Bases i establiment d'un termini de sol·licituds dels ajuts menjador centre TEGAR, curs 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

EDICTE

La Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2016, va aprovar, entre d'altres, les Bases 'Ajuts de menjador centre TEGAR curs 2016-2017' i publicar aquest acord i les Bases als taulells d'anuncis, a la web de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al DOGC i establir un termini de formalització de les sol·licituds dels ajuts de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la darrera publicació de les Bases. També es farà difusió d'aquests acords a tots els estaments i institucions implicades com l'Associació de pares d'alumnes, Centre TEGAR i altres interessats.

Dins del termini establert, les persones interessades podran presentar la corresponent sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament, ubicat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Ribes (C. Major, 110, Edifici Can Puig) de dilluns a divendres, de les 8:30h a les 14:00h, i dilluns i dimecres de les 16:00h a les 19:00h, i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de les Roquetes (Pl. De la Vinya d'en Petaca, 1, al nucli de les Roquetes) de dilluns a divendres, de les 8:30h a les 14:00h, i dimarts i dijous de les 16:00h a les 19:00h.

BASES AJUTS DE MENJADOR CENTRE TEGAR CURS 2016-2017.

1. Objecte.

El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes veu la necessitat de realitzar una línia d'ajuts econòmics per afavorir la igualtat d'oportunitats a la formació als joves i adults del municipi que pateixen alguna discapacitat psíquica que es puguin trobar en situació econòmica i social precària, omplint l'espai on altres administracions públiques no arriben.

El delicat moment socioeconòmic que estem vivint ha provocat un augment de nuclis familiars que presenten problemàtiques de caire econòmic, laboral, social, relacional, sanitari o educatiu. Davant aquest increment i les dificultats de les famílies en la cobertura de les seves necessitats bàsiques, es planteja aquesta línia de treball per intentar disminuir els elements que afecten o influeixen de forma negativa en el procés socialitzador d'aquest col·lectiu.

2. Finalitat.

1. Fer una tasca de prevenció de situacions de risc d'exclusió.

2. Donar suport econòmic a aquelles famílies amb joves/adults que tinguin algun tipus de disminució o mancança, per tal que puguin rebre el tractament i/o alternativa ocupacional més específica i adequada que afavoreixi el seu desenvolupament, i per tant, prevenir problemàtiques més greus i cronificades.

3. Donar ajut a aquelles persones / famílies que per motius d'exclusió social no disposen de mitjans de cobertura de les seves necessitats bàsiques i que es troben en situació de seguiment social de Serveis Socials.

3. Beneficiaris.

Els/les sol·licitants i beneficiaris han d'estar empadronats al municipi de Sant Pere de Ribes i assistir al Centre Especial de Treball TEGAR (recurs de la Mancomunitat del Garraf ubicat a Vilanova i la Geltrú).

S'estableixen els següents topalls econòmics, que no es podran superar per part del beneficiari /sol·licitant i les persones que formen part de la unitat familiar de convivència, referits als ingressos nets obtinguts l'any 2015. Es podrà valorar l'excepcionalitat si es tracten de famílies en situació de risc o alt risc social.

Unitat familiar unipersonal: 7.967,73 EUR. Unitats familiars formades per dues persones: 10.099,00 EUR. Unitats familiars formades per tres persones: 13.983,16 EUR. Unitats familiars formades per quatres persones: 19.032,82 EUR. Unitats familiars formades per cinc persones: 22.916,98 EUR. Unitats familiars formades per sis persones: 25.247,45 EUR. Unitats familiars formades per set persones: 29.134,55 EUR.

S'entendrà per unitat familiar aquella unitat de convivència formada per dos o més persones unides per vincles matrimonials o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal; per adopció, per consanguinitat fins el segon grau o afinitat fins el primer grau. En aquest context s'entendran incloses les famílies monoparentals.

Respecte als graus de consanguinitat o afinitat (articles 915 a 919 del codi civil) Ascendents: Primer grau: pares del titular o del cònjuge. Segon grau: avis del sol·licitant o del cònjuge.

Descendents: Primer grau: fills del titular o del cònjuge. Segon grau: germans i néts del sol·licitant o del cònjuge.

Queda exclosa, en tot cas, la convivència per raons d'amistat o conveniència i per raons de necessitat econòmica.

4. Assistència al servei de menjador dels Tallers Especials del Garraf (TEGAR).

Ajut adreçat a les persones afectades per una discapacitat psíquica del municipi i que assisteixen diàriament al TEGAR, en horari de jornada partida. Recurs situat als afores del municipi de Vilanova i la Geltrú, el que dificulta el poder anar a casa a dinar, d'aquí la necessitat de poder donar suport en el pagament d'aquesta despesa al assistents del municipi a aquest recurs. No es donen ajuts d'aquesta modalitat per part d'altres administracions.

5. Obligacions de les persones beneficiàries.

D'acord amb la Llei de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) i el corresponent Reglament que la desplega (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol), les persones beneficiàries:

a) Hauran de complir l'objectiu, executar el projecte i/o exercir l'activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.

b) Realitzar una justificació adequada del compliment dels requisits i el compliment de la finalitat.

c) Aportar tota la informació que se li requereixi i col·laborar al màxim amb les actuacions de comprovació.

Per la naturalesa i l'especificitat d'aquest dos col·lectius, per obtenir la condició de titular d'aquests ajuts no cal acreditar el compliment dels requisits establerts en l'article 13.2 de la Llei de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) i el corresponent Reglament que la desplega.

6. Procediment d'atorgament de l'ajut.

Els interessats han de presentar les seves peticions mitjançant el model de sol·licitud a disposició a les dues OAC's del municipi i als Serveis Socials Municipals, degudament omplertes i indicant el tipus d'ajut que sol·licita. Cal que adjuntin la documentació que se li requereix en la sol·licitud (o bé signar l'autorització que s'adjunta al model de sol·licitud per consulta de la seva documentació fiscal / econòmica per tramitació de via oberta).

Les OAC's de Ribes i les Roquetes han de registrar les sol·licituds, adreçant-les posteriorment al Departament de Serveis Socials, que és l'encarregat de realitzar la tramitació dels expedients.

Es realitzarà per part dels tècnics del servei la detecció de possibles casos susceptibles de ser ajudats, establint-se coordinació entre els Serveis Socials Bàsics de l'ajuntament amb el TEGAR.

Els expedients dels ajuts es valoraran d'acord amb el barem econòmic i el barem social.

El barem econòmic es puntua en funció dels ingressos nets familiars i el nombres de persones que formen la unitat familiar de convivència. Es consideren ingressos nets familiars els obtinguts pels membres de la unitat familiar per qualsevol concepte, corresponents a l'exercici 2015: retribucions dineràries, pensions compensatòries, pensions d'aliments, rendiments capital mobiliari, el saldo resultant de guanys i pèrdues patrimonials, rendiments nets d'activitats econòmiques exercides, principalment. També tindran aquesta consideració els ingressos obtinguts per l'arrendament de bens immobles i els que es declarin de manera fefaent per part del sol·licitant i/o membres de la seva unitat familiar de convivència.

En el cas de canvis de la situació laboral / econòmica al 2016 respecte a l'exercici del 2015, caldrà acreditar-ho documentalment, i es tindrà en compte alhora d'establir el barem econòmic.

El barem social es puntua per part del tècnic referent, en cas que el beneficiari/sol·licitant tingui expedient obert i actiu als Serveis Socials Bàsics. Suposa 30 punts del total de la puntuació.

En el cas dels ajuts per assistència al menjador TEGAR l'import de l'ajut es decideix en percentatge del cost total, segons la taula: 20 punts NO CORRESPON AJUT 30, 40 i 50 punts 50 % DEL COST TOTAL ANUAL 70 i 80 punts 100 % DEL COST TOTAL ANUAL

La forma de pagament un cop atorgats els ajuts s'efectuarà mitjançant transferència bancària als centres/entitats implicades, prèvia justificació.

Es farà difusió del projecte a través de cartells informatius a les OAC de Ribes i Roquetes, a la pròpia pàgina web de l'Ajuntament i al centre implicat.

Aquestes bases es publicaran al taulell d'anuncis i al de l'Ajuntament i a la web de l'ajuntament. Les bases seran publicades al BOP, un extracte al DOCG i també es podran consultar a les OAC's i a la web municipal.

7. Dotació pressupostària 2016/2017. Exercici econòmic Partida Pressupostària Descripció Import 2016 11100 231 48100 Premis beques estudi / Benestar Social 5.000 EUR 2017 11100 231 48100 Premis beques estudi / Benestar Social 8.500 EUR

8. Presentació de sol·licituds.

S'estableix un termini de formalització de les sol·licituds dels ajuts de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de les Bases.

En casos de joves/adults amb qui s'estigui fent alguna actuació per part dels equips de Serveis Socials, es podran formalitzar sol·licituds fora de termini emetent un informe tècnic favorable, entrant també en aquesta consideració les famílies nouvingudes al municipi al llar del període objecte dels ajuts i que puguin acreditar que l'inici de l'assistència al TEGAR ha estat a posteriori de les dates de la convocatòria.

Els impresos es poden aconseguir a la web de l'ajuntament i a les OAC's del municipi. Les sol·licituds s'han de presentar a les OAC's:

OAC Ribes (Masia Can Puig, c/ Major 110), de dilluns a divendres de 8'30 h a 14:00 h. - Horari d'estiu.

OAC les Roquetes (Pl. de la Vinya d'en Petaca s/n), de dilluns a divendres de 8'30 h a 14:00 h. - Horari d'estiu.

9. Documentació que acompanya la sol·licitud.

La persona sol·licitant pot autoritzar a l'Ajuntament, a fi de verificar tot allò declarat en la sol·licitud, que pugui comprovar l'adequat compliment de les condicions necessàries per a l'accés a l'ajut sol·licitat i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació:

9.1. Consultar a l'Ajuntament l'acreditació de la convivència en el municipi de residència.

9.2. Sol·licitar a l'Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar, presentada en període voluntari, i si s'escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora del període.

9.3. En cas de ser pensionista: Comprovar a l'INSS les prestacions públiques (pensions).

9.4. En cas d'estar en situació d'atur: Consultar al SOC el certificat de demandant d'ocupació i el certificat perceptor de prestacions.

9.5. En cas de tenir una discapacitat algun membre de la unitat familiar de convivència: Consultar a l'ICASS.

9.6. En cas de família nombrosa: Consultar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

9.7. En cas de família monoparental: Consultar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Es relaciona la documentació que caldrà aportar per part del sol·licitant si no es pot consultar per via oberta i en cas de denegació de l'autorització:

Si s'ha signat l'autorització (*) Si s'ha denegat l'autorització (**) - Fotocòpia del/s Llibre/s de família. - DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no es presenta Declaració de Renda 2015, és - Còpia del/s Llibre/s de família. IMPRESCINDIBLE: - Si és família monoparental i/o nombrosa, còpia del carnet - Informe de Vida laboral emès per la Tresoreria de la acreditatiu. Seguretat Social (tel. 901502050). - Còpia Declaració de Renda any 2015 o dades fiscals - Declaració jurada d'ingressos de tots els membres de d'ingressos 2015. la família majors de 16 a. Si no es presenta Declaració de Renda 2015, és Si la situació laboral ha variat significativament de l'any IMPRESCINDIBLE: 2015 a l'actual: - Certificat d'ingressos obtinguts any 2015. - Fotocòpia del contracte laboral i tres últimes nòmines. - Informe de Vida laboral emès per la Tresoreria de la - En cas d'autònoms la declaració del darrer trimestre Seguretat Social (tel. 901502050). d'activitats econòmiques 2016. - Declaració jurada d'ingressos de tots els membres de la - En cas que hi hagi membres de la família majors de 16 família majors de 16 a. que estiguin estudiant, cal l'acreditació corresponent. Si la situació laboral ha variat significativament de l'any 2015 - Si és titular o beneficiari d'una RMI, cal acreditar-ho a l'actual: amb el certificat corresponent. - Còpia del contracte laboral i tres últimes nòmines. - Fotocòpia de la sentència de divorci i el conveni - En cas d'estar aturat, certificat acreditatiu del SOC, on regulador (en cas de separació de parelles de fet la consti si rep prestació i la quantitat i duració de la mateixa. corresponent sentència de regulació de la guarda i - En cas d'autònoms la declaració del darrer trimestre custòdia dels menors) i l'actualització de la quantia de la d'activitats econòmiques 2016 i Declaració de renda 2015. pensió de manutenció, si s'escau. - En cas que hi hagi membres de la família majors de 16 que

estiguin estudiant, cal l'acreditació corresponent. - Jubilats /pensionistes: acreditació de la pensió /prestació que cobren. - Si és titular o beneficiari d'una RMI, cal acreditar-ho amb el certificat corresponent. - Còpia de la sentència de divorci i el conveni regulador (en cas de separació de parelles de fet la corresponent sentència de regulació de la guarda i custòdia dels menors) i l'actualització de la quantia de la pensió de manutenció, si s'escau. - Certificat de l'ICASS si s'al·lega alguna discapacitat del 33% o superior.

10. Resolució de les sol·licituds.

L'òrgan competent per a dur a terme l'atorgament dels ajuts és la Junta de Govern Local.

11. Altres consideracions.

Es constitutiu de motiu d'extinció:

Quan la família sol·licitant no hagi fet efectiu el pagament del percentatge no becat en el termini de temps que indiqui el propi centre o entitat.

Quan els usuaris/àries siguin susceptibles d'entrar a qualsevol altra convocatòria d'ajuts que per aquests conceptes es plantegen des de diverses administracions (Ministerio de Educación y Ciencia, Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal...).

12. Règim Jurídic.

En tot el no previst en aquestes bases prevaldrà el que disposa:

l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada pel Ple de la Corporació en data 21/12/2004.

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la llei de Subvencions.

ANNEXES:

Assistència al servei de menjador dels Tallers Especials del Garraf (TEGAR).

VALORACIÓ ECONÒMICA. Família (1 persona) De EUR/any A EUR/any 50 punts = Família (2 persones). De EUR/any A EUR/any Família (3 persones). De EUR/any A EUR/any 50 punts = 20 punts 13.983,17 >= Família (4 persones). De EUR/any A EUR/any Família (5 persones). De EUR/any A EUR/any 50 punts = 20 punts 22.916,99 >= Família (6 persones) De EUR/any A EUR/any Família (7 persones) De EUR/any A EUR/any 50 punts = 20 punts 29.134,56 >=

VALORACIÓ SOCIAL.

30 punts addicional per tractar-se família/persona en tractament social i/o situació de vulnerabilitat econòmica i social.

PUNTUACIÓ TOTAL: ….. PUNTS IMPORT DE L'AJUT 20 punts NO CORRESPON AJUT 30, 40 i 50 punts 50 % cost total/any 70 i 80 punts 100 % cost total/any

Sant Pere de Ribes, 30 d'agost de 2016 L'alcaldessa, Abigail Garrido Tinta

Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Juventud
Discapacidad
Bienestar social
Familia monoparental
Tercera edad
Ciencia
Educación