Bases per a la concessió de subvencions per activitats dutes a terme per associacions i entitats del municipi. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07293

Ajuntament de Montbrió del Camp

ANUNCI

SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS DUTES A TERME PER ASSOCIACIONS I ENTITATS DEL MUNICIPI DE MONTBRIÓ DEL CAMP.

No havent-se presentat al·legacions en el període d'informació pública contra de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per activitats dutes a terme per associacions i entitats del municipi de Montbrió del Camp, aprovades inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 30 de maig de 2016, i de conformitat amb allò que determina l'article 178 del Decret Legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'acord adoptat ha quedat elevat a definitiu i es publica el text de les bases, el qual es transcriu íntegrament a continuació.

Contra l'acord anterior, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

Montbrió del Camp, 7 de setembre de 2016.

La secretària-interventora, M. Luisa Muley Sales.

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS DUTES A TERME PER ASSOCIACIONS I ENTITATS DE MONTBRIÓ DEL CAMP.

Primera. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts i subvencions econòmiques que atorga l'Ajuntament de Montbrió del Camp per la realització de les activitats o projectes que es recullen a la base tercera dutes a terme per associacions i entitats de Montbrió del Camp en l'anualitat anterior a l'exercici en la qual es convoquin.

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol altra administració o entitat pública o privada nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Segona. Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Activitats subvencionables i activitats no subvencionables

Les àrees d'activitat subvencionables seran les següents:

a) Cultura: l'activitat cultural relacionada amb les arts escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres i la música.

b) Lleure: l'activitat relacionada amb activitats lúdiques.

c) Turisme: l'activitat destinada al foment del turisme del municipi de Montbrió del Camp, així com el coneixement i foment d'aquesta fora del territori municipal.

d) Esport: les despeses derivades de l'organització d'actes i activitats esportives o relacionades amb la promoció de l'esport.

e) Educació: les activitats dirigides a la formació dels alumnes, sosteniment i funcionament de les AMPES i demés activitats dirigides al sector educatiu.

f) Joventut: les activitats d'animació sociocultural programades destinades als joves, concursos, exposicions i activitats relacionades amb la cultura i la creació juvenil, programes d'informació i assessorament, activitats formatives, educatives, revistes i publicacions i, en general, totes aquelles activitats relacionades amb el foment de participació i l'associacionisme juvenil.

g) Social: activitat duta a terme per col·lectiu d'indole social (associació de dones, immigració, situació risc social, gent gran, infància...)

Les activitats que siguin autofinançables o les que per a la seva participació s'hagi de pagar una inscripció i matrícula, no entraran en el còmput del component C quan a la seva valoració, però si els components A i B (establerts en la base vuitena).

Seran activitats excloses de subvenció aquelles que s'hagin subvencionat a través d'una altra regidoria.

Tampoc seran subvencionables els espectacles donat que s'entén que per a la seva realització cal fer una previsió d'ingressos mitjançant preu o tarifa a pagar pels espectadors. No obstant si per causes sobrevingudes i imprevisibles de tipus meteorològic s'hagués de suspendre l'espectacle i no es pogués recuperar la despesa contractada, es podrà comunicar aquesta circumstància a l'Ajuntament el qual podrà prendre en consideració aquesta situació.

En cada convocatòria es fixarà el límit de l'import a atorgar com a despesa subvencionable màxima en casos d'inversió.

Quarta. Finançament de les actuacions

La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució, entre les sol·licituds presentades, de la consignació pressupostària que, a tal efecte, sigui establerta en el pressupost municipal de l'exercici de convocatòria.

Es podran incloure diverses activitats en una mateixa sol·licitud.

Cinquena. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris les associacions i entitats de Montbrió del Camp, sense ànim de lucre, i inscrites al Registre Municipal d'Associacions.

En cap cas podran ser beneficiaris els deutors per qualsevol concepte amb l'Ajuntament.

Sisena. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels beneficiaris:

a) Complir l'objectiu, haver executat el projecte i realitzat que fonamenti la concessió de subvenció.

b) Justificar davant l'ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetr e's a les actuacions de comprovació i control que els sigui requerida, aportant la informació necessària en l'exercici d'aquestes funcions.

d) Comunicar a l'ajuntament l'atorgament d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació caldrà efectuar-se tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons rebuts.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits detallats a l'art. 37 de la Llei general de subvencions.

Setena. Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre de l'Ajuntament dintre del termini d'un mes a partir de l'endemà de la darrera publicació als butlletins oficials de la convocatòria o des de la seva notificació individual.

La convocatòria es publicarà en la Base de Datos Nacional de Subvenciones i, en extracte, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Boletín Oficial del Estado. Igualment, es publicarà en tots i cadascú del mitjans de comunicació local de l'ajuntament de Montbrió del Camp: tauler d'anuncis, web municipal, xarxes socials...

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la documentació següent:

a) Projecte d'activitat explicatiu que detalli l'activitat pel qual se sol·licita la subvenció.

b) Factures de les despeses corrents o d'inversió que acreditin la realització de l'activitat subvencionable detallada en el Projecte així com els corresponents justificants de pagament.

c) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s'hagi produït, en les quals haurà de constar el logotip de l'ajuntament i la llegenda ¿amb el suport de l'ajuntament de Montbrió del Cam p'.

La sol·licitud es presentarà en model normalitzat, i s'indicaran els següents extrems:

1.- Nom del projecte.

2.- Objectius generals.

3.- Durada.

4.- A qui va dirigida l'activitat.

5.- Persones beneficiàries de l'activitat.

6.- Descripció ampliada de l'activitat.

7.- Classificació de les despeses per activitat

8.- Objectius assolits- Valoració final de l'activitat

Si la documentació presentada és incorrecta o incomplerta, el servei responsable requerirà a l'interessat per esmenar-la o completar-la, en un termini improrrogable de 10 dies hàbils. De no fer-lo, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud de subvenció.

Vuitena. Criteris de valoració de les sol·licituds

Hi han 3 components per calcular l'import a concedir en les diferents activitats presentades per les entitats:

A. Un de fix que subvenciona la promoció d'activitats per cada entitat.

B. Un de fix que subvenciona cadascuna de les activitats en funció de les particularitats que tenen aquestes.

C. Un de variable, que es subdivideix en dos segons el tipus de despesa:

1. El primer agrupa les activitats que comporten despesa corrent.

2. El segon agrupa les activitats que comporten despesa d'inversió, sempre i quan sigui de vital importància pel manteniment de l'entitat (amb el límit d'import que s'estableixi en cada convocatòria de despesa subvencionable) i sempre i quan aquesta inversió repercuteixi directament en benefici del poble.

El component fix A. es calcularà seguint els següents criteris:

1. L'import mínim a percebre per una sol·licitud serà el que es determini en la convocatòria, sempre i quan s'aportin justificants de despesa que siguin iguals o superiors a aquesta quantitat.

2. A aquest import mínim se li afegiran una quantia per cada activitat realitzada per una entitat amb el màxim de 10 activitats. Aquesta quantia també vindrà determinada en la convocatòria.

El component fix B. Es calcularà de la següent manera:

S'assignarà una puntuació a cadascuna de les activitats presentades per les entitats, en funció de si acompleixen o no les següents condicions:

CRITERIS COMPONENT FIX B . PUNTS

Per tractar-se d'activitats que s'hagin dut a terme en col·laboració entre diverses entitats 10

Per activitats que tinguin una permanència en el temps, havent-se dut a terme 2 o 3 vegades consecutives, en diferents anualitats. 5

Per activitats que tinguin una permanència en el temps, havent-se dut a terme 4 o més vegades consecutives, en diferents anualitats. 10

Activitats que es duguin a terme dins del municipi i que estiguin dirigides a tothom. 20

Activitats que es duguin a terme dins del municipi i que estiguin dirigides a un sector de la població o als socis d'una entitat 5

El component variable C. Es calcularà de la següent manera:

S'assignarà una valoració a cadascuna de les activitats presentades per les entitats, en funció de si acompleixen les condicions que es detallen en el següent quadre. Aquesta valoració es dóna segons es compleixin o no les condicions establertes en el quadre de sota:

Només es considera despesa subvencionable la diferència entre els ingressos i les despeses d'una activitat.

CRITERIS COMPONENT VARIABLE C. DESPESES CORRENTS VALOR

Per tractar-se d'activitats que siguin de pagament o siguin gratuïtes exclusivament pels seus socis, s'assignarà valor 1. 1

Per tractar-se d'activitats que siguin gratuïtes i vagin dirigides a tot el poble, s'assignarà valor 2. 2

CRITERIS COMPONENT VARIABLE C. DESPESES D'INVERSIÓ VALOR

Per tractar-se d'inversions que repercuteixen directament en la realització de les activitats de l'entitat i que tinguin un valor cultural i patrimonial, s'assignarà valor 1. 1

Per tractar-se d'inversions que repercuteixen directament en la realització de les activitats de l'entitat, i en pugui gaudir tota la població, s'assignarà valor 0,75. 0,75

Per tractar-se d'inversions que repercuteixen directament en la realització de les activitats de l'entitat, i en pugui gaudir únicament l'entitat, s'assignarà valor 0,5. 0,50

Al total de despesa subvencionable de cada activitat se li aplicarà un coeficient de ponderació del 0,5.

Pel càlcul de l'import a subvencionar per activitat es sumaran els diferents components A, B i C d'acord amb les següents fórmules:

1. En primer lloc es calcularà el component fix A.

(Ex: S'estableix un mínim de 75 ¬ i una quantia per activitat de 5 ¬. Una entitat amb 3 activitats se li donaria: 75 + (3 x 5) = 75 + 15= 90 ¬.

2. En segon lloc del total de l'import de la partida pressupostària se li restarà el total assignat en el component A. Per tant s'aplicarà la següent fórmula: Total Partida Pressupostària ¿ Total Assignat Component A. Això donarà l'import en ¬ a repartir en els components B. i C, sempre i quan la despesa subvencionable sigui igual o superior a aquest import a repartir de la partida pressupostària.

3. En tercer lloc s'establirà l'import en euros que s'assigna a cada punt obtingut en els components B. i C. Per obtenir aquest valor es calcularà de la següent manera:

- Primer: Es multiplicarà el coeficient de ponderació del 0,5 per l'import de la despesa subvencionable per activitat, resultant- n'hi d'aquí els punts per preu: Coef. X Des. Subvencionable= Punts per preu.

- Segon: Es multiplicarà l'import sorgit de l'apartat anterior (punts per preu) pel VALOR (1 o 2) assignat fruit de l'aplicació del Component C:

Punts per Preu X Valor component C= Punts Components C.

- Tercer: Es sumaran tots els punts del component C. de totes les entitats. Llavors es dividirà l'import de la partida pressupostària (una vegada restat l'import del component A.) amb el total de punts de totes les entitats del component C. obtenint així la quantia en euros que s'assignarà finalment per cadascun dels punts del Components B. i C.

4. En quart lloc es sumaran els punts del component B. i C. per cada activitat i es multiplicaran pels ¬-punt assignats segons el punt anterior.

Novena. Ordenació, instrucció i concessió.

La instrucció dels expedients de concessió de subvencions correspon a la Regidoria de Benestar i Família, i la seva convocatòria i resolució a la Junta de Govern Local.

El beneficiari de la subvenció en el termini de vint dies des de la notificació de la concessió ha de comunicar per escrit l'acceptació de la subvenció. En cas contrari, l'Ajuntament entendrà que es desisteix de la subvenció i el seu import es podrà destinar a una altra finalitat.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució no podrà excedir de sis mesos, i es computarà des de la darrera publicació als butlletins oficials de la convocatòria o des de la seva notificació individual.

El venciment del termini sense haver-se notificat la resolució, els interessats han d'entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de subvenció.

Desena. Justificació

La justificació de la subvenció concedida queda acreditada mitjançant la documentació aportada en la sol·licitud:

a) Factures de les despeses corrents o d'inversió que acreditin la realització de l'activitat subvencionable detallada en la Memòria així com els corresponents justificants de pagament.

b) Exemplar de la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s'hagi produït, en les quals haurà de constar el logotip de l'ajuntament i la llegenda ¿amb el suport de l'ajuntament de Montbrió del Cam p'.

Onzena. Pagament

L'import de la subvenció concedida es lliurarà al beneficiari en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de l'acord de concessió.

Dotzena. Incompliments.

Sense perjudici de les responsabilitats que s'escaiguin, la falsedat en les dades presentades pel beneficiari donarà lloc a la revocació de la subvenció, havent de reintegrar o pagar la totalitat de les quantitats corresponents, amb interessos de demora.

Tretzena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d'aplicació el que estableix l'ordenança general per a l'atorgament de subvencions, així com la Llei General de Subvencions.

L'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases és competència de la Junta de Govern Local de l'ajuntament de Montbrió del Camp.

...

Cultura
Juventud
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Deporte
Educación
Cultura e idiomas
Justicia
Actividades de ocio y tiempo libre
Música
Actividades deportivas
Tercera edad
Infancia
Familia