Bases i convocatòria de subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut especialment dissenyats per a la gent gran. Text. Aprovació. - Boletín Oficial de Tarragona de 02-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 02/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2015-11231

Diputació de Tarragona

Secretaria General

ANUNCI

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 20 de novembre de 2015, va aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions durant l'any 2015, corresponent a la següent línia de foment que gestiona la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, de l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal:

Subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran.

- Règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran, que consten a l'annex.

- Beneficiaris: ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) amb una població de fins a 8.000 habitants, que no disposin de Parc de Salut subvencionat per la Diputació en anteriors convocatòries.

- Crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions: 1200.311.65000 del pressupost de 2015. Import: 50.000,00 euros.

- L'objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de les subvencions convocades, els requisits per sol·licitar-les, els documents i informacions que s'han d'adjuntar a la sol·licitud, així com els criteris de repartiment consten a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

- Règim de la concessió: concurrència competitiva.

- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, del SAM.

- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.

- Termini de presentació de sol·licituds: Quinze dies des de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona.

- Forma de presentació de sol·licituds: Electrònicament.

- Termini de resolució i notificació: 6 mesos des de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona.

- Mitjà de publicació de la resolució: Publicació a la seu electrònica. https:--seuelectronica.dipta.cat-

- Règim d'acceptació: Tàcita, si no es manifesta el contrari en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució de la concessió.

- Forma de presentació de la justificació: Electrònicament

- Règim general aplicable: Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona; Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26-2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.

- Règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l'endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, davant el president de la Diputació.

Tarragona, 26 de novembre de 2015.

La secretària general, Pilar Sánchez Peña.

ANNEX 1

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE PER A LA INSTAL·LACIÓ I DINAMITZACIÓ DE PARCS DE SALUT ESPECIALMENT DISSENYATS PER A LA GENT GRAN

Primera. Objecte

Als anys 90 l'Organització Mundial de la Salut va adoptar el concepte d'envelliment actiu amb la intenció d'incorporar els diversos factors que, juntament amb l'atenció sanitària, incideixen en el procés d'envellir. El va definir així: ¿Envelliment actiu és el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a tot el decurs de la vida, per tal d'estendre l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l'edat avançad a'.

L'evolució demogràfica actual convida a tenir present i facilitar el millor futur possible a unes societats en què la proporció de gent gran serà molt superior a la que hi ha hagut mai. En aquest context, el foment d'un envelliment actiu entre la població de més edat serà cada cop més necessari.

L'objecte d'aquestes bases de subvencions és regular les subvencions en espècie que comporta la cessió gratuïta de parcs de salut, així com realitzar sessions de dinamització, per donar a conèixer a la població les seves possibilitats.

A l'efecte d'aquestes bases, es defineix com parc de salut aquell equipament format per un conjunt d'aparells units entre ells, formant un espai de salut integrat per exercicis físics suaus, especialment dissenyats per a les persones grans. El parc de salut serà un equipament públic que fomentarà l'envelliment actiu, en el sentit que promourà les relacions socials i l'autonomia personal en la vida diària de la gent gran, en un entorn urbà, obert, accessible i d'ús gratuït. És per tant un equipament destinat a la promoció de la salut pública.

Segona. Naturalesa i característiques de la subvenció.

La Diputació de Tarragona subministra i implanta els parcs de salut als ajuntaments beneficiaris, fins el màxim de la dotació pressupostària.

A l'empara de la disposició addicional cinquena de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 3 del RD 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada llei, els ajuts d'aquesta línia de foment tenen naturalesa d'ajuda en espècie.

Els ajuntaments només poden sol·licitar un parc de salut per municipi i, en base a la població de dret, han de fer constar el tipus de parc de salut al que poden accedir:

Població Tipus de parc de salut

Fins a 4.000 habitants 1 parc de salut model A

De 4.001 a 8.000 habitants 1 parc de salut model B

La selecció dels municipis beneficiaris es determina en base a les condicions específiques requerides i a la puntuació obtinguda, fins el màxim de disponibilitat pressupostària.

Tercera. Beneficiaris

L'àmbit d'actuació d'aquest projecte queda limitat als municipis i Em d's del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que compleixin amb els següents requisits específics:

- Població no superior a 8.000 habitants.

- No disposar de parc de salut subvencionat per la Diputació de Tarragona en anteriors convocatòries.

- Disposar d'un terreny públic municipal idoni per a la ubicació del parc de salut. Aquest terreny ha de ser fàcilment accessible i dins del sòl urbà municipal. Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

El requisit d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que consta a la sol·licitud. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l'exactitud i veracitat de la declaració, d'ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l'AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l'autorització, previ requeriment al sol·licitant d'aportació de documentació. La declaració responsable també s'haurà de presentar si en el moment de la justificació han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.

Els beneficiaris han d'acreditar el compliment de la previsió de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions i de la base 21.3 de les Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

Quarta. Característiques dels parcs de salut

Els béns objecte de lliurament als beneficiaris de la subvenció responen a dues modalitats de parc:

Model Número d'aparells en cada parc

A 6

B 10

Els diferents mòduls que han de formar part del parc de salut tenen com a objectiu potenciar les següents capacitats físiques, d'acord amb les parts del cos treballades, amb l'objectiu de facilitar la realització de les activitats diàries, tal i com es defineix a la taula següent.

Capacitat física Parts del cos treballades Millora de les activitats de la vida diària

Coordinació oculo-manual i flexibilitat Extremitats superiors i vista Agafar i desplaçar objectes amb precisió i agilitat.

Flexibilitat, motricitat fina, estirament columna Extremitats superiors i espatlla Realitzar amb més facilitat dutxar-se, vestir-se o pentinar-se.

Força, equilibri i agilitat Extremitats inferiors Prevenció de caigudes, pujar i baixar escales i esquivar obstacles.

Tant el model A com el model B han d'incloure un plafó general imprès on es descriguin les característiques dels mòduls del parc de salut i les recomanacions que cal seguir a l'hora de realitzar l'exercici físic.

Cinquena. Requeriments d'instal·lació

Els requeriments necessaris per a la instal·lació son els següents:

- La instal·lació dels parcs s'ha de realitzar dins del domini públic local.

- L'ajuntament ha de disposar d'un espai adaptat idoni per a la instal·lació del parc de salut, accessible i de mínim 50 m2 per al parc model A i mínim 70m2 per al parc model B de superfície.

- La instal·lació ha d'ajustar-se a un dels tres tipus de superfície:

- àrid compactat

- gespa

- superfície dura

En tots els casos, l'ajuntament ha d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció un informe tècnic, de l'arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer, en què es descrigui el tipus de superfície on s'instal·laran els béns, d'acord amb els requeriments especificats a l'annex I.

- La superfície escollida ha d'estar pròxima a equipaments públics freqüentats per la gent gran del municipi.

Sisena. Sol·licituds

1. La sol·licitud de subvenció, amb la documentació indicada a l'apartat 2 d'aquesta base sisena, s'ha de fer en model normalitzat disponible a https:--seuelectronica.dipta.cat-, s'ha de presentar electrònicament.

2. La documentació que ha de contenir la sol·licitud és la següent:

2.1. Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou: Sol·licitud, declaració responsable i document de compromís signat, d'acord amb l'especificat a la base setena.

2.2. Certificat del secretari conforme es disposa dels terrenys on es proposa instal·lar el parc, amb classificació de domini públic local, i no es disposa de cap parc de salut subvencionat per la Diputació.

2.3. Memòria amb la següent informació:

- Descripció de la idoneïtat de disposar d'aquest equipament (motius que ho justifiquen, entitats que estan interessades i que es podrien implicar en el bon ús del parc de salut).

- Descripció dels recursos humans que podria destinar l'ajuntament per al seguiment de la implantació del parc de salut, especificant si es disposa de Regidoria de Serveis Socials i-o de Salut Pública.

- Informe tècnic que acrediti el compliment dels requisits d'instal·lació especificats a la clàusula cinquena i l'annex I, especificant tipus de superfície. Adjuntar 2 fotografies que identifiquin l'espai.

- Indicar si es disposa de parc de salut adquirit pel propi ajuntament.

2.4. Presentació dels següents plànols:

- Un plànol general del municipi, ubicant l'espai proposat i la superfície disponible (amb m2).

- Un plànol amb la ubicació dels equipaments freqüentats per la gent gran i l'espai proposat. És necessari identificar en aquest plànol la distància a recórrer per una persona (en metres) des de la porta de l'equipament identificat fins a l'entrada de l'espai on s'instal·laria el parc; aquesta informació s'utilitzarà per puntuar els criteris de valoració i podrà ser comprovada per tècnics de la Diputació.

Setena. Obligacions del beneficiari

Són obligacions dels beneficiaris durant la fase de subministrament, instal·lació, implantació i aprofitament dels parcs de salut les següents:

- Destinar els béns mobles donats a l'ús comú general i situar-los en el domini públic local durant un mínim de 10 anys.

- Col·laborar pel correcte manteniment, higienització i funcionament de l'equipament. Passat el període de garantia i manteniment, l'ajuntament s e'n haurà de fer càrrec. No obstant això, i durant el període de vigència de la garantia, l'ajuntament assumirà les despeses causades per aquells danys soferts en els béns que no s'incloguin dins del manteniment bàsic, així com de la neteja.

- Realitzar les adaptacions de l'espai si és necessari, un cop l'empresa adjudicatària faci la primera visita al municipi, per a la correcta instal·lació de l'equipament.

- Realitzar actuacions de difusió per tal d'impulsar i assegurar l'ús adequat.

- Designar una persona de l'ajuntament, o un servei responsable, de dur a terme una inspecció ocular per tal d'assegurar el permanent estat d'ús d l'equipament.

- Enviar a la Diputació un informe anual de l'ús del parc (memòria justificativa), els dos primers anys de funcionament, amb una descripció dels actes duts a terme des de l'ajuntament que han inclòs el parc de salut, entre d'altres, d'acord amb l'especificat a la base onzena.

L'ajuntament haurà d'adjuntar a la sol·licitud un document de compromís signat en què es comprometi a complir amb l'especificat en aquesta clàusula.

Vuitena. Concessió

La subvenció en espècie objecte d'aquestes bases, es concedeix a aquells ajuntaments i EM D's que compleixin la condició de beneficiaris i els requeriments de la base cinquena, tenint en compte els següents criteris de valoració:

- Nombre absolut de població de 65 anys i més, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, en l'últim any publicat al web http:--www.idescat.cat-emex-:

- Fins a 100 habitants de 65 anys i més: 0 punts

- De 101 a 500 habitants de 65 anys i més: 3 punts

- De 501 a 1.000 habitants de 65 anys i més: 5 punts

- Més de 1.000 habitants de 65 anys i més: 7 punts

- No disposar de cap tipologia de Parc de Salut: 5 punts

- Disposar de regidora de serveis socials o salut pública (per tal d'assegurar polítiques de difusió i dinamització que garanteixin l'ús adequat d'aquesta instal·lació): 3 punts

- Proximitat a equipaments freqüentats per la gent gran (casal municipal, llar de jubilats, centre de dia, residència de la gent gran i consultori mèdic o centre d'atenció primària):

- 5 punts per cada equipament situat fins a 100 metres del parc

- 3 punts per cada equipament situat entre 101 i 300 metres del parc

- 1 punt per cada equipament situat entre 301 i 500 metres del parc

La prioritat de la subvenció sol·licitada s'ha de determinar a partir de la suma de les puntuacions obtingudes en cada criteri. La puntuació màxima total sobre la qual es valoren les sol·licituds és de 40 punts.

En qualsevol cas, la concessió i lliurament estan condicionats a la disponibilitat dels béns, adquirits segons la disponibilitat pressupostària. En cas que s'esgoti el crèdit pressupostari i tenir més peticions, s'ha d'elaborar un llistat de reserva en funció de la data de sol·licitud i la puntuació obtinguda. Si algun dels ajuntaments als que se li ha concedit la subvenció renuncia, s'ha d'utilitzar aquest llistat.

Novena. Acceptació

La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d'un mes, comptat a partir del dia següent de la notificació de l'acord de concessió.

Desena. Lliurament dels béns

Els béns objecte de la subvenció es lliuren, en plena propietat, al beneficiari, una vegada notificat l'acord de concessió, de conformitat amb la programació i condicions que estableixi al contracte de subministrament amb l'empresa adjudicatària.

A la finalització de les dues primeres anualitats, s'ha de valorar l'ús i aprofitament de la instal·lació, a partir de la documentació de la base onzena, al efectes de verificar el compliments dels objectius i finalitats de la subvenció.

Onzena. Implantació de l'equipament i seguiment

El beneficiari de la subvenció ha de presentar, dins del mes següent al compliment del primer any de la implantació del Parc de Salut, i dins del mes següent al compliment del segon any, una memòria justificativa sobre l'ús del parc de salut, amb el contingut mínim següent, que en tot cas, es definirà amb la Diputació:

- Descripció del procés d'implantació del parc de salut.

- Indicador del nombre d'usuaris que han utilitzat el parc de salut i dels actes duts a terme de difusió, amb la descripció de cadascun d'ells.

- Informe del responsable designat per l'ajuntament de fer el seguiment i manteniment del parc de salut del municipi.

- El beneficiari té l'obligació de fer constar la col·laboració de la Diputació en la difusió que realitzi de les actuacions subvencionades i d'acreditar-ho en la justificació.

- Exemplars del material de difusió utilitzat, si és el cas.

Dotzena. Reintegrament de la subvenció.

És d'aplicació la normativa relativa al reintegrament prevista a la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 3 del RD 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada llei, quan existeixi incompliment, per part de l'ajuntament, de les condicions i obligacions establertes amb motiu de la concessió de la subvenció.

Als efectes de l'apartat anterior, s'ha d'avaluar la memòria justificativa presentada per l'ajuntament les dues primeres anualitats en els termes indicats a la base onzena.

A efectes de reintegrament, la quantitat a reintegrar per l'ajuntament ha de ser l'import total del cost abonat per la Diputació a l'empresa adjudicatària del contracte de subministrament, en els termes de l'article 38 de la Llei general de subvencions.

REQUERIMENTS TÈCNICS D'INSTAL·LACIÓ SEGONS LA SUPERFÍCIE

A. Instal·lació en paviments d'àrid compactat

És necessari un àrid compactat que quedi ferm (per exemple, sauló compactat) i que tingui un gruix excavable mínim de 60 cm. Haurà de ser una zona anivellada, amb un desnivell màxim d'un 2%.

B. Instal·lació en paviment de gespa

Haurà de ser una zona anivellada, amb un desnivell màxim d'un 2%.

C. Instal·lació en superfície dura

Es podrà instal·lar el parc en una superfície dura, però per les característiques dels parcs de salut és necessari que el sòl compleixi les següents característiques:

- Llosa de formigó armat HA 25 de 20 cm amb mallat de 6mm de 20x20

- En cap cas s'instal·larà en asfalt o llamborda

En aquells casos en què el parc s'instal·li en un terreny dur, es considera necessària la instal·lació d'un paviment esmorteïdor (tipus gespa artificial o cautxú) per tal de minorar les conseqüències de possibles caigudes. Diputació de Tarragona no finançarà la instal·lació de paviment esmorteïdor.

Escollida la superfície per instal·lar el parc de salut, caldrà que es compleixi els amidaments mínims segons el model de parc sol·licitat.

Salud
Tercera edad
Medio Ambiente
Promoción de la salud
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales