Bases per a la concessió de subvencions a les associacions de veïns, any 2016. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2016-07285

Ajuntament de Tortosa

ANUNCI

Per acord adoptat pel plenari municipal de l'Ajuntament de Tortosa en sessió ordinària celebrada en data 4 de juliol de 2016, es van aprovar inicialment les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a les Associacions de Veïns per a l'any 2016. Sotmeses al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies hàbils amb publicació del corresponent anunci al BOPT núm. 147 de 2 d'agost de 2016, no s'han presentat al·legacions o reclamacions esdevenint aprovades de forma definitiva.

De conformitat amb la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions; els articles 118-125 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny i la resta de normativa aplicable, es procedeix a la seva publicació íntegra als efectes de la seva eficàcia i executivitat, posant fi a la via administrativa, procedint si s'escau, la possibilitat d'interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació en el diari oficial. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS PER A L'ANY 2016

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions que atorga l'Ajuntament de Tortosa a les associacions de veïns, durant l'any 2016, perquè es duguin a terme activitats que promocionin la cultura i promoguin l'ocupació del temps lliure, competències previstes com a pròpies del municipi a l'article 25.2 de la Llei 7-1985, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada arran de l'entrada en vigor de la Llei 27-2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

1.2 La finalitat dels ajuts és dinamitzar les associacions de veïns de la nostra ciutat per tal que duguin a terme activitats de promoció de la cultura i que promoguin l'ocupacó del temps lliure, amb la finalitat de millorar la cohesió social i la cooperació entre el sector públic i privat.

2. Activitats subvencionables

La finalitat de la subvenció és contribuir al finançament del desenvolupament, durant l'any 2016, de les activitats de les associacions de veïns, segons la corresponent memòria, el programa i el pressupost de les activitats a realitzar en aquest període, sempre i quan s'ajustin a les activitats objecte de les subvencions.

3. Finançament de les actuacions

La quantia de la subvenció serà el resultant de la distribució del crèdit pressupostari de la partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible, en el benentès que en cap cas l'import a atorgar a cada associació podrà superar la quantitat de 3.000,00 euros.

4. Beneficiaris, requisits per a sol·licitar la subvenció

4.1. Podran acollir-se a aquestes bases totes les associacions de veïns del terme municipal de Tortosa.

4.2. Obligacions específiques dels beneficiaris d'aquestes subvencions: Els beneficiaris de les subvencions hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, d'acord amb les normes gràfiques per ell establertes.

5. Sol·licituds i documentació a acompanyar

5.1. A la sol·licitud, segons model normalitzat, degudament emplenada i signada, en el benentès que en la sol·licitud s'inclou la declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o, en el seu cas, d'estar-ne exempt, i de trobar-se al corrent de les obligacions en matèria de seguretat social amb la Tresoreria General de la Seguretat Social,

a) Memòria explicativa i pressupost general d'ingressos i despeses de l'associació previst pel 2016, segons Annex 2.

b) Fotocòpia del document del CIF de l'Associació i fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant.

c) Còpia compulsada dels estatuts vigents, i del document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic corresponent.

d) Certificació del-a secretari-a de l'Associació, amb el vist i plau del-a President-a, acreditatiu del nombre de socis a 31 de desembre de 2015.

5.2. No cal adjuntar els documents assenyalats en els anteriors apartats b) i c) si ja van ser aportats en els dos exercicis anteriors i no han sofert cap variació en el seu contingut.

6. Criteris de valoració de les sol·licituds

6.1. L'import a atorgar es determinarà en funció dels següents criteris:

a) Si s'escau, es valorarà la especial situació de dificultats socials i urbanístiques del barri, atribuïnt per aquest concepte 750,00 euros a cada barri així valorat.

b) Minorat el crèdit pressupostari corresponent per l'aplicació del criteri anterior, el 100,00% de l'import resultant s'atribuirà en funció del nombre d'associats de cada associació a 31 de desembre de l'any anterior al de la sol.licitud, d'acord amb el certificat que emetrà el-la secretari-a de cada associació, en funció de la suma dels imports resultants de l'aplicació de les regles següents:

- Import fix: el resultant d'aplicar el següent barem:

Nombre de socis Import, en euros

Fins a 100 200,00

De 101 fins a 200 300,00

De 201 fins a 250 800,00

De 251 fins a 400 900,00

De 401 fins a 500 1.000,00

Més de 500 1.500,00

- Import variable: la quantitat restant es repartirà en funció del nombre de socis.

6.2. Quedarà a càrrec de la beneficiària l'aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).

6.3. Es podran desestimar les sol·licituds que, a criteri de l'Alcalde, vist el dictàmen de la Comissió Informativa competent, i a la vista de la documentació presentada, es consideri que el seu grau de viabilitat econòmica no queda acreditat.

6.4. L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el Gabinet de l'Alcaldia. La proposta de resolució del procediment serà elaborada d'acord amb l'informe emes per una comissió tècnica qualificadora, un cop estudiades i valorades les sol·licituds presentades, d'acord amb els criteris fixats per aquestes bases.

6.5. La Comissió estarà formada per les persones que s'indiquen a continuació o aquelles en qui deleguin:

- El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, qui la presidirà

- Dos funcionaris-es de l'Ajuntament, nomenats-des per l'Alcalde

- Actuarà de secretària el-la funcionari-a que designi l'Alcalde.

6.6. Abans de formular la seva proposta, la Comissió podrà sol.licitar els informes tècnics que estime convenient.

7. Acceptació

El beneficiari, en el termini màxim de sis mesos des de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa (annex 3) o renúncia de la subvenció, a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s'escau. En tot cas, la presentació de la documentació justificativa de la subvenció portarà implícita l'acceptació d'aquesta.

8. Gestió i justificació

8.1. Realitzada l'activitat objecte de subvenció, el beneficiari de la mateixa resta obligat a presentar davant d'aquest Ajuntament la justificació de l'activitat subvencionada. La presentació d'aquesta justificació comporta l'acceptació tàcita de la subvenció atorgada.

8.2. La justificació ha de ser pel cost total de l'activitat-s subvencionada-es d'acord amb el pressupost presentat i es farà mitjançant la presentació de l'expedient de justificació (Annex 4), que comprén:

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades al concedir la subvenció, indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts;

b) Memòria econòmica justificativa del compliment del cost de les activitats realitzades, que contindrà:

- Relació classificada de les despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.

- Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficacia administrativa incorporats en la relació a la qual es fa referencia en el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del seu pagament, el qual s'acreditarà preferentment per tansferència bancària i només excepcionalment per altre mitjà de prova fefaent en Dret que deixi constancia del cobrament de la factura pel proveïdor.

- Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva procedència.

També s'hi haurà d'adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s'hagi produït.

8.3. La justificació de la despesa es farà pel cent per cent de l'import de la subvenció atorgada, atès el caràcter social de les activitats socials de les entitats beneficiàries.

8.4. S'hi haurà d'adjuntar també un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s'hagi produït, de les activitats subvencionades on hi ha de constar la participació de l'Ajuntament de Tortosa en el seu finançament.

8.5. El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses serà fins el 10 de desembre de 2016.

8.6. Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades s'hauran de reintegrar -amb els interessos corresponents- previ l'acord exprés corresponent per part de l'òrgan competent revocant la subvenció atorgada, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l'òrgan corresponent, d'acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

9. Pagament

Les subvencions objecte d'aquestes Bases tenen caràcter prepagable. El seu pagament es farà de forma conjunta a les beneficiaries, un cop adoptat l'acord atorgant-les, mitjançant transferència bancària al compte corrent o d'estalvi designat per cadascuna d'elles.

10. Règim jurídic

En tot allò que no disposen aquestes bases, s'aplicarà amb caràcter supletori les Bases Generals de Subvencions aprovades per l'Ajuntament, publicades al BOP de Tarrgona núm. 206 de 4.9.2008, i la resta de disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat de les administracions públiques.

Vist i plau,

L'alcalde, Ferran Bel i Accensi.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 2 de setembre de 2016.

Cultura
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Asociacionismo vecinal