Bases per a la concessió anual d¿ajuts individuals per a l¿adquisició de llibres i material escolar per alumnes d¿educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria. Text. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04248

Ajuntament de Cambrils

EDICTE

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 27-04-2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria de concessió anual d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar per alumnes d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

L'acord i les Bases esmentades s'exposen al públic durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al BOPT, tauler d'edictes i una referencia al DOGC als efectes que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions, de conformitat amb l'article 124 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 38.3 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Cambrils. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPT. Les Bases s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

En el cas que les esmentades bases s'aprovin definitivament perquè no s'hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, contra aquesta aprovació definitiva, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia en que finalitzi el termini per formular al·legacions a les esmentades bases.

El text de les Bases és el següent:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ ANUAL D'AJUTS INDIVIDUALS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

PRIMERA.- MARC LEGAL

La Llei 12-2009, de 10 de juliol d'educació a Catalunya, estableix com a principi rector del sistema educatiu la universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

SEGONA.- OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament d'ajuts econòmics als alumnes empadronats a Cambrils i matriculats a centres educatius del municipi i que estiguin cursant educació infantil (EI), educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO), que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i-o econòmiques.

La convocatòria de l'ajut serà de caràcter anual.

TERCERA.- FINALITAT

La finalitat consisteix en garantir la igualtat de condicions en l'accés a l'educació dels infants i adolescents en edat d'escolarització, per tal que puguin disposar de suport econòmic en l'adquisició de llibres i material escolar necessaris, essent el total del pressupost el que es determini a la corresponent convocatòria.

QUARTA.- PROCEDIMENT

El procediment serà el de concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta.

Els ajuts a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Els ajuts estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el seu atorgament, així com a la limitació pressupostària.

La gestió de l'ajut s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la Normativa General Reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Cambrils i la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions.

CINQUENA.- BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris dels ajuts els alumnes que estiguin empadronats al municipi i que assisteixin als centres d'educació infantil, de primària i de secundària públics i privats concertats de Cambrils assignats pel Departament d'Ensenyament.

Poden sol·licitar l'ajut els pares-mares-tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels fills-es escolaritzats-es.

L'Ajuntament seleccionarà a l'alumnat que es trobi en situació socio-econòmica desfavorida mitjançant un procediment de convocatòria que respecti els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d'acord amb els criteris establerts en el punt 1 de la base sisena.

SISENA.- REQUISITS

Per poder optar a aquests ajuts les persones interessades hauran de complir els requisits següents:

1. Presentar la sol·licitud i la documentació que es demana, en els terminis i forma que s'estableixen.

2. Viure i estar empadronats a Cambrils

3. Que els alumnes pels quals es es demana l'ajut estiguin escolaritzats a Cambrils en un centre educatiu d'educació infantil, primària o secundària obligatòria del municipi.

4. Que el sol·licitant es torbi al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Cambrils, altres administracions i la Seguretat Social.

5. Que els ingressos nets anuals no superin el llindar econòmic referenciat amb el IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya), calculat en funció dels membres de la unitat familiar.

SETENA.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. QUANTIA DE L'AJUT

No es podran concedir ajuts econòmics per una quantia superior al crèdit disponible.

L'import d'aquest ajut no serà mai superior a l'import total del cost dels llibres i material escolar.

VUITENA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Cambrils, al portal de tràmits (www.seu.cambrils.cat) o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds han d'estar degudament signades per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria legal sobre el-la menor, dins dels termini que fixi la convocatòria i hauran d'anar acompanyades de la documentació necessària per tal d'acreditar la situació econòmica, laboral i familiar de la unitat familiar.

La presentació de documentació acreditativa es podrà substituir per l'autorització expressa a l'Ajuntament de Cambrils del sol·licitant per a que aquest dugui a terme les consultes necessàries amb les altres administracions públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de l'ajut.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència, incoherència o hi manca algun dels documents necessaris per a la valoració de l'ajut, l'Ajuntament ho notificarà directament a l'interessat-da per tal que en el termini de 10 dies pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

No obstant tot això, si el Departament de Benestar Social considera que no queda prou acreditada la situació econòmica del nucli familiar, podrà requerir la documentació que cregui necessària per a la correcta valoració.

NOVENA.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

S'acompanyarà a la sol·licitud els següents documents:

1. Factures de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar per al curs que especifiqui la convocatòria degudament signades i segellades, on consti el nom, cognoms i NIF del sol·licitant i el nom de l'alumne-a beneficiari.

2. En cas de família monoparental, fotocòpia de la sentència i-o conveni regulador on consti el pacte econòmic en cas de separació i-o divorci.

3. En cas d'estrangers, fotocòpia NIE de tots els membres del nucli familiar que no tinguin autorització per a treballar.

4. En cas de no fer declaracions de la Renda de l'any anterior a la convocatòria de la subvenció, cal acreditar els ingressos econòmics de tots els membres del nucli familiar (sol·licitant, cònjuge o parella i fills-es majors de 16 anys empadronats al mateix domicili) amb:

- Certificats de vida laboral.

- Fotocòpia nòmines de l'any anterior.

- Documentació acreditativa dels ingressos de l'any anterior.

En el cas de que la persona sol·licitant opta per la no autorització expressa a l'Ajuntament de Cambrils a que dugui a terme les consultes necesssaries amb altres administracions, la documentació per sol·licitar l'ajut, a més de l'especificada anteriorment, serà la següent:

5. Fotocòpia del títol de família nombrosa vigents.

6. Fotocòpia del títol de família monoparental, o en el seu cas, fotocòpia de la sol·licitud presentada i enregistrada, acompanyada de fotocòpia de llibre de família.

7. Fotocòpia del certificat de reconeixement del grau de discapacitat de l'ICASS o certificat de pensió de seguretat social d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o bé jubilació derivada d'aquestes pensions.

8. Acreditar els ingressos econòmics de tots els membres del nucli familiar (sol·licitant, cònjuge o parella i fills-es majors de 16 anys empadronats al mateix domicili) amb l'aportació de les declaracions de la Renda de l'any anterior o, en el seu cas:

- Certificats de vida laboral.

- Fotocòpia nòmines de l'any anterior.

- Certificat expedit per l'OTG en cas d'haver percebut prestacions d'atur, subsidi o renda activa d'inserció.

- En cas de treballadors autònoms, les liquidacions d'IRPF de l'any anterior (model 130 si tributa per estimació directa o model 131 si tributa per mòduls), i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos obtinguts.

- Certificat expedit per INSS o ICASS en cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió.

L'Ajuntament podrà requerir, durant la tramitació del corresponent expedient de sol·licitud de subvenció, qualsevol altra documentació que sigui necessària per a la correcta valoració de la sol·licitud o podrà ser aportada per la persona interessada si així ho considera convenient.

En cas que la persona sol·licitant hagi aportat alguna de la documentació requerida en qualsevol altra convocatòria del Departament de Benestar Social i Família, durant el mateix any, caldrà que ho faci constar al full de sol·licitud, per eximir la seva aportació.

DESENA.- CRITERIS D'ATORGAMENT

Les sol·licituds s'han de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris següents:

a) Situació econòmica del nucli familiar:

Es computaran com a ingressos del nucli familiar la totalitat dels ingressos nets de la unitat familiar percebuts durant l'any anterior a la convoctòria de la subvenció .

Als efectes del càlcul dels ingressos del nucli familiar, són membres computables del nucli familiar els pares i-o mares o tutors-es legals de l'alumnat i els-les germans-es majors de 16 anys que convisquin al mateix domicili i que no tinguin nucli familiar propi.

Tindrà igualment la consideració de nucli familiar, aquells format per 2 progenitors amb fills d'anteriors relacions que convisquin en el mateix domicili. En aquest cas, cap dels progenitors tindrà la condició de monoparental.

L'ordre de prioritat en la situació econòmica serà de menors a majors ingressos econòmics.

Els ingressos nets mensuals del nucli familiar s'obtenen de la suma dels ingressos de tots els seus membres obtinguts en el darrer exercici econòmic.

b) Composició i situació socio-familiar:

Condició de família monoparental, general o especial, justificada mitjançant el títol oficial que acredita la situació o sol·lcitud degudament segellada al DASC.

Condició de famíla nombrosa, general o especial, justificada mitjançant el títol oficial que acredita la situació.

Tenir algun membre de la unitat familiar amb disminució, amb un reconeixement igual o superior al 33% i inferior al 65%, justificada mitjançant el reconeixement legal de disminució o la targeta acreditativa de la discapacitat.

Per cadascuna de les situacions de la composició i situació sòcio-familiar (monoparentalitat, família nombrosa i discapacitat) es descomptarà dels ingressos del nucli familiar, un 10 % de l'IRSC, fins un màxim d'un 20 % de l'IRSC, es a dir, dels ingressos econòmics del nucli familiar es descomptarà el percentatge de l'IRSC que pertoqui per la condició i situació familiar, i després es dividirà pel nombre de membres del nucli familiar.

L'ordre final per a l'atorgament dels ajuts serà de menors a majors ingressos.

L'equip bàsic d'atenció social podrà presentar informe social referent a situacions excepcionals que puguin presentar determinats nuclis familiars i que no estiguin contemplades en aquestes bases, passant a ser proposades com a prioritàries per a la seva aprovació.

L'equip bàsic d'atenció social diagnosticarà les situacions excepcionals que puguin presentar determinats nuclis familiars basant-se en les següents situacions:

Situacions de risc:

- Menors amb necessitats educatives especials.

- Recerca activa d'ocupació.

- Família responsable i col·laboradora, que accepta el pla de millora establert i acompleix els objectius acordats.

- Família en seguiment i es considera l'ajut com a recurs.

- Família amb negligència en el compliment de les obligacions alimentàries, d'higiene, salut o educatives.

- Menors amb dificultat d'escolarització (Absentisme escolar, desescolarització, inadaptació escolar, etc,).

- Menors amb dificultats d'integració social.

- Violència familiar.

- Família amb important problemàtica de salut.

- Família amb infants en acolliment.

Situacions de manca de col·laboració:

- Incompliment dels acords amb els serveis socials bàsics.

Els professionals dels serveis bàsics d'atenció social, podran efectuar entrevistes als sol·licitants, quan es valori necessari realitzar un estudi de la situació socio-econòmica i laboral presentada.

En el cas que les persones sol·licitants citades no acudeixin a l'entrevista, els professionals dels equips bàsics d'atenció social podran fer un informe desestimatori de la sol·licitud, proposant la denegació de l'ajut.

ONZENA.- COMPATIBILITAT DELS AJUTS

La concessió d'aquests ajuts són incompatibles amb altres ajuts de diferents administracions públiques amb la mateixa finalitat.

DOTZENA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar en el termini que estableixi la corresponent convocatòria.

TRETZENA.- CONCESSIÓ

Les concessions dels ajuts tindran com a límit econòmic el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent.

La Comissió de Benestar Social revisarà i estudiarà les sol·licituds presentades, essent aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cambrils.

En cas de no fer un ús adequat el-la beneficiari-a de l'ajut concedit, l'Ajuntament es reserva el dret a la seva revocació.

CATORZENA.- RENÚNCIES

En cas que, per diverses circumstàncies, el-la menor beneficiari-a d'un ajut individual per a llibres i material escolar, no faci finalment ús del mateix, els pares-mares i-o tutors legals hauran de comunicar-ho al Departament de Benestar Social el més aviat possible, a través d'una sol·licitud, on s'indicaran les dades del-la menor, el centre escolar al qual assisteix, i el motiu de la renúncia.

QUINZENA.- PAGAMENT DELS AJUTS

La tramitació del pagament d'aquests ajuts econòmics s'iniciarà a partir de la notificació de la resolució de l'atorgament.

En cas que el pagament de l'ajut s'hagués d'efectuar a alguna persona o entitat diferent al sol·licitant de l'ajut, caldrà presentar la factura de la despesa efectuada amb la correcta identificació fiscal del pagador i l'alumne beneficiari-a acompanyada del corresponent full d'endosament de pagament degudament signat pel sol·licitant.

SETZENA.- JUSTIFICACIÓ

L'ajut quedarà justificat amb les factures corresponents presentades al formalitzar la sol·licitud.

DISSETENA.- PUBLICACIÓ

Aquestes bases es publicaran al BOPT, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils.

En cap cas s'efectuarà la publicació de les dades personals de les persones beneficiàries de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de subvencions.

DIVUITENA.- RÈGIM SANCIONADOR

Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei General Pressupostària i la Llei General Tributària.

L'Ajuntament de Cambrils iniciarà un procés de reintegrament de l'ajut concedit i abonat indegudament d'acord amb la legislació vigent.

DINOVENA.- LLEI ORGÀNICA 15-99, DE15-99, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb la Llei orgànica 15-99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels-les peticionaris-es d'aquestes beques serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa.

Els-les interessats-es podran sol·licitar a l'administració l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

VINTENA.- NORMATIVA SUPLETÒRIA

En tot allò no previst en aquestes bases seran d'aplicació les disposicions de l'Ordenança general de subvencions, aprovada pel ple de l'Ajuntament de Cambrils del dia 1.3.2005, publicada en el BOPT de data 30.5.2005, i modificada parcialment pel ple de data 25.6.2013, publicada aquesta modificació al BOPT de data 9.10.2013, així com la Llei 38-2003, General de subvencions i el seu reglament.

Cambrils, 10 de maig de 2018

M. del Camí Mendoza Mercé, alcaldessa

Educación
Infancia
Material escolar
Libros de texto
Familia
Bienestar social
Familia monoparental
Justicia
Discapacidad
Escuelas
Salud
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales