Bases per a la concessió de subvencions a les famílies usuàries de les llars d¿infants municipals. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04688

Ajuntament de Salou

ANUNCI

Aprovació definitiva bases reguladores per a la concessió de subvencions a les famílies usuàries de les llars d'infants municipals.

Aprovades definitivament les bases que han de regir la concessió de subvencions a les famílies usuàries de les llars d'infants municipals, seguint els tràmits que preveuen l'article 49 de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegrament el seu text:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'ESCOLARITZACIÓ DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS A LES LLAR D'INFANTS MUNICIPALS DE SALOU.

Primera: Objecte de les bases.

1. Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions que atorga l'Ajuntament de Salou per al foment de l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys a les llar d'infants municipals.

2. D'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració que apareixen en l'articulat de les Bases reguladores, i adjudicar, amb el límit fixat dins del crèdit disponible.

3. L'atorgament de les subvencions, que es regeixen per aquestes bases, s'efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació.

4. Les subvencions que s'atorguin estaran destinades a disminuir les quotes d'escolarització que han pagat les famílies usuàries del servei.

Segona: Destinataris.

1. Podran ser destinataris d'aquesta subvenció les unitats familiars que tenen al seu càrrec un infant de 0 a 3 anys matriculat a una llar d'infants municipal i que compleixin els requisits següents:

a) Hagin estat matriculats en una llar d'infant municipal durant el curs que es convoca la subvenció.

b) Que un dels progenitors hagi estat empadronat al municipi de Salou amb una antiguitat mínima d'un any a comptar des de l'inici de curs de la convocatòria.

c) No ser deutor-a per cap concepte de l'Ajuntament de Salou.

d) No superar els llindars de renda que seguidament es determinen en funció dels membres de la unitat familiar

Numero de membres unitat familiar Llindar econòmic màxim

2 membres 17.377,00

3 membres 22.820,00

4 membres 27.069,00

5 membres 30.717.00

6 membres 34.241,00

7 membres 37.576,00

8 membres 40.882,00

A partir del vuitè membre, s'afegiran 2.875,00 € per cada nou membre computable.

La renda de les unitats familiars, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables, de conformitat amb la normativa reguladora de l'IRPF.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.

e) No trobar-se en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària d'una subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercera: Administració atorgant.

Aquestes subvencions s'atorguen per l'Ajuntament de Salou, el qual n'assumirà el pagament mitjançant els fons propis, que aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s'especifiquin en les respectives convocatòries.

Quarta. Compatibilitat de les subvencions.

La percepció d'una subvenció en aplicació d'aquestes bases és compatible amb la percepció d'altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la mateixa finalitat provinent d'altres Administracions o ens públics o privats, nacionals, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals; en aquests casos l'import de les subvencions mai no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb qualsevol subvenció, ajut, ingrés o recurs, superi el cost de l'activitat subvencionada. En cas que es produís superàvit, aquest s'ha de deduir de la subvenció atorgada.

La percepció d'una subvenció no serà compatible amb la percepció d'altres subvencions o ajuts de naturalesa anàloga per la mateixa finalitat provinents de l'Ajuntament o de qualsevol dels seus ens instrumentals, llevat que concorrin causes d'interès públic i social que resultin suficientment acreditats.

Cinquena: Sol·licituds.

1. Per poder optar a una subvenció, les persones interessades hauran de formalitzar una sol·licitud que presentaran al Registre General de l'Ajuntament, al Passeig 30 d'Octubre, núm. 4 o per qualsevol de les formes previstes en l'article 38 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. En aquest escrit, s'haurà de fer referència a la convocatòria per a la qual es presenta sol·licitud.

2. Les sol·licituds s'hauran de fer en el model normalitzat que l'Ajuntament tindrà a disposició dels ciutadans al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament i de les llar d'infants municipals, si s'escau.

3. A aquestes sol·licituds s'haurà d'acompanyar, a més, la següent documentació:

3.1. Documentació general:

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant. (*)

- Certificat d'empadronament del sol·licitant i volant de convivència de tots els membres de la unitat familiar (*)

- Acreditació mitjançant el carnet de la condició de família monoparental i-o nombrosa. (*)

Als efectes d'aquestes bases, conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar.

(*) D'acord amb el que disposa Llei 11-2007, d'accés electrònic als ciutadans als serveis públics, sempre que es signi l'autorització que consta a la instància per cadascun dels membres de la unitat familiar, des de la regidoria d'ensenyament es farà la consulta de dades al Padró Municipal d'habitants a fi i efecte de comprovar la residència del persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar, D.N.I, la condició de família monoparental i-o nombrosa.

3.2. Documentació econòmica:

- Una fotocòpia de la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques de cada un dels membres computables de la unitat familiar, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, de conformitat amb la normativa reguladora de l'IRPF. Conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar.

- Si no s'ha efectuat declaració de l'IRPF, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social a nom de cada un dels membres computables de la unitat familiar, i una fotocòpia del-s certificat-s d'empresa o de les nòmines dels mesos treballats corresponents a la mateixa anualitat que la prevista en el paràgraf anterior, i un certificat d'hisenda o de l'atur (si s'ha cobrat) on constin els ingressos i les retencions practicades.

- Si no s'ha treballat, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral i un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin.

- En el cas que es rebin prestacions socials. Les persones en situació d'atur: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin, en que consti si es percep la prestació d' atur i la seva quantia. Les persones que percebin la Renda Mínima d' Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. Els pensionistes: Certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada. Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certificat dels ingressos expedit per l'organisme competent (Institut Nacional de la Seguretat Social i-o Institut Català d'Assistència i Serveis Socials).

- En el cas que es tracti de treballadors, per compte aliè: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. Original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'any 2017 (tot l'any).

- Els treballadors per compte pròpia, autònoms o empresaris: Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA, exercici 2017.

- En el cas de persones separades i-o divorciades, a més de la documentació relativa al punt anterior, s'haurà de presentar sentència judicial i-o conveni regulador on hi constin les prestacions econòmiques. En els casos de custòdia compartida, es computaran les rendes dels dos progenitors.

- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Regidoria d'ensenyament o la Comissió d'adjudicació, com per exemple: Rendes de capital i de propietat, transferències rebudes o pagades, ingressos, resultats de les declaracions d'impostos, entre altres.

- Cal acreditar amb l'aportació de documentació econòmica que acrediti o justifiqui la font d'ingressos suficients que avalin la independència econòmica de la unitat familiar.

En qualsevol de les situacions anteriors, i des del moment en el que l'Agència Estatal Tributària posi a disposició de l'administració local les dades fiscals corresponents al darrer exercici fiscal liquidat, es podrà portar autorització signada per cada un dels membres per tal que l'Ajuntament de Salou pugui accedir a les dades econòmiques del les persones sol·licitants.

En els supòsits previstos als apartats anteriors, sens perjudici de la documentació presentada pels sol·licitants, l'Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

- En cas de discapacitat de l'infant, el pare, mare, tutor-a o germans, un original o fotocòpia del certificat emès pel Departament pertinent de la Generalitat de Catalunya que acrediti aquesta discapacitat, i on es determini el grau o percentatge de discapacitat i-o autorització d'obtenció de dades per a procediments electrònics degudament signada.

- Declaració responsable conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb la normativa vigent (inclosa en la sol·licitud).

- Declaració responsable conforme no s'han sol·licitat i-o obtingut altres ajuts o subvencions, o no es pretenen sol·licitar. En el cas que s'hagin sol·licitat cal especificar-ho amb referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar a l'Ajuntament de la percepció de qualsevol ajut o subvenció (inclosa en la sol·licitud).

3. Serà la mateixa administració local podrà acreditar si la família té dos o més fills escolaritzats simultàniament en una mateixa llar d'infants municipal.

4. Tota la documentació que es presenti mitjançant fotocòpia, haurà d'ésser legitimada o compulsada, o podrà ésser confrontada pel personal del Registre General de la Corporació. En aquest darrer cas, s'haurà d'aportar la documentació original per tal de poder confrontar-la amb les fotocòpies.

5. Els sol·licitants no estaran obligats a presentar els documents que ja es trobin en possessió de l'Ajuntament de Salou, si bé en aquest cas hauran de fer constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o en el seu cas emesos, sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment al que corresponguin, i s'haurà de fer constar mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent certa, de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. Tampoc no serà preceptiva la presentació d'aquells documents emesos per l'Agència Tributària en virtut dels convenis formalitzats entre aquesta administració i l'Ajuntament de Salou per tal de tenir accés a la seva consulta, i que estiguin a disposició de l'Ajuntament dins del calendari establert . En aquest cas, els sol·licitants i la resta de persones afectades hauran d'autoritzar de forma expressa l'accés a les dades que ostenta aquesta administració.

7. La Regidoria d'Ensenyament encarregada de la valoració i qualificació de la documentació presentada, podrà requerir a les persones sol·licitants els documents complementaris que consideri necessaris per tal de conèixer de forma adequada les circumstàncies concurrents en cada cas.

8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es requerirà l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa s e'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, un cop s'hagi dictat la corresponent resolució.

Sisena: Termini de presentació de les sol·licituds.

6.1. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPT i per un termini de 20 dies.

6.2. La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases.

6.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de Salou per obtenir, contrastar les dades necessàries del sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar, amb els organismes públics, les universitats o els centres d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i-o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En el cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

6.4. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en cas que la sol·licitud o documentació presentades siguin incorrectes o incompletes, es requerirà d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats disposen de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la present resolució, per esmenar la sol·licitud, amb l'advertiment de que si així no ho fan, s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes establerts a l'article 21 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setena: Valoració de les peticions

1. L'ordenació i la instrucció del procediment corresponent a l'atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva previstes en aquestes bases correspon a la Regidoria d'Ensenyament, que emetrà els informes tècnics pertinents, els quals seran objecte d'estudi i valoració per part d'una comissió que pot crear ¿ad ho c' la Regidora d'Ensenyament integrada pel tècnic de l'àrea d'ensenyament i la resta de membres que determini la regidora.

2. Aquesta comissió, si s'escau, o l'informe del tècnic de l'àrea d'Ensenyament, haurà de tenir en compte, per emetre la corresponent proposta de resolució, els criteris establerts a continuació:

A. Capacitat econòmica de la unitat familiar: Per al càlcul de la capacitat econòmica corresponent a cada unitat familiar, es tindrà en compte el nombre de membres que la constitueixen, i els llindars econòmics de la unitat familiar i dels membres que la constitueixen; en aquest sentit, s'aplicarà el percentatge corresponent en funció dels ingressos econòmics.

B. Situacions familiars:

Per tal de donar suport a aquestes situacions familiars especials, es comptarà un membre de més en la unitat familiar per cada criteri que estigui documentat.

- Per discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor, tutora o germans superior a un 33%

- Per ser família nombrosa

- Per ser família monoparental

- Per tenir escolaritzats simultàniament dos o més fills en una escola bressol municipal.

Vuitena: Criteris per a l'atorgament de la subvenció.

L'atorgament d'aquests ajuts es realitzarà mitjançant la valoració dels criteris objectius següents:

a.- Criteris de renda: Per reunir els requisits de renda establerts al punt 2 d'aquestes bases, al peticionari de l'ajut se li atorgaran 2 punts.

b.- Existència de circumstàncies especials o dificultats a la família.

- Quan els pares, tutors legals o els germans acreditin una discapacitat mitjançant el corresponent informe: 1 punt.

- Per ser família nombrosa, monoparental (formada pel mare-mare sol-a amb infant-s sempre que aquests convisquin amb aquell-a i en depenguin econòmicament de forma exclusiva: 1 punt.

- Per família amb infant en acolliment: 1 punt.

- Per germans al centre: 1 punt.

Novena : Resolució i notificació de les subvencions.

1. Efectuat l'estudi per la Comissió abans esmentada, aquesta elevarà una proposta a la regidora delegada de l'Àrea d'Ensenyament per tal que resolgui sobre la concessió de les subvencions. La resolució del procediment es notificarà als interessats.

2. El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l'endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds de subvenció.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Desena: Dotació pressupostària dels ajuts

Aquests ajuts tenen una dotació pressupostària de 5.000,00 euros, previstos a la partida 14 326 48001 del pressupost municipal per a l'exercici vigent.

Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l'Ajuntament de Salou. La relació de sol·licituds resultant establirà la prelació d'atorgament de les subvencions fins esgotar la disponibilitat pressupostària.

Les sol·licituds que, complint amb els requisits establerts a les bases, no obtinguin subvenció mantindran l'ordre de prelació i quedaran com a reserva per als casos previstos en l'article 63 del Reial decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions, de tal manera que si es disposa de crèdit suficient per atendre aquestes sol·licituds, l'òrgan concedent resoldrà sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant següent segons l'ordre de prelació establert.

Onzena: Quantia individualitzada dels ajuts

La capacitat econòmica es puntuarà d'acord amb el següent quadre:

Membres Tram 1 Tram 2 Tram 3

Bonificació 20% Bonificació 30% Bonificació 40%

De A

2 17.377,00 12.152,00 12.152,00 8.688,00 8.680,00

3 22.820,00 15.960,00 15.960,00 11.424,00 11.424,00

4 27.068,00 18.928,00 18.928,00 13.552,00 13.552,00

5 30.717,00 21.490,00 21.490,00 15.330,00 15.330,00

6 24.241,00 23.940,00 23.940,00 17.136,00 17.136,00

7 37.576,00 26.264,00 26.264,00 18.816,00 18.816,00

8 o més 40.882,00 28.672,00 28.672,00 20.496,00 20.496,00

Als sol·licitants que hagin obtingut 2 punts amb l'aplicació dels criteris objectius previstos a la base vuitena, s e'ls aplicarà les bonificacions segons el tram de renda del quadre anterior.

En el cas de les famílies que tinguin tres o més punts, s e'ls aplicarà el tram immediatament superior al que els correspongui amb el càlcul exclusiu de renda. Les famílies que només amb el criteri econòmic ja els correspongui la bonificació prevista al Tram 3, no tindran dret a una bonificació superior encara que tinguin més de 2 punts.

En ambdós casos l'import bonificat ho serà exclusivament sobre la quota base d'escolarització.

En cas que les sol·licituds acceptades i valorades donin un resultat que superi la dotació pressupostària per a cada tram (jornada reduïda i jornada complerta), s'ordenaran per ordre de puntuació fins a esgotar la dotació de la convocatòria. En el cas d'empat en les puntuacions finals, els criteris de desempat serà en primer lloc, la puntuació en les rendes familiars o personals més baixes i, en segon lloc el dia i hora de presentació de la sol·licitud.

Dotzena: Acceptació de la subvenció

L'acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d'atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d'un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa a l'ens concedent la seva renúncia.

Tot l'esmentat , sens prejudici del dret que ostenta l'eventual beneficiari d'impugnar la resolució d'atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

Tretzena: Pagament de la subvenció.

La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la notificació de la resolució d'atorgament i una vegada finalitzat el curs de la convocatòria per tal de conèixer amb seguretat els mesos que els beneficiaris han estat usuaris del servei.

Catorzena: Obligacions dels beneficiaris de les subvencions

1. Atorgada la subvenció, les persones beneficiàries estan obligades a comunicar expressament a l'Ajuntament de Salou qualsevol altre ajut o aportació de tota classe que rebi o demani d'altres institucions i organismes per a l'escolarització en els serveis educatius del primer cicle d'educació infantil de l'Ajuntament de Salou.

2. L'incompliment d'aquest requisit podrà ésser motiu de la revisió i, si s'escau, pèrdua de la subvenció i, en el seu cas, del reintegrament parcial o total de la subvenció abonada a través de la reducció de la quota a abonar. Això també es produirà en cas que concorri qualsevol altra de les causes de reintegrament previstes a la normativa aplicable.

3. Igualment, si la persona beneficiària de la subvenció esdevingués deutora de la hisenda municipal, aquest deute es compensarà amb la subvenció atorgada.

4. A més de les obligacions establertes a l'article 14.1 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els beneficiaris estan obligats a acceptar l'ajut concedit en el termini de deu dies des de la recepció de la notificació de la resolució del procediment. El podran acceptar de forma implícita o rebutjar-la de forma explícita.

5. Les persones beneficiaries de l'ajut que durant el curs escolar en donin de baixa de la llar d'infants municipal perdran el dret a percebre l'ajut.

Quinzena: Facultats de l'Ajuntament de Salou

1. La Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou, en qualsevol moment, pot sol·licitar a la persona beneficiària de la subvenció documentació complementària de la que aquesta hagi presentat.

2. L'Ajuntament de Salou es reserva el dret de verificar, en qualsevol moment, les dades aportades per a l'obtenció de la subvenció, i podrà procedir, si escau, a la revocació total o parcial de l'ajut atorgat en el cas que es detecti una ocultació o falsedat de les dades aportades, prèvia tramitació del corresponent expedient.

3. Així mateix, des de l'esmentada regidoria es podrà instar la incoació dels procediments sancionadors que legalment corresponguin, si arran d'aquesta activitat de comprovació es detecta la comissió d'alguna infracció en matèria de subvencions per part de la persona beneficiària.

Setzena: Tractament de dades de caràcter personal

La persona interessada, en el moment de presentació de la sol·licitud, dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.

D'acord amb l'art. 5 de la LO de Protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999, les dades d'aquest caràcter subministrades per la persona interessada, així com les contingudes en la documentació adjunta necessària per a la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per l'ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació.

Les persones interessades han de dirigir-se al personal responsable del tractament de l'Ajuntament, per exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació.

Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, sent utilitzades aquestes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc establert per la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Dissetena: Normes supletòries.

Per tot allò no previst en aquestes bases i en la corresponent convocatòria, regirà el que disposa l'articulat bàsic de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny, l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Salou (publicada íntegrament al BOP de Tarragona número 99 de data 29 d'abril de 2013) i la resta de normativa aplicable en matèria de foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

Divuitena. Principis ètics i regles de conductes als quals s'han d'adequar els sol·licitants

13.1. Comunicar immediatament a l'òrgan concedent de les subvencions les possibles situacions de conflicte d'interessos.

13.2. No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitat i lliure concurrència.

13.3. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

13.4. Revelar qualsevol pagament en concepte de comissió o similar en relació amb l'obtenció de la subvenció o contracte.

13.5. No realitzar pagaments, ofertes, ni exigir o acceptar suborns, ni participar amb els altres aplicants competidors per obtenir conjuntament la subvenció o contracte i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la lliure concurrència.

13.6. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els ofi cis o l? avaluació del compliment de l? objecte de la subvenció, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per aquestes fi nalitats.

13.7. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquest condicionat.

13.8. L? incompliment de qualsevol de les obligacions descrites serà causa de revocació de la subvenció, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent.

Dinovena. Recursos

En compliment de l? esmentada Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra l? acord de concessió, que es defi nitiu en via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d? un mes davant de l? òrgan que ha dictat la resolució o bé, directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la notifi cació o publicació de l? acte que posa fi a la via administrativa, si fos exprés; si l? acte no fos exprés, el termini serà de sis mesos i es comptarà a partir del dia següent a aquell en que, d? acord amb el que es disposa en aquestes bases, es produeixi l? acte presumpte.

Així mateix, les persones interessades poden exercitar qualsevol altre recurs que estimin procedent

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat, en el termini d? un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Pere Granados Carrillo, alcalde

Salou, 24 de maig de 2018

Familia
Discapacidad
Escuelas Infantiles
Familia monoparental
Actividades económicas
Actividades de servicios sociales
Contratación de desempleados
Servicios Sociales
Catalán
Tercera edad
Dependencia
Educación
Infancia
Escuelas