pot declarar que ha superat les proves selectives un nombre superior de projectes als de les places objecte de la convocatòria, ni de 2 projectes per línia de treball. En cas d'empat, es faculta l'òrgan de selecció per ordenar una presentació del projecte davant del tribunal del projecte seleccionat.

Un cop finalitzat el procés el tribunal exposarà al tauler electrònic d'edictes i anuncis de l'Ajuntament els resultats globals i la llista definitiva dels projectes seleccionats en una relació ordenada segons la puntuació total obtinguda, i la proposta de nomenament de les beques a favor dels aspirants que hagin obtingut les majors puntuacions.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament d? aquesta convocatòria serà la Regidoria de Projectes Estratègics i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers. L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, de forma motivada, deixar desert el procés de selecció o no esgotar el crèdit total previst.

11. Compatibilitat de la beca

El gaudiment de la beca podrà ser compatible amb un treball remunerat per compte d'altri, sempre que aquest garanteixi la compatibilitat. En tot cas, la concessió de la compatibilitat es valorarà per la Comissió de Selecció i la decisió es supedita al seu estudi.

L'incompliment dels anteriors paràgrafs donarà lloc a la pèrdua de la condició de la beca i, en el seu cas, el reemborsament de les quantitats indegudament percebudes.

12. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris:

- Desenvolupar les seves activitats que li siguin indicades pel seu tutor. - Disposar la dedicació que s? estableix en les bases d? aquestes beques, que hauran de ser

realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.

- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor. - Assistència a les accions formatives que complementen el contracte - Elaborar la memòria d? activitats que haurà de ser aprovada pel tutor.

13. Finalització de la beca

13.1. Entrega dels projectes

Abans de la finalització de la beca caldrà presentar el projecte realitzat i les conclusions a les que s? han arribat en un acte públic obert organitzat per l? Ajuntament de Granollers.

La no presentació pública i entrega del document final comportarà la manca de pagament del darrer import.

13.2. Titularitat i ús del projecte

L? Ajuntament de Granollers es reserva el Dret en tant que titular dels projectes de l? ús de les idees, iniciatives i línies de treball en ell contingudes així com si són objecte d? implementació, modificar-ne el contingut per afavorir la seva operativitat i execuctivitat.

Es prohibeix la reproducció parcial i/o total dels mateixos sense la cita de la font i en tot cas requeriran que la persona que vulgui implementar alguna acció posterior ha de fer constar que ha estat desenvolupat en el marc del projecte Agents Innovadors de Granollers.

13.3. Reintegrament dels ajuts.

Són causes de revocació de la subvenció l'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases, i als preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Un cop tramitat el procediment legalment establert, que implicarà el reintegrament.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

Són causes de reintegrament de la subvenció l'incompliment de les indicacions de seguiment dels projectes així com la no entrega del mateix per causes imputables al seu titular.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de declarar l? import corresponent al reintegrament, aplicant el principi de proporcionalitat, que es determinarà en base a les despeses subvencionables realment justificades.

En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, s'aplicarà el règim sancionador que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

14. Protecció de dades i publicitat de les subvencions

D? acord amb el que disposa l? article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l? article 12 del seu reglament de desplegament,

aprovat pel Reial Decret 1720/2007, les dades de caràcter personal s? incorporaran al fitxer Usuaris dels serveis municipal, del qual és responsable l? Ajuntament de Granollers.

Seran objecte de tractament per la gestió dels diferents serveis públics municipals de l? Ajuntament, i no seran cedides a persones físiques ni jurídiques, públiques o privades, sense el consentiment dels sol·licitants de les subvencions o si no ho autoritza una llei, llevat les necessàries per la gestió a l'Ajuntament de Granollers.

Tanmateix, les dades de caràcter personal estan sotmeses a les publicacions corresponents que estableixi la normativa de subvencions i transparència. En aquest sentit, s'ha de donar publicitat, al portal de la transparència, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a través de la Base Nacional de Subvenciones, segons determina l? article 18 de la Llei general de subvencions. La sol·licitud de les subvencions implicarà en qualsevol cas l'autorització perquè l? Ajuntament de Granollers puguin sol·licitar la informació que resulti necessària per acreditar el compliment o manteniment dels requisits a qualsevol de les Administracions o organismes públics competents.

Annex 1

1 El futur dels sectors de la mobilitat a Granollers: potenciar la mobilitat sostenible, innovadora i autònoma

En les comissions expertes del Pla estratègic del projecte 2.1.2. de Foment de l? activitat empresarial innovadora es va proposar la promoció de sectors econòmics innovadors relacionats amb la mobilitat i la sostenibilitat.

El repte de futur és un transport i una mobilitat en vehicle elèctric autònom privat o públic, però en tot cas d? ús col·lectiu. El repte és no tant si és públic o privat, sinó desenvolupar aquest sector en paràmetres de sostenibilitat entesa des d? aquest punt de vista d? ús compartit i maximitzant l? ús dels vehicles i aparells no contaminants.

Dins aquests es van concretar algunes propostes com la de promocionar el compartir vehicles en sistemes de moto sharing i car sharing, al que se li pot afegir la variable de creixement futur del sector dels vehicles elèctrics que tanmateix permet fer eficient l? ús del parc de vehicles de la ciutat, la circulació per la ciutat, compartir vehicles, i minimitzar la necessitat d? espai de parking.

La proposta es feia paral·lela a la promoció i construcció de torres de càrrega per vehicles elèctrics, que seran d? ús per aquests vehicles relacionats. La disponibilitat del Circuit i les activitats del Clúster del motor permetrien fomentar el seu potencial, especialment pel que fa al vehicle elèctric.

El projecte que es presenta pretén analitzar la ciutat de Granollers i addicionalment el Circuit com a ciutat pilot per el vehicle autònom i elèctric. El projecte vol aconseguir obtenir tota la informació possible per fer de Granollers un espai de proves per el vehicle elèctric i autònom i liderar el desenvolupament del sector amb els actius d? aquesta estratègia.

Aquest projecte es pot lligar també amb la proposta de mobilitat que contempla la gestió del flux de vehicles per la ciutat que busquen aparcament. Conjuntament amb els elements a analitzar amb l? estratègia del futur del vehicle elèctric i autònom destacarien:

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

El potencial de reduir el temps de búsqueda La reducció de trànsit amb un sistema més eficient La reducció dels col·lapses en hores punta L? ús eficient del transport públic elèctric L? ús d? altres aparells elèctrics i mecànics com bicicletes i altres Noves tecnologies aplicades a la mobilitat de les persones Aplicació d? innovacions organitzatives als models de mobilitat futura.

Dins el context d? aquesta conceptualització s? introdueix també la mobilitat urbana de mercaderies. El transport de mercaderies representa un 25% del trànsit rodat de les ciutats, i s'espera una tendència a l'alça degut a l'augment del comerç electrònic i dels lliuraments 'ràpids'. Aquest és un repte d'una globalitat important, no resolt encara per la majoria de les ciutats, que permet la utilització de les noves tecnologies (vehicles autònoms, vehicles elèctrics, regulació de zones DUM (Distribució Urbana de Mercaderies), Big Data, Hubs logístics...), que implica a nombrosos agents (transportistes, comerç, majoristes, administració local,...) i que té un marge de millora important per arribar a nivells d'eficiència òptims (actualment el promig d'aprofitament de la capacitat dels viatges és de l'ordre del 40%) .

En aquest cas la feina de l' agent innovador hauria de centrar-se en :

- desenvolupar les bases d'un marc públic-privat per poder treballar les polítiques i estratègies al respecte;

- obtenir dades del sector;

- definir un Pla específic de distribució de mercaderies, vinculat al Pla de Mobilitat Urbana. - establir possibles proves pilot per analitzar i avaluar actuacions i models de negoci.

Per altra part, poder utilitzar un transport privat i públic més eficient, econòmic i menys contaminant augmentarà la qualitat de vida de la ciutat. Estem immersos dins el paradigma de l´ús massiu del transport privat que ha comportat un percentatge important de la contaminació de la ciutat. El model prospectiu que es proposa treballar en aquest projecte vol analitzar i fer propostes per una mobilitat futura que comptarà amb un fort impacte de les noves tecnologies, i que ens portarà cap a paradigmes radicalment diferents dels actuals.

En aquest sentit, el projecte pretén avançar-se i ser capdavanter en la programació i el test d? aquestes futures mobilitats. L? Agent Innovador podrà fer un recorregut analític i experimental en tot el que és aquest sector de futur i el posicionarà professionalment en avantatge al treballar en la punta de llança tant de les tecnologies com dels models d? organització i estratègies de desenvolupament del sector.

També hem de tenir present que aquest projecte s? avança i es posiciona estratègicament en relació a les noves activitats econòmiques innovadores que el sector anirà desenvolupant i en la promoció d? aquestes a la ciutat. Es tracta de desenvolupar activitat econòmica que repercuteixi en un model de ciutat sostenible i atractiva, i que la pròpia sostenibilitat i atractivitat sigui generadora de riquesa.

2 Indústries culturals i/o audiovisuals

La col·laboració en les activitats de la cultura, tant en termes dels equipaments (teatres, biblioteques, museus,...), com amb les persones i institucions (gestors, actors), i com entre els diferents sectors (turisme, joventut, educació, benestar social,...), és una de les fonts de riquesa d? aquesta cultura. El projecte que es presenta pretén desenvolupar sistemes de col·laboració

en els termes descrits i en el sentit més ampla del terme cultura: amb l? estudi, test i promoció de bones pràctiques col·laboratives. El treball en xarxa, la presa de decisions en processos col·laboratius i la transversalitat, així com la creació d'un entorn de rebuda i emissió de propostes, a través de processos forward-backward, són punts clau d'aquesta proposta.

Dins aquest projecte general, es tracta també d? incidir en concret en el sector Audiovisual, digital, creatiu i tecnològic, a través del projecte i ampliació de l? estratègia iniciada amb els espais per a les activitats de persones i empreses residents a Roca Umbert.

L? objectiu seria:

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

Analitzar i promocionar nous projectes Derivar projectes ja existents Rendibilitzar els espais i serveis Detectar nous projectes i iniciatives de joves estudiants de FP i joves Graduats universitaris Granollerins Fomentar la comunicació entre els residents i relacionar aquests amb la resta del sector cultural a través de bones pràctiques col·laboratives Analitzar el procés d? implementació del projecte, tant des d? un paràmetre de l? activitat concreta com des de la perspectiva de l? activitat relacional amb la resta del sector, i sectors culturals diversos Fer un benchmarking amb altres projectes que permetin aportar elements de valor al model. Analitzar i fer propostes de futur en quan als models de col·laboració que es puguin estudiar i proposar per implementar posteriorment Addicionalment es pot contemplar l? anàlisi i propostes en relació al Business Model, a l? impacte econòmic i social, a la comunicació, i als perfils dels usuaris Fer un DAFO per els plantejaments de futur

ýÿ

ýÿ

ýÿ

ýÿ

ýÿ

ýÿ

A partir del concepte treballat a les Comissions del Pla estratègic de Granollers, es podria crear i fomentar una plataforma tecnològica i/o un espai físic (Roca Umbert) perquè totes les empreses i persones que es dediquin a l? economia col·laborativa en els àmbits de les indústries culturals i audiovisuals, tinguin un espai comú d? intercanvi.

Es tracta d? aconseguir una repercussió en la creació de valor econòmic i social. Podria incloure també aspectes integradors per persones amb diferents necessitats i capacitats i de gent gran. I dedicar recursos públics i privats disponibles destinats a oferir oportunitats laborals a aquells que estan en situació de desocupació i/o en risc d'exclusió social.

L? Agent Innovador s? integrarà en el coneixement i la pràctica de sectors diversos de les indústries culturals i en concret del sector Audiovisual, tant des de la perspectiva de la gestió i models d? organització, com des de la pràctica de l? economia col·laborativa.

3. Parc Tecnològic del Motor en el marc del Pla director del Circuit

L? agent innovador elaborarà una proposta concreta en relació a un o a diversos àmbits de coneixement vinculats amb el desenvolupament operatiu d? un parc Tecnològic del Motor en el marc del Pla Director del Circuit de Barcelona-Catalunya, que es relacionen a continuació.

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

Oferta i demanda, és a dir productors i demandants de productes i serveis del sector Institucions a implicar en el desenvolupament del projecte, tant públiques com privades Organitzacions públiques i privades potencialment usuàries del model a desenvolupar Processos que es podrien generar en quan a la relació entre les organitzacions usuàries del Parc: contractes, convenis, processos de creació i transferència de valor

ýÿ Anàlisi de l? espai exterior i interior potencialment disponible i consultar models d? usos d? espais relacionats amb el sector Tipus de serveis generals i especialitzats que es podrien considerar en diferents hipòtesis de dimensió i qualitat del projecte Projectes de pre-incubació i incubació que es podrien proposar en el sector de referència i amb l? espai disponible Analitzar l? estat de situació de les polítiques públiques nacionals i Europees per el desenvolupament de projectes d? aquestes característiques Analitzar el potencial d? atracció d? inversions que una infraestructura de les característiques proposada podria tenir Analitzar el potencial d? atracció de talent i creació d? ocupació Analitzar el potencial de millora de la competitivitat en relació al model d? empreses i projectes que un Parc de les característiques analitzades pot tenir Analitzar l? operativa de fórmules de capital i finançament que podrien actuar amb les empreses i els projectes que es podrien desenvolupar en el Parc Buscar informacions existents sobre el mercat del sector, especialment en els aspectes de tecnologia i innovació, tant en productes com en processos Analitzar les xarxes i aliances estratègiques que es podrien proposar per col·laborar en l? èxit del projecte

ýÿ

ýÿ

ýÿ

ýÿ

ýÿ ýÿ

ýÿ

ýÿ

ýÿ

La font d? informació bàsica és el Pla Director del Circuit aprovat per la Generalitat de Catalunya, així com el Projecte d? Especialització i Competitivitat Territorial de la Mobilitat del Vallès Oriental, presentat per l? Ajuntament de Granollers a la convocatòria de subvencions del fons Feder. Les fonts d? informació complementàries han de ser els altres parcs tecnològics arreu del món.

Les finalitats de la proposta de l? agent innovador són identificar els factors clau per al desenvolupament econòmic del parc ( laborals, financers, socials, etc)

L? agent Innovador tindrà l? oportunitat de seguir un aprenentatge de la teoria i la pràctica de la programació dels Parcs Tecnològics.

4 Noves fórmules i necessitats d? habitatge

Dins les propostes del document JOBS AND SKILLS IN THE LOCAL ECONOMY de la Urban Agenda de la UE, apareix una àrea rellevant dedicada a l? habitatge sobre la qual es vol fer una proposta de projecte.

El document tracta de confrontar els problemes relacionats amb l? habitatge a les ciutats, que tenen a veure en un primer nivell amb:

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

La disponibilitat de l? habitatge L? eficiència energètica La reducció d? emissions de CO2 L? ús de l? espai L? expansió urbana El treball local relacionat

En un segon nivell:

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

Amb l? ús eficient dels recursos El reciclatge La requalificació urbanística El reacondicionament dels habitatges

I en un tercer nivell:

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

Amb l? accés a l? habitatge de qualitat L? accés la l? habitatge social Les diferents solucions d? habitatge en diferents fases de la vida Les noves necessitats dels nous tipus de famílies La vivenda col·laborativa Les necessitats dels grups vulnerables

En aquest context de diagnòstic general del document esmentat, es proposa desenvolupar un estudi dels paràmetres exposats en l? àrea específica de la ciutat de Granollers. Tal com està plantejat, la dimensió de diagnòstic és molt ambiciosa, el que fa que alguns dels punts siguin especialment difícils d? aconseguir. Tot i així, l? estratègia de desenvolupament d? aquest projecte, planteja d? entrada analitzar tots els punts del document, tot i que en les diferents dimensions que la disponibilitat d? informació o la capacitat d? obtenir-la permeti abordar amb realisme els objectius que es pretenen.

La fase de projecte que es planteja tracta de valorar les necessitats que es descriuen i plantejar una primera bateria de possibles solucions. El projecte representarà l? obtenció d? una informació local sobre paràmetres d? anàlisi que es corresponen amb les directives de la Comissió Europea i tanmateix un aprenentatge per un Agent Innovador que creixerà en expertesa en el sector i en el coneixement de les polítiques públiques Europees. Tots aquests elements esmentats representaran un aprenentatge molt rellevant per l? Agent Innovador tant des del punt de vista teòric com des de la pràctica del sector en relació a experts amb els quals compartirà l? experiència i l? aprenentatge.

5. Reptes i noves solucions en els àmbits de la sostenibilitat

Tal com es va plantejar a les comissions expertes del II Pla estratègic de Granollers, la promoció de sectors econòmics innovadors pot tenir una oportunitat important en els àmbits de la sostenibilitat. Temes relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat energètica, la recuperació de l? aigua, o les noves energies, són reptes econòmics i socials presents de gran impacte actual i futura, que tenen per una part una vessant important de política pública, i per l? altre una capacitat de resposta des de l? àmbit social i des de l? àmbit de l? empresa privada.

El projecte que es presenta pretén començar fent una anàlisi integral diagnòstica dels temes i dimensió d? aquests reptes per a la ciutat. Es tracta de recaptar tota la informació disponible per establir un debat posterior sobre els reptes de la ciutat en els temes de referència, conscienciar els ciutadans de Granollers sobre els reptes i les oportunitats que es dedueixin de la informació i de les interpretacions que es puguin desenvolupar en els debats.

D? aquest procés s? espera que posteriorment en derivin, per una part l? aspecte citat fonamental de conscienciació i responsabilitat individual i col·lectiva respecte aquests reptes, però també les actuacions necessàries per donar resposta als reptes, i també les noves oportunitats de projectes empresarials que es derivin per a solucionar-los.

El projecte planteja que aquest procés es potencialment realitzable en qualsevol dels reptes que es plantegin. Tot i així hi ha exemples que des d? un punt de vista de l? oportunitat actual ja es poden entreveure. Un cas potencial pot provenir del debat establert a les comissions expertes citades sobre les exigències que comporten les noves normes Europees de reciclatge que obliguen a canvis profunds en la gestió dels materials.

El projecte planteja un treball relacionat amb el Pla Local de Prevenció de Residus que s'està elaborant actualment. Tanmateix es planteja associar les iniciatives que es derivin de l'interès i necessitat per complir programes de RSC (Responsabilitat Social Corporativa) per part de grans empreses locals, amb els sectors de població local menys afavorits. Un model negoci basat en que les empreses assumirien el cost d'uns 'bons socials' de millora de la

'sostenibilitat medi ambiental' de la població de la ciutat més desfavorida o en situació de més precarietat.

L? Agent Innovador desenvoluparà un aprenentatge intens sobre els sectors de referència en el procés de buscar i ordenar informació, una comprensió de la dimensió dels diferents reptes que es vagin configurant, una participació en l? organització dels debats previstos, i una participació en els aspectes de l? emprenedoria i les empreses específiques dels sectors tractats.

6. Innovació i emprenedoria social per respondre a les noves necessitats de la societat

La innovació social ha anat prenent importància com a concepte transversal a la Unió Europea. La defineix en relació als productes, serveis i models que demostren tenir la capacitat de ser més eficaços que altres fórmules, que generen noves formes de col·laboració a la societat, i que tanmateix permeten resoldre necessitats socials existents o noves necessitats que van apareixent.

Es parla de la importància de l? intercanvi de coneixements i també de noves formes participatives que permetin l? apoderament i les demandes de la ciutadania i assessorant-se amb experts en les matèries de referència.

La Unió Europea ha anat donant més rellevància a la innovació social en especial per donar cobertura als col·lectius socials més vulnerables. Elements com els canvis demogràfics, l? exclusió deguda a la bretxa digital , la pobresa i més en concret la pobresa infantil, són entre d? altres, temes tractats en les seves anàlisi.

Es parla de necessitats socials que el mercat no considera interesants per actuar-hi, reptes socials que atenen aspectes tant socials com econòmics, i que per altra part tenen present les variables culturals, les actituds, la legislació, incorporant tant el pla de les persones com el de les organitzacions.

L? estratègia 2020 de la Unió Europea es dirigeix cap a una economia intel·ligent i sostenible, però també inclou la innovació social com a element per abordar els objectius de la UE. En aquest sentit les iniciatives de lluita contra la pobresa i l? anàlisi i perspectiva sobre l? envelliment de la població i en especial des d? una perspectiva d? activitat i salut, en són dos exemples. Per altra part també defensa que la innovació social servirà per respondre d? una forma més eficient a les noves necessitats socials.

Amb l? objectiu de crear valor social, la promoció de les empreses socials i el concepte d? emprenedoria social agafa rellevància. Es tracta d? utilitzar els paràmetres d? organització i eficiència del món empresarial, de cultura empresarial innovadora, d? orientació al mercat, i del focus empresarial en la generació d? ingressos propis, i aplicar-los a les empreses socials i a la formació i promoció de l? emprenedorisme social amb aquest objectiu de contribuir a respondre a les noves necessitats socials. Empreses dedicades entre d? altres a la prestació de serveis socials, desenvolupament d? activitats socials i comunitàries, formació, però en tot cas amb un focus innovador i una mirada cap a la búsqueda de noves solucions i nous mètodes en aquest marc de la innovació social.

Aquest projecte s? emmarca també dins la perspectiva actual d? interpretar les tendències socials com oportunitats per a la innovació. Les situacions de nova pobresa, canvi demogràfic, salut, o medi ambient, no tenen solucions úniques. En aquest projecte es tractarà en concret del conjunt de les noves necessitats enfocades a la problemàtica de l? envelliment de la població, a partir d? aquests diagnòstics i directives existents que es volen integrar en aquest projecte. Es tracta de generar idees de demanda per a la prestació de serveis a persones en edat avançada i generar possibles respostes empresarials de productes i serveis en aquest marc de l? empresa i l? emprenedorisme social.

Per aconseguir-ho el projecte generarà una comunitat de pràctica bàsicament amb persones d? edat avançada tot i que no exclusivament, amb mitjans electrònics (xarxes socials) i no electrònics (reunions, presentacions, discussions, intercanvi d? opinió i debats), aprofitant els Centres, institucions i espais que s? utilitzen habitualment com a punts de trobada i d? activitat. Aquest projecte vol començar amb el procés de generació d? idees, per en una segona fase generar un model d? integració de l? empresa i emprenedoria social en la resposta a les idees plantejades i els nous espais comuns d? intercanvi i generació de nova activitat.

L? Agent innovador desenvoluparà l? activitat en el marc de les organitzacions de persones amb edat avançada, coneixerà i investigarà els aspectes relacionats amb aquest col·lectiu, i coneixerà i desenvoluparà la metodologia per obtenir la informació i connectarà les idees obtingudes amb les empreses i els empresaris socials .

Granollers, 24 de maig de 2018

La secretària general, Catalina Victory Molné

Cultura
Innovación
Vivienda
Transporte
Transporte y vehículos
Medio Ambiente
Juventud
Coches eléctricos
Cultura e idiomas
Nuevas tecnologías
Coworking
Bienestar social
Estudios
Tercera edad
Comercio
Sector Audiovisual
Actividad empresarial
Agrupaciones de empresas
Turismo
Bibliotecas
Museos
Actividades económicas
Educación
Turismo y agencias de viajes
Empresa
Desarrollo económico
Ahorro y eficiencia energética
Salud
Actividades de servicios sociales
Tecnología
Servicios Sociales
Infancia