Bases per a la concessió de subvencions per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 20-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 20/02/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2015-01605

Ajuntament de Reus

Àrea de Benestar Social - Serveis Socials

A N U N C I

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de febrer de 2015, ha acordat aprovar inicialment les bases per a la concessió de subvencions per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat de Reus.

Les bases s'exposen a informació pública per un termini de vint dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i es podran consultar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), situat a la plaça del Mercadal, 1, i al Departament de Serveis Socials, situat al C. Sant Joan, 34-B (antic Hospital Sant Joan), d'acord amb el previst a l'article 124.2 del Decret 179-1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que s'hi puguin presentar reclamacions o al·legacions, i s'entendran definitivament aprovades en el supòsit que durant l'esmentat termini no s e'n formulin.

EL SECRETARI GENERAL, per delegació:

El cap de Servei de l'Assessoria Jurídica, Josep Alberich Forns.

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Bienestar social