Bases de l'atorgament d'ajuts destinats a actuacions relacionades amb la prevenció d'incendis forestals, la gestió del bosc i el desenvolupament rural agrari. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

L? Ajuntament Ple, en sessió del dia 26 d? abril de 2018, va resoldre aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l? atorgament d? ajuts destinats a actuacions relacionades amb la prevenció d? incendis forestals, la gestió del bosc i el desenvolupament rural agrari, en els termes i acords que es transcriuen a continuació:

PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l? atorgament d? ajuts destinats a actuacions relacionades amb la prevenció d? incendis forestals, la gestió del bosc i el desenvolupament rural agrari, segons el text que s? adjunta i els seus annexos.

SEGON.- Ordenar la publicació i sotmetre a informació pública durant vint dies hàbils les bases específiques reguladores de l? atorgament d? ajuts destinats a actuacions relacionades amb la prevenció d? incendis forestals, la gestió del bosc i el desenvolupament rural agrari, aprovades en l? acord anterior, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província durant un termini de 20 dies hàbils, en els termes establerts a l? article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? obres, activitats i serveis dels enes locals, i en el tauler d? anuncis i web municipals, per a la presentació d? al.legacions, de manera que, transcorregut aquest termini sense que se n? hagi formulat cap, l? acord d? aprovació esdevingui definitiu. Caldrà inserir una referència de l? anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El text íntegre de les bases específiques reguladores de l? atorgament d? ajuts destinats a actuacions relacionades amb la prevenció d? incendis forestals, la gestió del bosc i el desenvolupament rural agrari podran trobar-se al web municipal http://www.sabadell.cat i és el següent:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L? ATORGAMENT D? AJUTS DESTINATS A ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA PREVENCIÓ D? INCENDIS FORESTALS, LA GESTIÓ DEL BOSC I EL DESENVOLUPAMENT RURAL AGRARI

1. OBJECTE I FINALITAT

L? objecte de les presents bases és regular el procediment de sol·licitud, atorgament i justificació dels ajuts adreçats a les persones físiques o jurídiques propietàries de sòl rústec i masies que han patit danys a l? estructura de la massa forestal, així com pel manteniment i continuïtat de gestió de la mateixa activitat forestal i agrària i de creació de paisatge.

La finalitat d? aquests ajuts és donar suport a actuacions i activitats que realitzen els propietaris forestals i agraris en tant a la prevenció d? incendis forestals i la recuperació forestal, derivada de la gestió del bosc i el manteniment de l? activitat agrària per evitar la pèrdua de la biodiversitat i els valors paisatgístics sobretot de les zones afectades per la ventada.

En tant que pel desenvolupament rural, que aquestes actuacions estiguin presents tant en el procés de producció com en la promoció dels sistemes de producció de l? agricultura professional de Sabadell de tal manera que, tot prevenint i lluitant contra les plagues dels cultius, garanteixin la seguretat alimentària pel consum humà i tinguin cura del medi. I de l? altra, que la ciutadania conegui aquests productes de proximitat i la utilització de la marca del Parc Agrari.

Amb l? atorgament d? aquests ajuts, i donat l? ús social i reservori de CO 2 que tenen aquests espais forestals, es pretén impulsar la gestió forestal per part dels propietaris i reforçar les tasques de neteja de restes forestals en les parcel·les arbrades.

Els ajuts hauran de finançar actuacions o activitats que es desenvolupin en l? àmbit del sòl no urbanitzable del terme municipal de Sabadell.

2. PROJECTES SUBVENCIONABLES.

Poden ser objecte de subvenció, les següents actuacions:

- Despeses encaminades a subsanar danys causats per fenòmens naturals.

- La realització de treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d? incendis forestals i que estiguin

contemplats en un instrument de planejament. - Els treballs silvícoles de tractament de plagues i millora forestal. - Els treballs de reforestació inclosos en els plans de gestió, que tinguin com a finalitat la protecció o

millora de la massa forestal. - Desbrossades de valls, marges, canyars o canyissars. - La millora de les explotacions agràries, inclosa la construcció o millora d? instal·lacions i edificis

directament vinculats i destinats a l? explotació. - Actuacions recollides en el Pla Director del Parc Agrari de Sabadell.

Cada beneficiari només podrà obtenir subvenció per un programa o activitat.

3. TERMINI D? EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS.

Les activitats subvencionades s? han d? executar dins del període comprés entre l? 1 de gener i el 31 de desembre de l? any de la convocatòria.

L? Ajuntament podrà prorrogar els terminis d? execució i justificació si es produeixen circumstàncies que justifiquin aquesta mesura.

4. CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

Els ajuts aniran a càrrec de la partida del pressupost municipal que indiqui l? acte de la convocatòria i d? acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que derivi d? aquest. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent.

5. BENEFICIARIS

L? Ajuntament de Sabadell atorgarà ajuts a aquelles persones físiques o jurídiques que disposin d? escriptura pública o document de transmissió de la finca forestal i agrària a Sabadell que reuneixen els següents requisits:

1. Haver estat subjecte passiu de l? Impost de terrenys de naturalesa rústica en l? any vigent i IBI de l? habitatge relacionat amb l? activitat agrària o forestal.

2. Haver dut a terme alguna de les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics descrites a l? objecte de subvenció.

3. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i respecte a la Seguretat Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l? article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions.

Són obligacions del beneficiari: Desenvolupar efectivament l? activitat subvencionable, acreditar davant l? Ajuntament que s? ha realitzat l? activitat objecte de la subvenció, que s? han complert els requisits fixats en les presents bases i que l? import de la subvenció s? ha invertit en l? activitat que n? és objecte. L? Ajuntament podrà demanar tots els documents necessaris per comprovar l? aplicació de la subvenció.

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds s? establirà en la convocatòria corresponent, que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La documentació es podrà presentar a qualsevol dels registres de l? Ajuntament de Sabadell. Així mateix es podrà presentar per qualsevol dels sistemes previstos a la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses a tràmit.

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1, Les sol·licituds es formalitzaran en l? imprès que s? adjunta a aquestes bases com a Annex 1 i a la mateixa es farà constar:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions.

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent a l? anterior.

c) Declaracions responsables que es relacionen i que s? inclouen en aquest Annex I:

- Declaració de no haver estat beneficiaris de cap altre subvenció o ajut per a la mateixa o similar finalitat,

o en cas d? haver-ho estat aportar la documentació justificativa . - Declaració de compromís de complir les condicions de l? ajut. - Declaració responsable d? estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o

autorització a l? òrgan gestor de la subvenció per efectuar les comprovacions davant els organismes corresponents. En el cas de no efectuar l? esmentada autorització, el sol·licitant haurà de presentar els certificats acreditatius abans de la resolució de concessió. - Declaració de no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de

beneficiari de subvencions recollides a l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

2. La sol·licitud s? acompanyarà de la documentació següent:

a) Escriptura pública o document de propietat de la finca rústega.

b) Memòria de l? actuació, com a Annex 2, en la qual es farà constar: superfície total de l? actuació, localització (polígon i parcel·la segons Cadastre de Rústega), relació valorada de treballs que comporta l? actuació per a la qual se sol·licita l? ajut, i l? import total previst. Si l? actuació subvencionada és forestal, fotocòpia de la part corresponent a la unitat d? actuació del Pla Simple o el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal.

c) Plànol o ortofotomapa corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.

d) Pressupost total d? ingressos i despeses previstos per a l? activitat a realitzar, d? acord amb el model que s? adjunta com a Annex 3.

e) Dades bancàries on, si és subvencionada l? activitat proposada, es podrà transferir l? import de la subvenció, en el cas que aquestes dades hagin sofert alguna modificació. Altra documentació.

El sol·licitant haurà de fer constar a l? Annex 2 Memòria i a l? Annex 4 Acceptació de la subvenció, si la justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de factures o els treballs susceptibles de ser realitzats pel peticionari o per treballadors de l? explotació (neteja de boscos o similars), seran justificats per valoració, sense la presentació de factures.

Els sol·licitants no estaran obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració o que hagin aportat anteriorment a qualsevol Administració, en els termes que preveu l? article 28 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan s? observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per esmenar els defectes o omissions o per ampliar la informació.

8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS AJUTS:

1. Els ajuts s? atorgaran, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

2. L? òrgan competent per a la resolució d? aquest expedient ho farà de forma motivada, i s? haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix l? ajut, sinó també sobre les sol·licituds que s? han de desestimar i les que s? han de tenir per desistides.

3. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió qualificadora formada per:

President: Regidor de Sostenibilitat.

Vocal: Cap de servei de Sostenibilitat. Vocal: tècnic servei de Sostenibilitat. Vocal: tècnic Oficina del rodal. Secretària: Tècnic d? Administració General del servei de Sostenibilitat

4. Aquesta comissió seguirà els criteris d? avaluació establerts a aquestes bases per determinar la subvenció econòmica que correspondrà. Elaborant el corresponent informe, el president formularà la proposta de concessió que s? elevarà al corresponen òrgan administratiu,

5. L? òrgan competent per a la resolució d? aquest expedient ho farà de forma motivada.

6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos comptats des de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d? aquest termini sense que s? hagi notificat la resolució legitima a les persones interessades comportarà entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

7. La notificació de la resolució s? efectuarà a través del BOP de Barcelona, i es podrà consultar a través de la Base de Dades Nacional i de la pàgina web de l? Ajuntament.

8. La resolució que es dicti posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el termini d? un mes, o recurs contenciós administratiu. en el termini de dos mesos, sens perjudici de la interposició de qualsevol altre que es consideri oportú.

9. L? import de les subvencions individualment considerades com no excedeixi de 3.000,00 euros, la publicació del seu atorgament es realitzarà al taulell d? anuncis de l'Ajuntament de Sabadell.

10. La presentació de la sol·licitud per a l? atorgament d? aquestes subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l? anterior apartat, d? acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

9. CRITERIS OBJECTIUS D? ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

9.1. La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el present article.

9.2. Per la valoració de les sol·licituds cadascun dels conceptes per als quals es sol·licita subvenció es puntuarà segons la llista que es presenta:

1.- Actuació realitzada per subsanar danys causats per fenòmens naturals (vent, pluja, sequera i neu): 100 punts per hectàrea

2.- Treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d? incendis forestals i que estiguin contemplats en un instrument de planejament: 80 punts per hectàrea

3.- Treballs silvícoles de tractament de plagues i millora forestal: 70 punts per hectàrea

4.- Treballs de reforestació i suport de reg inclosos en els plans de gestió, que tinguin com a finalitat la protecció o millora de la massa forestal: 60 punts per hectàrea

5.- Desbrossades de valls, marges, canyars o canyissars: 50 punts per hectàrea

6.- Millora de les explotacions agràries, inclosa la construcció o millora d? instal·lacions i edificis directament vinculats i destinats a l? explotació: 50 punts.

No es subvencionarà l? explotació forestal basada en criteris econòmics.

10. IMPORT INDIVIDUALITZAT DE LES SUBVENCIONS

10.1. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant.

10.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. L? import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l? actuació o activitat subvencionada.

10.3. L? import de les subvencions individualitzades, resultat de l? aplicació dels percentatges sobre la despesa total subvencionable en funció de la persona i de l? actuació que preveu realitzar, tindrà els següents límits màxims:

- Persona física o jurídica que realitzi una activitat relacionada amb danys causats per fenòmens naturals:

80% - Persona física o jurídica que realitzi treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d? incendis

forestals: 80% - Persona física o jurídica que realitzi treballs silvícoles de tractament de plagues i millora forestal: 75 % - Persona física o jurídica que realitzi treballs de reforestació i suport de reg inclosos en els plans de

gestió, que tinguin com a finalitat la protecció o millora de la massa forestal: 70% - Persona física o jurídica que realitzi treballs de desbrossades de valls, canyars o canyissars: 70% - Persona física o jurídica que realitzi actuacions de millora de les explotacions agràries, inclosa la

construcció o millora d? instal·lacions i edificis directament vinculats i destinats a l? explotació: 70%

10.4. S? aplicarà un sistema de prelació entre les sol·licituds de conformitat amb els esmentats criteris de valoració, adjudicant-se amb el límit establert a la convocatòria dins del crèdit disponible. La quantia de l? ajut serà el resultat de dividir l? import de la subvenció pel sumatori de la puntuació obtinguda en la fase de valoració per la totalitat dels sol·licitants, i aquesta quantitat multiplicada pels punts obtinguts de la valoració per sol·licitant.

La subvenció màxima per sol·licitud és de 3.000,00 euros establerts al punt 10.3. i no podrà sobrepassar els límits màxims

10.5. L? import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l? import sol·licitat.

10.6. Aquesta subvenció no està exempta de l? IRPF de conformitat amb el que disposa la regulació de l? impost.

11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

A més de les obligacions establertes per l? article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els beneficiaris queden sotmesos a les obligacions següents:

a) Acceptar formalment l? ajut concedit en el termini e 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de la resolució, conforme a l? Annex 4 d? aquestes bases. La manca de formalització de l? acceptació facultarà a l? Ajuntament per a atorgar un nou termini o considerar que el beneficiari ha renunciat a l? ajut.

b) Hauran d? estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l? Ajuntament, la Generalitat i l? Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

c) En el cas de tenir un deute fraccionat o ajornat amb l? Ajuntament l? import d? aquest ajut serà per compensar-ho, passant al beneficiari l? import restant, en cas d? haver-hi.

d) Comunicar a l? Ajuntament de Sabadell l? obtenció d? altres ajuts o subvencions relaciones pel mateix concepte.

e) Totes les obligacions que es regulen per la llei aplicable al respecte.

12. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Per poder percebre el pagament de la subvenció els beneficiaris estaran obligats a justificar la seva aplicació, amb la presentació de factures o per valoració. La manca de justificació en la forma i en el termini donarà lloc al reintegrament.

Una vegada realitzades les obres o les actuacions els beneficiaris d? un ajut econòmic hauran de presentar al registre de l? Ajuntament la documentació justificativa. L? empresa que hagi realitzat l? actuació ha de tenir en el seu objecte social la realització dels treballs iguals als subvencionats.

L? Ajuntament, en el cas que consideri que l? import de la justificació presentada no s? ajusta als preus de mercat i es consideri desmesurat, podrà no acceptar-la i fer valorar l? actuació pels seus tècnics, donant trasllat a l? interessat d? aquesta valoració.

La justificació de l? activitat subvencionada es podrà realitzar de la següent manera:

A. Amb la presentació de factures:

La justificació es formalitzarà d? acord amb el compte justificatiu simplificat que s? adjunta com a Annex 5, i es realitzarà mitjançant l? aportació de:

a) Justificació de la subvenció. Model 1. Tramesa de la documentació.

b) Una memòria d? actuació justificativa del compliment de les condicions imposades de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

c) Una relació de les despeses totals de l? activitat. Model 2.

d) Un detall d? altres ingressos o subvencions que hagin finançat l? activitat subvencionada amb indicació de l? import i la seva procedència. Model 3.

La Intervenció Municipal comprovarà a través de la tècnica de mostreig aleatori simple (selecció d? una mostra mitjançant taules de números aleatoris, utilitzant un programa informàtic específic. Selecció del 25% de subvencions atorgades) les subvencions que consideri oportunes per tal d'obtenir evidència raonable sobre l? adequada aplicació de la subvenció. La Intervenció Municipal podrà requerir als beneficiaris la remissió dels justificants de despesa.

Es considera despesa efectuada aquella de la que es disposi justificant (factura/tiquet/nòmina) amb data compresa entre l'inici de l'activitat i la finalització del període de justificació. Com a mínim l? import de la despesa corresponent a la subvenció haurà de constar com a pagada abans de la finalització del termini de justificació.

B. Els treballs susceptibles de ser realitzats pel peticionari o per treballadors de l? explotació (neteja de boscos o similars) podran ser justificats per valoració.

Sense la presentació de factures. En aquest caldrà:

a) Comunicar el peticionari a l? Annex 2 Memòria de les actuacions a subvencionar i a l? Annex 4 Acceptació de la subvenció, que s? acull a aquesta modalitat.

b) Un tècnic del servei de Sostenibilitat comprovarà l? estat actual de la finca i els treballs a realitzar. El propietari facilitarà al màxim la tasca del tècnic de seguiment.

c) Una vegada realitzats els treballs s? haurà de comunicar formalment a l? Ajuntament per tal que un tècnic del servei de Sostenibilitat comprovi de forma fefaent i valori l? actuació realitzada.

Pel càlcul de les actuacions realitzades per mitjans propis es faran servir els criteris establerts a l? Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Per fer-ho es determinaran els imports màxims subvencionables (IMS) tal i com especifica l? Ordre ARP/222/2015 de 15 de juliol, en base a les tarifes oficials de Forestal Catalana aprovades per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya en data 10 de desembre de 2013.

Els imports màxims subvencionables seran:

' Aclarida de plançoneda 800,00 € /ha per densitats de plançons normals - 1.550,00 € /ha per densitats

elevades. ' Aclarida de millora 750,00 € /ha per densitats normals - 950,00 € /ha per densitats elevades. ' Tallada selectiva 850,00 € /ha ' Selecció de tanys 800,00 € /ha per densitats normals - 1.400,00 € /ha per densitats elevades. ' Podes de formació 280,00 € /ha ' Podes de qualitat 800,00 € /ha ' Estassada de sotabosc 900,00 € /ha

En tant a la gestió forestal en la prevenció d? incendis, els imports màxims subvencionables seran:

' Reducció de la càrrega de combustible de la unitat de gestió 2.000,00 € /ha ' Tractament de restes vegetals vora camins i dins de la unitat d? actuació 350,00 € /ha ' Tallada de vegetació afectada i tractament de restes generades, en cas d? incendis i sequera 650,00 € /ha

per densitats de bosc normal i de 1.250,00 € /ha en afectacions altes.

' Tallada de vegetació afectada i tractament de restes generades, en cas de nevades i bufaruts 750,00

€ /ha per densitat de bosc normal i de 1.250,00 € /ha en afectacions altes. ' Tallada de vegetació afectada i tractament de restes generades, en cas de danys biòtics 1.250,00€ /ha.

Pel que fa a treballs de reforestació, els imports màxims subvencionables seran:

' Plantacions de restauració en zones sense potencial de regeneració 1.850,00 € /ha ' Reposició de fallades del concepte anterior 500,00 € /ha

La justificació de la subvenció s? ha de dur a terme dins del primer trimestre de l? any següent del període d? execució de l? activitat.

13. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

L? import de la subvenció es farà efectiu en dos pagaments:

a) Un primer pagament, corresponent al 50% de l? import total concedit, un cop s? hagi formalitzat l? acceptació de la subvenció.

b) El pagament del 50% restant un cop s? hagi justificat de forma correcta l? import subvencionat.

14. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

Es podrà atorgar amb un informe previ favorable dels serveis tècnics corresponents, una pròrroga en el termini de justificació, que serà com a màxim la meitat del període atorgat inicialment per a la justificació.

La sol·licitud de pròrroga ha d? anar acompanyada d? un escrit en què es justifiquin les causes que l? originen.

Transcorregut el termini de justificació de la subvenció, l'Ajuntament no acceptarà cap sol·licitud de pròrroga i considerarà el projecte o activitat per finalitzada. En aquest cas, l? entitat haurà de presentar la corresponent justificació final.

15. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

Les subvencions poden ser anul·lades o revocades per les causes previstes a la Llei 38/2003, general de subvencions.

Així mateix, l? Ajuntament pot revisar la resolució d'atorgament de la subvenció en els supòsits següents: a) Quan es produeixi una alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l? Ajuntament superin el cost total de l? activitat subvencionada

c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import de les despeses subvencionades.

Com a conseqüència de l'anul·lació, revocació total o parcial, o revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l? excés, amb els corresponents interessos de demora.

Quan el subvencionat sigui una persona jurídica, en seran responsables subsidiaris els administradors.

16. RÈGIM JURÍDIC

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d? aplicació l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de Sabadell i la Llei 38/2003, general de Subvencions, així com el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.

17. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal que s? obtinguin per raó d? aquestes bases reguladores i de les següents convocatòries es tractaran d? acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

ANNEX 1

SOL·LICITUD D? AJUDA PER A ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA PREVENCIÓ D? INCENDIS FORESTALS, LA GESTIÓ DEL BOSC I EL DESENVOLUPAMENT RURAL AGRARI.

CODI CONVOCATÒRIA:

DADES DEL SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS CIF

TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC

NOM DEL BENEFICIARI, SI ÉS DIFERENT DE L? ANTERIOR: NIF

ADREÇA NÚM

POBLACIÓ CP

TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC

DADES BANCÀRIES ON ES POT TRANSFERIR LA SUBVENCIÓ ENTITAT NUM. DE COMPTE

El/La sotasignat declara sota la seva responsabilitat:

Té previst desenvolupar el programa pel qual es demana la subvenció i que es detalla de forma individualitzada a l? Annex 2, en el marc de la convocatòria per a aquest any i de les bases específiques aprovades a l? efecte i que, en el cas de ser beneficiària de la subvenció, complirà les condicions a que aquesta està subjecta.

No incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions recollides a l? article 13 de la Llei 38/2003, del 17 novembre, General de Subvencions.

Ha sol·licitat o obtingut les subvencions següents per a la mateixa finalitat i que, en el cas que li siguin atorgades amb posterioritat a la data de formalització d? aquesta sol·licitud, ho comunicarà a l? Ajuntament.

ORGANISME ATORGANT IMPORT SOL·LICITAT IMPORT OBTINGUT

Es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social i faculta l? Ajuntament de Sabadell per tal que pugui efectuar les comprovacions oportunes davant els organismes competents.

Acompanyo a la sol·licitud la documentació que es detalla:

Escriptura pública o document de propietat de la finca rústega. Memòria de l? activitat a subvencionar, d? acord amb el model que s? adjunta com a annex 2, en la qual farà constar: superfície total de l? actuació, localització (polígon i parcel·la segons Cadastre de Rústega), relació valorada dels treballs que comporta l? actuació per a la qual se sol·licita l? ajut, i l? import total previst. Si l? actuació subvencionada és forestal, fotocòpia de la part corresponent a la unitat d? actuació del Pla Simple o el Pla Tècnic de Gestió i Millora forestal. Plànol o ortofotomapa corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció. Pressupost total d? ingressos i despeses previstos per a l? activitat a realitzar, d? acord amb el model que s? adjunta com a annex 3.

Per tot això,

SOL·LICITO:

Que, d? acord amb els criteris per acollir-se a aquesta subvenció, s? admeti aquesta sol·licitud per a l? atorgament de la subvenció corresponent.

El sol·licitant,

(nom i cognoms)

Signatura:

D? acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s? informa la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l? Ajuntament i que poden ser objecte d? inclusió en altres fitxers automatitzats per fer-ne tractament informàtic. Així mateix, s? informa la persona interessada de la possibilitat d? exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d? atenció ciutadana.

ANNEX 2

MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS A SUBVENCIONAR

1. Títol del programa d? actuacions

2. Dades de la persona responsable del programa

Nom i cognoms

Telèfon Adreça electrònica

3. Objectius del programa

3.1 Objectius específics.

3.2 Superfície total de l? actuació

3.3 Localització (polígon i parcel·la segons Cadastre de Rústega).

3.4 Relació valorada dels treballs que comporta l? actuació per a la qual es sol·licita ajut, i l? import total previst.

3.5. Si l? actuació subvencionada és forestal, fotocòpia de la part corresponent a la unitat d? actuació del Pla Simple o el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal.

3.6. Calendari d? actuacions proposades:

3.7. Fer constar si els treballs susceptibles de ser realitzats pel peticionari o per treballadors de l? explotació (neteja de boscos o similars), seran justificats;

a) Mitjançant la presentació de factures:

b) Per valoració, sense la presentació de factures, en aquest cas:

- Un tècnic del servei de Sostenibilitat de l? Ajuntament de Sabadell comprovarà l? estat actual de la

finca i els treballs a realitzar. El propietari facilitarà al màxim la tasca del tècnic. - Una vegada realitzats els treballs s? haurà de comunicar formalment a l? Ajuntament de Sabadell

per tal que un tècnic de Sostenibilitat comprovi de forma fefaent i valori l? actuació realitzada.

El sol·licitant,

(nom i cognoms)

Signatura:

ANNEX 3 PRESSUPOST

CODI CONVOCATÒRIA

NOM CONVOCATÒRIA

SOL·LICITANT NIF/CIF

(1) PRESSUPOST DE DESPESES (1) PRESSUPOST D'INGRESSOS

60/61 Despeses per a compres i consums 70 Ingressos per vendes i prestació de serveis

62 Despeses per serveis exteriors 72 Ingressos socials

(arrendaments, subministraments...) transport, (quotes socis, donatius, patrocinis i rifes)

63 Despeses per impostos, tributs 74 Subvencions atorgades i/o sol·licitades

64 Despeses de personal Subvenció Ajuntament ..............................

(sous, seguretat social, retribucions complementàries...) Subvenció Generalitat de Catalunya .........

65 Despeses de gestió Subvenció Consell Comarcal ......................

(despeses col·laboradors) Altres Organismes ......................

66 Despeses financeres 75 Altres ingressos (per serveis diversos)

76 Ingressos financers

77 Ingressos excepcionals

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS

Codi Comptable - Cal presentar un únic pressupost per convocatòria/subvenció - El total d? ingressos i despeses ha d? estar equilibrat. Total despeses = Total ingressos - La quantitat consignada ha de correspondre amb la quantitat sol·licitada a l? Ajuntament de Sabadell Sabadell, d de El sol·licitant,

Signatura

ANNEX 4

MODEL D? ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

NÚM. CONVOCATÒRIA

NOM DE LA CONVOCATÒRIA

DADES DEL REPRESENTAT

NOM I COGNOMS NIF

TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL BENEFICIARI

NOM DEL CENTRE O SOL·LICITANT: CIF

ADREÇA NÚM

POBLACIÓ CP

TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que:

Accepto la subvenció atorgada per l? Ajuntament de Sabadell en data , i que s? identifica a continuació, amb subjecció al compliment de les obligacions establertes a les bases reguladores.

ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT ATORGAT

Els treballs susceptibles de ser realitzats pel peticionari o per treballadors de l? explotació (neteja de boscos o similars) seran justificats:

a) Mitjançant la presentació de factures:

b) Per valoració, sense la presentació de factures, en aquest cas:

- Un tècnic del servei de Sostenibilitat de l? Ajuntament de Sabadell comprovarà l? estat actual de la finca i els treballs a realitzar. Com a propietari facilito que el tècnic de l? Ajuntament faci la corresponent tasca de seguiment. - Una vegada realitzats els treballs s? haurà de comunicar formalment a l? Ajuntament per tal que un tècnic de

Sostenibilitat comprovi de forma fefaent i valori l? actuació realitzada.

El sol·licitant, (nom i cognoms)

Signatura:

La qual cosa es fa publica per al coneixement general.

Sabadell, 21 de maig de 2018 L? alcalde, Maties Serracant Camps

Explotaciones agrarias
Actividades agrarias
Sector agrícola
Agricultura
Vivienda
Pago de Impuestos/Recibos
Empresa
Fomento obras públicas
Inclemencias meteorológicas
Transporte y vehículos
Transporte