Bases i convocatòria de subvencions finalistes a projectes i campanyes de cooperació al desenvolupament i sensibilització en la matèria, exercici 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 25 de maig de 2018, va adoptar el següent acord:

1. Aprovar inicialment les Bases que han de regular la convocatòria per a la concessió d'ajuts dins la campanya Cooperació Internacional 2018

2. Sotmetre a informació pública aquestes normatives per un termini de vint dies naturals, mitjançant anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA perquè es puguin presentar reclamacions o al·legacions. En cas que no se'n presentin, aquestes Bases s'entendran aprovades definitivament.

3. Simultàneament al termini d'exposició pública de les Bases, es podran presentar sol·licituds de subvencions d'acord amb l'establert a les mateixes Bases, si bé l'atorgament de subvencions s'ajornarà en el cas que es presentin reclamacions o al·legacions.

BASES PARTICULAR REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS FINALISTES A PROJECTES I CAMPANYES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ EN LA MATÈRIA, PER A L'EXERCICI 2018.

Seran d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com les Bases d'execució del pressupost 2018.

PRIMERA.- Preàmbul i objecte de la subvenció

Preàmbul:

La Regidoria de Solidaritat té entre els seus objectius el foment dels valors solidaris i de pau entre les ciutadanes i els ciutadans del municipi, per contribuir així a la lluita contra la pobresa i les seves causes estructurals.

És per a aquest motiu que hi ha voluntat de destinar, entre altres recursos, part dels previstos en els pressupostos municipals anuals per a la solidaritat i cooperació internacional amb països en vies de desenvolupament.

Les prioritats i els objectius dels projectes de cooperació que aquestes bases recullen són analitzats i proposats al si del Consell Municipal de Solidaritat i són, per tant, expressió de la voluntat de les entitats solidàries de la ciutat d'exercir una cooperació responsable amb els objectius d'una cooperació que ha de promoure el dret a la llibertat, a la igualtat entre dones i homes i, en general, als drets humans.

La cooperació ha de basar-se en el respecte a la diferència, promoure el desenvolupament dels pobles des de les pròpies comunitats i experiències, respectant-ne la història i les realitats socioculturals. No fomentar la dependència econòmica dels receptors, sinó contribuir a un desenvolupament autònom i sostenible.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, des de la Regidoria de Solidaritat, dóna suport a projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament impulsats per ONG i entitats de solidaritat del municipi.

Objecte de la subvenció:

L? objecte de les presents Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts que atorgui l? Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a les entitats de la ciutat, dins la campanya Cooperació Internacional 2018 .

Així, podran ser objecte d? ajut econòmic aquelles iniciatives que pretenen cobrir les activitats següents:

Projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona necessitada d? ajut d? emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals.

Es valorarà especialment que aquests projectes es duguin a terme als territoris on han incidit històricament les entitats i l? Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: l'Àfrica Subsahariana, l'Amèrica Central, l'Amèrica del Sud, el Marroc i el Sàhara Occidental. Amb la finalitat de poder garantir continuïtat a determinades accions.

Pel que fa als sectors d? intervenció, es valoraran especialment els projectes que es desenvolupin en un dels sectors d? intervenció següents :

ýÿ Projectes de promoció i universalització dels drets socials bàsics: educació i salut.

ýÿ Projectes de suport a l? economia social: cooperatives de treballadors i/o camperols, projectes d? autoocupació, unitats productives integrades en xarxes de comerç just i, en general, aquells que tendeixin al foment de la redistribució de la riquesa.

ýÿ Projectes que tinguin incidència en la consolidació de processos de pau i sistemes democràtics i participatius. Projectes que ajudin a crear, sostenir i desenvolupar estructures de defensa dels drets humans.

I pel que fa als beneficiaris i beneficiàries de l? acció:

ýÿ Projectes que incideixin en els sectors més desafavorits de la població de la comunitat beneficiària: infància, dona, persones amb disminució, malalts crònics, minories i col·lectius tradicionalment discriminats, sectors de població en situació d? extrema pobresa, refugiats i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals.

També es valoraran especialment els projectes que considerin elements transversals de valor afegit, tals com la promoció de la igualtat entre homes i dones, l'enfocament de respecte cultural, i la protecció del medi ambient.

No son objecte d'aquestes bases reguladores les tipologies de projectes següents:

a) Intercanvis, colònies i estades d'infants i/o joves.

b) Brigades i/o estades solidaries.

c) Actuacions que tinguin com a finalitat exclusivament la recaptació de fons i la captació de persones sòcies i/o donants.

d) Aquells projectes que la finalitat sigui exclusivament alimentació o que aquest concepte sobrepassi el 30 % del pressupost sol·licitat.

e) L'enviament de containers, o costos derivats de l'enviament de materials, en el cas que sigui necessari serà mitjançant la via de projectes humanitaris o d'ajuda d'emergència. Amb l'excepció d'aquells materials que no existeixin al país d'origen i amb una clara demanda de la contrapart justificant la necessitat dels materials a enviar.

f) Actuacions d'adopció i d'apadrinament.

g) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i politico-partidista.

h) Construcció d? infraestructures de marcada incidència medi ambiental (abocadors, pous, altres activitats d'explotació de recursos naturals, etc.) que no comptin amb un estudi d? impacte ambiental previ, exceptuant aquelles construccions d? infraestructures hídriques i/o clavegueram. En aquest cas, s'haurà d? adjuntar informe de l? entitat sol·licitant justificant l'absència d? estudi d? impacte ambiental previ, donades les característiques de la zona.

i) Construcció, manteniment o dotació d? equips i subministraments per a centres que no comptin amb el suport i el compromís futur acreditat de les autoritats amb competència en la matèria o, en el seu defecte, de qualsevol altre autoritat local.

j) Activitats de dotació d? equips i subministraments a la contrapart o beneficiaris per a les que no es defineixin els mecanismes de transferència, gestió posterior i compromisos per al manteniment futur dels mateixos.

SEGONA.- Abast de la subvenció

El pressupost màxim ascendeix a 65.961,00 euros amb càrrec a la partida 104.9291.49000 Projectes de cooperació i solidaritat a l'exterior , del Pressupost municipal de 2018.

La subvenció consisteix en un import fix i el percentatge de la subvenció que s'atorgui no excedirà, en qualsevol cas, del 75% del cost total del projecte subvencionable, essent l'entitat sol·licitant de la subvenció, responsable d'aportar el 25% restant mitjançant recursos propis de l'entitat.

Les subvencions seran compatibles amb les concedides per altres administracions o ens públics o privats, de caràcter nacional o internacional.

L'import de les subvencions en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, més els ingressos a obtenir i recursos propis, superi el cost del projecte subvencionat. El beneficiari ha d'informar a l'òrgan concedent, de l'obtenció d'altres recursos en els informes de seguiment i finals, en funció del moment en què s'hagin obtingut.

Els imports de les subvencions, només podran ser utilitzats per a la realització dels projectes pels quals han estat atorgats.

TERCERA.- Beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions les entitats ciutadanes o fundacions, sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i que siguin membres reconeguts del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

Les entitats beneficiaries han de tenir seu social o delegació a la ciutat de Sant Adrià de Besòs.

Aquelles entitats que siguin d'estructura comarcal, no estan obligades a tenir seu local, però sí a estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i realitzar activitats a la ciutat, fet que hauran de demostrar amb projecte i memòria.

Les entitats beneficiàries han d'estar degudament inscrites, amb una antiguitat d'almenys un any fins a la data de la publicació d'aquestes Bases, al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Aquestes entitats han de tenir entre els seus objectius la cooperació al desenvolupament i el foment de la solidaritat i la cultura de pau, i han de demostrar la realització de projectes i activitats a la ciutat, amb el compromís, en cas que s'aprovi el projecte, a dur tasques informatives i de sensibilització sobre el projecte a Sant Adrià de Besòs.

Així mateix hauran de tenir justificades les subvencions anteriorment concedides, fins l'any 2016, en el moment de l'adjudicació de la subvenció d'enguany, i tenir un mínim de 20 punts una vegada aplicat el barem específic de valoració, en l? apartat de valoració de les entitats més l? apartat de valoració del projecte que es titula retorn solidari a Sant Adrià, (aquest paràmetre no serà considerat el primer cop que l'entitat demana la subvenció, entenent que no s'ha pogut fer el retorn al que es fa referència).

No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones jurídiques que es trobin en alguna de les circumstancies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

QUARTA.- Sol·licitud, lloc i termini de presentació

4.1. Sol·licitud i documentació a presentar

La sol·licitud cal formalitzar-la d'acord amb els models normalitzats emplenats íntegrament i presentar-la, juntament amb la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada per a la presentació del projecte.

2) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat peticionària

3) Projecte detallat de l'activitat a realitzar, transcrit al formulari aprovat

4) Organigrama de l'entitat

5) Organigrama de la contrapart

6) Certificat positiu de l'Agència Tributària

7) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social

8) Certificat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, conforme està al corrent del pagament de totes les obligacions respecte a aquest.

L'acreditació que es troba al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament se substituirà per la seva comprovació per part de la Tresoreria Municipal, que ho comunicarà a l'òrgan instructor.

9) Presentar la documentació segons model normalitzat, que s'especifica a l'annex número 1 de les presents bases o, en cas de no poder aportar-la, el representant legal haurà de signar, abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds que s'indica en el paràgraf següent, una declaració davant la Regidoria de Cooperació i Solidaritat, conforme no està inclòs en cap de les circumstancies descrites en l'annex indicat.

10) Memòria d'activitats de l'any anterior, incloent-hi les activitats de sensibilització dutes a terme per l'entitat al municipi.

S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud, un informe parcial de l'estat d'execució del projecte subvencionat l'any 2017.

4.2. Lloc i termini de presentació

La sol·licitud amb la documentació adjunta (segons models normalitzats) s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs adreçada a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la subvenció al Butlletí Oficial de la Província.

Podeu obtenir els formularis i consultar l'horari d'atenció ciutadana de l'OAC al catàleg de tràmits de la Seu electrònica de l'Ajuntament dins del web municipal http://www.sant-adria.net

Oficina d'Atenció Ciutadana Pl. de la Vila, 12 08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 933812004 ext. 6324 Correu electrònic: solidaritat@sant-adria.net

La presentació de tots els documents que es relacionen serà condició necessària per a la tramitació de la sol·licitud.

La Regidoria de solidaritat i cooperació realitzarà la verificació de la inscripció de l'entitat sol·licitant al Registre Municipal d'Entitats, així com, que hagin estat justificades les subvencions anteriorment concedides, en el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, se'n requerirà la rectificació o les esmenes necessàries.

Si en el termini de deu dies hàbils l? interessat no fa la rectificació demanada, s? entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

Tota modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció (programes, pressupost, etc.), haurà de ser comunicada a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la seva acceptació i, en tot cas, l? obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de l'import atorgat.

Totes les modificacions i rectificacions realitzades per l'entitat demandant de la subvenció o requerides per la Regidoria de Solidaritat i Cooperació d'aquest Ajuntament, s'adreçaran a aquesta Regidoria i es presentaran en el Registre General, a l? Oficina d? Atenció Ciutadana (OAC) de l? Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a l'adreça i horaris ja indicats.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquestes bases i de la convocatòria corresponent.

Cada entitat podrà presentar una sola sol·licitud referida a un únic projecte.

CINQUENA.- Barem específic de valoració

Els projectes se seleccionaran segons els criteris següents, sobre una puntuació de 100 punts.

ENTITATS 30 Valoració de la tasca de sensibilització i d? incidència de l? entitat al municipi segons la participació en activitats ciutadanes. Participació activa en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de St. Adrià de Besòs Resposta i participació de les entitats davant els actes que es realitzin de solidaritat al Municipi 2 4 Experiència de l? entitat en projectes de desenvolupament. 3 La capacitat de gestió del projecte. És a dir es valorarà si l? entitat és capaç de gestionar el projecte atenent a 2 l? experiència i la capacitat tècnica, adequada al volum del projecte i al tema del projecte. Col·laboració i concertació d? esforços amb altres entitats ciutadanes. 3 Nivell d? autofinançament. Capacitat de captació de recursos aliens als ajuts públics. 5 Valoració de resultats d? altres projectes desenvolupats anteriorment per l? entitat i, en concret, dels projectes 2 subvencionats per l? Ajuntament. CONTRAPART Experiència de la contrapart. 3 Grau d? implicació local de la contrapart. 3

Capacitat tècnica, logística i financera de la contrapart. 3

PROJECTE 70

Pertinença 25 Criteris geogràfics: valoració dels projectes amb incidència en països amb necessitats d? ajut d? emergència o 1 reconstrucció per conflictes bèl·lics i/o desastres naturals. Projectes que es desenvolupin en territoris on han incidit històricament les entitats i l? Ajuntament de Sant Adrià de 6 Besòs. Projectes que es desenvolupin en un dels tres sectors d? intervenció que s? esmenten a les bases reguladores. 6 Projectes que incideixin en els sectors més desafavorits de la població de la comunitat beneficiària: infància, dona, 6 persones amb disminució, malalts crònics, minories i col·lectius tradicionalment discriminats, sectors de població en situació d? extrema pobresa, refugiats i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals. La proposta considera elements transversals de valor afegit, tals com la promoció de la igualtat entre homes i 6 dones, l'enfocament de respecte cultural, i la protecció del medi ambient. Metodologia 20 Claredat i coherència entre els objectius, les activitats i els resultats a assolir. 5 La descripció de les activitats i del cronograma és clara. 5 Es té previst un sistema de seguiment i avaluació del projecte. Es valorarà especialment que s? incloguin indicadors 5 objectivament verificables. El projecte té en compte la participació dels implicats en totes les seves fases. 5

Sostenibilitat/viabilitat 10 És viable l? actuació, tenint en compte: si existeix un context institucional, social i legislatiu favorable, excepte en 5 cas de conflicte. Són sostenibles els resultats del programa/projecte, des d? un punt de vista: financer, organitzatiu i tècnic. 5 Pressupost 5 Es presenta un pressupost complert, clar i correctament elaborat. 5

Retorn solidari a Sant Adrià 10 Activitats de difusió i/o sensibilització que es faran a Sant Adrià en relació amb el projecte per al qual es demana la 6 subvenció. Presència activa de l'entitat a Sant Adrià 4

L? import a concedir a cadascuna de les entitats es farà per distribució proporcional entre els sol·licitants, en relació amb els punts assignats, i podrà esgotar l? import aprovat.

SISENA.- Composició de la comissió qualificadora

La Regidoria de Solidaritat i Cooperació farà una primera revisió i valoració dels projectes presentats a la convocatòria en base a la forma i continguts dels mateixos. S'informarà de les sol·licituds en el Ple del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i, seguidament, es presentarà a la Comissió Qualificadora, formada per:

President: El president/a de l? Àrea de Servei a les persones i Activitats ciutadanes.

Vocals: Regidor/a de Cooperació i Solidaritat. Cap de Servei d'Activitats Ciutadanes i Serveis a la persona. Un representant de cada Grup Municipal. Persona en representació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

Secretari: El secretari de la Corporació o funcionari en el que es delegui

Interventor: L? interventor de la Corporació o funcionari en qui es delegui.

Pel que fa a la persona representant del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, en cas que hagin entitats que no han demanat subvenció regulada per aquestes bases, la persona en representació de l'esmentat Consell, es triarà entre aquestes persones. Si no es dona el cas, aquesta representació recaurà

en el vicepresident del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. En qualsevol cas, aquesta persona tindrà veu però no vot.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions, serà la Junta de Govern Local.

SETENA.- Termini de resolució i notificació de l? atorgament de subvencions

El termini per a la resolució i la notificació de l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. Una vegada, transcorregut el termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud s? entendrà desestimada.

Un cop atorgada la subvenció, en cas que l'entitat beneficiària decideixi rebutjar aquesta, ho haurà de manifestar expressament per escrit.

VUITENA.- Pagament

El pagament s? efectuarà en la seva totalitat, segons les previsions econòmiques de l'Ajuntament i en concepte de bestreta.

Els beneficiaris quedaran exempts de la prestació de fiança en garantia del pagament anticipat de la subvenció, en atenció al seu caràcter.

NOVENA.- Justificació de la subvenció

9.1. Termini

Les subvencions atorgades s'han de justificar. El termini per a presentar la justificació, finalitza el dia 31 de desembre de 2019.

Es podrà acordar l'ampliació del termini d'execució i justificació del projecte subvencionat per un període màxim d'un any a partir de la recepció dels fons, no interferint, en aquest cas, en l'adjudicació de les subvencions subjectes a les bases de l'any 2019, sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'entitat sol·licitant.

En cas que la demora del pagament de la subvenció atorgada impedeixi complir amb aquest termini i prèvia valoració del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, es demanarà a la Junta de Govern Local, una ampliació del termini de justificació.

9.2. Forma

A tal efecte, caldrà presentar els models normalitzats, juntament amb els documents següents:

a) Instància dirigida al senyor alcalde de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb indicació de l'activitat subvencionada que es justifica.

b) Qüestionaris emplenats íntegrament.

c) Exemplar original o còpia compulsada de la documentació impresa generada per l'activitat on es faci constar el logotip de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, així com la frase amb el suport de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs o, si no hi ha, declaració que no s'ha realitzat.

d) Còpia autentificada del comprovant de la transferència a la contrapart local i acreditació de recepció dels fons per la contrapart local, en el cas de projecte.

e) Presentació de les factures degudament formalitzades i autentificades per import igual a la quantia atorgada, juntament amb les factures de la despesa realitzada per l'entitat sol·licitant, mitjançant els seus recursos propis, que haurà de ser com a mínim superior en un 25% de l'import atorgat, igualment formalitzades i autentificades. La data de les factures presentades, haurà de ser de l'any de l'atorgament de la subvenció o be del següent, sempre dins el termini de l'execució del projecte. A les factures presentades ha de constar el segell, el tant per cent i la quantia d'imputació quan sigui el cas.

Les despeses indirectes de l'entitat sol·licitant imputades com a justificants, no poden superar el 10% de la subvenció concedida.

En el cas que es presentin fotocòpies compulsades, el departament gestor segellarà els documents originals amb un segell on consti que la factura representativa de la despesa justificada s? ha aplicat a la justificació de la subvenció atorgada, als efectes del control de subvencions concurrents.

Com a excepció, quan s'hagin de justificar projectes que per circumstàncies específiques del país on es desenvolupi l'actuació, resulti d'extrema dificultat obtenir els originals de les factures, s'admetran fotocòpies autentificades de les mateixes; i si aquesta autentificació resultés impossible per excessivament difícil o costosa, s'admetrà una certificació de l'entitat conforme les còpies presentades són autèntiques. Al ser excepcions, i com a tals, no s'admetran excepte per consulta prèvia i acord exprés amb els serveis tècnics municipals.

Si s'han d'aportar documents i/o factures escrites en llengua diferent del català o castellà, s'hauran d'acompanyar de traducció del detall descrit literalment.

Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà el beneficiari perquè faci les rectificacions oportunes en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

Si en el termini d'aquests deu dies hàbils, l? interessat no fa la rectificació demanada, s? entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

Per poder accedir a noves convocatòries cal haver justificat el projecte de l'any 2016, dins el termini màxim establert, i sempre, abans de l'adjudicació de la nova subvenció, no podent-se admetre sol·licituds en cas contrari.

No s'admetrà com a justificació les despeses següents:

1. Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. 2. Les despeses bancàries. 3. Els àpats que no siguin necessaris ni estiguin relacionats directament amb la realització d? alguna

activitat del projecte. 4. Les que no estiguin directament relacionades amb el projecte. 5. Terrenys i immobles : l? Ajuntament no subvencionarà compres de terrenys o edificis. 6. Construccions. 7. Els viatges i estades.

9.3. Lloc

La justificació amb la documentació adjunta (segons models normalitzats) s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs adreçada a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació.

Podeu obtenir els formularis i consultar l'horari d'atenció ciutadana de l'OAC al catàleg de tràmits de la Seu

electrònica de l'Ajuntament dins del web municipal http://www.sant-adria.net

Oficina d'Atenció Ciutadana Pl. de la Vila, 12 08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 933812004 ext. 6324 Correu electrònic: solidaritat@sant-adria.net

DESENA.- Reintegrament de la subvenció

La manca de justificació, tenint en compte els terminis i excepcions establerts en les presents bases, comportarà la revocació de la subvenció concedida i, en conseqüència, la devolució dels fons públics no justificats.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s? acordi la procedència del reintegrament, de conformitat amb el capítol II Base 25a de les bases d? execució del pressupost.

ONZENA.- Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin de la condició de beneficiaris.

Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions no complertes, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin als de qui d? ells depenguin. Així mateix, seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

DOTZENA.- Publicitat subvencions atorgades

L? Ajuntament publicarà les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s? imputen, així com els beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, als mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

- Inferior a 3.000 euros al tauler d? anuncis de l? Ajuntament.

- Des de 3.000 euros al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d? anuncis de l? Ajuntament.

TRETZENA.- Normativa d? aplicació

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les bases d? execució del pressupost municipal per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú i resta de legislació concordant.

Sant Adrià de Besòs, 28 de maig de 2018

Joan Callau i Bartolí L'Alcalde

Proyectos de cooperación
Medio Ambiente
Cooperación internacional
Cultura
Cooperación al desarrollo
Infancia
Cultura e idiomas
Apoyo a ONGs
Dependencia
Educación
Empleo autónomo
Salud
Economía Social
Comercio
Juventud
Catalán