Bases per a la concessió de subvencions per als estudis universitaris, 2018. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04687

Ajuntament de Salou

ANUNCI

Aprovació definitiva bases reguladores per a la concessió de subvencions per als estudis universitaris 2018.

Aprovades definitivament les bases que han de regir la concessió de subvencions per als estudis universitaris 2018, seguint els tràmits que preveuen l'article 49 de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegrament el seu text:

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS.

1. Objecte i àmbit d'aplicació

Atès el compromís que any rere any renova l'Ajuntament de Salou amb l'objectiu de compensar les desigualtats i la formació de la ciutadania es convoquen per aquest any els ajuts per a tots aquells estudiants que iniciaran els seus estudis universitaris el proper curs al de la convocatòria.

L'atorgament d'aquestes beques té com a objectiu donar suport als projectes de formació dels estudiants que la sol·licitin i premiar el bon rendiment acadèmic amb la pretensió de ser un incentiu per a la continuïtat dels seus estudis, tot tenint en compte la situació socioeconòmica familiar.

Les beques universitàries s'atorgaran anualment mitjançant la convocatòria establerta.

2. Persones beneficiàries

Es poden beneficiar els i les estudiants que compleixin els requisits següents:

Requisits generals:

2.1. Els estudiants que sol·licitin la beca han d'estar empadronats a Salou almenys durant els dos anys previs al moment de la sol·licitud de la beca. (*).

2.2. Aportar la documentació requerida en el termini establert.

Requisits acadèmics:

2.3. Han de ser estudiants que durant el curs 2017-2018 hagin cursant 2n de BAT complet o l'últim curs d'un Cicle Formatiu de Grau Superior de forma presencial.

2.4. Han de ser alumnes que estiguin cursant els estudis en un centre de Salou. Només s'admetran sol·licituds d'estudiants de centres d'altres indrets si corresponen a estudis que no s'imparteixen a Salou.

2.5. Així mateix han de ser estudiants que s'hagin matriculat en centres integrats o adscrits a una universitat pública catalana o pública de qualsevol altre indret de l'estat espanyol en el curs 2018-2019.

Les sol·licituds rebudes es classificaran en les modalitats de batxillerat i de CFGS, per a la seva valoració.

Requisits econòmics:

No es poden superar els llindars de renda familiar disponible i de patrimoni que es detallen.

3. Termini per a la presentació de sol·licituds

3.1. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 1 de setembre i finalitzarà el dia 5 d'octubre de 2018.

3.2. La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases.

3.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de Salou per obtenir, contrastar les dades necessàries del sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar, amb els organismes públics, les universitats o els centres d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i-o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En el cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

3.4. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en cas que la sol·licitud o documentació presentades siguin incorrectes o incompletes, es requerirà d'acord amb el que disposa l'article 69 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats disposen de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la present resolució, per esmenar la sol·licitud, amb l'advertiment de que si així no ho fan, s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes establerts a l'article 21 de la Llei 39-2015.

4. Finançament

El finançament va a càrrec de l'aplicació pressupostària del pressupost de despeses de l'àrea d'ensenyament 14 320 48100, amb un import màxim de 10.260,00 euros.

1 de les beques de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials i 1 de les beques de Ciències i Tecnologia s'atorga amb el patrocini de REPSOL PETROLEO, S.A, a l'empara del romanent existent del conveni signat en data 9 d'octubre de 2013.

5. Sol·licitud i documentació:

5.1. Cal formalitzar l'imprès de sol·licitud que es posarà a disposició dels interessats a l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament de Salou (Passeig del 30 d'Octubre, 4) o a l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Salou.

5.2. A la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:

Documentació general:

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant. (*)

- Certificat d'empadronament del sol·licitant i volant de convivència de tots els membres de la unitat familiar (*)

- Acreditació mitjançant el carnet de la condició de família monoparental i-o nombrosa. (*)

Als efectes d'aquestes bases, conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar.

(*) D'acord amb el que disposa Llei 11-2007, d'accés electrònic als ciutadans als serveis públics, sempre que es signi l'autorització que consta a la instància per cadascun dels membres de la unitat familiar, des de la regidoria d'ensenyament es farà la consulta de dades al Padró Municipal d'habitants a fi i efecte de comprovar la residència del persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar, D.N.I i la condició de família monoparental i-o nombrosa, sempre que s'hagi l'autorització signada per cada un dels membres per tal que l'Ajuntament de Salou pugui accedir a aquestes dades de les persones sol·licitants.

Documentació acadèmica:

- Fotocòpia confrontada del certificat acadèmic dels estudis i les qualificacions obtingudes.

- Fotocòpia confrontada del document acreditatiu de les qualificacions de les PAU.

- Fotocòpia confrontada que acrediti que l'estudiant ha estat admès al primer curs de la universitat (imprès de la matricula universitària al curs que s'inicia amb l'acreditació que s'ha fet efectiu el pagament). Si s'opta per matricula semestral, cal presentar la dels dos semestres.

Documentació econòmica:

- Una fotocòpia de la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques de cada un dels membres computables de la unitat familiar, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, de conformitat amb la normativa reguladora de l'IRPF. Conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar.

- Si no s'ha efectuat declaració de l'IRPF, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social a nom de cada un dels membres computables de la unitat familiar, i una fotocòpia del-s certificat-s d'empresa o de les nòmines dels mesos treballats corresponents a la mateixa anualitat que la prevista en el paràgraf anterior, i un certificat d'hisenda o de l'atur (si s'ha cobrat) on constin els ingressos i les retencions practicades.

- Si no s'ha treballat, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral i un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin.

- En el cas que es rebin prestacions socials. Les persones en situació d'atur: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin, en que consti si es percep la prestació d' atur i la seva quantia. Les persones que percebin la Renda Mínima d' Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. Els pensionistes: Certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada. Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certificat dels ingressos expedit per l'organisme competent (Institut Nacional de la Seguretat Social i-o Institut Català d'Assistència i Serveis Socials).

- En el cas que es tracti de treballadors, per compte aliè: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. Original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'any anterior a la convocatòria (tot l'any).

- Els treballadors per compte pròpia, autònoms o empresaris: Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA corresponents a l'any anterior a la convocatòria.

- En el cas de persones separades i-o divorciades, a més de la documentació relativa al punt anterior, s'haurà de presentar sentència judicial i-o conveni regulador on hi constin les prestacions econòmiques. En els casos de custòdia compartida, es computaran les rendes dels dos progenitors.

- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Regidoria d'ensenyament o la Comissió d'adjudicació, com per exemple: Rendes de capital i de propietat, transferències rebudes o pagades, ingressos, resultats de les declaracions d'impostos, entre altres.

En qualsevol de les situacions anteriors, i des del moment en el que l'Agència Estatal Tributària posi a disposició de l'administració local les dades fiscals corresponents al darrer exercici fiscal liquidat, es podrà portar autorització signada per cada un dels membres per tal que l'Ajuntament de Salou pugui accedir a les dades econòmiques del les persones sol·licitants. En els supòsits previstos als apartats anteriors, sens perjudici de la documentació presentada pels sol·licitants, l'Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

- En cas de discapacitat de l'infant, el pare, mare, tutor-a o germans, un original o fotocòpia del certificat emès pel Departament pertinent de la Generalitat de Catalunya que acrediti aquesta discapacitat, i on es determini el grau o percentatge de discapacitat i-o autorització d'obtenció de dades per a procediments electrònics degudament signada.

- Declaració responsable conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb la normativa vigent (inclosa en la sol·licitud).

- Declaració responsable conforme no s'han sol·licitat i-o obtingut altres ajuts o subvencions, o no es pretenen sol·licitar. En el cas que s'hagin sol·licitat cal especificar-ho amb referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar a l'Ajuntament de la percepció de qualsevol ajut o subvenció (inclosa en la sol·licitud).

5.3. Tota la documentació que es presenti mitjançant fotocòpia, haurà d'ésser legitimada o compulsada, o podrà ésser confrontada pel personal del Registre General de la Corporació. En aquest darrer cas, s'haurà d'aportar la documentació original per tal de poder confrontar-la amb les fotocòpies.

5.4. Els sol·licitants no estaran obligats a presentar els documents que ja es trobin en possessió de l'Ajuntament de Salou, si bé en aquest cas hauran de fer constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o en el seu cas emesos, sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment al que corresponguin, i s'haurà de fer constar mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent certa, de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5.5. No serà preceptiva la presentació d'aquells documents emesos per l'Agència Tributària i pel Servei d'Ocupació de Catalunya d' en virtut dels convenis formalitzats entre aquesta administració i l'Ajuntament de Salou per tal de tenir accés a la seva consulta, i que estiguin a disposició de l'Ajuntament dins del calendari establert .

En aquest cas, els sol·licitants i la resta de persones afectades hauran d'autoritzar de forma expressa l'accés a les dades que ostenta aquesta administració.

5.6. La Regidoria d'Ensenyament encarregada de la valoració i qualificació de la documentació presentada, podrà requerir a les persones sol·licitants els documents complementaris que consideri necessaris per tal de conèixer de forma adequada les circumstàncies concurrents en cada cas.

5.7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es requerirà l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa s e'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, un cop s'hagi dictat la corresponent resolució.

L'Ajuntament de Salou podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar el desistiment de la sol·licitud.

5.8. Qualsevol aspecte que no estigui previst serà resolt per la Comissió Avaluadora.

5.9. Per a qualsevol consulta o aclariment caldrà adreçar-se a l'àrea d' Ensenyament de l'Ajuntament de Salou, passeig del 30 d'Octubre, 4 tel. 977-309204, fax 977-309229, en horari de 10 a 14 hores.

6. Criteris de valoració de les sol·licituds. Atorgament i quantia de les beques

6.1. Se seleccionaran tres grups de sol·licitants:

GRUP A: 2 Ajuts per als estudiants de 2n de BAT i últim curs de Cicles Formatius de Grau Superior que hagin estat qualificats amb Matrícula d' Honor per les seves Juntes d'Avaluació. Aquests estudiants rebran una beca de 1.282,00 euros. La qualificació de matricula d'honor exclou poder ser qualificat a la resta de grups.

GRUP B: La resta d'estudiants dels quals es seleccionaran els de Batxillerat: 3 per a la modalitat d' Humanitats i Ciències Socials, 3 per a la modalitat de Ciències i Tecnologia i 1 per a la modalitat de Batxillerat Artístic. L'import de cadascun d'ells serà de 1.282,00 € .

1 de les beques de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials i 1 de les beques de Ciències i Tecnologia s'atorga amb el patrocini de REPSOL PETROLEO, S.A, a l'empara del conveni signat en data 9 d'octubre de 2013.

GRUP C: 1 Ajut de Cicles Formatius de Grau Superior, per un import de 1.282,00 € .

En l'adjudicació de les beques de cadascun dels grups es tindrà en compte els següents criteris:

- Les condicions socioeconòmiques personals i-o familiars:

- Renda per càpita inferiors a 9.000 euros: 5 punts.

- Renda per càpita entre 9.000 i 12.000 euros: 4 punts.

- Renda per càpita entre 12.001 i 15.000 euros: 3 punts.

- Renda per càpita entre 15.001 i 20.000 euros: 2 punts.

- Renda per càpita entre 20.001 i 25.000 euros: 1 punt.

- Renda per càpita superiors a 25.001 euros: 0 punts.

- Els currículums acadèmics de les persones sol·licitants:

- Nota mitjana del currículum acadèmic entre 9 i 9,99: 5 punts.

- Nota mitjana del currículum acadèmic entre 8 i 8,99: 4 punts.

- Nota mitjana del currículum acadèmic entre 7 i 7,99: 3 punts.

- Nota mitjana del currículum acadèmic entre: 6 i 6,99: 2 punt.

- Nota mitjana del currículum acadèmic entre 5 i 5,99: 1 punt.

- La nota de les PAU de les persones sol·licitants:

- Nota entre 9 i 9,99: 5 punts.

- Nota entre 8 i 8,99: 4 punts.

- Nota entre 7 i 7,99: 3 punts.

- Nota entre: 6 i 6,99: 2 punt.

- Nota entre 5 i 5,99: 1 punt.

En el cas que en el certificat no hi constin les qualificacions numèriques, a criteri de la Comissió de selecció, s'aplicaran les equivalències següents:

- Suficient: 5 a 5,99

- Bé: 6 a 6,99

- Notable: 7 a 7,99

- Excel·lent: 8 a 9,99

- Matrícula: 10

- Per família nombrosa o monoparental: 1 punt.

L'import de les beques serà únic i estarà subjecte a la retenció establerta a la normativa fiscal vigent. Les beques es concediran en un sol lliurament, en el decurs d' un acte que s'anunciarà oportunament.

Aquesta convocatòria es resoldrà abans del 31 de desembre de l'exercici de la convocatòria. L'Ajuntament de Salou ho notificarà als estudiants guardonats mitjançant una notificació on es comunicarà el dia de l'acte de lliurament de les beques.

6.2. En el cas d'empat en la puntuació final resultant del criteri de desempat serà el següent:

Primer: Les rendes familiars o personals més baixes.

Segon: La nota de la PAU més alta.

En el cas que una o diverses beques quedin desertes, la Comissió Avaluadora per unanimitat por acordar atorgar les beques desertes a les següents sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació, indistintament del Grup i de la modalitat d'estudis.

7. Comissió Avaluadora

7.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i si s'escau, d'esmena de documentació i verificades pels serveis tècnics del Departament d'ensenyament, la proposta de resolució serà sotmesa, si s'escau, a Dictamen de la Comissió Avaluadora. El Dictamen de la comissió Avaluadora o la proposta de resolució es sotmetrà a aprovació davant de l'òrgan competent.

Aquesta Comissió té la facultat de resoldre aquesta convocatòria seleccionant els candidats o candidates que reuneixin els requisits establerts en aquestes bases.

La Comissió Avaluadora estarà formada per les següents persones:

Presidenta: Júlia Gómez, Regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou

Vocals: Directora de l'Institut Jaume I o persona en qui delegui.

Director de l'Escola Elisabeth o persona en qui delegui.

Directora de l'Institut Marta Mata o persona en qui delegui.

Cap d'estudis de l'Institut Jaume I o persona en qui delegui.

Cap d'estudis de l'Escola Elisabeth o persona en qui delegui.

Cap d'estudis de l'Institut Marta Mata o persona en qui delegui.

President-a AMPA de l'Institut Jaume I o persona en qui delegui.

President-a AMPA de l'Institut Marta Mata o persona en qui delegui.

President-a AMPA Escola Elisabeth o persona en qui delegui.

Representant de la URV.

Representant de REPSOL PETROLEO, S.A

Secretària: El de l'Ajuntament o persona amb qui delegui.

8. Unitat competent per a la gestió.

La unitat d'ensenyament de l'Ajuntament de Salou.

9. Òrgan competent per a la resolució.

D'acord amb el que disposa el Decret de l'Alcaldia núm. 2443, de data 7 de juny de 2016, de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

10. Termini de resolució

El termini legal màxim per a resoldre serà de sis mesos comptadors des de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

11. Lliurament de la beca

Les beques es lliuraran als estudiants seleccionats en persona o bé als pares, prèvia identificació, al final d'un acte solemne del qual s'avisarà oportunament i que comptarà amb la presència dels membres del jurat.

12. Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament de Salou amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquesta convocatòria. Aquesta gestió, en ocasions, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats en l'àmbit públic o privat, perquè la intervenció d'aquestes en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot ser necessària perquè es resolgui correctament, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit a l'Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d'Octubre, 4 o al correu electrònic ensenyament@salou.cat. Cal adjuntar- hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb signatura electrònica reconeguda.

13. Principis ètics i regles de conductes als quals s'han d'adequar els sol·licitants

13.1. Comunicar immediatament a l'òrgan concedent de les subvencions les possibles situacions de conflicte d'interessos.

13.2. No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitat i lliure concurrència.

13.3. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

13.4. Revelar qualsevol pagament en concepte de comissió o similar en relació amb l'obtenció de la subvenció o contracte.

13.5. No realitzar pagaments, ofertes, ni exigir o acceptar suborns, ni participar amb els altres aplicants competidors per obtenir conjuntament la subvenció o contracte i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la lliure concurrència

13.6. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o l'avaluació del compliment de l'objecte de la subvenció, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats.

13.7. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquest condicionat.

13.8. L'incompliment de qualsevol de les obligacions descrites serà causa de revocació de la subvenció, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent.

14. Normativa reguladora.

En tot allò no previst a les presents Bases, serà d'aplicació la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel RD 887-2006; les Bases d'Execució del Pressupost municipal per al present exercici; la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i demés legislació concordant.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Pere Granados Carrillo, alcalde

Salou, 24 de maig de 2018

Estudios
Familia monoparental
Discapacidad
Tecnología
Servicios Sociales
Catalán
Actividades de servicios sociales
Contratación de desempleados
Tercera edad
Ampas
Dependencia
Familia