Bases per a la concessió d¿ajuts per a l¿assistència a menjadors escolars, AIM, per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, curs 2018-2019. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04594

Consell Comarcal del Montsià

ANUNCI

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 79, de data 24 d'abril de 2018, es va publicar l'acord d'aprovació inicial de les Bases per a la concessió d'ajuts per l'assistència a menjadors escolars (AIM) per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2018-2019.

Transcorregut el termini de 20 dies no s'han presentat al·legacions, per tant, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva.

Tal com s'estableix l'art. 124.2 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica tot seguit el text íntegre:

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PER L'ASSISTÈNCIA A MENJADORS ESCOLARS (AIM) PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES I GEOGRÀFIQUES PER AL CURS 2018-2019

1. PRESENTACIÓ

El Consell Comarcal del Montsià concedeix ajuts individuals per l'assistència a menjadors escolars (AIM) d'escoles, instituts i centres privats concertats de la comarca del Montsià per al curs 2018-2019, en les quantitats consignades en el pressupost ordinari de 2017, d'acord amb allò que s'estableix al Decret 160-1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, d'acord amb el Reglament del servei de transport escolar de la comarca del Montsià, i d'acord amb el conveni i l'addenda signades amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2018-2019.

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió d'ajuts individuals per l'assistència a menjadors escolars d'escoles, instituts i centres privats concertats de la comarca del Montsià per part de l'alumnat del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i secundària obligatòries i d'educació especial per al curs 2018-2019.

3. ALUMNAT BENEFICIARI I REQUISITS GENERALS

Els ajuts s'atorguen a l'alumnat sol·licitant, que ha de reunir els requisits següents:

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Montsià, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria, amb residència a Catalunya, i que compleixi amb els criteris determinats per les característiques econòmiques, familiars, socials i geogràfiques que es detallen a la base quarta.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

c) No estar en acolliment residencial

d) Fer ús del servei de menjador escolar.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

A l'efecte de la present convocatòria es considera:

- sol·licitant l'alumnat susceptible de ser beneficiari de l'ajut, és a dir, la persona menor d'edat o disminuïda intel·lectual que gaudeix efectivament de l'ajut.

- responsable de la sol·licitud la que presenta i signa la sol·licitud d'ajut (pare, mare, tutor o tutora legal de l'alumne o alumna).

4. CRITERIS DE CONCESSIÓ

Per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials. S'atorgaran ajuts del 50% o del 100% del cost del menjador a l'alumnat que compleixi els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament, d'acord amb el següent:

A) Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el-la tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

Es farà un tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:

- Unitats familiars amb situació de custòdia compartida.

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors-es, es podrà valorar la renda del progenitor-a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

- Unitats familiars amb situació de violència de gènere:

En aquests casos caldrà actuar atenent al que s'estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d'ajuts escolars, de la Llei 5-2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

El Departament d'Ensenyament o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de 2017 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2013 a 2016, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2013, 2014, 2015 i 2016 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

b) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.

- Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2017.

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d'adjudicació.

c) A l'efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, un cop calculada la renda familiar a efectes de l'ajut, s'aplicaran les deduccions següents:

- El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

- La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:

a. Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat.

b. Que l'alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l'educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada i pel que fa a l'educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un centre diferent, per manca d'oferta educativa, també s'entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

c. No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

- La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.

d) En el cas que no s'obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

Quan la informació existent en poder de l'Administració tributària resulti insuficient per determinar el compliment dels requisits econòmics per part d'algun membre de la unitat familiar a què pertany la persona sol·licitant de l'ajut es podrà sol·licitar altra documentació justificativa.

1) Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 50 %:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 € .

- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 € .

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 € .

- Per cada nen-a de la unitat familiar: 2.900,20 €

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 50 % del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar, constaran com a denegades.

2) Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 100 %:

El llindar de renda és el 60 % de l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50 % i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits B i C.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (B i C), s'atorgarà un ajut de fins al 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

3) Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%:

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l'òrgan competent.

4) Llindar de volum de negoci:

Podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00 € :

a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

b) Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació de les mateixes.

5) Llindar de rendiments patrimonials:

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi els 1.700,00 € .

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

6) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes:

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros.

En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,36 els revisats el 2014.

Per 0,36 els revisats el 2015.

Per 0,36 els revisats el 2016.

Per 0,36 els revisats el 2017.

7) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques:

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

B) Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts.

- Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.

- Condició de família monoparental (la família està formada pel pare-mare sol-a amb infant-s, sempre que aquest-s convisqui-n amb aquell o aquella) general, li correspon 1,5 punts.

- Condició de família monoparental especial, li correspon 3 punts

- Existència d'infants en acolliment en unitat familiar extensa o aliena, li correspon 3 punts.

- Condició de discapacitat de fins a un 33%, li correspon 1,5 punts.

- Condició de discapacitat de més d'un 33%, li correspon 3 punts.

- Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon fins a 3 punts.

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

C) Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social, 10 punts.

- Situació de risc social greu, 15 punts.

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

A l`efecte de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es tindran en compte les següents circumstàncies:

a) Per situació de risc social:

- Observades en l'infant

- Observades en la família

b) Per situació de risc social greu:

- Observades en l'infant

- Observades en la família

5. VALORACIÓ DELS AJUTS

En la valoració per a l'atorgament dels ajuts intervindran els treballadors i treballadores socials o els educadors i educadores socials integrats als Serveis Socials Bàsics del Montsià i de l'Ajuntament d'Amposta. En casos específics es podrà requerir informació a d'altres professionals que es creguin oportuns per aconseguir una valoració més acurada.

6. IMPORT DELS AJUTS

L'import de l'ajut de menjador s'assignarà en funció de la renda familiar resultant, de la valoració global obtinguda, del pressupost assignat pel Departament d'Ensenyament i del nombre de sol·licituds favorables.

L'ajut es calcularà d'acord amb l'import fixat per aquest Consell Comarcal, tenint en compte el preu del menú que estipuli cada centre amb el límit establert pel Departament d'Ensenyament i que l'import de l'ajut atorgat en cap cas ha de ser superior al preu del menú.

7. DOCUMENTACIÓ

L'alumnat interessat ha de presentar les seves sol·licituds, mitjançant l'imprès oficial establert, al director o directora del centre educatiu, degudament signades per part dels pares-mares o tutors-ores legals, fent constar que les dades aportades són certes.

La presentació de la sol·licitud d'ajut, que haurà d'estar signada pels membres majors d'edat de la unitat familiar, implica:

- L'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament puguin:

- Sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) dades relatives a la renda i patrimoni familiar, la qual haurà d'estar degudament signada pels majors d'edat.

- Consultar i obtenir, a través de les diferents administracions, les dades necessàries dels membres de la unitat familiar sol·licitant per a valorar la sol·licitud, d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases.

- L'acceptació per part del sol·licitant que el pagament de l'ajut es faci a través del centre.

- L'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l'alumne.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent, acreditativa de la seva situació econòmica i familiar:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o NIF vigent de l'alumne-a sol·licitant, dels pares o progenitors o tutoria legal o relacions anàlogues i germans-es solters-es de l'alumne-a sol·licitant de menys de 25 anys que convisquin al domicili familiar o els-les de més edat quan es tracti de persones amb disminució física, psíquica o sensorial, així com les persones ascendents dels pares que justifiquen la seva residència al mateix domicili que els anteriors ( d'acord amb la base 4.a). En el cas d'aportar la fotocòpia del NIF o del certificat de registre de ciutadà-ana de la Unió Europea caldrà aportar, a més, fotocòpia del passaport o del document d'identitat vigents on hi figuri la fotografia.

b) Informació sobre el codi identificador únic IDALU de l'alumne-a sol·licitant.

c) En el cas de tenir algun membre de la unitat familiar amb una disminució intel·lectual, física o sensorial, s'ha de presentar la resolució corresponent acreditativa d'aquesta situació, o la targeta acreditativa de la disminució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

d) En el cas de famílies monoparentals, és a dir, on només hi ha un dels progenitors, cal acreditar l'estat civil mitjançant el document adient (el carnet de família monoparental i el conveni regulador sobre les obligacions amb els fills i filles de les sentències de separació o divorci vigents, acta final de mediació del Departament de Justícia i, en cas justificat, amb d'altra documentació acreditativ a').

e) En el cas de tenir reconeguda la condició de família acollidora cal aportar la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

f) Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament.

g) En el cas de residir a més de 3 km de distància cal presentar el certificat de la distància existent entre el domicili familiar i el centre educatiu de referència, en un sentit, emès per l'Ajuntament (en el cas que ja hagueu presentat aquesta documentació al Consell Comarcal en cursos anteriors i continueu residint al mateix domicili no cal que aporteu aquesta documentació). En aquest cas, cal especificar exactament la ubicació del domicili, especialment quan es tracti de disseminats, mitjançant l'aportació de dades sobre el polígon i parcel·la corresponents. El Consell Comarcal podrà efectuar comprovacions respecte a les distàncies justificades en casos de dubte.

Quan les sol·licituds siguin d'una mateixa unitat familiar només caldrà presentar una còpia de tota la documentació corresponent, fent constar a l'apartat específic de la sol·licitud amb quin expedient està relacionat.

8. TRAMITACIÓ

Les sol·licituds individuals, segons el model annex d'aquesta convocatòria, han de ser presentades per les famílies al centre educatiu mitjançant els models que es trobaran a la seva disposició en el mateix centre o en el Consell Comarcal i a la pàgina web www.montsia.cat, acompanyades de la documentació establerta, i el director o directora del centre educatiu les ha de lliurar al Consell Comarcal juntament amb una relació nominal de totes les sol·licituds.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents necessaris, es notificarà al centre educatiu de procedència perquè ho comuniqui directament a la persona sol·licitant per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l'esmena o no aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que desisteix de la seva petició i aquesta s'arxivarà sense més tràmits.

En el cas que, en el procés de recollida de dades fiscals, l'AEAT comuniqui que alguna de les persones de la unitat familiar sol·licitant d'ajut té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF i no ha complert amb aquesta obligació, el Consell Comarcal deixarà en suspens la valoració de la sol·licitud afectada durant el termini d'un mes, a comptar des de la data de comunicació d'aquesta circumstància a la família interessada a través del centre educatiu. Si, un cop transcorregut aquest termini, la persona afectada no ha regularitzat la seva situació tributària amb l'AEAT, la sol·licitud d'ajut serà arxivada sense cap més tràmit.

La sol·licitud d'aquests ajuts comporta el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases en la seva totalitat.

9. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS AL CONSELL COMARCAL

Les bases d'aquests ajuts seran publicades inicialment al BOPT. En el cas de no presentar-se al·legacions l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'acord exprés.

El termini establert per a la presentació de sol·licituds és del 14 de maig a l'1 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

Després d'aquest termini no s'acceptarà cap sol·licitud, exceptuant les sol·licituds sobrevingudes, és a dir, aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica. En aquest cas s'ha de sol·licitar l'admissió o revisió de la situació inicial de l'expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Nova matrícula.

- Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció de serveis socials.

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà aportar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

10. CONCESSIÓ DELS AJUTS I NOTIFICACIONS

Les concessions totals tindran de límit econòmic el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent.

Les concessions o denegacions dels ajuts es notifiquen al director o directora de l'escola o institut i als sol·licitants.

El Consell Comarcal notificarà l'estimació o la desestimació de l'ajut electrònicament, via e-NOTUM, als sol·licitants que no hagin manifestat la seva oposició a ser notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l'imprès de sol·licitud.

El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d'avís informant del dipòsit de la notificació, a l'adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en la sol·licitud signada pel sol·licitant.

L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.

La notifi cació electrònica s? entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s? ha acreditat la posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense que s? hagi accedit al seu contingut, llevat que, d? ofi ci o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d? accedir-hi.

L? obtenció d? ajut en convocatòries anteriors no pressuposa l? obtenció d? ajut en la convocatòria actual.

L? atorgament dels ajuts els ha de resoldre el president del Consell Comarcal del Montsià, d? acord amb l? informe del tècnic d? Ensenyament d? aquest Consell Comarcal.

En el cas que, un cop comunicada la concessió de l? ajut, si el/la benefi ciari/ària de l? ajut no fa encara ús del servei en el moment en el que se li aprova, se li donarà un termini d? una setmana perquè faci ús habitual del servei, i en cas contrari se li revocarà l? ajut, excepte que es justifi qui el motiu.

L? alumnat benefi ciari dels ajuts ha de fer ús, com a mínim, d? un nombre de dies determinat per setmana, durant tot el curs escolar, a fi que se li mantingui l? ajut concedit. El nombre mínim de dies d? ús del servei és el següent:

- Escoles i centres concertats d? educació infantil i primària: 2 dies a la setmana

- instituts: 1 dia a la setmana

- centres concertats d? educació secundària obligatòria: 2 dies a la setmana.

El Consell Comarcal podrà autoritzar la compactació d? ajuts de menjador de determinades sol·licituds, prèvia sol·licitud explícita per part de la família abans de la data d? inici de la utilització de l? ajut compactat, i de la dirección del centre educatiu i de l? educador/a social de referència, degudament raonada i justifi cada, d? acord amb el protocol establert. En aquest cas, però, aquesta situació excepcional de compactació, s? ha de fer de forma distribuïda, és a dir, es pot compactar en períodes setmanals i no al llarg d? uns mesos.

Els benefi ciaris dels ajuts estan obligats a facilitar tota la informació que, si s? escau, els requereixin el Consell Comarcal o el Departament d? Ensenyament, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d? òrgans competents.

El Consell Comarcal del Montsià, en ús de les seves competències delegades pel Departament d? Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, podrà en tot moment fer les actuacions adequades, per tal d? esbrinar la veracitat de les dades facilitades pels/per les sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica familiar.

Igualment, els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.

El Departament d? Ensenyament pot inspeccionar el procediment de concessió d? aquests ajuts, per tal de comprobar el compliment d? aquestes bases.

11. REVISIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Un cop notifi cades les concessions o denegacions, excepcionalment, en casos degudament acreditats, es poden revisar les sol·licituds.

El termini màxim per sol·licitar la revisió de l? ajut és de 10 dies hàbils, a comptar des del dia en què es rebi la notifi cació.

12. COMPATIBILITAT

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa fi nalitat, d? altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l? import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.

13. PAGAMENT

El pagament es farà efectiu, a través del centre educatiu del Montsià on estigui realitzant els estudis, a les persones sol·licitants que acreditin el pagament de la despesa efectuada pel concepte de l? ajut atorgat mitjançant la persona responsable del menjador escolar.

L? ajut es paga per dia efectiu, és a dir, únicament pels dies que l? alumne/a utilitza el servei de menjador.

14. CANVIS DE CENTRE

En el cas que l? alumne/a benefi ciari/ària de l? ajut canviï de centre escolar, la resolució d? ajut se li mantindrà sempre i quan s? hagi canviat de centre escolar dins de la comarca del Montsià. En el cas que el nou centre escolar estigui ubicat fora de la comarca del Montsià la concessió de l? ajut li serà revocada.

15. NOTIFICACIÓ DE BAIXES

Els centres escolars estan obligats a comunicar les baixes que es produeixin, així com qualsevol incidencia remarcable, en especial els casos d? alumnat que, tot i tenir concedit l? ajut sol·licitat, no fan ús del servei.

16. INTERPRETACIÓ DE LES BASES I RESOLUCIÓ DE QÜESTIONS NO INCLOSES EN EL SEU ARTICULAT

La Junta de Govern del Consell Comarcal, amb el dictamen previ emès per la Comissió de Foment de la Cohesió Social d? aquest, és l? òrgan facultat per a la interpretació de les bases de convocatòria d? aquests ajuts i resoldre aquelles qüestions específi ques no incloses en aquestes.

Amposta, 25 de maig de 2018

M. Carme Navarro Balada, PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Escuelas
Familia
Educación
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Infancia
Familia monoparental
Transporte escolar
Transporte
Comedor escolar
Tercera edad
Actividades económicas
Justicia
Estudios