Bases per a la concessió de subvencions als millors esportistes locals, exercici 2017. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 11-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 11/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-10384

Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de data 30-11-2017, va estimar parcialment les al·legacions presentades, i va aprovar definitivament les bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió de subvencions als millors esportistes locals (exercici 2017), on s'inclou la modificació de la base 3a, d'acord amb el següent redactat:

- ¿Podran sol·licitar aquestes beques els-les esportistes d'Alcanar que reuneixin, en la data d'aprovació de les presents bases, els següents requisits: a) Haver estar empadronat a Alcanar, com a mínim, tres anys dels darrers cinc anys.¿

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 4 de desembre de 2017

...

Justicia