Bases i Convocatòria XII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida - Boletín Oficial de Lleida de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 25 de maig de 2018, va aprovar les bases i la convocatòria específica de:

- Bases del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Genere a Lleida

- Convocatòria del XII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida.

Aquesta línia es regeix per les bases generals reguladores de la concessió de subvencions establertes en el 'Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010' prorrogat mitjançant les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2018.

La convocatòria, la qual s'exposa al públic mitjançant la inserció d'un anunci en el tauler d'anuncis de la Corporació, en la pàgina web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida un termini de vint dies a efectes de què es puguin formular les corresponents al·legacions i/o reclamacions, el qual s'entendrà aprovat definitivament si no se'n formulen.

Es podran presentar les al·legacions a través d'escrit adreçat a l'Alcalde de l'Ajuntament de Lleida, amb els requisits de l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les al·legacions es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992, esmentada.

Podeu consultar les Bases específiques i la convocatòria a: https://seu.paeria.cat/ L'alcalde, Àngel Ros Domingo Lleida, 1 de juny de 2018 Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida MILA Aquest premi de periodisme per a la igualtat de gènere porta el nom de Mila, en homenatge a la protagonista de la novel·la Solitud, l'obra més coneguda de Caterina Albert i Paradís (que signava les seves obres amb el pseudònim de Víctor Català).

L'obra relata l'itinerari vital i interior de la Mila, fins que s'arriba a conèixer a si mateixa. És una història d'autoconstrucció i descobriment de la pròpia personalitat, a partir de la insatisfacció que li ocasiona la seva relació matrimonial. Aquesta insatisfacció la porta a establir relacions personals amb altres personatges a la recerca de l'amor, l'instint maternal... fins que assumeix la pròpia solitud com a forma d'apoderament personal. Bases del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida 1. Objecte El Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida té com a objectiu distingir els treballs periodístics que fomentin les polítiques de promoció de les dones en tots els àmbits. El premi el convoquen anualment l'Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria Polítiques d'Igualtat, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya- Demarcació de Lleida per animar els/les periodistes dels mitjans de comunicació de Lleida a prendre consciència sobre la feina que es realitza en defensa de la igualtat de gènere. El jurat valorarà la qualitat professional dels treballs i l'originalitat dels temes abordats, així com el seu tractament crític i la seva capacitat analítica.

El premi reconeix les persones i la seva feina i promocionarà els treballs que en resultin guanyadors. El Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida es regeix estrictament pels valors del periodisme.

2. Participants i temàtica El Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida es concedeix als treballs periodístics que tracten sobre la promoció de les dones i la igualtat de gènere.

Hi poden optar tots els treballs periodístics que difonguin experiències per a la igualtat de gènere, publicats en els mitjans de comunicació, en format paper o digitals, d'àmbit local, català i estatal amb presència a Lleida entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de la convocatòria en curs . Quedaran exclosos tots els treballs periodístics que, tot i haver-se tornat a publicar o a emetre, hagin estat elaborats en dates anteriors a la de l'any de la convocatòria. 3. Convocatòria i presentació dels treballs 1. El període de presentació dels treballs es determinarà a la convocatòria.

Els treballs s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament de Lleida, situat a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana ­ OMAC-, Rambla Ferran, 32, 25007 Lleida, en un sobre tancat adreçat a: Jurat del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida - Regidoria de Polítiques d'Igualtat.

2. El sobre haurà de contenir: a) Full de presentació que contingui: les dades personals (nom i cognoms, NIF, adreça postal, adreça electrònica i número de telèfon) i signatura de l'autor/a.

b) Breu descripció del treball periodístic (títol, categoria a què opta, mitjà de comunicació i data de publicació o emissió) . El tractament i la protecció de les dades personals es realitzarà segons el que preveu la normativa vigent en aquesta matèria.

c) Un exemplar original del mitjà de comunicació en què s'hagi publicat o editat el treball, una gravació en CD del reportatge audiovisual emès, original de la fotografia o còpia impresa del treball en cas que s'hagi publicat en un mitjà digital.

3. Cada treball periodístic que opti a un dels premis s'haurà de presentar al Registre per separat en un sobre individual encara que tinguin la mateixa autoria. Cap treball podrà optar al premi en més d'una categoria.

4. L'Ajuntament de Lleida comprovarà que la persona beneficiària es trobi al corrent de pagament a l'Ajuntament. A l'efecte, pel fet de concórrer al Premi, la persona beneficiària dóna autorització expressa a l'Ajuntament de Lleida per tal que pugui efectuar les consultes necessàries i obtenir directament els certificats tributaris i de seguretat social corresponents per comprovar l'acreditació d'aquests fets.

4. Dotació La dotació econòmica és determinarà en la convocatòria per a cadascuna de les quatre categories; aquest import estarà subjecte a les retencions legalment establertes. Es podran concedir accèssits, però no tindran dotació econòmica específica.

La convocatòria es tramita anticipadament, per la qual cosa la concessió queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió. 5. Categories El Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida preveu quatre categories: premsa escrita, audiovisual, fotoperiodisme i mitjans digitals . - Premsa escrita: Original de la publicació on apareix el reportatge, l'article o l'entrevista que opta al premi.

- Audiovisual (TV, ràdio, ...): Gravació del reportatge, de l'entrevista o de la informació, que es presenta al premi. - Fotoperiodisme: original de la fotografia o sèrie de fotografies pertanyents a un mateix reportatge, que hauran d'anar acompanyades d'un peu explicatiu; les fotografies que formin part d'una sèrie que d'un mateix reportatge es consideraran com una sola candidatura al premi.

- Mitjans digitals: reportatges difosos a través de mitjans de comunicació que publiquen periòdicament en format digital.

Quan el treball hagi estat fet en equip, s'haurà d'especificar quins han estat els/les principals col·laboradors/res. La inscripció d'un equip consistirà en un màxim de cinc persones.

6. Jurat El jurat estarà constituït per:

- el/ la regidor/a de Regidoria de Polítiques d'Igualtat, - el/la president/a del Col·legi de Periodistes de Catalunya- Demarcació de Lleida, - una representant del Consell Municipal de les Dones, - una persona tècnica en representació de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, - un/a periodista lleidatà/na designada pel Col·legi de Periodistes - un/a periodista guardonat/da en qualsevol de les edicions anteriors del Premi Mila, designada per la Regidoria Polítiques d'Igualtat. El Jurat podrà comptar també amb l'assessorament de professionals de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

La composició del jurat es farà pública a la web de l'Ajuntament de Lleida.

7. Veredicte El veredicte es farà segons el següents criteris: - d'interès periodístic, - investigació, - qualitat dels textos escrits i imatges mostrades, l'ús de llenguatge inclusiu i no sexista - la projecció social, - l'originalitat, - la innovació i la creativitat.

El jurat també tindrà en compte els recursos disponibles, l'esforç aplicat en l'elaboració del treball, i valorarà més positivament els treballs que s'hagin publicat o emès al llarg de l'any, en dates no coincidents amb les commemoracions del 8 de Març i del 25 de Novembre.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en una o més categories.

8. Dipòsit Els treballs no premiats els podrà recollir acreditant ser-ne l'autor/a, durant els tres mesos següents a la publicació del veredicte.

9. Acceptació de les bases La participació en aquest premi suposa l'acceptació íntegra dels termes i condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les bases elaborades per l'Ajuntament de Lleida .

Cada participant autoritza a totes les persones integrants del jurat a utilitzar el seu nom i la seva imatge en el material publicitari relacionat amb el premi, sense rebre cap contraprestació.

Les persones participants declararan responsablement que els treballs i els seus continguts aportats voluntàriament al premi no infringeixen drets de terceres persones.

Les persones participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin causar als drets de terceres parts amb la participació dels treballs que presentin i pels seus continguts i les hauran d'indemnitzar i ,si s'escau, als membres del jurat que poguessin resultar afectats i l'Ajuntament de Lleida, pels danys i perjudicis en què incorrin per l'incompliment de l'obligació abans descrita.

10. Drets propietat intel·lectual :

Els drets d'autoria i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels respectius treballs periodístics.

Els treballs no es podran utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de l'autor/a. No obstant això, les persones participants atorguen de forma expressa el seu consentiment explícit per a l'ús i distribució de material divulgatiu dels treballs presentats en aquest premi, tant per als fins de l'organització i la celebració del premi, com als divulgatius, presents o futurs, que consideri adequat l'Ajuntament de Lleida.

Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen al fet que les propostes que presentin siguin originals i que la cessió senyalada al paràgraf anterior no vulnera disposicions normatives ni drets de terceres persones i que estiguin lliures de càrregues, gravàmens i drets de terceres parts.

Les persones participants mantindran indemne en tot moment l'Ajuntament de Lleida davant reclamacions de terceres persones i seran responsables assumint íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués derivar a favor de terceres persones com a conseqüència d'accions, reclamacions o conflictes derivats de l'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

11. LOPD:En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els treballs que es presentin al premi, així com totes les dades, documentació i informació de qualsevol classe que subministrin, tindran caràcter confidencial i restringit i com a tals seran tractades per l'Ajuntament de Lleida i la resta dels membres del jurat.

De conformitat amb la normativa en matèria de tractament de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Lleida informa que és responsable d'un fitxer de dades de caràcter personal, en el qual les dades contingudes en els projectes presentats a aquests premis i aquelles dades obtingudes mitjançant la candidatura als premis, inclosa l'adreça de correu electrònic, seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament de Lleida, amb la finalitat d'informar sobre la convocatòria i l'atorgament dels premis.

Amb la presentació dels treballs, les persones participants autoritzen expressament i inequívocament el tractament de les seves dades i la seva cessió per les finalitats mencionades a la resta d'entitats participants com a membres del jurat d'aquests premis.

En el cas que les persones participants no desitgin que el tractament de les seves dades es realitzi amb les finalitats descrites per part de l'Ajuntament de Lleida o desitgin exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, que els atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) cal sol·licitar-ho personalment i identificant-se per correu postal, fax o correu electrònic.

Convocatòria del XII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida 1. Objecte El XII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida té com a objectiu distingir els treballs periodístics que fomentin les polítiques de promoció de les dones en tots els àmbits. El premi el convoquen anualment l'Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya- Demarcació de Lleida per animar els/les periodistes dels mitjans de comunicació de Lleida a prendre consciència sobre la feina que es realitza en defensa de la igualtat de gènere. El jurat valorarà la qualitat professional dels treballs i l'originalitat dels temes abordats, així com el seu tractament crític i la seva capacitat analítica.

El premi reconeix les persones i la seva feina i promocionarà els treballs que en resultin guanyadors. El XII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida es regeix estrictament pels valors del periodisme.

2. Quantia total del premi El Premi està dotat amb 6.000 euros, 1.500 euros per a cadascuna de les quatre categories; aquest import estarà subjecte a les retencions legalment establertes.

- Premsa escrita 1.500 euros - Audiovisual 1.500 euros - Fotoperiodisme 1.500 euros - Mitjans digitals 1.500 euros La convocatòria es tramita anticipadament, per la qual cosa la concessió queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió en l'exercici 2019.

Hi poden optar tots els treballs periodístics que difonguin experiències per a la igualtat de gènere, publicats en els mitjans de comunicació, en format paper o digital, d'àmbit local, català i estatal amb presència a Lleida entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

3. Tramitació i presentació de treballs El termini de presentació dels treballs s'obrirà el primer dia hàbil a l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el 31 de gener de 2019. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior. Les persones guanyadores i finalistes seran convidades a l'acte de lliurament del premi que tindrà lloc durant el primer trimestre de 2019.

Catalán
Radio