Bases i convocatòria de subvenció de l'IBI 2017 per als propietaris d'habitatges adscrits a la borsa d'habitatge - Boletín Oficial de Barcelona de 10-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 10/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

EDICTE

L’Assemblea General, celebrada el 18 de juliol de 2018, va aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencions per als propietaris d’habitatges adscrits a la Borsa de Lloguer Social de la Mancomunitat Intermuncipal Voluntària La Plana.

En compliment del que disposen els articles 124 i 125 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’exposen al públic aquestes bases, a efectes de possibles al·legacions, pel termini de vint dies hàbils a comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Pel que fa als models d'impresos i les bases es troben a disposició del públic a les oficines de la Mancomunitat i a la pàgina web www.mancoplana.cat.

Així mateix, disposar que en el supòsit que durant aquest termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades automàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés, i que es publiqui una ressenya de l’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.

L’Assemblea General també va acordar en la sessió indicada, obrir simultàniament el període de convocatòria en el termini establert a les bases. En cas de presentació d’al·legacions a les bases durant l’exposició pública, la convocatòria restarà en suspens mentre no es resolguin aquestes.

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ALS PROPIETARIS D’HABITATGES ADSCRITS A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA

Primera. Objecte i finalitat

L’objectiu d’aquestes subvencions és establir mesures de foment i de suport al Programa de Mediació per al Lloguer Social de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, per incentivar el creixement de l’oferta de pisos a preu assequible en la Borsa de Mediació de Lloguer Social de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana (en endavant, la Borsa), i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització dels propietaris d’habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició d’un Servei sense ànim de lucre i amb un rerefons solidari per un preu de lloguer inferior al del mercat. La Mancomunitat La Plana vol promoure la mobilització del parc desocupat i rendibilitzar el parc de lloguer existent a través de mesures de foment i d’incentivació per evitar l’exclusió social residencial.

La mesura de subvenció concreta consisteix en l’atorgament als propietaris dels habitatges que es destinin a la Borsa de la Mancomunitat La Plana, d’una subvenció de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’any 2017, de forma lineal segons

sol·licituds presentades i dotació pressupostària, i amb un import màxim de 150 euros per habitatge.

Segona. Marc normatiu i règim jurídic

Aquesta convocatòria de subvencions es regula de conformitat amb aquestes bases. En tot allò que no estigui previst en les presents Bases, seran d’aplicació els preceptes de la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Estan subjectes a limitació pressupostària, al compliment de la finalitat, i tenen caràcter no devolutiu.

Tercera. Caràcter condicionat de les subvencions

La concessió de les presents subvencions té caràcter condicionat (condició suspensiva) a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici pressupostari en què s’executi la despesa que suposa el pagament de les mateixes.

Quarta. Crèdits Pressupostaris

La partida pressupostària a la qual s’imputa la subvenció és la 23110/4720000 “Subvenció per reduir cost IBI habitatges de la borsa” del Pressupost de 2018 i la quantia total màxima de què està dotat aquest programa de subvencions convocades és de 5.000 euros.

Cinquena. Actuació subvencionable

Serà subvencionable la quota líquida de l’Impost de Béns Immobles de l’any 2017 dels habitatges adscrits a la Borsa, per tot el 24 d’octubre de 2018.

En cap cas es subvencionarà l’Impost de Béns Immobles dels annexes vinculats a l’habitatge adscrit a la Borsa (per exemple pàrquing, traster.)

Sisena. Destinataris

Poden optar a les subvencions establertes en aquestes bases les persones físiques o jurídiques propietàries d’habitatges que l’hagin posat a disposició de la Borsa o que li posin abans del 24 d’octubre del 2018 i l’habitatge romangui adscrit a la Borsa un mínim de dotze mesos.

En cas de tractar-se d’habitatges amb propietat compartida, serà suficient la sol·licitud per part d’un dels propietaris.

Setena. Quantia de la subvenció

Els imports de les subvencions són els següents:

- La quota líquida de l’impost sobre béns immobles de l’any 2017, fins a un màxim de 150

Euros per habitatge.

- Les subvencions tindran un import màxim de 150 euros per habitatge, en qualsevol cas i independentment del tipus d’habitatge o edifici.

Vuitena. Procediment de concessió

El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramitarà en regim de concurrència pública, no competitiva amb convocatòria publica. No es podran concedir subvencions sobre l’Impost de Béns Immobles per una quantia superior al crèdit disponible. Es prorratejarà el crèdit disponible entre tots els sol·licitants.

Novena. Documentació de sol·licitud

Per optar a la subvenció, les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud que han de presentar al registre general de la Mancomunitat La Plana, en horari de registre 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores (excepte divendres, que serà de 9 a 14h), o en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Les persones interessades han d’emplenar el model normalitzat de sol.licitud que la Mancomunitat La Plana posa a disposició dels ciutadans. A la sol.licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

- NIF/NIE del sol·licitant, o document equivalent.

- Contracte d’arrendament signat mitjançant la Borsa de Lloguer Social de la Mancomunitat

La Plana.

- Escriptura pública acreditativa de la propietat de l’habitatge.

- Documentació acreditativa de l’apoderament vigent en el cas que el propietari actuï mitjançant representant o es tracti d’una persona jurídica.

- Rebut de l’Impost de béns immobles corresponent a l’exercici 2017.

- En cas d’habitatges que s’adscriguin de nou a la Borsa o que ja estiguin adscrits però encara no s’hagin llogat, caldrà presentar una declaració responsable del compromís de posar l’habitatge a disposició de la Borsa un període mínim de 12 mesos.

- En cas de contractes en curs, que manquin com a mínim dotze mesos per a la finalització del contracte d’arrendament: si el termini és inferior, el propietari haurà de presentar una declaració responsable del compromís de prorrogar el contracte o de mantenir l’habitatge a disposició de la Borsa un període mínim de 12 mesos.

-Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i

amb la Seguretat Social.

No caldrà presentar els documents que ja estiguin en poder de la Mancomunitat La Plana.

Junt amb la presentació de la sol·licitud de subvenció, es podrà donar consentiment exprés a la Mancomunitat la Plana per accedir a les dades relatives que siguin necessàries per a la tramitació de les subvencions (Direcció General del Cadastre, Borsa de lloguer social, Padró, corrent d’obligacions tributàries, etc.).

Desena. Esmena de sol·licituds

Una vegada rebuda la sol·licitud i examinada per comprovar possibles defectes o omissions, la Mancomunitat La Plana requerirà a les persones interessades perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmenin les sol·licituds o adjuntin els documents necessaris que s’hagin omès.

Si la sol·licitud no s’esmenés o la documentació requerida no s’aportés, la Mancomunitat La Plana tindrà per desistit al sol·licitant de la seva petició, de conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la referida Llei.

Onzena. Condicions i requisits

Per poder optar a les subvencions sobre l’impost de béns immobles d’habitatge que estan adscrits a la Borsa per part de les persones propietàries de l’habitatge s’hauran de complir els requisits següents:

- Posar a disposició o cedir a la Borsa de Lloguer Social de la Mancomunitat La Plana un habitatge lliure desocupat en bon estat d’ús i conservació situat a un dels dotze municipis que conformen la Mancomunitat La Plana (Aiguafreda, Balenyà, Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Martí Centelles, Seva - Sant Miquel de Balenyà, Taradell, Tona, Viladrau), per ser destinat a lloguer per un període mínim de 12 mesos, i acceptar la mediació de la Borsa.

- Ser propietari d’un habitatge que està adscrit a la Borsa.

- No repercutir la quota de l’impost sobre béns immobles en els arrendataris.

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb la Seguretat Social i l’Ajuntament corresponent segons domicili de l’habitatge adscrit a la Borsa.

En els casos que el subjecte passiu sigui beneficiari d’alguna de les possibles bonificacions previstes a l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles de l’Ajuntament corresponent al municipi en què es troba l’habitatge adscrit a la Borsa, no podrà optar a l’atorgament d’aquesta subvenció.

No es podran concedir subvencions sobre l’Impost de Béns Immobles per una quantia

superior al crèdit disponible. Es prorratejarà el crèdit disponible entre tots els sol·licitants.

Dotzena. Tramitació i resolució

La Mancomunitat La Plana informarà als propietaris d’habitatges adscrits a la Borsa de la publicació d’aquestes bases i de la conveniència de presentar la sol·licitud de la subvenció.

La tramitació de la concessió d’aquestes subvencions es farà a través de l’Àrea Social de la Mancomunitat. L’atorgament de les subvencions es farà un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds.

Una vegada que la sol·licitud reuneixi tots els requisits relacionats en aquestes bases, l’òrgan d’instrucció emetrà informe motivat de caràcter preceptiu, i formularà la proposta de resolució.

La Presidenta de la Mancomunitat és l’òrgan competent per atorgar les subvencions que

regulen aquestes bases. La resolució definitiva es notificarà a les persones beneficiàries.

El termini de resolució serà d’un (1) mes comptador des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol.licituds (24 d’octubre de 2018), sempre i quan la sol·licitud s’hagi formulat de manera correcta i s’hagi adjuntat tota la documentació precisa segons aquestes bases. El silenci s’entendrà desestimatori.

Aquestes subvencions es podran denegar per no complir els requisits establerts en les presents bases.

Tretzena. Termini per a la presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds comprendrà des del dia 17 de setembre

de 2018 fins el 24 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.

Catorzena. Obligacions dels beneficiaris.

Atorgada la subvenció, els beneficiaris estan obligats a:

- Acceptar la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades per al seu atorgament.

- Acceptar i complir la normativa en matèria de subvencions.

- Mantenir els requeriments exigits per la normativa reguladora, els Plans i els Programes del dret de l’habitatge i les altres obligacions assumides com a conseqüència de la posada a disposició o cessió de l’habitatge a la Borsa.

- Comunicar les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la recepció de la subvenció.

- Comunicar les aportacions que hagi rebut pel mateix concepte. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar en un termini de deu dies hàbils des de la sol·licitud o recepció d’altres subvencions.

- Facilitar la comprovació i verificació del compliment de les condicions exigides en l’acord de concessió, i sotmetre’s a les mesures de control financer que s’escaiguin.

L’incompliment d’aquests requisits serà motiu de la pèrdua de la subvenció.

Quinzena. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es farà en un sol pagament, mitjançant transferència bancària, en el compte indicat en el model de sol·licitud, a partir de la notificació de la resolució d’atorgament.

Setzena. Revisió de les subvencions

La resolució d’atorgament de la subvenció objecte d’aquestes bases pot ser modificada per la Mancomunitat La Plana, amb la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant o la manca d’aportació total o parcial d’aquelles que havien de ser tingudes en compte per determinar la condició de beneficiari de la subvenció, en especial el requisit de permanència de 12 mesos de l’habitatge en la Borsa.

Dissetena. Renúncia

El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació al Registre general de la Mancomunitat La Plana de l’escrit corresponent, signat pel beneficiari.

Divuitena. Revocació i reintegrament de les subvencions

La revocació i el reintegrament de les subvencions es regularan de conformitat amb el previst a la Llei 38/2003, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.

L’atorgament de la subvenció restarà condicionat al pagament efectiu de la totalitat de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’habitatge i l’anualitat, de forma que si no es fes es podrà revocar la totalitat de la subvenció atorgada.

Dinovena. Règim sancionador

Els beneficiaris queden sotmesos al règim sancionador recollit a la Llei 38/2003, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.

Vintena. Publicitat

Aquestes bases/convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,

a al taulell d’anuncis de la Mancomunitat La Plana. (www.mancoplana.cat)

Vint-i-unena. Protecció de dades

Les dades facilitades en la sol·licitud de subvenció s’incorporaran als sistemes de

tractament de MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA, amb

domicili a Sector El Quadro 08522 MALLA i amb CIF P-0800024-B amb la finalitat de tramitar la subvenció corresponent i totes aquelles gestions inherents a la mateixa.

La Mancomunitat La Plana no comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, a excepció d'aquelles dades que per llei hagin de ser comunicades a administracions o Ajuntaments de què formen part els usuaris.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició/revocació al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Mancomunitat La Plana, amb domicili a Sector El Quadro s/n 08522 MALLA per correu postal o per email [email protected] En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. Pot, també, presentar reclamació davant de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Malla, 4 de setembre de 2018

La Presidenta

Anna Magem Marsó

Alquiler de vivienda
Vivienda
Pago de Impuestos/Recibos