Bases per a la concessió de subvencions a entitats esportives, any 2016. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07286

Ajuntament de Tortosa

ANUNCI

Per acord adoptat pel plenari municipal de l'Ajuntament de Tortosa en sessió ordinària celebrada en data 4 de juliol de 2016, es van aprovar inicialment les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a entitats esportives per a l'any 2016. Sotmeses al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies hàbils amb publicació del corresponent anunci al BOPT núm. 147 de 2 d'agost de 2016, no s'han presentat al·legacions o reclamacions esdevenint aprovades de forma definitiva.

De conformitat amb la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions; els articles 118-125 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny i la resta de normativa aplicable, es procedeix a la seva publicació íntegra als efectes de la seva eficàcia i executivitat, posant fi a la via administrativa, procedint si s'escau, la possibilitat d'interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació en el diari oficial. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES PER A L'ANY 2016

1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, per a l'any 2016, a aquelles entitats esportives que duguin a terme, a Tortosa, activitats dins d'aquest any en l'àmbit esportiu, que completin o supleixin els serveis de competència municipal en aquest àmbit, o siguin d'interès public esportiu local.

2. PROCEDIMENT

S'aplicarà el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.

3. BENEFICIARIS

3.1. Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les Associacions esportives i Clubs esportius de Tortosa -entitats sense finalitat de lucre- inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Tortosa, al registre d'entitats esportives de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i a la Federació corresponent.

3.2. Les entitats esportives sense finalitat de lucre que l'any 2016 signin amb l'Ajuntament de Tortosa un conveni regulador d'una subvenció nominativa inclosa en el pressupost municipal de 2016 per portar a terme les seves activitats anuals ordinàries, no podran obtenir subvenció en aquesta convocatòria per aquestes activitats.

4. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:

Els beneficiaris estaran obligats a:

- Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compli ment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

- Sotmetr e's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.

- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tant aviat com es conegui, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons percebuts.

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits recollits en l'article 37 de la Llei general de subvencions.

- Utilitzar el català en la documentació i els elements de difusió generats per les activitats subvencionades i també durant la realització d'aquestes activitats.

- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que se subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l'acte haurà de constar la llegenda ¿amb suport de l'Ajuntament de Tortos a' o organisme autònom corresponent, amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Tortosa i que serà facilitat per la Secció d'Imatge. En el cas que col·laborin dos o més organismes autònoms hi figurarà exclusivament el logotip de l'Ajuntament.

- Les associacions i fundacions, estar inscrites en el registre públic corresponent.

- No es podrà subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció excepte en el cas que així ho prevegin les clàusules específiques.

- No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides e l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de les subvencions.

- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases particulars, de les bases generals o d'altres disposicions generals vigents.

5. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES:

Poden ser objecte de subvenció les següents activitats o programes:

A.1. Programes per activitats anuals.

A.2. Organització d'esdeveniments esportius:

6. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS:

6.1. La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució del crèdit pressupostari de la partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció dels criteris de l'annex II.

6.2. La quantia individual per entitat de la subvenció no podrà excedir l'import de 3.000,00 euros.

6.3. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació.

6.4. En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l'actuació.

7. SOL.LICITUDS:

7.1. Documentació:

Les sol·licituds segons Models Annex I, degudament complimentades, s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s'inclou l'autorització per tal que aquesta Ajuntament pugui demanar el certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. A la sol.licitud s'hi ha d'adjuntar:

- Pressupost general d'ingressos i despeses de l'associació previst per a l'any 2016.

- Pressupost de l'acitivitat a subvencionar.

- Fotocòpia del document del CIF de l'entitat o associació i fotocòpia del DNI del sol·licitant.

- Declaració jurada de que els estatuts i el CIF de l'entitat estan dipositats en el registre municipal d'entitas i són els vigents.

- Declaració jurada de totes les subvencions sol.licitades i-o atorgades en relació a l'activitat per la qual es sol.licita la subvenció.

- Declaració jurada de no incòrrer en cap de les circumstàncies de l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

- Relació actualitzada dels membres de la junta directiva (model JD).

- Model Memoria explicativa programa A.1.

- Relació de participants (model EI)

7.2 En aquelles sol.licituds per activitats puntuals (model A.2) s'haurà d'afegir:

- Explicació detallada de l'activitat.

- Àmbit de la competició i participants

- Pressupost d'ingresos i despeses de l'activitat

- Organigrama organitzatiu de l'activitat a subvencionar.

- Model de Memoria explicativa A.2.)

8. CRITERIS DE VALORACIÓ I PONDERACIÓ DE LES SOL.LICITUDS:

8.1. En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris arbitraris o de total lliberalitat. La distribució dels fons i l'atribució de la quantia de la subvenció a cada entitat s'establirà en funció dels criteris següents, ponderats en la forma que s'indica a l'annex II de les presents bases: la representativitat de les entitats, el grau d'interès o la utilitat pública, la capacitat econòmica i els ajuts que reben d'altres instàncies.

8.2, Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

- Els criteris de valoració s'aplicaran d'acord amb el quadre que figura com Annex II.

9. ÒRGANS COMPETENS PER A LA INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS. VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ.

9.1. L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà la Gerència d'esports. La proposta de resolució del procediment serà elaborada d'acord amb l'informe emes per una comissió tècnica qualificadora, un cop estudiades i valorades les sol·licituds presentades, d'acord amb els barems de valoració indicats a l'annex II.

9.2. La Comissió serà formada per les persones que es detallen o les persones en qui deleguin:

- El Tinent d'Alcalde d'Esports, qui la presidirà

- Un-a funcionari-a de l'Ajuntament, nomenat per l'Alcalde

- Actuarà de secretària el-la funcionari-a que designi l'Alcalde.

9.3. Per formular la proposta, la Comissió podrà sol.licitar els informes tècnics que estime adient.

10. CONCESSIÓ I ACCEPTACIÓ.

10.1. Correspon la concessió de les subvencions a l'Alcalde, previ dictàmen de la Comissió Informativa competent.

1. 2 El beneficiari, en el termini màxim d'un mes des de la notificació de l'acord de concessió de la subvenció, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s'escau.

11. GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ.

11.1. El beneficiari de la subvenció haurà de presentar, degudament emplenat, l'expedient de justificació de subvenció, al que s'hi acompanyarà exclusivament la documentació següent:

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades al concedir la subvenció, indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts;

b) Memòria econòmica justificativa del compliment del cost de les activitats realitzades (Annex III), que contindrà:

- Relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.

- Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficacia administrativa incorporats en la relació a la qual es fa referencia en el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del seu pagament, el qual s'acreditarà preferentment per tansferència bancària i només excepcionalment per altre mitjà de prova fefaent en Dret que deixi constancia del cobrament de la factura pel proveïdor.

- Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva procedència.

També s'hi haurà d'adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s'hagi produït. La presentació de la justificació de la subvenció comporta l'acceptació d'aquesta

11.2. El termini màxim per a presentar la documentació justificativa del 100% de les despeses d'acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 9 de desembre de 2016.

11.3. Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades s'hauran de reintegrar -amb els interessos corresponents- previ l'acord exprés corresponent per part de l'òrgan competent revocant la subvenció atorgada, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l'òrgan corresponent, d'acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12. PAGAMENT.

Les subvencions objecte d'aquestes Bases tenen caràcter prepagable. El seu pagament es farà de forma conjunta a les beneficiaries, un cop adoptat l'acord atorgant-les.

13. RÈGIM JURÍDIC.

En tot allò no previst en aquestes bases és d'aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l'Ajuntament Tortosa.

Vist i plau

L'alcalde, Ferran Bel i Accensi.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 2 de setembre de 2016.

Deporte
Deporte
Clubes y entidades deportivas
Catalán