Bases per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de material escolar, excepte llibres, per als estudis d'educació primària i secundària. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 14-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 14/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07194

Ajuntament d'Ulldecona

ANUNCI

(EXPT. 1-8-16-2)

Per acord del Ple Municipal, adoptat en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2016, es van aprovar inicialment les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària del municipi d'Ulldecona, alhora que acordava la submissió a un tràmit d'informació pública durant trenta dies hàbils.

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'acord de referència, sense haver-se presentat reclamacions de cap tipus, aquest ha esdevingut definitiu, de conformitat amb allò que preveu l'article 17.3 de la Llei 39-88, de 28 de desembre.

En compliment del que determinen els articles 70.2 de la Llei 7-85, de 2 d'abril i 162.2.c) LMRLC, es publica a continuació el text íntegre del reglament aprovat, el qual entrarà en vigor un cop hagin transcorregut vint dies naturals des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i començarà a aplicar-se amb efectes d'aquella data.

Contra l'acord plenari de referència, que ha esdevingut definitiu, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu a partir de l'endemà a la data de publicació del present edicte al BOPT, en la forma i terminis establerts a les normes reguladores de l'esmentada jurisdicció.

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR (EXCEPTE LLIBRES) PER ALS ESTUDIS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI D'ULLDECONA

PRIMERA. Àmbit d'aplicació

L'Ajuntament d'Ulldecona concedirà ajuts individuals per a l'adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària, segons les disponibilitats pressupostàries de l'exercici corresponent.

SEGONA. Objecte i règim de la convocatòria

La finalitat d'aquests ajuts és contribuir al pagament de l'adquisició de material escolar (excepte llibres) d'educació primària i secundària del municipi d'Ulldecona.

L'atorgament de les subvencions que es regulen en aquestes bases, es regirà pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

TERCERA. Requisits dels beneficiaris i sol·licitants

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes empadronats al municipi d'Ulldecona i que assisteixin a l' Escola ¿Ramon i Caja l' i a l'Institut ¿Manuel Sales i Ferré¿.

Els sol·licitants d'aquests ajuts (pare i mare o tutor-s) han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l'ajuntament.

QUARTA. Import dels ajuts

L'import de l'ajut, tant per Educació Primària com Secundària, de 6 fins a 16 anys, serà com a màxim de 60 euros.

L'import de l'ajut dependrà de la partida pressupostària assignada per a l'exercici corresponent i el nombre de sol·licituds favorables, ja que en el supòsit que les sol·licituds rebudes superin el crèdit de la partida pressupostària, es procedirà a prorratejar les subvencions fins al màxim del crèdit de la partida.

L'import de l'ajut que es lliurarà serà el corresponent a la despesa efectivament realitzada, la qual haurà de ser degudament justificada mitjançant l'aportació del corresponent tiquet segellat per l'establiment on s'hagi efectuat l'adquisició del material, que s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud de concessió de l'ajut, d'acord amb el que preveu la base sisena.

CINQUENA. Incompatibilitats

Aquests ajuts no són incompatibles amb qualsevol altre ajut d'una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte. No obstant l'import de totes les subvencions no podrà en cap cas excedir de l'import de la despesa ocasionada per l'adquisició de material escolar (excepte llibres).

SISENA. Tramitació

Les sol·licituds individuals, segons el model de l'annex I d'aquesta convocatòria, es presentaran degudament signades per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el menor, al registre general de l'Ajuntament d'Ulldecona. Es presentarà una sol·licitud per cada beneficiari.

Les sol·licituds hauran d'anar conformades per la direcció del corresponent centre d'ensenyament, que verificarà les dades consignades.

Aquests models de sol·licitud es trobaran a la seva disposició a l'Ajuntament d'Ulldecona.

Juntament amb l'escrit de sol·licitud cal acompanyar la documentació justificativa de la despesa efectuada, individualment considerada. Tanmateix caldrà acompanyar una declaració jurada, conforme el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries contractuals amb l'Ajuntament, així com que l'import sol·licitat com a subvenció a altres administracions o organismes públics o privats no supera en cap cas l'import de la despesa ocasionada per l'adquisició de material escolar (excepte llibres).

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents necessaris, l'Ajuntament d'Ulldecona ho notificarà directament a l'interessat per tal que en el termini màxim de 10 dies naturals pugui esmenar la falta.

Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

SETENA. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament finalitzarà el dia 30 de novembre de cada any, sempre prèvia la respectiva convocatòria. No s'acceptarà cap sol·licitud després d'aquesta data.

Excepcionalment solament es podran sol·licitar i valorar ajuts fora de termini quan s'acrediti, mitjançant un informe social, que es tracta d'una situació de risc social.

VUITENA. Informe de les peticions

Les sol·licituds seran informades per la Regidoria d'Ensenyament, en atenció preferent al caràcter que cal de l'activitat a subvencionar. En tot cas, figurarà a l'expedient l'informe d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible suficient.

NOVENA. Concessió dels ajuts

Les concessions totals tindran com a límit econòmic el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent.

L'atorgament dels ajuts serà resolt per l'Alcaldia, d'acord amb l'informe de la Regidoria d'Ensenyament.

El termini de resolució de les sol·licituds d'aquests ajuts no excedirà en cap cas de tres mesos des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produeix efectes desestimatoris.

Les concessions o denegacions dels ajuts es publicaran en la pàgina web de l'Ajuntament d'Ulldecona.

DESENA. Pagament dels ajuts

El pagament es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària al número de compte que hagi presentat la persona sol·licitant.

El beneficiari autoritza a l'Ajuntament a compensar amb càrrec a les subvencions concedides qualsevol deute que mantingui amb ell.

ONZENA. Vigència dels ajuts

Les subvencions regulades per aquestes normes no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en

anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

En tot cas, l'atorgament d'aquestes subvencions restarà subjecte a l'existència de disponibilitat pressupostària per a l'exercici corresponent, de conformitat amb l'import màxim establert en les respectives convocatòries.

DOTZENA. Renovació, modificació, renúncia i nul·litat

L'Ajuntament pot modificar o fins i tot revocar els ajuts i subvencions concedits per alteració substancial de les condicions que en motivaren el seu atorgament. En tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions en un moment posterior a la concessió per part de l'Ajuntament dóna lloc a la modificació de la resolució d'atorgament.

El beneficiari pot renunciar a la subvenció i queda alliberat del compliment de les càrregues i condicions que se li hagin imposat. En cas que la renúncia es produeixi un cop efectuat el cobrament, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de la quantitat percebuda.

TRETZENA. Llei orgànica 15-99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquestes beques serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa. Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l'interessat autoritza a l'Ajuntament d'Ulldecona a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

CATORZENA. Publicitat

Els ajuts concedits a l'empara de la present convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament (www.ulldecona.cat).

QUINZENA. Dret supletori

Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran les establertes en el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny i la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Ulldecona, 17 d'agost de 2016.

Núria Ventura i Brusca,

- Alcaldessa -

Material escolar
Estudios
Educación