BASES DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCORA PER A LA CONCESSIÓ DE 2 BEQUES DE FORMACIÓ EN L'EXERCICI 2018 - Boletín Oficial de Castellón de 19-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 19/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

02636-2018-U L'ALCORA

Bases de l'ajuntament de l'alcora per a la concessió de 2 beques de formació en l'exercici 2018

BASES DE L? AJUNTAMENT DE L? ALCORA PER A LA CONCESSIÓ DE 2 BEQUES DE FORMACIÓ EN L? EXERCICI 2018

BASE PRIMERA. Objectiu, nombre de beques i característiques.

L? objectiu d? aquesta convocatòria és la concessió de dos beques de formació a joves estuadiants per a la realització de pràctiques formatives en els diferents departaments de l? Ajuntament de l? Alcora, d? acord amb les següents àrees d? activitat i amb la titulació acadèmica en cadascuna d? elles tal i com establim a continuació.

Els interessats sol·licitaran participar en algun dels projectes de les àrees municipals en què es requerisca una titulació adequada al seu perfil.

ÀREA I NOMBRE DE BEQUESPROJECTE A DESENVOLUPAR TITULACIÓ NECESSÀRIA

Museu (1)Disseny de cartelleria municipal, disEstudiant de batxillerat o cicle formaseny gràfic i promoció cultural.tiu superior i certificat d? haver participat en algun concurs de cartelleria en els últims 5 anys (format informàtic) o certificat de curs o assignatura de disseny gràfic o similar utilitzant programes informàtics per un mínim de 50 hores.Estudiant del grau de comunicació audiovisual.

Intervenció-Tresoreria (1)Estudi i anàlisi de les subvencions conEstudi i anàlisi de les subvencions concedides, manteniment de la BDNS i posada cedides, manteniment de la BDNS i posada en marxa del portal de transparència, en marxa del portal de transparència, posada en marxa de la passarel·la de paga-posada en marxa de la passarel·la de pagaments, actualització dels serveis que es ments, actualització dels serveis que es podran realitzar per internet (consulta de podran realitzar per internet (consulta de dades, rebuts, etc). dades, rebuts, etc).

Estudiant de la llicenciatura o grau en Administració d? Empreses, Economia, Gestió i Administració Pública, Finances i Comptabilitat, Dret.

Estudiant del Cicle formatiu de grau superior d? Administració i Fincances.

BASE SEGONA. Dotació, pagament i duració de les beques.

Cadascuna de les beques de formació està dotada amb un import de 700,00 euros bruts mensuals que s? abonaran en períodes vençuts. En cas que la seua duració siga inferior a un mes natural, s? abonarà la part proporcional corresponent.

El període de duració de la beca començarà, com a màxim, el mes següent al de la finalització del procés de selecció i finalitzarà el 31 de desembre de 2018.

La dedicació setmanal de l? adjudicatari de cadascuna de les beques serà de 30 hores setmanals, que hauran de ser realitzades seguint les instruccions del tutor.

BASE TERCERA. Requisits.

Les beques d? aquesta convocatòria s? adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants, sempre que reunisquen els següents requisits abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds:

1.Posseir veïnatge administratiu en el municipi de l? Alcora, requisit que ha de complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

2.Tindre 18 anys complits i no excedir-ne els 35.

3.Estar estudiant alguna de les titulacions requerides en la base primera.

4.Estar en possessió del títol de grau elemental expedit per la JQCV, o equivalent; és a dir, certificat d? haver aprovat l? assignatura de valencià en tos el cursos de primària i secundaria obligatòria (s? estarà al que disposa la conselleria d? Educació).

5.No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que es recullen en l? article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6.Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la qual cosa haurà d? acreditar-se mitjançant una declaració responsable.

7.No gaudir d? una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar cap activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

A fi de garantir la màxima difusió d? aquestes beques entre els estudiants, tindran preferència aquells que no n? hagen resultat beneficiaris en edicions anteriors o que havent sigut beneficiaris tinguera la beca una duració inferior a sis mesos. En cas d? haver renunciat voluntàriament, no tindrà cap preferència, sempre que el perfil dels sol·licitants ho permeta.

BASE QUARTA. Termini, lloc de presentació de sol·licituds i documentació que cal aportar.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l? endemà a la publicació de la seua convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Igualment, es publicaran, perquè se? n tinga coneixement general, en el tauler d? anuncis i en la seu electrònica de l? Ajuntament de l? Alcora. Les instàncies s? ajustaran al Model I (INSCRIPCIÓ).

Les sol·licituds es presentaran en el registre d? aquest Ajuntament. No obstant això, també podran presentar-se en la forma que determina l? article 16.4 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no es presenten en el Registre d? Entrada d? aquest Ajuntament, sinó en altres registres admissibles, s? haurà de remetre una còpia de la sol·licitud -dins el termini de presentació de sol·licitudsvia fax al núm. 964386455, en la qual s? indique aquesta circumstància i s? hi identifique l? aspirant.

Per acreditar requisits i mèrits, els aspirants hauran d? entregar necessàriament, junt amb la sol·licitud, la documentació següent:

-Volant d? empadronament en el municipi de l? Alcora, s? incorporarà d? ofici per l? Ajuntament.

-DNI, o documentació acreditativa equivalent.

-Certificat de que s? està cursant alguna de les titulacions establertes.

-Certificat de Grau Elemental de Valencià de la JQCV, o equivalent.

-Documents que acrediten els mèrits.

La documentació acreditativa del compliment dels requisits que s? exigeixen en la base quarta d? aquesta convocatòria té caràcter imprescindible i es relaciona en aquesta mateixa base.

En acabar el termini de presentació de sol·licituds, es formularà la llista provisional d? admesos i exclosos, que serà publicada en el tauler d? anuncis i en la seu electrònica de l? Ajuntament de l? Alcora.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l? article 66 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s? acompanye de la documentació que s? exigeix en aquesta ordre, es requerirà a l? interessat

-mitjançant una publicació en el tauler d? anuncis i en la seu electrònica de l? Ajuntamentque en el termini de 5 dies hàbils esmene la falta o aporte els documents preceptius. De la mateixa manera, se li indicarà que si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició.

Finalitzat el termini i resoltes les reclamacions, es publicarà la llista definitiva d? admesos en el tauler d? anuncis de l? Ajuntament i en la i en la seu electrònica de l? Ajuntament de l? Alcora.

BASE CINQUENA. Mèrits

Els mèrits al·legats hauran de presentar-se junt amb la sol·licitud, degudament documentats i compulsats.

No s? admetran documents que acrediten els mèrits després de la finalització del termini de presentació d? instàncies.

La baremació dels mèrits serà la següent:

MÈRIT 1. Nota mitjana de l? expedient acadèmic de la titulació que s? està cursant (màxim 5 punts)

-De 5 a 5,99: 0 punts

-De 6 a 6,99: 1 punts

-De 7 a 7,99: 2 punts

-De 8 a 8,99: 3 punts

-De 9 a 10: 5 punts

Aquest mèrit s? acreditarà mitjançant una còpia de l? expedient acadèmic de la titulació que s? està cursant i per la qual es presenta (com a requisit obligatori). En aquesta còpia haurà d? aparèixer obligatòriament la nota mitjana. No es prendran en consideració aquells expedients acadèmics en què no s? indique la nota mitjana.

MÈRIT 2. Cursos específics relacionats amb l? objecte de la convocatòria (màxim 3 punts)

Es valorarà, fins a un màxim de 3 punts, la realització de cursos de formació ocupacional de la Conselleria d? Economia, Hisenda i Ocupació o de l? INEM/SERVEF relacionats amb la convocatòria; així com altres cursos emesos per l? IVAP o altres organismes oficials, col·legis professionals o homologats. Aquests cursos es baremaran d? acord amb la següent escala, i tots ells hauran d? estar relacionats amb l? objecte de la beca en què es participa:

-Duració del curs de 30 o més hores: 1 punt

MÈRIT 3. Altres titulacions realitzades i relacionades amb l? objecte de la beca, iguals o superiors a la presentada com a requisit obligatori (màxim 4 punts)

-Cicle formatius de grau superior/batxillerat: 0,5 punts.

Diplomatura: 2 punts.

-Llicenciatura o grau: 4 punts.

MÈRIT 4. Capacitació del valencià (màxim 3 punts)

Títol expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o equivalent. Es consideraran vàlids els certificats expedits per la Conselleria d? Educació relatius a la presentació de la sol·licitud per a l? expedició del Certificat de Coneixements. En cas que es tinguen diversos títols, només es computarà el de nivell més alt, a excepció del títol de llenguatge administratiu, que sumarà al títol presentat:

Mitjà o equivalent: 1 punts.

Superior o equivalent: 2 punts.

Llenguatge administratiu: 1 punt més

MÈRIT 5. Coneixements d? idiomes comunitaris (màxim 3 punts)

Aquests coneixements hauran d? acreditar-se mitjançant certificats emesos per l? Escola Oficial d? Idiomes corresponent o estar-ne homologats. En cas que es tinguen diversos títols, només es computarà el de nivell més alt:

-Nivell A2: 1 punt.

-Nivell B1: 2 punts.

-Nivell B2 o superior: 3 punts.

NOTA: En cas d? empat de puntuacions, primarà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en la nota mitjana de l? expedient acadèmic.

BASE SISENA. Comissió avaluadora, concessió i seguiment de les beques.

Per a l? examen de les sol·licituds de beques, es constituirà una comissió avaluadora que estarà integrada pels següents membres:

PRESIDENTA:

TITULAR: Araceli Peris Edo

SUPLENT: Elena Forcada Martínez

SECRETÀRIA:

TITULAR: Fabiola Llorens Segura

SUPLENT: Silvia Pallarés Saura

VOCALS:

TITULAR: Eladi Grangel Nebot

SUPLENT: Pascual Andrés Barrachina

Els membres de la comissió avaluadora tindran facultats per realitzar totes aquelles comprovacions que estimen necessàries adreçades a una millor qualificació dels mèrits adduïts.

Una vegada finalitze el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, la comissió avaluadora formularà la proposta d? adjudicació de les beques, perquè l? òrgan competent les dictamine i, si escau, les aprove.

La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura d? alguna beca si el perfil dels sol·licitants no s? adequa a les característiques concretes necessàries per al seu correcte desenvolupament.

La resolució de l? òrgan competent sobre la concessió o la denegació de la beca sol·licitada es publicarà en el tauler d? anuncis i en la seu electrònica de l? Ajuntament de l? Alcora.

L? Entitat Local nomenarà un o més tutors que realitzaran el seguiment, la coordinació i que ordenaran l? activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a aquestes activitats.

BASE SETENA. Drets i obligacions dels becaris.

1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d? aquesta regla autoritza la Corporació Municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.

2. La participació dels becaris en aquest programa de formació té caràcter formatiu, sense que aquesta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris i aquesta Entitat Local.

3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultaran d? aplicació les obligacions que es recullen en l? article 14 de la Llei general de subvencions.

4. Són obligacions dels becaris:

4.1. Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals que el seu tutor els indique.

4.2. Tindre la dedicació que s? estableix en les bases d? aquestes beques, que haurà de realitzar-se segons les indicacions del tutor.

4.3. Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.

4.4. Elaborar una memòria de les activitats, que haurà de ser aprovada pel tutor.

5. Els tutors ordenaran les activitats de formació del personal becari i n? organitzaran el temps de dedicació, que haurà de realitzar-se atenent al règim de funcionament del centre on es realitze la beca.

6. L? incompliment sense causa justificada de les condicions establertes en la present convocatòria podrà deixar-ne sense efecte la seua concessió i, si escau, s? haurà de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes fins a eixe moment.

7. Davant de les renúncies, baixes o finalitzacions del període de vigència, es procedirà a cobrir la beca pel temps restant, segons l? ordre de puntuació que haja resultat del procés de selecció.

BASE VUITENA. PRESSUPOST.

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses de la corporació de l? any 2018:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIAIMPORT

3330.143004.900,00

9310.143004.900,00

BASE NOVENA. PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES.

En compliment amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s? informa que les dades personals facilitades, així com les que siguen requerides posteriorment per a completar l? expedient, seran incorporades a un fitxer de l? Ajuntament de l? Alcora. Amb la remissió de les dades, es presta consentiment exprés perquè l? Ajuntament de l? Alcora puga dur-ne a terme el seu tractament, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment indicades.

Així mateix, s? informa l? interessat que podrà exercir el dret d? accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seues dades mitjançant una comunicació escrita a l? Ajuntament de l? Alcora.

La presentació de la sol·licitud d? ajuda implicarà l? acceptació de la cessió de les dades que s? hi aporten -així com la de les relatives a l? ajuda si es concedeixa l? Ajuntament de l? Alcora, als organismes dependents i a la resta d? organismes públics. Aquesta cessió tindrà fins estadístics, d? avaluació, de seguiment i per a la comunicació als sol·licitants dels diferents programes i actuacions de promoció empresarial.

Així mateix -i als efectes de fer complir l? article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions-, la concessió de la subvenció implica l? acceptació a ser inclòs en una llista que es publicarà de forma electrònica, o per qualsevol altre mitjà, en què figuraran els beneficiaris i l? import de l? ajuda.

L? Alcora, amb data al marge

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

Educación
Juventud
Museos