Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i per a accions d'educació per al desenvolupament per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 28/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Referència:

Bases específiques i anunci de la convocatòria per sol·licitar subvencions per a projectes de

cooperació al desenvolupament i per a accions d? educació per al desenvolupament per a l? any

2018

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de maig de 2018, va acordar aprovar les

bases específiques per a l? atorgament de subvencions per a projectes de cooperació al

desenvolupament i per a accions d? educació per al desenvolupament per a l? any 2018.

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

Les entitats que optin a una subvenció de la present convocatòria hauran de complir els requisits següents:

1. Constar inscrites en el Registre Municipal d? Entitats de l? Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

2. No optar a cap altre ajut públic o privat pel mateix projecte si la seva quantia, en concurs amb l? import sol·licitat en la present convocatòria, supera el cost total de l? activitat a subvencionar.

3. En el seu cas, estar al corrent dels corresponents pagaments derivats de l? expedient de reintegrament, que s? hagués iniciat per incompliment de l? obligació de justificació de subvencions atorgades per l? Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra Administració Pública.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, serà de 20 dies hàbils a partir de l? endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès T. 935 657 000 santcugat.cat

Les bases amb els requeriments i la instància normalitzada, estan disponibles a:

ýÿýÿ web municipal www.santcugat.cat

ýÿýÿ l? OAC

Pl. de la Vila, 1 - Sant Cugat Tel. 935657000

ýÿýÿ a les oficines descentralitzades de:

Mira-sol C/ Mallorca, 32 Tel. 93 589 20 18

La Floresta C/ Pearson, 36 Tel. 93 589 30 20

Les Planes Pl. Creu d? en Blau, 7 Tel. 93 583 64 35

Sant Cugat del Vallès, 9 de maig de 2018

L? alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès

Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès T. 935 657 000 santcugat.cat

Proyectos de cooperación
Cooperación al desarrollo
Educación