Bases i convocatòria de subvencions, en forma de beques, a infants i joves empadronats al municipi per a la realització d'activitats esportives i per l'escolarització. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

ANUNCI

Es fa públic per a coneixement general que la Junta de govern local en sessió ordinària de data 29 d'agost de 2016, va adoptar, entre d'altres, el següent acord.

'PRIMER. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en forma de beques, a infants i joves empadronats al municipi de Sant Martí de Centelles, per la realització d'activitats esportives i per l'escolarització així com les seves bases reguladores següents:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN FORMA DE BEQUES INDIVIDUALS PER INFANTS I JOVES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES I PER A L'ESCOLARITZACIÓ.

Primera. Objecte i finalitat.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de beques esportives en concepte d'activitats esportives, i beques per a l'escolarització en concepte de llibres i material escolar per a infants i joves amb necessitats socioeconòmiques, empadronats al municipi de Sant Martí de Centelles.

Segona. Marc normatiu i règim jurídic.

La present convocatòria de subvencions es regula de conformitat amb aquestes bases.

En tot allò que no estigui previst en les presents Bases, seran d'aplicació els preceptes de la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Estan subjectes a limitació pressupostària, al compliment de la finalitat, i tenen caràcter no devolutiu.

Tercera. Finançament. Caràcter condicionat de les subvencions.

La concessió de les presents subvencions té caràcter condicionat (condició suspensiva) a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici pressupostari en què s'executi la despesa que suposa el pagament de les mateixes.

Quarta. Crèdits Pressupostaris.

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció seran els que assenyali la Intervenció una vegada aprovada la modificació pressupostària corresponent a l'anualitat en que s'executi la despesa, i la quantia total màxima de què es dotarà aquest programa de subvencions convocades és per beques esportives 2.000 EUR i per beques per a l'escolarització 3.000 EUR.

Cinquena. Actuació i conceptes subvencionable.

A efectes d'aquesta convocatòria s'entén per activitats esportives subvencionables, qualsevol acció que promou la practica de l'activitat física i esportiva de forma continuada al llarg de la temporada 2016-2017, dins els àmbits de l'esport de competició, educatiu, de lleure i de salut.

La pràctica esportiva s'haurà de realitzar en una entitat del municipi del beneficiari de l'activitat esportiva, llevat que concorrin circumstàncies especials que requereixin la pràctica d'esport en un altre municipi, la qual cosa haurà de ser acreditada mitjançant informe de serveis socials.

Les beques per a l'escolarització s'aplicaran per conceptes de llibres i material escolar, també s'inclouran sortides socialitzades si el centre educatiu acredita els imports en el moment de tramitar la sol·licitud a la qual està subjecta la subvenció.

Sisena. Destinataris.

Poden optar a les subvencions establertes en aquestes bases els infants i joves nascuts entre els anys 1999 i 2013, que correspon a les edats de 3 a 17 anys, empadronats al municipi de Sant Martí de Centelles en el moment de sol·licitar la beca.

Setena. Quantia de la subvenció.

Es repartirà el crèdit pressupostari de manera proporcional segons les sol·licituds presentades, subvencionant la quota anual de l'activitat esportiva i el material per a l'escolarització fins a un màxim de 450 EUR per menor i/o un màxim de 650 EUR per família.

En el cas que el nombre de sol·licituds presentades superin el crèdit pressupostari disponible, la Junta de Govern Local establirà el llindar en la puntuació mínima obtinguda, d'acord amb els criteris de valoració que s'estableixen en aquestes Bases per obtenir beca.

Vuitena. Documentació a aportar i lloc de presentació.

Per optar a les beques caldrà presentar a l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles al registre d'entrada situat carrer Estació núm. 4 de 9 a 14 hores (tots els dies feiners) i de 17 a 19 hores (dilluns, dimarts i dijous), una sol· licitud de subvenció, mitjançant model d'instància normalitzat que haurà d'anar acompanyat de la documentació següent i signat pel representant legal del menor.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

A la sol·licitud de l'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar

2) Llibre de família

3) Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut

4) Volant de convivència

5) Declaració de l'activitat esportiva a la qual s'inscriurà i declaració de la despesa per a l'escolarització

6) Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar.

- 1a opció: Justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines, contracte de treball i/o altres prestacions (pensions, renda mínima d'inserció, pensions no contributives).

- 2a opció: Treballadors autònoms, l'última declaració trimestral IRPF.

- 3a opció: En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG.

7) Carnet de família nombrosa (si s'escau)

8) Carnet de família monoparental (si s'escau)

9) Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau). 10) Informe de serveis socials, (si s'escau). 11) En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador.

On consti pensió alimentària i custòdia dels fills.

La presentació de la sol·licitud d'ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Novena. Termini de presentació de les sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds compren des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'aquestes bases fins el 21 d'octubre de 2016.

Desena. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Onzena. Procediment de concessió.

El procediment de concessió dels ajuts regulats a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

Dotzena. Criteris objectius d'atorgament de l'ajut.

Els imports de les beques atorgades dependran de les rendes familiars, els membres de la unitat familiar, situació de risc, dels criteris socials i familiars, i s'establiran a partir d'un estudi realitzat mitjançant les dades aportades amb la sol·licitud de les beques.

L'import de les beques serà destinat única i exclusivament al concepte pel qual s'ha concedit.

En cas que l'activitat a subvencionar s'estigui desenvolupant en una entitat privada, l'import màxim a subvencionar no serà en cap cas, mai superior al que es donaria en un centre públic que ofereixi la mateixa tipologia d'activitat.

Els ajuts s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració de forma progressiva un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. En tot cas, caldrà que a la valoració hagin obtingut com a mínim el 50% de puntuació.

Per a la valoració de les sol·licituds, els serveis socials de la Mancomunitat La Plana tindran en compte els següents criteris objectius:

INDICADORS SOCIALS. FAMÍLIA (3) Monoparental Nombrosa Acolliment HABITATGE (3) Compartit / Rellogat per necessitats econòmiques Dificultats d'assumir subministraments / pagament habitatge Condicions d'Habitatge (salubritat, temporalitat...) SITUACIÓ LABORAL (3) Desocupats i sense prestacions ni subsidi (inscrit a l'OTG i SDL) Sense contracte no voluntari Motivació per la inserció (formació, recerca activa de feina) EDUCACIÓ I FORMACIÓ (3) Dificultats d'aprenentatge Inadaptació escolar Motivació per la formació SALUT (3) Reconeixement de discapacitat Famílies que compleixen requisits per l'obtenció de carnet de família monoparental Família amb tres fills o més (o dos fills si un d'ells té una discapacitat reconeguda). Famílies que tenen acollits menors temporalment com a mesura de protecció fent les funcions que no pot realitzar la família d'origen de forma temporal Quan per necessitat econòmica s'ha de rellogar una part de l'habitatge o s'ha de compartir despesa de lloguer i titularitat, sense relació de parentiu Quan per problemes econòmics i/o de treball no es pot assumir la totalitat de pagament de subministraments i/o pagament del habitatge i això comporta un risc de pèrdua d'habitatge L'habitatge no disposa d'unes condicions mínimes d'habitabilitat pel que pot fer a salubritat, estructura, higiene, etc. La unitat de convivència està en cerca activa de feina però no disposen de prestacions. Membres de la unitat de convivència disposen d'ingressos i de treball però no li volen fer contracte de treball. Membres de la unitat de convivència que mostra motivació, predisposició i voluntat en la cerca activa de feina i formació Infant o adolescent que mostra dificultats per seguir el nivell d'aprenentatge per la seva edat i que pot ser catalogat dins de necessitats educatives especials (NEES) Infant o adolescent amb dificultats per relacionar-se amb els adults i/o companys en el marc escolar, amb poca o nul·la capacitat per respectar les normes Adolescent que continua la seva formació escolar més enllà de l'etapa obligatòria Un dels membres de la unitat de convivència té reconegut el grau de discapacitat (més del 33%). Puntuació màxima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Puntuació assignada

Reconeixement grau de dependència

Compliment en el seguiment del tractament mèdic per malaltia / trastorn / addicció RELACIONS FAMILIARS (3) Violència de gènere i/o intrafamiliar

Conflicte entre els progenitors / fills

Utilització de recursos externs per millorar la relació familiar ÀMBIT SOCIAL (3) Sense xarxa familiar / social / comunitària que afecta el dia a dia de la família Família amb seguiment i compliment amb serveis socials Utilització de recursos específics comunitaris a demanda dels serveis públics

Puntuació màxima 1 Un dels membres de la unitat de convivència té reconegut grau de dependència (Grau I, grau II o grau III). Quan s'està en tractament amb CSMA, CSMIJ, CADO, tris-tras, ABS o s'ha derivat a recursos diürns i s'està complint amb l'acordat 1

Qualsevol manifestació de violència entre adults i/o dels menors cap als adults, que pot repercutir en els membres que componen la unitat familiar de convivència Quan la relació familiar es veu afectada per manifestacions vàries (rols/ 1

1 càrregues familiars, procés de separació, dinàmica fills…) La unitat de convivència està vinculada a serveis especialitzats per millorar la relació familiar 1

Família amb pocs recursos i /o suports relacionals la qual cosa no ajuda a la 1 dinàmica familiar. Família amb pla de millora que fa seguiment i compleix acords 1

Els membres de la unitat de convivència a demanar dels serveis es vinculen a recursos específics per millorar la seva situació familiar/individual 1

Puntuació assignada

INDICADORS ECONÒMICS.

VALORACIÓ ECONÒMICA. menys 25% = 70 punts entre 25% i el 50% = 52,5 punts entre el 50% i el 75% = 35 punts entre el 75% i el 100% = 25 punts 0,25 0,5 0,75 1 NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR INGRESSOS MÀXIMS MENSUALS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA IRSC 2015 569,12 EUR Un adult 739,86 EUR Un adult i un infant 961,81 EUR Un adult i dos infants 1.183,77 EUR Un adult i tres infants 1.405,73 EUR Un adult i quatre infants 1.627,68 EUR Un adult i cinc infants 1.849,64 EUR Dos adults 1.109,78 EUR Dos adults i un infant 1.331,74 EUR Dos adults i dos infants 1.553,70 EUR Dos adults i tres infants 1.775,65 EUR Dos adults i quatre infants 1.997,61 EUR Dos adults i cinc infants 2.219,57 EUR Tres adults 1.479,71 EUR Tres adults i un infant 1.701,67 EUR Tres adults i dos infants 1.923,63 EUR Tres adults i tres infants 2.145,58 EUR Tres adults i quatre infants 2.367,54 EUR Tres adults i cinc infants 2.589,50 EUR Quatre adults 1.849,64 EUR INGRÉS

** El valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya de l'any 2016 en 7.967,73 EUR anuals.

INGRESSOS Nòmines pensions prestacions públiques Altres TOTAL INGRESSOS Número de membres de la família

EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR PUNTUACIÓ OBTINGUDA

Tretzena. Òrgan competent per a la proposta de concessió, terminis de resolució i notificacions.

La tramitació de la concessió d'aquestes subvencions es farà a través de l'Educador/a Social de la Mancomunitat adscrita a l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles. L'atorgament de les subvencions es farà un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds.

Una vegada que la sol·licitud reuneixi tots els requisits relacionats en aquestes bases, l'òrgan d'instrucció emetrà informe motivat de caràcter preceptiu, i formularà la proposta de resolució.

La Junta de Govern és l'òrgan competent per aprovar l'atorgament de les subvencions que regulen aquestes bases. La resolució es notificarà a les persones beneficiàries.

El termini de resolució serà d'un (1) mes comptador des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds (21 de novembre de 2016), sempre i quan la sol·licitud s'hagi formulat de manera correcta i s'hagi adjuntat tota la documentació precisa segons aquestes bases. El silenci s'entendrà desestimat.

Aquestes subvencions es podran denegar per no complir els requisits establerts en les presents bases.

Catorzena. Pagament de la subvenció.

Els beneficiaris hauran d'haver realitzat la inscripció a l'entitat organitzadora de l'activitat esportiva escollida i el pagament de llibres i material escolar, en el termini i forma establert per aquesta.

Tanmateix, també hauran d'abonar la part que no cobreixi la beca en els terminis establerts per l'entitat i el centre educatiu.

Una vegada confirmades les inscripcions dels beneficiaris i realitzada l'adjudicació de beques per part de l'Ajuntament, aquest efectuarà un únic pagament de l'import total concedit per a cada beneficiari, i l'import s'ingressarà directament a l'entitat on el beneficiari hagi de realitzar la pràctica esportiva i al centre educatiu on estigui matriculat.

Un cop finalitzada l'activitat esportiva, l'Educador/a Social de la Mancomunitat adscrita a l'Ajuntament de sant Martí de Centelles comprovarà a través de l'entitat organitzadora l'assistència dels infants i joves becats a l'activitat.

L'abandonament i/o renúncia per part de l'infant o jove de l'activitat objecte de la beca concedida determinarà el reintegrament de la quantitat que hagi estat indegudament abonada.

Quinzena. Acceptació de l'ajut.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves l'ajut així com les condicions imposades en la concessió. S'entendrà acceptada tàcitament si en el transcurs d'un mes a partir de la recepció de la notificació no es manifesta expressament objeccions.

Setzena. Règim sancionador.

Els beneficiaris queden sotmesos al règim sancionador recollit a la Llei 38/2003, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament.

Dissetena. Publicitat.

Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles. Aprovades les bases, es publicarà l'obertura de la convocatòria.

Divuitena. Protecció de dades.

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, les dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Infància, del qual és responsable l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles i seran objecte de tractament per la gestió de la sol·licitud i tràmits relatius a aquesta subvenció.

Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a l'adreça electrònica stmatic@diba.cat o per correu postal a l'adreça de Carrer Estació núm. 4.

SEGON. Aprovar l'autorització de la despesa, per un import de 5.000 EUR amb càrrec a les següents partides del vigent pressupost municipal:

231 48000 Beques escolarització 3.000 EUR. 231 48011 Beques esportives 2.000 EUR.

TERCER. Publicar per un termini de vint dies i sotmetre a informació pública la convocatòria i les bases per l'atorgament de subvencions en forma de beques individuals esportives i d'escolarització al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la web municipal.

QUART. Comunicar els precedents acords als serveis socials municipals.

Sant Martí de Centelles, 6 de setembre de 2016 L'alcalde, Josep A. Grau i Aregall

Deporte
Familia
Juventud
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Material escolar
Libros de texto
Salud
Vivienda
Escuelas
Discapacidad
Familia monoparental
Actividades de ocio y tiempo libre
Actividades deportivas
Educación
Dependencia
Alquiler de vivienda
Infancia