Bases para o outorgamento de bolsas para a compra de libros e material escolar de educación infantil para o curso 2017/2018 - Boletín Oficial de Ourense de 10-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 10/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno Local do 18 de maio de 2017, aprobou as bases para o outorgamento de bolsas para a compra de libros de material escolar de Educación Infantil para o curso 20172018. Procédese á publicación destas para que, desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e ata o día 30 de xuño de 2017, aquelas familias con menores de idade, estudantes de Educación Infantil que necesiten apoio económico para a compra de libros e material escolar poidan presentar, no Rexistro deste concello de 9.00 a 14.00 horas, os días hábiles ou no rexistro electrónico do Concello do Barco de Valdeorras (https://sede.concellodobarco.org), solicitude de subvención segundo o modelo que figura nas bases. Calquera aclaración ou consulta poderá realizarse no Departamento de Servizos Sociais, sito na Praza do Concello núm. 1 desta vila.

Bases para o outorgamento de bolsas para a compra de libros e material escolar de educación infantil para o curso 2017/2018

Concello do Barco de Valdeorras A Constitución española de 1978 consagra, no seu artigo 39, o deber dos poderes públicos de asegurar a protección social, económica e xurídica da familia. Pola súa parte, o Estatuto de Autonomía de Galicia lexitima a actuación lexislativa da Comunidade Autónoma no eido da protección da familia, infancia e adolescencia, nos títulos competencias xenéricos de asistencia social e de promoción do desenvolvemento comunitario.

Os artigos 25.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL) e o artigo 80.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia (LALGA) prevé que os municipios, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, poden promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal.

A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, garante a protección total da familia; en especial, a das familias valoradas de especial consideración, ás que se lles asegura un trato preferente nos ámbitos educativos, da vivenda, cultura, novas tecnoloxías, etc. Así mesmo, o artigo 8 desta lei atribúe tamén competencias aos municipios para a execución de programas e proxectos destinados á atención das familias.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 4 de maio) establece no artigo 4, que o ensino básico é obrigatorio e gratuíto para todas as persoas. Así mesmo, o artigo 83 prevé a existencia de bolsas e axudas ao estudo para garantir a igualdade no exercicio do dereito á educación.

Finalmente, a Lei 13/2008, do 3 de decembro que regula o sistema galego de servizos sociais de Galicia expresa no catálogo de servizos sociais as prestacións económicas, tendo un carácter esencial as axudas de necesidade social.

Por todo isto, apróbase a concesión de bolsas complementarias ao estudo para o curso 2017/2018 no marco xurídico definido pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, as Bases de execución do orzamento municipal e a demais normativa de aplicación.

1. Obxecto e finalidade A presente convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar complementario destinadas ao alumnado empadroado e escolarizado nos centros de ensino do Concello do Barco e matriculados algún dos cursos de segundo ciclo de Educación Infantil (3,4,5 anos) para o curso escolar 2017/2018.

A finalidade desta convocatoria é axudar a aquelas familias con nenos e nenas matriculados en educación infantil, que precisan apoio económico na compra dos libros e material escolar, compensando así o gasto extraordinario que se ocasiona a aquelas familias con menos recursos económicos.

2 . Compatibilidade. Non serán compatibles con calquera outra que perciban coa mesma finalidade doutras entidades públicas ou privadas. Non concedéndose bolsas para os cursos xa subvencionados pola Administración Autonómica e/ou Estatal. Non se subvencionarán os cursos gratuítos.

3. Persoas beneficiarias e requisitos Poderán ser beneficiarios os/as alumnos/as que no curso 2017/2018 cursen estudios nos centros ensino do Concello do Barco, e que cumpran cos requisitos das bases. A solicitude debera ser presentada polo pai/nai, titor/a ou persoa encargada da garda e custodia do alumno.

Serán requisitos para solicitar a dita axuda: a) Que o alumno/s ou alumna/s curse/n estudos en calquera dos centros docentes do Concello de O Barco no segundo ciclo de Educación Infantil, (3,4,5 anos)

b) Que tanto o solicitante como o outro proxenitor así coma o/s menor/es estean empadroados/as e ter residencia efectiva no Concello do Barco. No suposto de non cumprirse este requisito deberá acreditarse situación extraordinaria por razóns de necesidade con Informe Social emitido polos Servizos sociais do Concello. (no caso de separación ou divorcio so será ou que teña a custodia e do menor/es e estes).

c) Que os ingresos familiares sexan inferiores a 16.000 euros anuais/netos ou superando esa cantidade non exceda a R.P.C. da unidade familiar de 4.030 euros.

d) Que os proxenitores do menor se atopen ao corrente das obrigas coa Seguridade Social, e das obrigas tributarias coa Facenda Estatal, Autonómica e coa Facenda Municipal do Concello Barco de Valdeorras. (No caso de separación ou divorcio so será o que teña a custodia).

e) Declaración de non ter recibidas nin solicitadas outras axudas polo mesmo concepto.

f) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

g) Todos os requisitos deben cumprirse desde a data de entrega da solicitude ata o final do procedemento.

4.Consideracion de unidade familiar: Para o obxecto desta subvención considérase unidade familiar:

A nai, o pai ou titores legais do/s beneficiario/s e os fillos maiores e menores así como os ascendentes dos proxenitores que convivan no mesmo domicilio. No caso de cambio das circunstancias conxugais, considerarase como membro computable da unidade familiar a persoa que por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga viva no enderezo familiar coa persoa proxenitora do alumno/a.

No caso de separación, divorcio cesamento da convivencia ou non convivencia das/dos nais/pais de ou da menor solicitante, terase en conta aquel que ten a custodia e conviva co menor para elo debera achegarase, segundo proceda: sentenza xudicial e/ou convenio regulador ou documento público de medidas sobre o coidado e educación dos fillos. Se o procedemento está en trámite, achegarase certificado acreditativo da dita circunstancia. Se é compartida teranse en conta ambos proxenitores.

De ser o caso que o menor estivera en situación de acollemento legal ou administrativo será a aplicación a familia de acollida dos ditos criterios

No caso de falecemento dun dos proxenitores acreditase mediante libro de familia ou certificado de defunción. Así mesmo, entenderase por familia monoparental a unidade familiar cando forme parte dela un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento, sendo este extremo xustificado documentalmente.

Para o cálculo económico terase en conta os ingresos de todos os membros da unidade familiar.

5. Criterios de valoración económica. Os ingresos da unidade familiar serán inferiores a 16.000 euros anuais/netos ou superando esa cantidade non exceda a R.P.C. da unidade familiar de 4.030 euros, como se establece nas bases no punto 3.C. Para o cálculo destes establécese o seguinte:

Para o a valoración económica será a contía resultante da suma dos ingresos da unidade familiar menos os descontos aplicados por circunstancias alegadas.

Ingresos - descontos = contía. A. Considéranse ingresos: Para o cálculo económico terase en conta os ingresos da unidade familiar anteriormente descrita.

Para xustificar ingresos todos os membros antes mencionados deberán presentar:

- No caso de haber presentado Declaración da Renda do ano 2015 sumaranse os recadros 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible de aforro) da declaración (ou recadros equivalentes que permitan obter a mesma información, no seu caso).

- No suposto de que algún membro da unidade familiar non tivese presentado declaración da Renda do ano 2015 por non estar obrigado a iso, debera achegar certificación de imputacións negativa expedida pola Axencia Estatal de Administración Tributaria de non ter presentado a declaración no ano 2015. Neste caso a información dos ingresos determinantes facilitada pola AEAT computarase (Rendementos + ganancias patrimoniais - gastos deducibles). Se non hai datos a este respecto no dito certificado terán que presentar: certificado do INSS no caso de pensionistas, ou do INEM no caso de estar en situación de desemprego acreditativo da pensión/prestación/subsidio que estean percibindo, ou ultimas nóminas e vida laboral.

- Tamén se terán en conta os ingresos por pensión alimenticia establecidos nos convenios reguladores, agás que existise impago da dita pensión polo que terán que xuntar a denuncia correspondente.

B. Descontos, e como acreditalos: Para os efectos de concesión da axuda, valoraranse as seguintes situacións (descontando unha porcentaxe sobre os ingresos anuais netos, podendo darse dúas ou máis circunstancias dentro da mesma unidade familiar e por tanto podendo aplicarse varios descontos), que se xustificarán coa documentación pertinente:

Concepto do desconto; Desconto; Xustificación : presentarase (por notario ou unidade competente do Concello) de: 1. Vivir nun piso de alugueiro ou pagar hipoteca; 10%; Último recibo da hipoteca ou certificación da mesma ou último recibo ou contrato aluguer. A nome de calquera membro da familia

2. Encontrarse na situación de discapacidade ou dependencia dalgún dos membros computables; 20%; Certificado de discapacidade ou incapacidade laboral permanente en calquera dos seus graos ou certificado de dependencia

3. Ser orfo de pai ou nai ou abandonado por un ou ambos ou pertencer a familia monoparental; 20%; -Certificado de defunción do proxenitor. - Convenio regulador. - Libro de familia

4. Pertencer a familia numerosa; 20%; - Título de familia numerosa

5. Ingresos dos fillos dos proxenitores do menor/es ou ascendentes dos mesmos que convivan no domicilio; 50%; Practicarase un desconto do 50% sobre os ingresos destes

6.- Documentación a presentar polos solicitantes: 1º A documentación que deberán presentar para a solicitude será a seguinte:

- Modelo normalizado de solicitude da subvención (anexo I). - Declaración responsable dos ingresos da unidade familiar (anexo I).

- Anexos II e III debidamente cumprimentados. - Fotocopias compulsadas (por notario ou unidade competente do Concello) dos documentos identificativos da persoa que a solicita e do cónxuxe ou parella, estea formalizada ou non, D.N.I., NIE, etc). No caso de non ter, presentarán pasaporte ou documento análogo.

- Fotocopia compulsada (por notario ou unidade competente do Concello) de todas as páxinas do libro de familia das nais, pais, fillas e fillos e falecementos. No caso de non dispoñer de libro de familia, achegaranse certificado de nacemento das/os menores. Se existen máis fillos/fillas dos que constan no libro de familia, deberanse achegar os certificados de nacemento para xustificar o número total.

- Certificado do centro escolar de estar matriculado ou ter realizada a preinscrición para o curso 2017-2018 a nome do/a neno/a para o que se solicita a axuda. No dito certificado farase constar o curso no que se matricula o/a menor.

- Volante de empadroamento colectivo onde figure o menor e a persoa solicitante.

- Fotocopia compulsada (por notario ou unidade competente do Concello) ou fotocopia con código de verificación se foi entregada por medios telemáticas da Declaración da Renda do ano 2015 de todos os membros da unidade familiar, ou se non presentou declaración certificado de Negativo de Facenda doa no 2015. Se non ten imputacións debera presentar: : certificado do INSS no caso de pensionistas, ou do INEM no caso de estar en situación de desemprego acreditativo da pensión/prestación/subsidio que estean percibindo, ou ultimas nóminas).

- Certificado de atoparse ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social dos proxenitores (no caso de separación ou divorcio so será o do que teña a custodia) (pode solicitalo no INSS, no Paseo do Malecón, 27 baixo (O Barco) ou chamando ao número de teléfono 901-502050 sempre e cando teñan actualizados os seus datos respecto do domicilio neste Organismo).

- Certificado de atoparse ao corrente das súas obrigas coa Facenda Estatal dos proxenitores do/s menor/es (no caso de separación ou divorcio so será o que teña a custodia) deberá solicitalo na Delegación de Facenda no Barco, r/ Lugo 1) (cita previa 901 200 351 ou 91 290 13 40).

- Certificado de atoparse ao corrente das súas obrigas con Facenda Autonómica dos proxenitores do/s menor/es (no caso de separación ou divorcio so será o do que teña a custodia). Pode solicitarse a través do rexistro de Presidencia da Xunta con oficio dirixido a Delegación Territorial da Xunta en Ourense.

- No caso de separación, divorcio cesamento da convivencia ou non convivencia das nais/pais de ou da menor solicitante, achegarase, segundo proceda: sentenza xudicial e/ou convenio regulador ou documento público de medidas sobre o coidado e educación dos fillos. Se o procedemento está en trámite, achegarase certificado acreditativo do Xulgado. No caso de persoas solicitantes procedentes de países onde non se estableza convenio regulador, deberán facer entrega de calquera outro documento que determine permiso ou acordo entre o pai e a nai do menor para que este viñera a España e as condicións nas que se estableceu ese permiso ou acordo. Así mesmo, aquelas persoas que estean en proceso de tramitación do convenio, xustificación da demanda de separación e inicio do tramitación do convenio regulador.

Para xustificar algún desconto é necesario presentar a seguinte documentación:

- Polo pagamento de aluguer ou hipoteca: xustificase presentando fotocopia compulsada (por notario ou unidade competente do Concello) do contrato e/ou recibo de alugueiro ou recibo de hipoteca actualizado, ou certificado bancario de pago de hipoteca.

- Por discapacidade dependencia ou incapacidade de calquera dos membros da unidade de convivencia: fotocopia compulsada (por notario ou unidade competente do Concello) de certificados de discapacidade, dependencia e/ou incapacidade de calquera dos membros da unidade de familiar, presentando cualificación de discapacidade acreditativa de ser pensionista de invalidez total, absoluta ou gran invalidez.

- Por familia monoparental ou menores orfos: sentenza de separación, convenio regulador ou libro de familia certificado de defunción.

- Por familia numerosa: fotocopia compulsada (por notario ou unidade competente do Concello) do título de familia numerosa.

2º O Concello poderá solicitarlle/s cantos outros documentos considere oportunos aos/ás solicitantes das bolsas (véxase anexo I: modelo solicitude).

3º Asemade, os Servizos Sociais, previa autorización, incorporarán de oficio ao expediente certificados de estar ao día coa Facenda Municipal, dos proxenitores do menor/es (no caso de separación ou divorcio so será ou que teña a custodia) . Non se concederán bolsas se estes certificados non tivesen sentido afirmativo (véxase anexo III: autorización).

4º En casos especiais que así o requiran, xuntarase tamén un informe dos Servizos Sociais, onde se verificarán e valorarán os datos presentados.

7.- Dotación orzamentaria e contía das axudas: O crédito destinado ao financiamento destas axudas ascende a 4.000 euros, con cargo á partida 2017-231/48900 do orzamento do Concello do Barco.

A contía máxima destas axudas será de 85 € , 75 € ou 65 € por menor, segundo os ingresos da unidade familiar expostos neste punto. En calquera caso, a axuda total concedida non excederá de 300 euros por cada unidade familiar.

Rango de ingresos; Contía do bono 0€ A 10.000 € /ano 2015; 85 € Entre 10.001 € / ata 12.000 € /ano 2015; 75 € Entre 12.001 € e 16.000 € / ou R.P.C. inferior a 4.030 € . ano 2015; 65€

O importe final da bolsa pode variar en función dos créditos dispoñibles, do número de solicitudes, etc. No suposto de que o importe conxunto das subvencións outorgadas sexa superior ao importe máximo establecido para o conxunto das axudas

(4.000 € ), procederase á redución proporcional da contía das mesmas.

8. Prazo, lugar e horario de presentación de solicitudes: Calquera consulta ou aclaración en relación coas solicitudes ou documentación a presentar, poderá facerse no departamento de Servizos Sociais.

As solicitudes para participar nestas axudas formalizaranse no modelo I adxunto nestas bases e poderán presentaranse no Rexistro de entrada do Concello de O Barco de Valdeorras de 9:00 a 14:00 os días hábiles, (situado no edificio n.º 2 da Praza do Concello da Vila do Barco), ou no rexistro Electrónico do Concello do Barco de Valdeorras (atópase na sede electrónica do Concello na páxina web da rede de internet a que se pode acceder na https://sede.concellodobarco.org). As solicitudes poderanse remitir tamén na forma determinada no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Tamén poderán presentarse de acordo co previsto no artigo no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, de acordo co que dispón a disposición derrogatoria única en relación coa disposición final 7ª da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

O prazo de presentación de solicitudes estenderase dende o día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense ata o 30 de xuño do 2017.

Se unha vez examinada a solicitude, compróbase que está incompleta ou defectuosa, notificáselle individualmente ao solicitante para que a emende nun prazo de 10 días hábiles contados desde o día seguinte da recepción do mesmo, indicándolle que, se non o fixese, se daría por desistido a solicitude.

9. Procedemento de resolución: A resolución das solicitudes de bolsas que reúnan os requisitos establecidos, efectuarase actuando consonte aos seguintes criterios:

1. Actuarán como elementos de ponderación e ordenación os ingresos netos familiares, de menor a maior contía, nos termos recollidos na base 5º.

2. Unha vez realizada a valoración de todas as solicitudes presentadas, serán seleccionadas aquelas que cumpran os requisitos esixidos. As ditas propostas irán relacionadas pola orde de preferencia resultante da selección, de acordo co anteriormente exporto (ingresos de menor a maior contía).

3. As solicitudes que non reúnan os requisitos esixidos serán obxecto de denegación.

En calquera caso, as axudas concederanse en función dos créditos dispoñibles para este concepto; por isto, non bastará para recibir a axuda solicitada que o solicitante reúna os requisitos previstos nesta convocatoria, senón que ademais será necesario que a súa solicitude poida ser atendida, tendo en conta o número de orde alcanzado no procedemento de selección.

Para estes efectos faise constar que o importe total das axudas a conceder polo Concello para esta finalidade non superará os 4.000 € .

Non se concederá diñeiro en efectivo, senón que se outorgaran vales cambiables nas librerías colaboradoras no dito procedemento, das cales se informará aos solicitantes/beneficiarios. Aqueles/as solicitantes que resulten beneficiarios cederán o dereito ao cobramento da subvención concedida a favor dalgunha das librerías colaboradoras. Segundo Anexo IV (cesión do dereito de cobro). Asemade o importe da subvención non excederá por si soa o 100 % do custe total de adquisición de libros e material escolar por menor.

A persoa instrutora do expediente emitirá informe-proposta sobre o cumprimento das condicións impostas ás persoas solicitantes e a documentación presentada. Tal proposta de resolución deberá someterse á Comisión Informativa competente pola materia para a emisión de ditame con carácter previo á fiscalización pola Intervención e resolución pola Xunta de Goberno Local.

O prazo máximo para a resolución do procedemento, será de tres meses, contados dende a data seguinte á terminación do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que transcorrido o dito tempo non se houberan outorgado todas ou algunha das subvencións solicitadas, os beneficiarios considerarán as mesmas denegadas por silencio negativo.

10. Prazo, forma de xustificación e reintegro de subvención. Transcorrido o prazo de 15 días dende a compra dos libros e material escolar, e en todo caso antes do 30 de outubro do 2017, as persoas beneficiarias deberán presentar no concello, independentemente da documentación presentada polas librarías:

' Explicación escrita do destino dos fondos percibidos. (anexo V) ' Factura ou documento válido no tráfico mercantil na que conste o custo total dos libros e/ ou material escolar dos/as menores.

' Xustificante ou declaración de axudas obtidas ou solicitadas, e no caso de que as mesmas non se teñan resolto, compromiso de reintegrar ao concello o importe que exceda do 100% do custo total dos libros e do material escolar, de percibirse posteriormente outra axuda para a mesma finalidade, ou de non reunir os requisitos durante todo o procedemento.

Os proxenitores dos beneficiarios deben cumprir o requisito respecto das obrigas tributarias coa facenda Estatal, Autonómica, e Local desde o momento da solicitude en o momento do pagamento, polo cal en caso contrarios será causa de exclusión. Se non cumpren no momento do pagamento non se aceptará polo Concello o endoso do dereito de pagamento á libraría tendo que sufragalo directamente o beneficiario.

Procederá o reintegro das cantidades percibidas, así como os xuros de mora, nos casos previstos na Lei xeral de subvencións e na Lei de subvencións de Galicia (art. 36 e 37 respectivamente), e nos seguintes casos:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impediran.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo que fundamente a concesión da axuda, é dicir, o emprego do importe recibido para finalidades distintas á adquisición de libros de texto e material escolar solicitado polo colexio.

c) Incumprimento das obrigas impostas pola administración, así como dos compromisos asumidos polos beneficiarios das axudas, sempre que afecten ou se refiran ao obxecto da subvención.

11. Protección de datos De acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos de carácter persoal que se faciliten na

participación do presente procedemento serán incorporados nun ou varios ficheiros, cuxo responsable é o Concello do Barco de Valdeorras (Praza do Concello, n.º 2) cuxo tratamento se realizará conforme á Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. onde se poderán exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, se é o caso, o de oposición.

Mediante a participación no presente procedemento, os titulares dos datos persoais facilitados consenten expresamente o seu tratamento coa finalidade de levar a cabo a tramitación deste procedemento.

12. Incorporación ao Rexistro público de Subvencións e publicación da subvención concedida.

Para os efectos da salvagarda do dereito dos participantes na presente convocatoria á protección dos seus datos de carácter persoal, nos termos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, faise constar que os datos das subvencións concedidas quedarán incorporados ao rexistros públicos de subvencións, nos seguintes termos:

En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003 xeral de subvenciones e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación dos beneficiario/as serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, ca exclusiva finalidade prevista no dito precepto.

Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o Concello remitiralle a mesma información á Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Do mesmo xeito, e por aplicación do disposto no artigo 30.3 do RD 887/06, advírtese que o Concello do Barco publicará as subvencións concedidas, expresando na mesma o nome ou razón social do beneficiario/a, número de identificación fiscal, finalidade ou finalidades da subvención con expresión, no seu caso, dos distintos programas ou proxectos subvencionados e cantidade concedida.

13.- Publicidade e concorrencia: Coa finalidade de darlle a máxima publicidade ás axudas para libros e material escolar, remitiránselles as bases ás ANPAS e ás Direccións de todos os Centros Educativos da vila co fin de que as expoñan no taboleiro de anuncios e o fagan chegar por outros medios ás familias beneficiarias. Tamén se enviará a outros Departamentos do Concello ( Casa da Cultura, Gardería,...), Traballadoras Sociais doutros organismos (Hospital, Centro de Saúde, Centro Social, Cáritas e Cruz Vermella), Sindicatos, AEVA, INEM, INSS, Oficina de Presidencia, Facenda.

Ademais publicarase anuncio no BOP e no taboleiro de edictos do Concello do Barco de Valdeorras, e na páxina web do Concello www.concellodobarco.org

O Barco de Valdeorras, 11 de maio do 2017. O Concelleiro de Servizos Sociais.

Asdo.: Orlando Saavedra Cantillana. (Ver anecos páx. 10-16)

Anexo I

Solicitude de axudas para a compra de libros e material escolar de Educación Infantil

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

O Barco, 24 de maio 2017. O alcalde. Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

La Junta de Gobierno Local de 18 de mayo de 2017, aprobó las bases para el otorgamiento de bolsas para la compra de libros de material escolar de Educación Infantil para el curso 2017-2018. Se procede a la publicación de éstas para que, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y hasta el día 30 de junio de 2017, aquellas familias con menores de edad, estudiantes de Educación Infantil que necesiten apoyo económico para la compra de libros y material escolar puedan presentar, en el Registro de este ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas, los días hábiles o en el registro Electrónico del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (https://sede.concellodobarco.org), solicitud de subvención según el modelo que figura en las bases. Cualquier aclaración o consulta podrá realizarse en el Departamento de Servicios Sociales, sito en la Plaza del Ayuntamiento núm. 1 de esta Villa.

Bases para el otorgamiento de bolsas para la compra de libros y material escolar de educación infantil para el curso 2017/2018

Ayuntamiento do Barco de Valdeorras La Constitución española de 1978 consagra, en su artículo 39, el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Pola su parte, el Estatuto de Autonomía de Galicia legitima la actuación legislativa de la Comunidad Autónoma en el campo de la protección de la familia, infancia y adolescencia, en los títulos competencias genéricos de asistencia social y de promoción del desarrollo comunitario.

Los artículos 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local (LRBRL) y el artículo 80.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia (LALGA) prevé que los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

La Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, garantiza la protección total de la familia; en especial, la de las familias valoradas de especial consideración, a las que se les asegura un trato preferente en los ámbitos educativos, de la vivienda, cultura, nuevas tecnologías, etc. Asimismo, el artículo 8 de esta ley atribuye también competencias a los municipios para la ejecución de programas y proyectos destinados a la atención de las familias.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (BOE de 4 de mayo) establece en el artículo 4, que la enseñanza básica es obligatorio y gratuito para todas las personas. Asimismo, el artículo 83 prevé la existencia de bolsas y ayudas al estudio para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.

Finalmente, la Ley 13/2008,3 diciembre que regula el Sistema Gallego de Servicios Sociales de Galicia contempla en el catálogo de servicios sociales las prestaciones económicas, teniendo un carácter esencial las ayudas de necesidad social.

Por todo esto, se aprueba la concesión de bolsas complementarias al estudio para el curso 2017/2018 en el marco jurídico definido por la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, las Bases de ejecución del presupuesto municipal y la demás normativa de aplicación.

1. Objeto y finalidad La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar complementario destinadas al alumnado empadronado y escolarizado

en los centros de enseñanza del Ayuntamiento de O Barco y matriculados en alguno de los cursos de segundo ciclo de Educación Infantil (3,4,5 años) para el curso escolar 2017/2018.

La finalidad de esta convocatoria es ayudar la aquellas familias con niños y niñas matriculados en educación infantil, que precisan apoyo económico en la compra de los libros y material escolar, compensando así el gasto extraordinario que se ocasiona la aquellas familias con menos recursos económicos.

2. Compatibilidad. No serán compatibles con cualquiera otra que perciban con la misma finalidad de otras entidades públicas o privadas. No concediéndose bolsas para los cursos ya subvencionados por la Administración Autonómica y/o Estatal. No se subvencionarán los cursos gratuitos.

3. Personas beneficiarias y requisitos Podrán ser beneficiarios los/las alumnos/as que en el curso 2017/2018 cursen estudios en los centros enseñanza del Ayuntamiento de O Barco, y que cumplan con los requisitos de las bases. La solicitud deberá ser presentada por el padre/madre, tutor/a o persona encargada de la guardia y custodia del alumno.

Serán requisitos para solicitar dicta ayuda: a) Que el alumno/s o alumna/s cursen estudios en cualquiera de los centros docentes del Ayuntamiento de O Barco en el segundo ciclo de Educación Infantil, (3,4,5 años)

b) Que tanto el solicitante como el otro progenitor así como los menor/eres estén empadronados/as y tener residencia efectiva en el Ayuntamiento de O Barco. En el supuesto de no cumplirse este requisito deberá acreditarse situación extraordinaria por razones de necesidad con Informe Social emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. (En el caso de separación o divorcio solo será el que tenga la custodia y del menor/es y estos).

c) Que los ingresos familiares sean inferiores a 16.000 euros anuales/netos o superando esa cantidad no exceda la R.P.C. de la unidad familiar de 4.030 euros.

d) Que los progenitores del menor se encuentren al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, y de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y con la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras. (En el caso de separación o divorcio solo será el que tenga la custodia).

e) Declaración de no tener recibidas ni solicitadas otras ayudas por el mismo concepto.

f) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio de Subvenciones de Galicia y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) Todos los requisitos deben cumplirse desde la fecha de entrega de solicitud hasta el final del procedimiento.

4. Consideración de unidad familiar: Al objeto de esta subvención se considerará unidad familiar: Madre, padre o tutores legal del/de los beneficiario/s y los hijos mayores y menores así como los ascendentes de los progenitores que convivan en el mismo domicilio. En el caso de cambio de las circunstancias conyugales, se considerará como miembro computable de la unidad familiar a persona que por nuevo matrimonio o por convivencia en situación de unión de hecho o análoga viva en la dirección familiar con la persona progenitora del alumno/la.

En caso de separación, divorcio cese de la convivencia o no convivencia de las madres/padres del o de la menor solicitante, se tendrá en cuenta aquel que tiene la custodia y conviva con el menor para ello se aportará según proceda: sentencia judicial y/o convenio regulador o documento público de medidas sobre el cuidado y educación de los hijos. Si el procedimiento está en trámite, se aportará certificado acreditativo de dicha circunstancia. Si es compartida se tendrá en cuenta ambos progenitores.

En el caso de que el menor hubiese estado en situación de acogimiento legal o administrativo será la aplicación a familia de acogida dichos criterios.

En caso de fallecimiento de unos de los progenitores se acreditará mediante libro de familia o certificado de defunción.

Asimismo, se entenderá por familia monoparental a unidad familiar cuando forme parte de ella un único progenitor o progenitora que no conviva con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal y siempre que el otro progenitor o progenitora no contribuya económicamente a su sustento, siendo este extremo justificado documentalmente.

Para el cálculo económico se tendrá en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar.

5. Criterios de valoración económica. Los ingresos de la unidad familiar serán inferiores a 16.000 euros anuales/nietos o superando esa cantidad no exceda la R.P.C. de la unidad familiar de 4.030 euros, como se establece en las bases en el punto 3.C. Para el cálculo de estos se establecerá lo siguiente:

Para la valoración económica será la cuantía resultante de la suma de los ingresos de la unidad familiar menos los descuentos aplicados por circunstancias alegadas.

Ingresos - descuentos = cuantía. a. Se consideran ingresos: Para el cálculo económico se tendrá en cuenta los ingresos de la unidad familiar anteriormente descrita.

Para justificar ingresos de todos los miembros antes mencionados deberán presentar:

- En el caso de haber presentado Declaración de la Renta del año 2015 se sumarán los recuadros 380 (base imponible general) y 395 (base imponible de ahorro) de la declaración (o recuadros equivalentes que permitan obtener la misma información, en su caso).

- En el supuesto de que algún miembro de la unidad familiar no hubiera presentado declaración de la Renta del año 2015 por no estar obligado a presentarla, deberá aportar certificación de imputaciones negativa expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de no haber presentado la declaración en el año 2015. En este caso la información de los ingresos determinantes facilitada por la AEAT se computará (Rendimientos+ ganancias patrimoniales - gastos deducibles). Sí no hay datos a este respecto en dicho certificado tendrán que presentar: certificado del INSS en el caso de pensionistas, o del INEM en el caso de estar en situación de desempleo acreditativo de la pensión/prestación/subsidio que estén percibiendo, o últimas nóminas y vida laboral.

- También se tendrán en cuenta los ingresos por pensión alimenticia establecidos en los convenios reguladores, excepto que hubiera impago de dicha pensión por lo que tendrán que aportar la denuncia correspondiente.

B. Descuentos, y como acreditarlos: A efectos de concesión de la ayuda, se valorarán las siguientes situaciones (descontando un porcentaje sobre los ingresos anuales netos, pudiendo darse dos o más circunstancias dentro de la misma unidad familiar y por tanto pudiendo aplicarse varios descuentos), que se habrían justificado con documentación pertinente:

Concepto del descuento; Descuento; Justificación: se presentará (por notario o unidad competente del Ayuntamiento) de: 1. Vivir en un piso de alquiler o pagar hipoteca; 10%; Último recibo de la hipoteca o certificación de la misma o último recibo o contrato alquiler. A nombre de cualquier miembro de la familia

2. encontrarse en situación de discapacidad o dependencia de alguno de los miembros computables; 20%; Certificado de discapacidad o incapacidad laboral permanente en cualquiera de sus grados o certificado de dependencia

3. Ser huérfano de padre o madre o abandonado por uno o ambos, o pertenecer la familia monoparental; 20%; Certificado de defunción del progenitor. - Convenio regulador. - Libro de familia

4. Pertenecer la familia numerosa; 20%; - Titulo de familia numerosa

5. Ingresos de los hijos del progenitores del menor/eres o ascendentes de los mismos que convivan en el domicilio 50%; -Se practicará un descuento del 50% sobre los ingresos de estos

6.- Documentación a presentar por los solicitantes: 1º La documentación que debe presentar para la solicitud será la siguiente:

- Modelo normalizado de solicitud de la subvención (anexo I). - Declaración responsable de los ingresos de la unidad familiar (anexo I).

- Anexos II e III debidamente cumplimentados. - Fotocopias compulsadas (por notario o unidad competente del Ayuntamiento) de los documentos identificativos de la persona que solicita y del cónyuge o pareja, esté formalizada o no, D.N.I., NIE, etc). En el caso de no tener presentaran pasaporte o documento análogo.

- Fotocopia compulsada (por notario o unidad competente del Ayuntamiento) de todas las páginas del libro de familia de las madres, padres, hijas e hijos y fallecimientos. En caso de no disponer de libro de familia, se acercarán certificado de nacimiento de las/los menores. Se existen más hijos/hijas de los que constan en el libro de familia, se deberán acercar los certificados de nacimiento para justificar el número total.

- Certificado del centro escolar de estar matriculado o tener realizada la preinscripción para el curso 2017-2018 a nombre del/a niño/la para lo cual se solicita la ayuda. En dicho certificado se hará constar el curso en el que se matricula el/la menor.

- Volante de empadronamiento colectivo donde figure el menor y la persona solicitante.

- Fotocopia compulsada (por Notario o unidad competente del Ayuntamiento) o fotocopia con código de verificación se fue entregada por medios telemáticas de la Declaración de la Renta del año 2015 de todos los miembros de la unidad familiar, o si no presentó declaración certificado de Negativo de Hacienda del año 2015. Si no tiene imputaciones deberá presentar: certificado del INSS en el caso de pensionistas, o del INEM en el caso de estar en situación de desempleo acreditativo de la pensión/prestación/subsidio que estén percibiendo, o últimas nóminas.)

- Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social de los progenitores (en el caso de separación o divorcio solo será el que tenga la custodia) (puede solicitarlo en el INSS, en el Paseo del Malecón, 27 bajo (O Barco) o llamando al número de teléfono 901-502050 siempre y cuando tengan actualizados sus datos respeto del domicilio en este Organismo). - Certificado de encontrarse al corriente de sus deberes con Hacienda Estatal de los progenitores del menor/eres (en el caso de separación o divorcio so será o que tenga la custodia) deberá solicitarlo en la Delegación de Hacienda en O Barco, c/Lugo 1) (cita previa 901 200 351 o 91 290 13 40).

- Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica de los progenitores del menor/eres (en el caso de separación o divorcio so será o que tenga la custodia). Puede solicitarse a través del registro de Presidencia de la Xunta con oficio dirigido la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense.

- En el caso de separación, divorcio cese de la convivencia o no convivencia de las madres/padres de o de la menor solicitante, se aportará, según proceda: sentencia judicial y/o convenio regulador o documento público de medidas sobre el cuidado y educación de los hijos. Si el procedimiento está en trámite, se aportará certificado acreditativo del Juzgado. En el caso de personas solicitantes procedentes de países donde no se establezca convenio regulador, deberán hacer entrega de cualquiera otro documento que determine permiso o acuerdo entre el padre y la madre del menor para que este había venido a España y las condiciones en las que se estableció ese permiso o acuerdo. Asimismo, aquellas personas que estén en proceso de tramitación del convenio, justificación de la demanda de separación e inicio de la tramitación del convenio regulador.

Para justificar algún descuento y necesario presentar la siguiente documentación:

- Por pago de alquiler o hipoteca: justificará presentando fotocopia compulsada (por notario o unidad competente del Ayuntamiento) del contrato y/o recibo de alquiler o recibo de hipoteca actualizado, o certificado bancario de pago de hipoteca.

- Por discapacidad dependencia o incapacidad de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia: fotocopia compulsada (por notario o unidad competente del Ayuntamiento) de certificados de discapacidad, dependencia y/o incapacidad de cualquiera de los miembros de la unidad de familiar, presentando calificación de discapacidad acreditativa de ser pensionista de invalidez total, absoluta o gran invalidez.

- Por familia monoparental o menores huérfanos: sentencia de separación, convenio regulador o libro de familia certificado de defunción.

- Por familia numerosa: fotocopia compulsada (por Notario o unidad competente del Ayuntamiento) del título de familia numerosa.

2º El Ayuntamiento podrá solicitar cuántos otros documentos que considere oportunos a los/a las solicitantes de las bolsas (véase anexo I: modelo solicitud).

3º Al mismo tiempo, los Servicios Sociales, previa autorización, incorporarán de oficio al expediente certificados de estar al día con la Hacienda Municipal, de los progenitores del menor/eres (en el caso de separación o divorcio so será o que tenga la custodia). No se concederán bolsas si estos certificados no tuvieran sentido afirmativo (véase anexo III: autorización).

4º En casos especiales que así lo requieran, se adjuntará también un informe de los Servicios Sociales, donde se verificarán y valorarán los datos presentados.

7.- Dotación presupuestaria y cuantía de las ayudas: El crédito destinado a la financiación de estas ayudas asciende a 4.000 euros, con cargo a la partida 2017-231/48900 del Presupuesto del Ayuntamiento del Barco.

La cuantía máxima de estas ayudas será de 85 € , 75€ , o 65 € por menor según los ingresos de la unidad familiar, expuestos

en este punto . En cualquier caso, la ayuda total concedida no excederá de 300 euros por cada unidad familiar.

Rango de ingresos; Cuantía del bono 0€ A 10.000€ /AñO 2015; 85 € Entre 10.001 € / ata 12.000€ /año 2015; 75 € Entre 12.001 € e 16000 € / ou R.P.C. inferior a 4.030 € . año 2015; 65 €

El importe final de la bolsa puede variar en función de los créditos disponibles, del número de solicitudes, etc. En el supuesto de que el importe conjunto de las subvenciones otorgadas sea superior al importe máximo establecido para el conjunto de las ayudas (4.000 € ), se procederá a la reducción proporcional de la cuantía de las mismas.

8. Plazo, lugar y horario de presentación de solicitudes: Cualquier consulta o aclaración en relación con las solicitudes o documentación a presentar, podrá hacerse en el departamento de Servicios Sociales.

Las solicitudes para participar en estas ayudas se formalizarán en el modelo I adjunto en estas bases y podrán se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras de 9:00 a 14:00 los días hábiles, (situado en el edificio nº 2 de la Plaza del Ayuntamiento de la Villa del Barco), o en el registro Electrónico del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (encontrará en la sede electrónica del Ayuntamiento en la página web de la red de internet a que se puede acceder en la https://sede.concellodobarco.org). Las solicitudes se podrán remitir también en la forma determinada en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

También podrán presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo que dispone la Disposición Derogatoria única en relación con la Disposición final 7ª de la ley 39/2015, de 1 de octubre.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense hasta el 30 de junio del 2017.

Si una vez examinada la solicitud, se comprueba que la misma está incompleta o defectuosa se notificará individualmente al solicitante para que la enmiende en un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción del mismo, indicándole que si no lo hiciera se daría por desistido la solicitud.

9. Procedimiento de resolución: La resolución de las solicitudes de bolsas que reúnan los requisitos establecidos, se efectuará actuando con arreglo a los siguientes criterios:

1. Actuarán como elementos de ponderación y ordenación los ingresos netos familiares, de menor a mayor cuantía, en los términos recogidos en la base 5º.

2. Una vez realizada la valoración de todas las solicitudes presentadas, serán seleccionadas aquellas que cumplan los requisitos exigidos. Dichas propuestas irán relacionadas por el orden de preferencia resultante de la selección, de acuerdo con el anteriormente exporto (ingresos de menor a mayor cuantía).

3. Las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos serán objeto de denegación.

En cualquier caso, las ayudas se concederán en función de los créditos disponibles para este concepto; por esto, no bastará para recibir la ayuda solicitada que el solicitante reúna los requisitos previstos en esta convocatoria, sino que además será necesario que su solicitud pueda ser atendida, habida cuenta el número de orden alcanzado en el procedimiento de selección. A estos efectos se hace constar que el importe total de las ayudas a conceder por el Ayuntamiento para esta finalidad no superará los 4.000 € .

No se concederá dinero en efectivo, sino que se otorgarán vales cambiables en las librerías colaboradoras en dicho procedimiento, de las cuales se informará a los solicitantes/beneficiarios. Aquellos/as solicitantes que resulten beneficiarios cederán el derecho al cobro de la subvención concedida a favor de alguna de las librerías colaboradoras. Según anexo IV (cesión del derecho de cobro).

Al mismo tiempo el importe de la subvención no excederá por sí sola el 100 % del cueste total de adquisición de libros y material escolar por menor.

La persona instructora del expediente emitirá informe - propuesta sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas solicitantes y la documentación presentada. Tal propuesta de resolución deberá someterse a la Comisión Informativa competente por la materia para la emisión de díctame con carácter previo a la fiscalización por la Intervención y resolución por la Junta de Gobierno Local.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento, será de tres meses a contar desde la data siguiente a la terminación del plazo de presentación de solicitudes. En caso de que transcurrido dicho tiempo no se hubieren otorgado todas o alguna de las subvenciones solicitadas, los beneficiarios considerarán las mismas denegadas por silencio negativo.

10. Plazo, forma de justificación y reintegro de la subvención. Transcurrido el plazo de 15 días desde la compra de los libros y material escolar, y en todo caso antes de 30 de octubre del 2017, las personas beneficiarias deberán presentar en el ayuntamiento, independientemente de la documentación presentada por las librerías:

1. Explicación escrita del destino de los fondos percibidos. (Anexo V)

2. Factura o documento válida en el tráfico mercantil en la que conste el coste total de los libros y/ o material escolar de los/las menores.

3. Justificante o declaración de ayudas obtenidas o solicitadas, y en caso de que las mismas no se hayan resuelto, compromiso de reintegrar al ayuntamiento el importe que exceda del 100% del coste total de los libros y del material escolar, de percibirse posteriormente otra ayuda para la misma finalidad, o de no reunir los requisitos durante todo el procedimiento.

Los progenitores de los beneficiarios deben cumplir el requisito respecto con las obligaciones tributarias que la Hacienda Estatal, Autonómica, y Local desde el momento de la solicitud hasta en el momento del pago, por el cual en caso contrario será causa de exclusión. Si no cumplen momento del pago no se había aceptado por el Ayuntamiento el endoso del derecho de pago a librería teniendo que sufragarlo directamente el beneficiario.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como los intereses de demora, en los casos previstos en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Subvenciones de Galicia (art. 36 y 37 respectivamente), y en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubiesen impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo que fundamente la concesión de la ayuda y emplear el importe recibido para finalidades distintas de la adquisición de libros de texto y material escolar solicitado por el colegio.

c) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la administración, así como de los compromisos asumidos por los beneficiarios de las ayudas, siempre que afecten o se refieran el objeto de la subvención.

11. Protección de datos De acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter personal que se faciliten en la participación del presente procedimiento serán incorporados en uno o varios ficheros, cuyo responsable es, del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (Plaza del Ayuntamiento, n.º 2) cuyo tratamiento se realizará conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Donde se podrán ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, si es el caso, el de oposición.

Mediante la participación en el presente procedimiento, los titulares de los datos personales facilitados consienten expresamente su tratamiento con la finalidad de llevar a cabo la tramitación de este procedimiento.

12. Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la subvención concedida.

A los efectos de la salvaguarda del derecho de los participantes en la presente convocatoria a la protección de sus datos de carácter personal, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos de las subvenciones concedidas quedarán incorporados a los registros públicos de subvenciones, en los siguientes términos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la identificación de los beneficiario/as serán remitidas a la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento remitirá la misma información a la Consellería de Economía y Hacienda, a fin de que la incorpore al Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Del mismo modo, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.3 del RD 887/06, se advierte que el Ayuntamiento de O Barco publicará las subvenciones concedidas, expresando en la misma el nombre o razón social del beneficiario/a, número de identificación fiscal, finalidad o finalidades de la subvención con expresión, en su caso, de los distintos programas o proyectos subvencionados y cantidad concedida.

13.- Publicidad y concurrencia: Con la finalidad de dar la máxima publicidad a las ayudas para libros y material escolar, se remitirán las bases a las ANPAS y a las Direcciones de todos los Centros Educativos de la villa con el fin de que las expongan en el tablón de anuncios y lo hagan llegar por otros medios a las familias beneficiarias. También se enviará a otros Departamentos del Ayuntamiento (Casa de la Cultura, Guardería), Trabajadoras Sociales de otros organismos (Hospital, Centro de Salud, Centro Social, Cáritas y Cruz Roja), Sindicatos, AEVA, INEM, INSS, Oficina de Presidencia, Hacienda.

Además se publicará anuncio en el BOP y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, y en la página web del Ayuntamiento www.concellodobarco.org

O Barco de Valdeorras, 11 de mayo del 2017. El Concejal de Servicios Sociales.

Fdo.: Orlando Saavedra Cantillana. (Ver anexos pág. 21-27)

Anexo I

Solicitud de ayudas para la compra de libros y material escolar de educación infantil para el curso 2016- 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

R. 1.588

Familia
Material escolar
Escuelas Infantiles
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Educación
Sector del libro
Familia numerosa
Dependencia
Hipotecas
Alumnado
Familia monoparental
Alquiler de vivienda
Estudios
Escuelas
Libros de texto
Tercera edad
Cultura
Asistencia social
Vivienda
Infancia
Discapacidad
Enseñanza
Pago de hipoteca
Actividades sindicales
Empleo y contratación
Seguridad Social
Ampas
Empleo
Igualdad
Acogida de menores
Gallego
Nuevas tecnologías
Salud