Bases de l'ajut de l'ocupació a empreses i a nous autònoms empadronats, any 2017. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-02304

Ajuntament d'Ulldecona

ANUNCI

(EXPEDIENT: 1-8-17-2)

Per acord plenari, adoptat en sessió celebrada el dia 6 de març de 2017, s'han aprovat inicialment les bases reguladores específiques de l'ajut de foment de l'ocupació destinat a empreses d'Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2017.

En el mateix acte es va disposar la submissió a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils i durant aquest període quedarà l'expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo, podent fer les al·legacions pertinents.

L'expedient es troba dipositat a la secretaria municipal.

Disposar que si no s'hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública i d'audiència als interessats, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Ulldecona, 17 de març de 2017

Núria Ventura i Brusca

- Alcaldessa -

...

Empleo autónomo