Bases de l¿ajut de foment de l¿ocupació destinat a empreses que contractin persones desocupades i a nous autònoms, 2018. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04632

Ajuntament d'Ulldecona

ANUNCI

(EXPT. 1-8-18-2)

Per acord del Ple Municipal, adoptat en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, es va aprovar inicialment les bases reguladores de l'ajut de foment de l'ocupació destinat a empreses d'Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2018, alhora que acordava la submissió a un tràmit d'informació pública durant trenta dies hàbils.

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'acord de referència, sense haver-se presentat reclamacions de cap tipus, aquest ha esdevingut definitiu, de conformitat amb allò que preveu l'article 17.3 de la Llei 39-88, de 28 de desembre.

En compliment del que determinen els articles 70.2 de la Llei 7-85, de 2 d'abril i 162.2.c) LMRLC, es publica a continuació el text íntegre del reglament aprovat, el qual entrarà en vigor un cop hagin transcorregut vint dies naturals des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i començarà a aplicar-se amb efectes d'aquella data.

Contra l'acord plenari de referència, que ha esdevingut definitiu, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu a partir de l'endemà a la data de publicació del present edicte al BOPT, en la forma i terminis establerts a les normes reguladores de l'esmentada jurisdicció.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L'AJUT DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ DESTINAT A EMPRESES D'ULLDECONA QUE CONTRACTIN PERSONES DESOCUPADES I A NOUS AUTÒNOMS EMPADRONATS A ULLDECONA, ANY 2018

1. Objecte

Convocatòria de subvenció municipal per a les empreses, professionals o autònoms del municipi, que contractin laboralment persones desocupades empadronades a Ulldecona; i subvenció per a nous autònoms d'Ulldecona.

2. Procediment de concessió, quantia de la subvenció i criteri de concessió

La concessió s'efectua pel procediment de concurrència competitiva, regulat al Capítol 2 del Títol I de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La quantia de les subvencions és de 500/ ¬ per cada contractació laboral que compleixi les condicions establertes en aquestes bases i de 500/ ¬ per als autònoms que iniciïn la seva activitat.

Les subvencions es concediran a tots els sol·licitants que compleixin els requisits establerts a les presents bases, i es prioritzaran per ordre temporal de registre de la sol·licitud. Una vegada esgotat el crèdit pressupostari reservat per a la convocatòria no s'atendran noves sol·licituds.

3. Crèdit pressupostari

Les despeses derivades de la següent convocatòria s'imputaran a l'aplicació pressupostària 241.47001: Subvencions per al foment de l'ocupació.

La dotació de la convocatòria 2018 és de 15.000 € .

4. Destinataris

4.1. Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts, en la modalitat de foment de la contractació laboral totes aquelles persones físiques (autònoms, professionals, artistes...), jurídiques (societats mercantils, cooperatives, associacions, fundacions...) o entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns...) que desenvolupin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, empresarials, professionals o artístiques. En especial, podran ser beneficiaris les empreses d'inserció i centres de treball amb l'objectiu d'inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d'exclusió.

4.2. Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts, en la modalitat d'autònoms que iniciïn la seva activitat, totes les persones físiques (autònoms, professionals, artistes...) que iniciïn activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, empresarials, professionals o artístiques i no hagin estat donats mai d'alta com autònoms o faci més de 6 mesos que no ho estan.

5. Requisits per a l'obtenció de la subvenció

5.1. En la modalitat de foment de la contractació laboral:

- No ser empreses dependents o vinculades societàriament a administracions, ens o organismes públics.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.

- No tenir deutes en executiva amb l'Ajuntament d'Ulldecona.

- Trobar-se en possessió dels permisos corresponents per a exercir l'activitat.

- No comptar, de mitjana, amb més de 30 treballadors en plantilla, inclosos aquells que prestin serveis a través d'ETT.

- Que es produeixi un increment de la plantilla mitjana en una unitat respecte de l'existent en els sis mesos anteriors a la contractació del treballador. En el càlcul de la plantilla mitjana es tindran en compte els treballadors contractats a través d'ETT.

- Tenir la seva seu, o desenvolupar de manera significativa la seva activitat, al terme municipal d'Ulldecona.

- No haver acomiadat de manera improcedent cap treballador en els 6 mesos anteriors a la contractació del nou treballador.

- Complir els requisits referents a la contractació recollits a la base 6a.

- Presentar la documentació requerida en aquestes bases.

- Complir els terminis de presentació de sol·licituds.

- El beneficiari de la subvenció no podrà, en cap cas, cedir el personal contractat del qual obtindrà l'ajut, a terceres empreses.

5.2. En la modalitat d'autònoms que iniciïn la seva activitat:

- Trobar-se al corrent amb les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

- No tenir deutes en executiva amb l'Ajuntament d'Ulldecona.

- Causar alta com a autònom durant l'any 2018 i no haver estat donat mai d'alta com a autònom o fer més de sis mesos que es va causar baixa en aquest règim.

- Mantenir l'activitat i la situació d'alta com a mínim durant un període de 6 mesos.

- Trobar-se en possessió dels permisos corresponents per a exercir l'activitat.

- Tenir la seva seu, o desenvolupar de manera significativa la seva activitat, al terme municipal d'Ulldecona.

- Presentar la documentació requerida en aquestes bases.

- Complir els terminis de presentació de sol·licituds.

- Estar empadronat a Ulldecona amb una antiguitat mínima de 6 mesos, haver-ho estat durant 10 anys o 5 anys en els últims 10 anys.

6. Requisits de les contractacions

6.1. Els contractes subvencionats hauran de complir les següents condicions:

- Contractes d'una durada mínima de 6 mesos, iniciats en l'any 2018.

- Contractes a jornada completa o a jornada parcial. Si la contractació és a jornada parcial, l'ajut es reduirà proporcionalment segons les hores contractades.

- Que les persones que es contractin estiguin en situació de desocupació i registrades com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació de Catalunya.

- Que les persones que es contractin estiguin empadronades a Ulldecona amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

- Que el salari sigui igual o major que el sou mínim del conveni del sector de l'activitat de l'empresa contractant.

6.2. A efectes de comprovar els anteriors requisits, computaran com a una única contractació les que es realitzin en els següents supòsits.

- Quan la persona contractada no hagi superat el període de prova i s'hagi substituït per una altra persona, amb les mateixes condicions laborals.

- Quan s'hagi produït una renúncia voluntària per part de la persona contractada i hagi estat substituïda, amb les mateixes condicions laborals.

6.3. No se subvencionaran els següents contractes:

- Contractes laborals amb persones que en els 12 mesos anteriors a la data de la contractació prestessin serveis amb caràcter indefinit en la mateixa empresa o en una altra empresa del grup, multigrup o associada.

- Els efectuats amb el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau, a excepció feta de comerços i empreses de menys de 10 treballadors, que poden incloure totes aquelles contractacions a familiars reconegudes per la llei.

- Els efectuats als membres dels òrgans d'administració de les empreses societàries, o als socis que tinguin una participació en el capital de l'empresa igual o superior al 25%.

7. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud

7.1. En la modalitat de foment de la contractació laboral

- Instància subscrita per l'interessat, en el model oficial establert a l'efecte. (Annex 1).

- Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT.

- Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

- Informe de treballadors en alta de tots els CCC de l'empresa en el moment de la contractació del treballador.

- Informe de vida laboral de tots els CCC de l'empresa referits a 6 mesos anteriors a la data d'alta del treballador. En el cas que algun treballador hagi causat baixa, caldrà justificar que no s'ha degut a un comiat improcedent.

- Declaració dels treballadors contractats a través d'ETT en el moment de la contractació del treballador i durant els sis mesos anteriors a aquesta. (Annex 2).

- Si s'escau, declaració d'accionistes amb participació significativa (>20%) i membres dels òrgans d'administració. (Annex 3).

- Certificat del treballador com a demandant d'ocupació al SOC.

- Contracte de treball.

7.2. En la modalitat d'autònoms que iniciïn la seva activitat:

- Instància subscrita per l'interessat, en el model oficial establert a l'efecte.

- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

- Informe de la vida laboral del beneficiari referit als sis mesos anteriors a l'alta com a autònom fins al moment de presentació de la sol·licitud.

8. Termini i forma de presentació de la sol·licitud

El període de presentació de les sol·licituds comprèn de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de Província de Tarragona fins al 31 de desembre de 2018 o fins que s'esgoti el crèdit pressupostari de la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran directament al Registre General de l'Ajuntament d'Ulldecona o per les altres vies de presentació establertes a la Llei 39-2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

9. Procediment de concessió de la subvenció

L'òrgan competent per a resoldre la concessió de la subvenció és la Junta de Govern Local.

Aquesta resolució requerirà de l'informe favorable de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local. Per a l'emissió d'aquest informe, la Comissió actuarà assistida de la Secretària, de l'Interventor i del Tècnic de Dinamització Econòmica.

El termini màxim per resoldre i notificar la concessió de la subvenció serà de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució produeix efectes desestimatoris.

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de deu dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.

10. Justificació

Transcorreguts sis mesos des de la contractació del treballador o des de l'alta com a autònom, els beneficiaris de la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu d'aquesta. El compte justificatiu consistirà de la següent documentació.

10.1. En la modalitat de foment de la contractació laboral:

- Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT.

- Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

- Si s'ha produït alguna variació dels accionistes amb participació significativa (>20%) o dels membres dels òrgans d'administració, presentar de nou aquesta declaració. (Annex 2).

- Declaració dels treballadors contractats a través d'ETT durant la vigència del contracte subvencionat. (Annex 3).

- Informe de vida laboral de tots els CCC referits a 6 mesos anteriors a la data d'alta del treballador i fins a la data actual.

10.2. En la modalitat d'autònoms que iniciïn la seva activitat.

- Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT.

- Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

- Informe de vida laboral del beneficiari, referit a 6 mesos anteriors a l'alta com a autònom i fins al moment actual.

11. Pagament

El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent manera:

- La meitat, en el moment de la concessió de la subvenció.

- L'altra meitat, en el moment d'aprovació de la justificació presentada pel beneficiari.

12. Conseqüències de l'incompliment de les presents bases

L'incompliment per part de l'entitat beneficiària de qualsevol de les condicions establertes en les bases, comportarà la pèrdua del dret a la subvenció, l'obligació de reintegrar les quantitats ja cobrades amb els corresponents interessos de demora i la imposició d'una sanció, en el cas d'haver falsejat la documentació presentada amb la sol·licitud o la justificació o en cas d'obstruir la realització de les actuacions de control que es puguin portar a terme per part de l'Ajuntament.

13. Publicitat i protecció de dades

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Les dades de caràcter personal passaran a formar part dels fitxers de dades de l'Ajuntament d'Ulldecona, i en compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15-1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona sol·licitant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el Registre General de l'Ajuntament d'Ulldecona.

Ulldecona, 15 de maig de 2018

Núria Ventura i Brusca.

- Alcaldessa -

...

Fomento del empleo
Empleo autónomo
Actividades agrarias
Contratación de desempleados
Empresa
Dinamización económica