Bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking de la Unitat de Polítiques Actives d'Ocupació, de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

2016-07277

Diputació de Tarragona

Secretaria General

ANUNCI

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària d'1 de juliol de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking, de la Unitat de Polítiques Actives d'Ocupació, de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació.

De conformitat amb l'article 63 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, aquest acord, juntament amb la resta de documentació preceptiva de l'expedient s'han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis en el tauler electrònic d'anuncis de la corporació (https:--seuelectronica.dipta.cat-tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm.133 de 13 de juliol de 2016) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7169 de 25 de juliol de 2016).

Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre General, no s'han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l'esmentat acord, que d'aquesta manera ha esdevingut definitiu, per la qual cosa és procedent la publicació, annexa a aquest anunci, del text íntegre de les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking, de la Unitat de Polítiques Actives d'Ocupació, de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació

Si es volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació íntegra.

Tarragona, 7 de setembre de 2016.

La secretària general, Pilar Sánchez Peña.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE FOMENT I DINAMITZACIÓ D'ESPAIS DE COWORKING

BASE 1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking.

Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Tarragona vol promoure accions d'iniciativa pública per al foment i la dinamització d'espais de coworking, temporals o permanents, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

Els coworking són espais de trobada de persones emprenedores i-o empresàries amb l'objectiu d'establir networking i sinergies entre elles, així com acords comercials i empresarials, contribuint d'aquesta manera a la generació d'activitat econòmic al territori.

BASE 2. Dotació econòmica

La quantia total màxima de les subvencions convocades és la fixada en la convocatòria corresponent.

La quantia de la concessió és la que resulta de la valoració i ponderació de les peticions d'acord amb els criteris de valoració establerts a la Base 8, i de la distribució de la consignació pressupostària de la aplicació pressupostària corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible, tenint en compte que es fixa un import màxim de subvenció de 6.000€ per entitat.

Si el total d'import que resulti d'aplicar els criteris anteriors supera l'import establert en la convocatòria, les diferents subvencions a concedir a cada entitat s'han de reduir de manera proporcional respecte al total fins arribar al límit de la convocatòria.

BASE 3. Activitats subvencionables

3.1. Activitats subvencionables

a) Activitats de dinamització dels espais de coworking que ja existeixen.

b) Activitats d'impuls a la creació de nous espais de coworking, temporals o permanents.

3.2. Despeses subvencionables:

- Contractació de serveis externs per la realització d'activitats formatives o qualsevol altra actuació que tingui per objectiu la dinamització i-o impuls dels espais coworking.

- Lloguer d'espais.

- Despeses de personal.

- Despeses de material.

3.3. Activitats no subvencionables

a) Activitats que tinguin caràcter únicament lúdic o festiu.

b) Activitats de caràcter cultural (concursos, premis, jornades culturals, festes populars i d'altres similars).

3.4. Despeses no subvencionables

- Despeses gastronòmiques; dinars, begudes, aperitius

- Despeses de funcionament: telèfon, aigua, llum...

Cal tenir en compte que la relació anterior no és exhaustiva i per tant l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació de la Diputació de Tarragona pot desestimar aquelles peticions que, segons el seu criteri, no siguin objecte o prioritàries de ser subvencionades.

BASE 4. Compatibilitat amb altres subvencions

Les subvencions que regulen aquestes bases són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, excepte les sol·licituds que ja hagin estat subvencionades prèviament per la Diputació a través d'altres convocatòries o plans d'actuació.

En qualsevol cas, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total elegible de l'actuació, ja sigui de forma individual o juntament amb les altres subvencions.

BASE 5. Beneficiaris i requisits

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades), les seves entitats i organismes dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

A més dels requisits de l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre,

general de subvencions, els sol·licitants han de complir els següents requisits:

- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- No ser deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona ni dels seus organismes autònoms.

- El requisit d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable, que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si s'escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l'exactitud i veracitat de la declaració d'ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o bé, si no disposa de l'autorització, previ requeriment al sol·licitant d'aportació de documentació.

- Segons la base 22 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari té l'obligació de sotmetr e's a les actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no-observança d'aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.

BASE 6. Sol·licituds de participació

Els sol·licitants han de presentar una única sol·licitud que inclogui totes les actuacions a realitzar durant l'any de la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és el que s'indiqui a la convocatòria, l'extracte de la qual s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona mitjançant la seva remissió a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

La documentació que s'ha de presentar per prendre part a la convocatòria és la que s'indica a continuació. Els formularis normalitzats es poden trobar a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona https:--seuelectronica.dipta.cat

1.- Sol·licitud segons el model normalitzat que inclou els següents apartats, detallant els continguts especificats en la Base 8:

a) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

b) Pressupost d'ingressos i despeses.

c) Memòria descriptiva de l'espai de coworking i de l'entorn.

d) Relació de persones emprenedores ubicades al coworking.

e) Resum de les activitats previstes per a la dinamització o creació de l'espai de coworking durant l'any 2016.

2.- Pla d'empresa dels coworkers.

La sol·licitud de subvenció s'ha de presentar electrònicament segons model normalitzat disponible a https:--seuelectronica.dipta.cat.

La documentació que s'adjunti a la sol·licitud amb caràcter preceptiu forma part de l'expedient de convocatòria, amb la qual cosa la Diputació n'és la propietària a tots els efectes des del moment de la seva recepció, sense que sigui possible reclamar-ne la devolució per cap motiu.

Qualsevol comunicació per part de la Diputació per al requeriment de la documentació necessària per a la participació en la convocatòria que no s'hagi adjuntat a la sol·licitud, es fa a l'adreça que figuri a la sol·licitud, i es concedeix un termini màxim de 10 dies per presentar-la. Aquelles entitats que no responguin el requeriment dins el termini legalment establert s'entèn que dessisteixen de la seva petició participant.

BASE 7. Criteris de valoració de les sol·licituds

7.1. Per a les activitats de dinamització dels espais de coworking que ja existeixen, les sol·licituds es ponderen en funció dels següents criteris de valoració:

7.1.1. En relació amb l'entorn:

a) Les xifres de població del municipi segons el darrer cens aprovat per l'INE:

Municipis de fins a 2.000 habitants: 60 punts

Municipis de 2.001 a 5.000 habitants: 50 punts

Municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 40 punts

Municipis de 10.001 a 25.000 habitants: 30 punts

Més de 25.000 habitants: 20 punts

7.1.2. En relació a l'espai de coworking:

b) Capacitat del coworking (llocs de treball oferts)

Es valoren els llocs de treball oferts per cada entitat, d'acord amb la seva memòria presentada. Han de ser espais de treball individual adequadament equipats amb el mobiliari corresponent.

Fins a 5 persones: 5 punts

Entre 6 i 10 persones: 10 punts

Entre 11 i 25 persones: 20 punts

Més de 25 persones: 30 punts

c) Nombre reals de coworkers (% ocupació de l'espai)

Es valora l'ocupació real de coworkers instal·lats a l'espai en ús habitual. Calcular el percentatge d'ocupació existent en funció del màxim possible.

Fins al 25%: 5 punts

Entre el 26% i el 50%: 10 punts

Entre el 51% i el 75%: 30 punts

Més del 75%: 50 punts

d) Serveis

Disposar d'algun dels següents serveis:

1. Sala de treball i-o de reunions amb capacitat mínima per a 8 persones dotada amb l'equipament necessari.

2. Espai office o zona d'esbarjo.

3. Servei de telefonia amb connexió a Internet i-o Wifi

4. Servei de recepció.

5. Gestió de correspondència.

6. Llum, aigua, neteja i climatització.

7. Servei d'impressió en diferents formats (fotocopiadora, escàner, fax...)

8. Existència d'aparador per mostrar els productes o serveis dels coworkers

Entre 1 i 2 serveis: 5 punts

Entre 3 i 5 serveis: 20 punts

Més de 5 serveis: 40 punts

7.1.3. En relació amb els coworkers:

e) Activitats econòmiques emergents, innovadores i-o en creixement.

Es valora l'impacte del nivell d'innovació en l'augment de la productivitat i competitivitat de l'empresa: Innovació tecnològica sostenible; aplicació de noves idees; desenvolupament de nous conceptes, productes o serveis; innovació dins el procés productiu i de gestió.

Màxim: 30 punts

f) Emprenedors-es en risc d'exclusió social.

Emprenedors-es que pertanyin a grups amb dificultat d'inserció en el món laboral i pateixin risc d'exclusió social: joves menors de 30 anys, dones, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i persones amb certificació de minusvalia d'un 33% com a mínim.

1 emprenedor-a: 10 punts

2 emprenedors-es: 20 punts

3 emprenedors-es o més: 30 punts

7.1.4. En relació a la dinamització del coworking

g) Organització de jornades, conferències, tallers i altres espais de trobada que facilitin tipus d'accions formatives o informatives.

Periodicitat mensual obertes al públic en general: 60 punts

Periodicitat mensual exclusiu per a socis: 30 punts

De forma esporàdica (públic en general i-o socis): 15 punts

h) Organització de networkings.

Networking obert a empreses externes al coworking: 70 punts

Networking exclusiu per a coworkers: 50 punts

i) Creació de sinergies.

Es valora la complementarietat entre els sectors empresarials dels diferents participants en les accions anteriors, que puguin facilitar la creació de sinergies entre els coworkers i les empreses externes:

Participants de 2 sectors empresarials diferents: 20 punts

Participants de 3 sectors empresarials diferents: 30 punts

Participants de més de 3 sectors empresarials diferents: 40 punts

j) Xarxa de contactes.

Existència d'una xarxa amb menys de 10 contactes: 20 punts

Existència d'una xarxa amb 10 o més contactes: 40 punts

7.2. Per a les activitats d'impuls a la creació de nous espais de coworking, les sol·licituds es ponderen en funció dels següents criteris de valoració:

7.2.1. En relació amb l'entorn

a) Les xifres de població del municipi segons el darrer cens aprovat per l'INE:

Municipis de fins a 2.000 habitants: 60 punts

Municipis de 2.001 a 5.000 habitants: 50 punts

Municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 40 punts

Municipis de 10.001 a 25.000 habitants: 30 punts

Més de 25.000 habitants: 20 punts

7.2.2. En relació a l'espai de coworking

b) Capacitat del coworking (llocs de treball oferts)

Es valoren els llocs de treball oferts per cada entitat, d'acord amb la seva memòria presentada. Han de ser espais de treball individual adequadament equipats amb el mobiliari corresponent.

Fins a 5 persones: 5 punts

Entre 6 i 10 persones: 10 punts

Entre 11 i 25 persones: 20 punts

Més de 25 persones: 30 punts

c) Serveis

Disposar d'algun dels següents serveis:

1. Sala de treball i-o de reunions amb capacitat mínima per a 8 persones dotada amb l'equipament necessari.

2. Espai office o zona d'esbarjo.

3. Servei de telefonia amb connexió a Internet i-o Wifi

4. Servei de recepció.

5. Gestió de correspondència.

6. Llum, aigua, neteja i climatització.

7. Servei d'impressió en diferents formats (fotocopiadora, escàner, fax...)

8. Existència d'aparador per mostrar els productes o serveis dels coworkers

Entre 1 i 2 serveis: 5 punts

Entre 3 i 5 serveis: 20 punts

Més de 5 serveis: 40 punts

7.2.3. En relació als coworkers

d) Activitats econòmiques emergents, innovadores i-o en creixement.

Es valorarà l'impacte del nivell d'innovació en l'augment de la productivitat i competitivitat de l'empresa: Innovació tecnològica sostenible; aplicació de noves idees; desenvolupament de nous conceptes, productes o serveis; innovació dins el procés productiu i de gestió.

Màxim : 30 punts

e) Emprenedors-es en risc d'exclusió social.

Emprenedors-es que pertanyin a grups amb dificultat d'inserció en el món laboral i pateixin risc d'exclusió social: joves menors de 30 anys, dones, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i persones amb certificació de minusvalia d'un 33% com a mínim.

1 emprenedor-a: 10 punts

2 emprenedors-es: 20 punts

3 emprenedors-es o més: 30 punts

7.2.4. En relació a la dinamització del coworking

f) Organització de jornades, conferències, tallers i altres espais de trobada que facilitin tipus d'accions formatives o informatives.

Periodicitat mensual obertes al públic en general: 60 punts

Periodicitat mensual exclusiu per a socis: 30 punts

De forma esporàdica (públic en general i-o socis): 15 punts

g) Organització de networkings.

Networking obert a empreses externes al coworking: 70 punts

Networking exclusiu per a coworkers: 50 punts

h) Creació de sinergies.

Es valora la complementarietat entre els sectors empresarials dels diferents participants en les accions anteriors, que puguin facilitar la creació de sinergies entre els coworkers i les empreses externes:

Participants de 2 sectors empresarials diferents: 20 punts

Participants de 3 sectors empresarials diferents: 30 punts

Participants de més de 3 sectors empresarials diferents: 40 punts

i) Xarxa de contactes.

Existència d'una xarxa amb menys de 10 contactes: 20 punts

Existència d'una xarxa amb 10 o més contactes: 40 punts

BASE 8. Acceptació de les bases

El fet de participar en la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases i de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

BASE 9. Interpretació de les bases

L'òrgan competent per a la concessió es reserva la facultat per resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació.

BASE 10. Publicació

La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris a tots els efectes.

BASE 11. Gestió i justificació

1. Termini de presentació de la justificació

El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les despeses de les actuacions executades fins al 31 de desembre de l'exercici en el qual es concedeix la subvenció. S'exceptuen les actuacions que s'executin durant l'últim trimestre que poden justificar-se fins al 31 de març de l'exercici següent.

Transcorregut aquest termini sense haver presentat la justificació, s'ha d'aplicar l'article 70 del Reglament de la Llei general de subvencions, llevat que se sol·liciti una pròrroga justificada de com a màxim la meitat del termini inicial de justificació, petició que s'ha de resoldre a criteri de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació de la Diputació de Tarragona.

2. Forma de justificació

Per justificar el compliment de les condicions establertes en la concessió de les subvencions, el beneficiari ha de presentar el formulari de justificació segons normalitzat disponible a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, que inclou els següents apartats:

a) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

b) Memòria final de les activitats realitzades especificant el grau d'assoliment dels objectius.

c) Balanç econòmic de l'activitat subvencionada amb el desglossament de totes les despeses i l'acreditació d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

d) Relació de despeses en la qual consti la identificació del creditor (NIF i nom), data d'emissió, descripció de la despesa, import de la factura i data de pagament o reconeixement de l'obligació.

e) En els supòsits de despeses superiors a les quantitats establertes pels contractes qualificats com a menors, d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públics, cal la justificació del compliment de la previsió de l'article 31.3 de la Llei 38-2003 general de subvencions. En aquest cas, el beneficiari ha d'emplenar el certificat addicional de l'annex 1 de la justificació.

L'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació de la Diputació de Tarragona es reserva el dret a demanar al beneficiari de l'ajut o subvenció les factures acreditatives de les despeses produïdes corresponents als conceptes pels qual hagi rebut l'ajut o subvenció.

A més, cal presentar la justificació documental de la difusió feta del finançament de la Diputació de Tarragona; a totes les activitats subvencionades cal fer-ne menció explícita.

BASE 12. Pagament de la subvenció

Una vegada justificades les despeses ocasionades, d'acord amb l'apartat anterior, comprovada la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, es lliura l'import d'acord amb el que disposen les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a l'exercici corresponent a l'anualitat de la convocatòria.

Atès que no hi ha condicions imposades en la concessió d'aquestes subvencions, no s'estableix cap criteri de graduació per incompliment.

BASE 13. Vigència

La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin.

Coworking
Cultura
Iniciativa emprendedora
Justicia
Alquiler de vivienda
Cultura e idiomas
Fiestas Populares
Actividades económicas
Innovación
Juventud