Bases per a la concessió de subvencions amb finalitat de caràcter social per a menjadors escolars, depeses d'escolarització, activitats extraescolars i casals d'estiu. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

La Junta de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 26 de maig de 2017 va adoptar, entre d'altres, l'acord pel qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions amb finalitat de caràcter social per a menjadors escolars, depeses d'escolarització, activitats extraescolars i casals d'estiu del municipi i la convocatòria d'aquestes subvencions per l'any 2017.

BASES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AMB FINALITAT DE CARÀCTER SOCIAL PER A MENJADOR ESCOLAR, DESPESES D'ESCOLARITZACIÓ, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I CASALS D'ESTIU.

1. Objecte.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del departament d'Educació, Esports i Serveis Socials destinades a finançar activitats que tinguin com a objectius:

- Contribuir a una escolarització adequada i a la participació en casals d'estiu dels alumnes en etapes escolars obligatòries fills/es de famílies amb necessitats socials i econòmiques.

- Promoure la participació d'alumnes d'etapes educatives obligatòries en activitats extraescolars.

1.1. Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de les despeses de les famílies amb menys recursos econòmics, amb fills i filles menors d'edat, per als conceptes següents:

- Activitats extraescolars esportives, d'aprenentatges de llengües estrangeres, musicals, expressió artística i tècnologia.

- Menjadors escolars (de 3 a 16 anys).

- Despeses d'escolarització (materials escolars, sortides, etc.) (de 3 a 16 anys).

- Casals d'estiu (de 3 a 16 anys).

1.2. No seran objectes de subvenció les despeses següents:

a) Pel que fa a les activitats extraescolars i casals d'estiu.

- Quotes i/o cost d'inscripció per a la participació en activitats esportives, modalitats i/o esports que no estiguin reconegudes per la Secretaria General de l'Esport.

- Quotes i/o cost d'inscripció per a la participació en activitats esportives extraescolars que estiguin finançades pel Pla català 'l'Esport a l'Escola'.

- Quotes i/o cost d'inscripció per a la participació en activitats extraescolars i els casals d'estiu no organitzats per entitats (AMPAs, entitats esportives, etc.) o centres educatius que no estiguin autoritzats formalment pels organismes corresponents de la Generalitat de Catalunya per portar a terme l'activitat.

- Despeses de material que no estigui estrictament relacionat amb el desenvolupament de l'activitat a la qual s'hagi inscrit.

b) Pel que fa als ajuts complementaris de menjador i els ajuts a l'escolaritat.

- Les despeses que no siguin estrictament de menjador escolar, de llibres, material escolar, sortides i excursions.

2. Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

2.1. Facilitar la participació de les famílies amb dificultats de caràcter econòmic i/o social en activitats extraescolars (esportives, aprenentatge de llengües estrangeres, musicals, artístiques i tecnològiques) a Sant Vicenç dels Horts durant el període comprès entre la primera setmana de setembre i la darrera setmana de juny, coincidint amb el curs escolar de la convocatòria.

2.2. L'atorgament d'ajuts complementaris de menjador, d'escolarització i per a casals d'estiu a l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i de primària i secundària obligatòries matriculat en centres del municipi Sant Vicenç dels Horts sufragats per fons públics i que presenta necessitats socioeconòmiques significatives. Pel període juliol - agost de l'any de la convocatòria per als casals d'estiu i per als ajuts complementaris de menjador i els ajuts a l'escolaritat durant el curs escolar que s'inicia l'any de la convocatòria.

3. Caràcter de les subvencions.

Les subvencions objecte d'aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4. Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes convocatòries s'hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el període de juliol - agost previ a l'inici del curs escolar que s'inicia l'any de la convocatòria pel que fa als casals d'estiu i per a la resta d'ajuts pel període que va del setembre al juny del curs escolar que s'inicia l'any en què s'aprova la convocatòria.

5. Requisits dels beneficiaris i les beneficiàries.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especialitat del col·lectiu per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), però cal que reuneixin les següents condicions:

5.1. Per a les activitats extraescolars.

- Esportives.

Han de ser infants i joves menors d'edat que portin a terme l'activitat esportiva en aquest municipi, ja sigui en una instal·lació municipal (Instal·lació Esportiva Municipal, centre escolar o instal·lació privada) o sota la supervisió d'una entitat esportiva del municipi. Per a activitats esportives que no s'ofereixin al municipi (per exemple tir amb arc, korfball, beisbol, etc...) també es podrà atorgar l'ajut.

- Resta d'activitats extraescolars.

Ha de ser infants i joves menors d'edat en edat escolar obligatòria que portin a terme activitats extraescolars de la tipologia següent: aprenentatge de llengües estrangeres, musicals, artístiques i tecnològiques, i que portin a terme l'activitat en aquest municipi.

5.2. Per als ajuts complementaris de menjador i per a casals d'estiu.

- Ajuts complementaris de menjador.

Han de ser alumnes de segon cicle d'educació infantil i de primària i secundària obligatòries matriculats en centres del municipi sufragats amb fons públics que hagin rebut un ajut individual de menjador del Consell Comarcal.

Excepcionalment, d'acord amb un informe tècnic previ, es pot concedir un ajut a alumnes que no tinguin l'ajut del Consell Comarcal (veure apartat número 10 criteris objectius d'atorgament de la subvenció).

- Ajuts d'escolarització i els ajuts per als casals d'estiu.

Han de ser alumnes de segon cicle d'educació infantil i de primària i secundària obligatòries i matriculats en centres del municipi sufragats amb fons públics que acreditin una situació socioeconòmica de vulnerabilitat.

5.3. Els infants i joves per als quals se sol·liciti l'ajut han d'estar empadronats a Sant Vicenç dels Horts.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'apartat següent.

6. Documentació a aportar.

A la Sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent que acrediti la personalitat del beneficiari i sol·licitant:

6.1. Instància subscrita pel pare o la mare o tutor/a legal del beneficiari.

6.2. Original i fotocòpia del llibre de família complet i, si és el cas, sentència de separació o divorci o conveni regulador en què consti la pensió alimentària i la custòdia de fills i/o filles (*).

6.3. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, original i fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment els substitueixi.

6.4. En el cas de família nombrosa: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent (*).

6.5. En el cas de família monoparental: original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent (*).

6.6. Certificat de discapacitat o informe mèdic que acrediti l'existència d'una persona amb discapacitat o malaltia greu en la unitat familiar (*).

6.7. Autorització de les persones majors d'edat del nucli familiar segons la qual es pot accedir a consultar les dades de l'Agència Tributària corresponents l'exercici anterior al de la convocatòria de subvencions.

6.8. En el supòsit que no s'hagi autoritzat a l'Ajuntament la consulta de les dades a l'Agència Tributària caldrà presentar:

6.8.1. Declaració de l'IRPF de l'exercici anterior al de la convocatòria de subvenció (*).

6.8.2. Si no s'ha fet la declaració d'IRPF s'ha d'aportar:

- Fulls de salari de totes les persones de la unitat familiar que hagin treballat de gener a desembre de l'exercici anterior al de la convocatòria (*).

- En cas de trobar-se a l'atur, certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat en què consti el període d'inscripció i de percepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantitat que es percep (*).

- En cas de percebre la renda mínima d'inserció, un certificat acreditatiu d'aquesta (*).

- En cas de percebre pensions (invalidesa, jubilació, viduïtat, orfenesa) contributives o no contributives, un certificat actualitzat de la percepció de la pensió i de la quantia actualitzada (*).

- En cas de percebre una pensió alimentària per separació, còpia del conveni regulador. En cas de no cobrar la pensió establerta s'ha de presentar la denúncia corresponent (*).

- Acreditació de qualsevol altre tipus d'ingrés que rebi la unitat de convivència (*).

- Rebuts o documents acreditatius de les despeses d'hipoteca/lloguer de gener a desembre de l'exercici anterior al de la convocatòria de subvencions.

(*) No serà necessària la presentació d'aquesta documentació si s'ha aportat en convocatòries anteriors o al Consell Comarcal del Baix Llobregat (aquest últim en el cas de sol·licitar únicament els ajuts complementaris de menjador i despeses d'escolarització), sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l'article 13 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions publiques (en endavant LPACAP) i l'article 22.1 e) de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

6.9. Addicionalment per a la sol·licitud d'ajuts per activitats extraescolars i casals d'estiu caldrà presentar:

- Certificat acreditatiu de l'entitat (AMPAs, entitats esportives, etc) o centre educatiu conforme s'està inscrit per portar a terme l'activitat i per la qual es demana la subvenció, d'acord amb l'Annex 1 del model normalitzat.

- Pressupost previst per a l'activitat per la qual es demana la subvenció, d'acord amb l'Annex 2 del model normalitzat. Aquest pressupost l'expedirà l'entitat o centre on es desenvoluparà el casal d'estiu i/o l'activitat extraescolar subvencionada i haurà d'anar signat i segellat per aquesta.

6.10. Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents compromisos:

' Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.

' Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció.

' Declaració de compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

' Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El Model de Sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de la família sol·licitant.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

7.1. El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6:

- Per als ajuts complementaris de menjador i ajuts a l'escolaritat: 30 dies a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial (BOP) de l'aprovació de la convocatòria pública d'aquestes per al curs escolar.

- Per als Casals d'estiu: 15 dies a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial (BOP) de l'aprovació de la convocatòria pública d'aquestes per al curs escolar.

- Per a les activitats extraescolars el segon divendres del mes d'octubre, en el cas que aquest dia fos inhàbil s'entendrà com a darrer dia el dia anterior hàbil.

- Per als ajuts complementaris de menjador i ajuts a l'escolaritat s'estableix un període posterior al termini esmentat fins a la finalització del curs escolar per atendre, d'acord amb la disponibilitat pressupostaria i previ informe tècnic social, els casos d'alumnes en situació de fragilitat social i econòmica amb puntuació igual o superior a 10 punts, sempre dins del curs escolar de la convocatòria.

7.2. El lloc de presentació de les sol·licituds és el SIAC (Servei Integral d'Atenció al Ciutadà), plaça de la vila,1. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se als llocs web següents:

http://www.svh.cat/municipi-per-temes/esports/ajuts-esportius/beques/

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 20 dies, des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona no s'han presentat al·legacions a les mateixes.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d'aquest termini se l'entendrà desistit de la sol·licitud.

9. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

10. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris objectius:

10.1. Activitats extraescolars.

10.1.1. Puntuació econòmica: s'atorgarà una puntuació en base a la renda familiar associada al nombre de membres de la unitat familiar, segons el següent quadre: Membres nucli familiar Menor o igual a De a De a De a De a 2 7.968 EUR 7.969 - 11.952 EUR 11.953 - 15.935 EUR 15.936 - 19.919 EUR 19.920 - 23.903 EUR 3 10.464 EUR 10.465 - 15.696 EUR 15.697 - 20.928 EUR 20.929 - 26.160 EUR 26.161 - 31.392 EUR 4 12.413 EUR 12.414 - 18.619 EUR 18.620 - 24.825 EUR 24.826 - 31.032 EUR 31.033 - 37.238 EUR 5 13.810 EUR 13.811 - 20.716 EUR 20.717 - 27.621 EUR 27.622 - 34.526 EUR 34.527 - 41.431 EUR 6 15.701 EUR 15.702 - 23.552 EUR 23.553 - 31.402 EUR 31.403 - 39.253 EUR 39.254 - 47.103 EUR 7 17.230 EUR 17.231 - 25.845 EUR 25.846 - 34.460 EUR 34.461 - 43.075 EUR 43.076 - 51.691 EUR Puntuació 10 punts 8 punts 6 punts 4 punts 2 punts

- El llindar de la renda s'augmentarà en un 10% per cada membre de la unitat familiar a partir de 7.

10.1.2. Puntuació addicional:

- Un punt per l'acreditació de família nombrosa.

- Un punt per família monoparental.

- Un punt per unitat familiar amb un o més membres en situació de discapacitat (igual o superior al 33%).

En el cas de renúncia per part de la família a l'activitat, l'ajut no es podrà utilitzar per una altra activitat i quedarà sense efecte.

En el cas que el nombre de sol·licituds aprovades superin el crèdit pressupostari disponible, els imports dels trams dels ajuts atorgats es reduiran proporcionalment.

Pel que fa a les activitats extraescolars la quota única serà l'import màxim concedit per família sempre i quan no s'excedeixi del crèdit pressupostari. En cas d'arribar al límit de la subvenció, a cada família beneficiària se li restarà la part proporcional fins a cobrir tots els beneficiaris. Aquesta reducció es farà de forma proporcional segons l'ajut que el beneficiari hauria de percebre.

En el cas que s'hagi d'establir un llindar de puntuació mínima per determinar l'ordenació dintre d'una mateixa puntuació, el criteri de tall serà per l'ordenació en base a la renda familiar dividida entre el nombre de membres de la unitat familiar de menor a major.

10.2. Casals d'estiu.

- Tenir una puntuació de risc social igual o superior a 10 punts, segons la valoració tècnica de Serveis Socials.

- Tenir una renda familiar associada al nombre de membres de la unitat familiar, segons el següent quadre:

Membres nucli familiar 2 7.968 EUR 3 10.464 EUR 4 12.413 EUR 5 13.810 EUR 6 15.701 EUR 7 17.230 EUR

- El llindar de la renda s'augmentarà en un 10% per cada membre de la unitat familiar a partir de 7.

- Per a famílies que bo i no complir els dos requisits anteriors tinguin fills o filles amb altes discapacitats que requereixin la presència d'un vetllador o vetlladora per a participar en un casal d'estiu (discapacitat que cal acreditar a través dels informes oficials que acreditin aquesta circumstància).

En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria, l'òrgan col·legiat al que fa referència la clàusula 13 de la present convocatòria, podrà proposar una ampliació de la dotació fins a un 15% del total.

10.3. Ajut complementari de menjador.

- Tenir una puntuació de risc social igual o superior a 10 punts, segons la valoració de la Comissió Social de cada centre.

- Tenir aprovada una beca del menjador per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

- En el cas de no obtenir els 10 punts anteriors, es podrà atorgar l'ajut a l'escolarització si es té una renda familiar associada al nombre de membres de la unitat familiar, segons el següent quadre:

Membres nucli familiar Menor o igual a 2 11.952 EUR 3 15.696 EUR 4 18.619 EUR 5 20.716 EUR 6 23.552 EUR 7 25.845 EUR

- El llindar de la renda s'augmentarà en un 10% per cada membre de la unitat familiar a partir de 7.

- En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria, l'òrgan col·legiat al que fa referència la clàusula 13 de la present convocatòria, podrà proposar una ampliació de la dotació fins a un 15% del total.

10.4. Ajut per a l'escolarització.

- Tenir una puntuació de risc social superior a 10 punts, segons la valoració de la Comissió Social de cada centre.

- En el cas de no obtenir els 10 punts anteriors, es podrà atorgar l'ajut a l'escolarització si es té una renda familiar associada al nombre de membres de la unitat familiar, segons el següent quadre:

Membres nucli familiar Menor o igual a 2 11.952 EUR 3 15.696 EUR 4 18.619 EUR 5 20.716 EUR 6 23.552 EUR 7 25.845 EUR

- El llindar de la renda s'augmentarà en un 10% per cada membre de la unitat familiar a partir de 7.

- En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria, l'òrgan col·legiat al que fa referència la clàusula 13 de la present convocatòria, podrà proposar una ampliació de la dotació fins a un 15% del total.

Els ingressos bruts del nucli familiar s'obtenen de la suma dels ingressos de tots els membres d'aquesta.

Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare, la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que convisquin al domicili de l'infant.

En el cas de separació o divorci amb guarda i custòdia compartida quan cadascun dels progenitors hagi presentat una sol·licitud, únicament es valorarà i puntuarà aquella sol·licitud en la que el volant de convivència hi consti el nen o la nena o el jove i el progenitor sol·licitant. No s'ha de tenir en compte com a membre computable l'altre progenitor. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella si conviu al domicili i per tant s'inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

L'import que es destinarà a aquelles actuacions serà per l'import anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'any en curs, destinada a subvencionar ajuts complementaris de menjador, ajuts a l'escolaritat, casals d'estiu i activitats extraescolars.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària prevista llevat dels ajuts complementaris de menjador i els ajuts a l'escolaritat en els que, en funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria, l'òrgan col·legiat al que fa referència la clàusula 13 de la present convocatòria, podrà proposar una ampliació de la dotació fins a un 15% del total, sempre i quan s'aprovi i consigni la nova despesa per l'òrgan competent.

12. Import individualitzat de les subvencions.

Els ajuts s'adjudicaran tenint en compte la baremació obtinguda pels criteris generals de prioritat més la baremació obtinguda pels criteris complementaris.

Al tractar-se d'ajuts de caire social dirigit a infants i joves de famílies amb poca capacitat econòmica es preveu en funció de les baremacions i supòsits que l'ajut pugui arribar a ser de fins el 100% de la despesa, segons el que s'estableix a continuació:

12.1. Ajut complementari de menjador.

- En el cas que el Consell Comarcal aprovi el 100 % del preu oficial del menú, l'Ajuntament no atorgarà l'ajut, ja que es produeix una incompatibilitat.

- En el cas que el Consell Comarcal aprovi el 50 % del preu oficial del menú i tingui una puntuació de risc social de 15 punts l'Ajuntament aprovarà el 50 % restant.

- En el cas que el Consell Comarcal aprovi el 50 % de la despesa i tingui una puntuació de risc social igual a 10 punts l'Ajuntament aprovarà l'equivalent al 50 % de la despesa menys 0.80 EUR/dia que haurà d'abonar el beneficiari.

- Excepcionalment, sempre que hi hagi informe tècnic justificatiu de la situació, l'Ajuntament podrà aprovar 100% de la despesa ja que conflueixen raons d'interès social i humanitari, la finalitat d'aquest ajut és cobrir una necessitat bàsica: l'alimentació en un sector de la població molt vulnerable (els infants) i cal prevenir un deteriorament de la situació.

Els beneficiaris rebran l'import dels ajuts complementaris de menjadors directament a la seva escola o l'AMPA, depenent de qui gestioni el menjador amb la finalitat que l'escola apliqui el descompte de l'ajut.

12.2. Ajut d'escolarització.

En el cas de l'ajut d'escolarització, aquest inclourà despeses relatives a llibres i material escolar, així com despeses de sortides escolars aprovades pel Consell Escolar de Centre. Els ajuts podran ser com a màxim de 125,00 EUR per als

alumnes escolaritzats en etapa infantil i primària i de 150,00 EUR per als alumnes d'ESO i d'acord amb la proposta d'ajut que faci la Comissió Social de cada centre educatiu.

12.3. Activitats extraescolars.

En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost anual de l'activitat presentat llevat que tingui una puntuació de risc social igual o superior a 10 punts.

- Un ajut de fins a un màxim de 200 EUR de la quota anual de l'activitat per a les sol·licituds que assoleixin una puntuació de 13 punts.

- Un ajut de fins a un màxim de 170 EUR de la quota anual de l'activitat per a les sol·licituds que assoleixin una puntuació de 11 punts.

- Un ajut de fins a un màxim de 135 EUR de la quota anual de l'activitat per a les sol·licituds que assoleixin una puntuació de 9 punts.

- Un ajut de fins a un màxim de 100 EUR de la quota anual de l'activitat per a les sol·licituds que assoleixin una puntuació de 7 punts.

- Un ajut de fins a un màxim de 75 EUR de la quota anual de l'activitat per a les sol·licituds que assoleixin una puntuació de 5 punts.

12.5. Casals d'estiu.

Els ajuts s'adjudicaran tenint en compte la puntuació de risc social:

- En el cas que la puntuació obtinguda sigui igual a 10 punts s'aprovarà l'import corresponent a la totalitat de l'activitat (inclòs menjador si es dona) menys 30 EUR que haurà d'aportar la família.

- En el cas que la puntuació obtinguda sigui igual a 15 punts s'aprovarà l'import corresponent a la totalitat de l'activitat (inclòs menjador si es dona).

- Un ajut d'un 50% fins a un màxim de 500,00 EUR per a famílies que tinguin un fill o una filla amb altes discapacitats que requereixin la presència d'un vetllador o vetlladora per participar en un casal d'estiu (discapacitat que cal acreditar a través dels informes oficials que acreditin aquesta circumstància i necessitat).

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l'atorgament de la subvenció prevista en la present convocatòria seran les Regidories d'Educació, Esports, Joventut i Infància i Serveis Socials de l'Àrea de Serveis a les Persones.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que estarà format, com a mínim per a 3 tècnics municipals, que seran nomenats en cada convocatòria anual.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d'acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d'òrgans de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

14.1. Ajut complementari de menjador.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu sempre que sigui possible o en diversos actes, al llarg del curs escolar, en funció de la disponibilitat de la informació necessària per fer la valoració corresponent, per canvis socioeconòmics no previsibles i greus dels demandants o per a nous demandants.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. Pel casos que es plantegin durant el curs per canvis socioeconòmics no previsibles i greus dels demandants o per a nous demandants es resoldran, com a màxim, tres mesos després d'haver-se fet la nova sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats a través dels centres educatius en els que estiguin escolaritzats els infants o joves, en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst als l'articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14.2. Ajut a l'escolaritat.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu sempre que sigui possible o en diversos actes, al llarg del curs escolar, en funció de la disponibilitat de la informació necessària per fer la valoració corresponent, per canvis socioeconòmics no previsibles i greus dels demandants o per a nous demandants.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. Pel casos que es plantegin durant el curs per canvis socioeconòmics no previsibles i greus dels demandants o per a nous demandants es resoldran, com a màxim, tres mesos després d'haver-se fet la nova sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats a través dels centres educatius en els que estiguin escolaritzats els infants o joves, en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst als articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14.3. Activitats extraescolars.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats, a través del centre educatiu o entitat en la que porti a terme l'activitat l'infant o jove, en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst als articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14.5. Casals d'estiu.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats, a través del centre educatiu o entitat l'entitat organitzadora on porti a terme l'activitat l'infant o jove, en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst als'articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció.

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s'entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris.

Son obligacions de les famílies beneficiaries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció:

- Presentar la documentació que se sol·licita.

- Complir els terminis de presentació de les sol·licituds.

- No rebre cap altre ajut de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pel mateix programa.

- No rebre ajuts d'altres administracions, entitats o fundacions per la mateixa activitat o programa, que junt amb el que es demana a l'Ajuntament superi el total del cost d'aquest.

- Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

- Presentar la documentació justificativa un cop realitzada l'activitat subvencionada d'acord amb l'establert a les presents bases.

- Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l'Ajuntament.

- Per la naturalesa dels ajuts i l'especialitat dels col·lectius a qui van adreçats per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts als articles 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. avant LGS).

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.

- Els documents de qualsevol mena, justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar en un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions d'aquesta convocatòria.

- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida o de la bestreta efectuada.

17. Despeses subvencionables.

Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:

- Totes aquelles despeses relacionades directament amb l'activitat sol·licitada (pagament de quotes i material).

- En el cas d'ajuts d'escolaritat, són despeses subvencionables els llibres de text, material escolar i sortides escolars, en aquest últim cas només podran rebre ajuts les sortides que hagin estat aprovades pel Consell Escolar de Centre.

- Les factures i rebuts han de tenir sempre data del curs vigent de la convocatòria i han d'anar a nom del o de la beneficiari/a i han d'haver estat efectivament pagades.

18. Despeses no subvencionables.

No seran subvencionables les següents despeses:

18.1. Activitats extraescolars.

- Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i despeses de manutenció.

- Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats directament a l'activitat/projecte presentat.

18.2. Ajuts complementaris de menjador, i a l'escolaritat.

- No es tindran en compte els conceptes que no siguin estrictament de menjador escolar, de llibres, material escolar, sortides i excursions.

18.3. Casals d'estiu.

- No es tindran en compte els conceptes que no siguin estrictament d'inscripció i participació en el casal.

19. Forma de pagament.

19.1. Ajuts complementaris de menjador i els ajuts a l'escolaritat.

- Els ajuts complementaris de menjador es rebrà mitjançant pagaments parcials que s'efectuaran al centre escolar o a l'associació de mares i pares d'alumnes del centre respectiu de l'alumne/a beneficiari/ària prèvia presentació de relació/minuta d'assistència al menjador.

- Ajuts a l'escolaritat: Un cop notificat l'ajut i si no hi ha una renúncia expressa, s'efectuarà una bestreta del 60% de l'import atorgat, d'acord amb allò recollit en l'article 24 de les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07. La quantitat restant un cop es presentin relació/minuta de lliurament de material signada per la família de l'alumne beneficiari.

19.2. Pel que fa a les activitats extraescolars i casals d'estiu.

- Un cop notificat l'ajut i si no hi ha una renúncia expressa, s'efectuarà una bestreta del 60% de l'import atorgat, d'acord amb allò recollit en l'article 24 de les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07. El segon pagament s'efectuarà al juliol de l'any de finalització del curs escolar de la convocatòria i un cop es justifiqui la resta de despeses de l'activitat.

20. Termini i forma de justificació.

20.1. Ajut complementari de menjador.

- El termini per a la presentació de justificacions dels dies que l'alumne ha utilitzat ajuts corresponents al període setembre-desembre finalitza el dia 31 de desembre del curs escolar de la convocatòria.

- El termini per a la presentació dels ajuts corresponents al període gener-juny del curs escolar de la convocatòria finalitza el 30 de setembre immediatament posterior del curs escolar de la convocatòria.

Al document justificatiu s'ha d'incloure la informació següent: nom i cognoms de l'alumne, el curs que fa, els dies que ha fet servir el menjador, l'aportació per dia i l'aportació total.

20.2. Ajut d'escolarització.

El termini per a la presentació de la justificació s'inicia des de l'endemà de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut i finalitza el 30 de juny del curs escolar de la convocatòria.

Llibres de text.

Relació nominal on ha de constar:

- Nom i cognoms de l'alumne.

- Noms i cognoms del pare/mare o tutor/a.

- NIF del pare/mare o tutor que signa la quantitat rebuda.

- Import total de la despesa que ha generat l'ajut rebut.

- Signatura.

20.3. Activitats extraescolars.

Les subvencions atorgades es podran justificar mensualment o en dos períodes. En cas de justificar-ho per períodes el primer es justificarà el 1r quatrimestre de l'activitat (de setembre a desembre de l'any de la convocatòria). El segon període de justificació abarcarà la resta del curs, és a dir, de gener a juny del curs escolar de la convocatòria.

Si es vol també es podrà justificar en un sol acte abans de finalitzar el mes de juny del curs escolar de la convocatòria.

En el cas de les activitats extraescolars de caràcter esportiu s'haurà de presentar un compte justificatiu simplificat, que inclourà:

- Un certificat d'aprofitament. Aquest document el redactarà la Regidoria d'Esports i anirà segellat i signat per algun responsable de l'entitat, AMPA o instal·lació esportiva (en el cas dels cursets de natació del CEM Sant Vicenç dels Horts. Piscina Montserrat Canals) on es realitza la pràctica esportiva, a fi de verificar si l'esportista ja realitza pràctica esportiva, quines quotes ha de pagar i quin és l'import total de l'activitat.

En el cas de la resta d'activitats extraescolars s'haurà de presentar una confirmació d'assistència a l'activitat per a la qual se li ha atorgat l'ajut elaborada per l'entitat o centre educatiu organitzador de l'activitat.

21. Incidències en la justificació.

21.1. Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir l'entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la comunicació del requeriment, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s'hagués avançat el seu pagament.

21.2. Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

22. Mesures de garantia.

Les famílies beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud de l'entitat beneficiària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

23.1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

23.2. Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total de la activitat subvencionada.

23.3. Quan la família beneficiària o l'entitat esportiva, centre educatiu o AMPA no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import subvencionat.

24. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al mateix projecte.

L'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'activitat a desenvolupar.

Les famílies beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

25. Publicitat de les subvencions concedides.

Per tal d'assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l'article 18 de la LGS, la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d'Anuncis i web municipal.

En el cas que els imports de la subvenció concedida, individualment considerada, siguin d'una quantia superior als 3.000 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'esmentada publicació.

Per últim, les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases i la corresponent convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

26. Causes de reintegrament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, l'entitat beneficiària estarà en la obligada a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l'entitat beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per

resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les famílies beneficiàries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament.

27. Obligats al reintegrament.

Respondran solidàriament del reintegrament l'entitat beneficiària i els seus membres.

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de l'entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l'incompliment o consentissin el de qui d'ells depengui. També seran responsable aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d'execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d'iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.

28. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

29. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveu expressament aquestes Convocatòries, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

30. Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobres protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a les famílies sol·licitants de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

31. Vigència de les presents bases.

La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. En cas de modificació no substancial de les mateixes, els articles no modificats restaran vigents.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte.

Sant Vicenç dels Horts, 31 de maig de 2017 La regidora de Serveis Socials i Nova Ciutadania, Georgina J. González García

Actividades extraescolares
Escuelas
Familia
Deporte
Discapacidad
Actividades de servicios sociales
Juventud
Infancia
Actividades deportivas
Comedor escolar
Ampas
Familia monoparental
Servicios Sociales
Material escolar
Tecnología
Educación
Catalán
Artes
Libros de texto
Alquiler de vivienda
Deporte
Colonias de vacaciones
Natación