Bases i convocatòria de les subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d'interès per a la ciutat. - Boletín Oficial de Barcelona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 05/06/2017 hasta 30/06/2017
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

ANUNCI

De conformitat amb el decret de Presidència de l'Institut de Cultura de Barcelona de data 24 de maig de 2017, i en compliment d'allò que disposen els articles 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'exposen al públic les Bases reguladores de les subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d'interès per a la ciutat que es realitzen entre els mesos de juliol i desembre de 2017.

L'exposició es realitza per un termini de vint dies hàbils a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions i suggeriments.

L'expedient romandrà exposat al públic a les dependències de la Secretaria de l'Institut de Cultura de Barcelona, ubicat al Palau de la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A PROJECTES PUNTUALS: ARTÍSTICS, LITERARIS, TECNOLÒGICS O DE QUALSEVOL DISCIPLINA CULTURAL D'INTERÈS PER A LA CIUTAT QUE ES REALITZEN ENTRE ELS MESOS DE JULIOL I DESEMBRE DE 2017.

1. Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d'interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes i que es realitzin entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2017 a la ciutat de Barcelona.

2. Règim jurídic.

El règim jurídic d'aquesta convocatòria es determina a la base tercera de les Bases reguladores d'aquesta convocatòria, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 18 de desembre de 2015 i aprovades per comissió de govern el 14 d'octubre de 2016.

3. Requisits.

3.1. Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els següents requisits:

- Estar legalment constituïdes i actives.

- Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.

- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

- No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

3.2. Projectes:

Els projectes han de tenir per objectiu el desenvolupament d'activitats de curta durada, i que, mitjançant les diverses formes d'expressió cultural (arts escèniques, musica, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, socioculturals i altres disciplines) contribueixin a la millora de l'oferta cultural de la ciutat.

Els projectes no poden tenir una durada de més de 30 dies.

Els projectes s'han de desenvolupar entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2017.

4. Presentació de sol·licituds.

4.1. El termini i la forma.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 20 dies hàbil a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no serà admesa a tràmit.

Els formularis de sol·licitud es podran descarregar de la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona a l'adreça: http://ajuntament.Barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

Les sol·licituds es podran emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

En cas de presentació presencial, s'hauran de presentar al Registre de l'Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona) o a o a qualsevol punt de registre de l'Ajuntament de Barcelona.

4.2. La sol·licitud.

Els/Les sol·licitants han de presentar, durant el termini de presentació de les sol·licituds establert en el punt 4.1 'El termini i la forma' d'aquesta convocatòria, els documents següents degudament complimentats i signats:

' Document bàsic 1: és la instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

' Document bàsic 2: és el formulari descriptiu de projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1. Es pot presentar el formulari normalitzat o bé, un document lliure que segueix el mateix guió del document normalitzat.

No es tindrà en compte cap documentació que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, sinó és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte.

El fet de presentar la sol·licitud implica l'acceptació de la realització de les comunicacions, previstes en aquesta convocatòria, per part de l'Administració, al correu electrònic que necessàriament ha d'indicar el sol·licitant.

Igualment, la presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l'Entitat al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes. Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, les dades personals seran incorporades al fitxer de titularitat de la Direcció de Participació i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona, a fi de gestionar adequadament la seva inscripció en el Fitxer general d'entitats ciutadanes. Els drets d'accés, rectificació i cancel·lació s'exerciran mitjançant comunicació escrita presentada en un registre municipal i adreçada a la Direcció de Participació i Associacionisme, Pg. de Sant Joan 75 3a planta, 08009 Barcelona, indicant clarament en el títol Tutela de drets LOPD així com el dret que es desitja exercitar.

5. Procediment de concessió.

5.1. Admissió de sol·licitud: un cop presentats el document bàsic 1 i el document bàsic 2, es comprovarà que s'ajusten als requisits. En el cas que es detectin errors materials en els documents presentats, es requerirà, mitjançant correu electrònic per tal que s'esmeni d'acord amb el que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, per la qual s'aprova el règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

En cap cas s'admetrà la substitució d'aquells projectes ja presentats.

5.2. Valoració del projecte o activitat presentada: un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts, per tal que la comissió competent emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l'òrgan instructor.

Per a la valoració del projecte només es tindrà en compte els document bàsic 1 i el document bàsic 2.

5.3. Resolució provisional: l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució provisional a la presidència de cada un dels òrgans col·legiats detallats a l'apartat 12 d'aquest document.

El dia següent de la publicació de la resolució provisional al Butlletí Oficial de la Província s'obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci, als punts de registre indicats al final d'aquest document.

En el cas que no es presenti aquesta documentació acreditativa, que tot seguit es relaciona, es denegarà la subvenció en la resolució definitiva:

' Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com també amb la Seguretat Social (TGSS), l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH) i la resta d'Administracions.

' Documentació acreditativa d'haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

' Estar legalment constituïdes i actives.

' Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s'hagi determinat, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

En el mateix termini s'obre un tràmit per presentar al·legacions. El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions en aquest termini, suposa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva. Aquest supòsit restarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació acreditativa que s'hagi indicat en la publicació de la resolució provisional.

Aquelles subvencions que estiguin proposades per a atorgar i als seus sol·licitants no se'ls ha requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la, si així ho decideix l'òrgan instructor. De la mateixa manera que les subvencions que estiguin proposades per a denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que els seus sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.

En cas que l'import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l'import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l'execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte d'acord amb la disminució d'aquest import. De no presentar-se aquesta reformulació, es tindrà en compte l'import informat a la instància de sol·licitud a l'hora de valorar la justificació del projecte.

Durant el procediment d'atorgament de la subvenció, l'òrgan instructor podrà proposar la modificació de les condicions o forma de realització de l'activitat proposada per el/la sol·licitant; en aquest cas haurà de sol·licitar l'acceptació de la persona beneficiària. Aquesta acceptació s'entendrà atorgada si en la proposta de modificació s'exposen de forma clara les variacions i la persona beneficiària no manifesta la seva oposició dins del termini de quinze dies hàbils, a comptar des la notificació de la proposta i sempre que, en tot cas, no resultin danys a tercers.

5.4. Resolució definitiva: Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i examinades les al·legacions presentades pels interessats, es procedirà a dictar la resolució definitiva. La competència per a l'estimació i desestimació d'al·legacions, així com per a l'atorgament i denegació definitiu, correspon als Presidents de les Comissions a proposta de l'òrgan instructor.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos. Tanmateix, contra les resolucions de l'òrgan competent dels organismes autònoms que no són definitius en via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant l'Alcaldia en el termini d'un mes.

La notificació de la resolució definitiva s'efectuarà mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Un cop se'n tingui constància es publicarà en el tauler d'edictes electrònic i a la web de l'Ajuntament de Barcelona.

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.

6. Quantia de la subvenció.

L'import de la convocatòria serà de 260.000 EUR. Aquesta quantitat podrà ser incrementada, si es considera oportú, restant condicionada a l'existència de crèdit addicional abans de la seva concessió.

Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte, especificada al document bàsic 2 de descripció del projecte, d'acord a l'art. 2.5. de la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 17 de desembre de 2010.

7. Conceptes subvencionables.

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei:

' Nomina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.

' Lloguers: arrendament de bens immobles i bens mobles.

' Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

' Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

' Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocopies i altre material d'oficina.

' Assegurances.

' Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.

' Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (nomes en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).

' Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).

' Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiaria.

' Les despeses d'amortitzacions dels bens adquirits o de les obres d'inversió en els immobles utilitzats durant l'execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d'amortització estarà subjecte a les condicions següents:

' Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels bens.

' Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

' Que el cost es refereixi al període subvencionable.

' Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria.

' Quan s'hagi de fer despeses de mes de 18.000 EUR (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de bens, i per aquelles despeses de mes de 50.000 EUR (sense IVA) en el cas d'execució d'obres, tal com indica la base 18a., s'hauran d'incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l'adjudicació en cas de no ser la proposta mes avantatjosa econòmicament.

' En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

' Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

' Les despeses d'inversió, incloses les adquisicions de bens mobles.

' Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

8. Obligacions dels beneficiaris/es.

Les obligacions dels beneficiaris/es son les que determinen les bases quarta i setzena de les Bases reguladores.

9. Pagament.

' El lliurament dels fons públics corresponent a la subvenció es realitzarà amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a executar les actuacions o projectes inherents a la subvenció.

' El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari de la persona jurídica o física sol·licitant i sota la seva responsabilitat.

' Es obligació dels/de les beneficiaris/es comunicar a l'Ajuntament, amb data límit de finals d'any, el compte bancari de la persona jurídica o física sol·licitant per a l'abonament dels fons públics corresponent a la subvenció; la no comunicació comportarà d'ofici l'anul·lació de l'ordre de pagament i la revocació de la subvenció atorgada.

10. Òrgans col·legiats.

L'òrgan col·legiat competent per a emetre l'informe per a la proposta de resolució provisional estarà format per:

' President/a de l'Institut de Cultura de Barcelona (que la presideix).

' Assessor/a de la Tinència d'Alcaldia de Cultura, Empresa i Innovació.

' Gerent/a de l'Institut de Cultura de Barcelona.

' Director/a de Recursos de l'Institut de Cultura de Barcelona.

' Director/a de Cultura de Proximitat.

' Director/a de de Promoció de Sectors Culturals.

' Sis persones designades per l'Alcaldessa a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona.

' Secretari delegat / secretaria delegada del Consell d'Administració (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot).

11. La justificació i el control.

L'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres comptables).

La justificació s'ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. El/la perceptor/a de la subvenció haurà d'aportar la justificació mitjançant el compte justificatiu relacionat a la base divuitena de les Bases reguladores i segons els models establerts, que es podran trobar a la web http://ajuntament.Barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

Igualment, en el moment de la justificació s'hauran d'aportar les factures originals de les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l'import subvencionat.

Els tiquets no poden superar el 10% de l'import atorgat i fins a un màxim de 300 EUR.

12. Valoració del projecte.

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts.

- Criteris generals de valoració: fins a 6 punts.

- Criteris específics de valoració: fins a 4 punts.

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris i vindrà acompanyada i explicitada amb elements qualitatius o comentaris tècnics que quedaran reflectits en l'informe tècnic de valoració.

Els projectes, en tot cas, hauran d'assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.

12.1. Criteris generals de Valoració:

A. Entitat (persona física o jurídica): 1,5 punts.

- Trajectòria.

- Nivell d'autonomia financera i equilibri entre fonts de finançament.

- Capacitat per implicar entitats o professionals d'àmbits diversos.

B. Fonaments: 1 punt.

- Col·laboració o complementarietat amb l'acció de la Administració local considerant els valors que conte, projecta i promou.

- Ajustament a la realitat social i cultural i a les necessitats del colû0lectiu al qual s'adreça.

- Tractament de nous fenòmens socials a la ciutat i plantejament de nous enfocaments.

C. Qualitat: 1 punt.

- Nivell de concreció, coherència interna i viabilitat del projecte (qualitativa, econòmica i permanència temporal).

- Grau de participació del col·lectiu beneficiari en el disseny del projecte.

- Nivell de concreció dels indicadors de seguiment del projecte i grau d'adequació amb les activitats proposades.

D. Impacte: 1 punt.

- Rellevància del projecte (impacte esperat).

- Augment de la capacitació de les persones o dels col·lectius implicats.

- Millora de la sensibilització de la població en general respecte a l'objecte del projecte.

- Grau de millora de l'accés a la informació del Projecte.

E. Solidesa i finançament: 1 punt.

- Capacitat i recursos per gestionar, executar i avaluar el projecte.

- Pla de finançament del projecte (aportació pròpia, percentatge demanat, previsió i capacitat per aconseguir altres fonts de finançament i recursos).

F. Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte: 0.5 punts.

- L'entitat explicita la igualtat de gènere en els seus estatuts, objectius o missió, memòries d'activitats i/o estructura organitzativa.

- La igualtat de gènere s'incorpora en el projecte presentat a partir de la seva metodologia (implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, població destinatària, valors que promou).

11.2. Criteris de valoració específics (fins a 4 punts).

- Grau de coherència i innovació tecnològica i/o cultural de la proposta: 1 punt.

- Grau en que la proposta potencia o fomenta la participació ciutadana: 1 punt.

- Grau en que el projecte es vincula amb els diversos sectors professionals de la cultura: 1 punt.

- Grau d'impacte del projecte en la ciutadania: 1 punt.

Barcelona, 26 de maig de 2017 La secretària delegada de l'ICUB, Montserrat Oriol i Bellot

Cultura
Cultura e idiomas
Ciencia
Literatura
Música
Tecnología
Empresa
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana