Bases per a la concessió de subvencions per al transport escolar, curs 2017-2018. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04690

Ajuntament de Salou

ANUNCI

Aprovació definitiva bases reguladores per a la concessió de subvencions per al transport escolar curs 2017-2018.

Aprovades definitivament les bases que han de regir la concessió de subvencions per al transport escolar curs 2017-2018, seguint els tràmits que preveuen l'article 49 de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegrament el seu text:

BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS A LES FAMÍLIES PER AL TRANSPORT ESCOLAR.

1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals de transport escolar a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d'educació infantil en centres educatius de la ciutat de Salou sufragats amb fons públics.

1.2. La finalitat de l'esmentada convocatòria, consisteix en garantir la igualtat de condicions en l'accés a l'educació dels infants i adolescents en edat d'escolarització, per tal que puguin disposar de suport econòmic en l'adquisició dels llibres i del material escolar necessaris.

Així, aquests ajuts estan concebuts per ser destinats principalment a aquelles famílies que es troben en una situació de nova pobresa, per causes sobrevingudes recentment i no previsibles, derivades de la difícil situació econòmica actual. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per ajut l'aportació econòmica que es concedeix per a l'adquisició de material escolar en atenció a la concurrència en la família sol·licitant de les situacions acadèmiques i socioeconòmiqes establertes.

1.3. Les subvencions que s'atorguin estaran destinades a disminuir les quotes que paguen les famílies.

2. Procediment

El procediment per a la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases específiques serà el de concessió en règim de concurrència competitiva.

La gestió d'aquests ajuts s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència , objectivitat, igualtat i no discriminació.

3. Finançament

L'import màxim que es destinarà durant l'any de convocatòria serà el previst a la mateixa.

Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i l'efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient, i se satisfaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 14 231 48001 del pressupost de l'Ajuntament de Salou de l'exercici en curs.

La despesa que comporta l'atorgament d'aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en tot cas, les convocatòries futures restaran sotmeses a les disponibilitats pressupostàries.

4. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels ajuts per al transport escolar els infants i adolescents que estiguin a càrrec de les unitats familiars i de convivència que reuneixin els requisits d'aquesta convocatòria.

Seran membres computables de la unitat familiar als efectes d'aquests ajuts:

- El pare i la mare o persona progenitor-a en cas de família monoparental.

- El tutor-a guardador-a i els seus fills o filles sempre que hi convisquin.

- Els germans de l'alumne-a beneficiari-a de l'ajut que siguin menors de 18 anys i que convisquin al domicili familiar, o els de major edat quan tinguin una discapacitat reconeguda superior al 33%.

També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge o persona que convisqui amb un vincle familiar anàleg amb la persona progenitor-a de l'alumne-a beneficiari-a de l'ajut així com els fills o filles no comuns sempre que hi convisquin.

- Els alumnes que essent majors d'edat acreditin independència familiar i econòmica.

5. Requisits de les famílies sol·licitants

Poden ésser sol·licitants dels ajuts de transport escolar regulats en aquestes bases les famílies que reuneixin tots i cadascun dels següents requisits:

a) Tenir a càrrec menors en edat d'escolarització al 1er i 2n cicle d'educació infantil, primària o secundària matriculats en qualsevol centre educatiu públic del municipi de Salou.

b) Ser usuari-ària del servei de transport escolar.

c) No haver obtingut altres ajuts, beques o aportacions d'altres administracions públiques o entitats per al mateix concepte.

d) No tenir deutes amb la Hisenda Municipal i trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Presentar la documentació requerida per acreditar la relació familiar i de convivència, i la situació socioeconòmica.

2.2. Les famílies que es vulguin acollir a aquesta subvenció hauran d'acreditar no haver tingut, en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda familiar superior als llindars màxims que s'estableixen a continuació, en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar:

Famílies de dos membres: 17.377,00 euros

Famílies de tres membres: 22.820,00 euros

Famílies de quatre membres: 27.069,00 euros

Famílies de cinc membres: 30.717,00 euros

Famílies de sis membres: 34.241,00 euros

Famílies de set membres: 37.576,00 euros

Famílies de vuit membres: 40.882,00 euros

A partir del vuitè membre: S'afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre computable

2.3 Són requisits indispensables per a poder percebre aquests ajuts:

a) Utilitzar diàriament el servei de transport escolar, a excepció d'absència per malaltia o altra causa degudament justificada.

b) No gaudir d'ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

2.4. A les famílies beneficiàries els seran d'aplicació les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.5 Les famílies beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració.

6. Sol·licituds

Les famílies que sol·licitin els ajuts per al transport escolar hauran d'acreditar la concurrència de la situació socioeconòmica en centres educatius del municipi dels infants i adolescents destinataris, per a la qual cosa caldrà adjuntar a l'imprès oficial de sol·licitud (model normalitzat) la següent documentació:

a. Documentació personal-familiar:

- Original i fotocòpia del document identificatiu (document nacional d'identitat, targeta de residència o número d'identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona sol·licitant. Es consideraran membres de la unitat familiar o de convivència totes aquelles persones relacionades en la Base 4a que conviuen en un mateix domicili i consten com a tals en el padró d'habitants de l'Ajuntament de Salou.

- Original i fotocòpia del Llibre de família i, si s'escau, de la resolució judicial on consti acreditada la custòdia de l'alumne-a.

- En cas de família monoparental o família nombrosa: original i fotocòpia de la targeta o del títol acreditatiu.

- En cas de violència masclista o familiar: original i fotocòpia de la denúncia recent o sentència judicial.

- En cas que no es percebi la pensió de manutenció: original i fotocòpia de la denúncia recent o sentència judicial.

- En cas d'acolliment familiar o adopció: original i fotocòpia de la resolució judicial, notarial o administrativa.

- En cas que s'hagi d'acreditar la situació de discapacitat d'algun membre de la unitat familiar de convivència: original i fotocòpia del certificat de discapacitat superior al 33% expedit per l'ICASS i-o autorització d'obtenció de dades per a procediments electrònics degudament signada.

c. Documentació relativa als ingressos del-la sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència que estiguin en edat laboral:

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant. (*)

- Certificat d'empadronament del sol·licitant i volant de convivència de tots els membres de la unitat familiar (*)

- Acreditació mitjançant el carnet de la condició de família monoparental i-o nombrosa. (*)

Als efectes d'aquestes bases, conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar.

(*) D'acord amb el que disposa Llei 11-2007, d'accés electrònic als ciutadans als serveis públics, sempre que es signi l'autorització que consta a la instància per cadascun dels membres de la unitat familiar, des de la regidoria d'ensenyament es farà la consulta de dades al Padró Municipal d'habitants a fi i efecte de comprovar la residència del persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar, D.N.I, la condició de família monoparental i-o nombrosa.

3.2. Documentació econòmica:

- Una fotocòpia de la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques de cada un dels membres computables de la unitat familiar, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, de conformitat amb la normativa reguladora de l'IRPF. Conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar.

- Si no s'ha efectuat declaració de l'IRPF, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social a nom de cada un dels membres computables de la unitat familiar, i una fotocòpia del-s certificat-s d'empresa o de les nòmines dels mesos treballats corresponents a la mateixa anualitat que la prevista en el paràgraf anterior, i un certificat d'hisenda o de l'atur (si s'ha cobrat) on constin els ingressos i les retencions practicades.

- Si no s'ha treballat, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral i un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin.

- En el cas que es rebin prestacions socials. Les persones en situació d'atur: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia. Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. Els pensionistes: Certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada. Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certificat dels ingressos expedit per l'organisme competent (Institut Nacional de la Seguretat Social i-o Institut Català d'Assistència i Serveis Socials).

- En el cas que es tracti de treballadors, per compte aliè: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. Original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'any anterior a la publicació de la convocatòria (tot l'any).

- Els treballadors per compte pròpia, autònoms o empresaris: Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA, exercici anterior a la convocatòria.

- En el cas d'alumnes que vulguin acreditar la independència familiar i econòmica, cal acreditar ingressos suficients i la titularitat o arrendament de la immoble que constitueix la residència familiar.

- En el cas de persones separades i-o divorciades, a més de la documentació relativa al punt anterior, s'haurà de presentar sentència judicial i-o conveni regulador on hi constin les prestacions econòmiques. En els casos de custòdia compartida, es computaran les rendes dels dos progenitors.

- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Regidoria d'ensenyament o la Comissió d'adjudicació, com per exemple: Rendes de capital i de propietat, transferències rebudes o pagades, ingressos, resultats de les declaracions d'impostos, entre altres.

En qualsevol de les situacions anteriors, i des del moment en el que l'Agència Estatal Tributària posi a disposició de l'administració local les dades fiscals corresponents al darrer exercici fiscal liquidat, es podrà portar autorització signada per cada un dels membres per tal que l'Ajuntament de Salou pugui accedir a les dades econòmiques del les persones sol·licitants.

En els supòsits previstos als apartats anteriors, sens perjudici de la documentació presentada pels sol·licitants, l'Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

- En cas de discapacitat de l'infant, el pare, mare, tutor-a o germans, un original o fotocòpia del certificat emès pel Departament pertinent de la Generalitat de Catalunya que acrediti aquesta discapacitat, i on es determini el grau o percentatge de discapacitat i-o autorització d'obtenció de dades per a procediments electrònics degudament signada.

- Declaració responsable conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb la normativa vigent (inclosa en la sol·licitud).

- Declaració responsable conforme no s'han sol·licitat i-o obtingut altres ajuts o subvencions, o no es pretenen sol·licitar. En el cas que s'hagin sol·licitat cal especificar-ho amb referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar a l'Ajuntament de la percepció de qualsevol ajut o subvenció (inclosa en la sol·licitud).

4. Tota la documentació que es presenti mitjançant fotocòpia, haurà d'ésser legitimada o compulsada, o podrà ésser confrontada pel personal del Registre General de la Corporació.

En aquest darrer cas, s'haurà d'aportar la documentació original per tal de poder confrontar-la amb les fotocòpies.

5. Els sol·licitants no estaran obligats a presentar els documents que ja es trobin en possessió de l'Ajuntament de Salou, si bé en aquest cas hauran de fer constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o en el seu cas emesos, sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment al que corresponguin, i s'haurà de fer constar mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent certa, de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. Tampoc no serà preceptiva la presentació d'aquells documents emesos per l'Agència Tributària en virtut dels convenis formalitzats entre aquesta administració i l'Ajuntament de Salou per tal de tenir accés a la seva consulta, i que estiguin a disposició de l'Ajuntament dins del calendari establert . En aquest cas, els sol·licitants i la resta de persones afectades hauran d'autoritzar de forma expressa l'accés a les dades que ostenta aquesta administració.

6. La Regidoria d'Ensenyament encarregada de la valoració i qualificació de la documentació presentada, podrà requerir a les persones sol·licitants els documents complementaris que consideri necessaris per tal de conèixer de forma adequada les circumstàncies concurrents en cada cas.

7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es requerirà l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa s e'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, un cop s'hagi dictat la corresponent resolució.

d. Documentació relativa a l'habitatge:

a) En cas de residir en un habitatge de lloguer:

- Original i fotocòpia del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

- En cas que el-la titular contractual no sigui el-la sol·licitant, aquest-a haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la subrogació, la sentència judicial o el conveni de separació o divorci, o altra documentació acreditativa.

- Original i fotocòpia del darrer rebut del lloguer pagat vigent.

b) En cas de residir en un habitatge de propietat i estigui subjecte a hipoteca:

- Original i fotocòpia del darrer rebut pagat de l'hipoteca vigent.

- En cas que el-la titular del rebut de la hipoteca no sigui el-la sol·licitant, aquest-a haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la subrogació, la sentència judicial o el conveni de separació o divorci, o altra documentació acreditativa.

e. Documentació que acrediti la situació d'empadronament i de convivència:

- Es comprovarà d'ofici al Padró d'habitants el domicili de la persona sol·licitant, dels infants i-o adolescents beneficiaris de l'ajut i de totes les persones que formen part de la unitat familiar o de convivència o autorització d'obtenció de dades

f. Famílies estrangeres:

A més de la documentació esmentada, hauran de presentar:

a) Persona amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa:

- Document acreditatiu de la inscripció en el Registre Central d'Estrangers de la Policia (RD 240-2007).

b) Persona amb nacionalitat de tercers països:

- Permís de residència vigent.

g. Declaracions responsables (segons imprès de sol·licitud normalitzat):

- Declaració responsable del sol·licitant conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i davant la Hisenda Municipal.

- Declaració responsable del sol·licitant de no haver obtingut altres ajuts o subvencions per al mateix concepte per al curs que es convoquen els ajuts.

- Declaració responsable del sol·licitant de no concorre cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari segons l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

- Declaració responsable del sol·licitant relativa a la residència a Salou.

- Declaració responsable del sol·licitant relativa als ingressos mensuals de la unitat de convivència.

- Declaració responsable del sol·licitant relativa al compliment dels altres requisits establerts a les bases específiques i de la convocatòria, i de no haver incorregut en falses declaracions en la documentació presentada per participar en la convocatòria.

h. Dades bancàries:

En la sol·licitud s'ha de fer constar el titular o cotitular, el núm. identificació oficial, i el número de compte o de la llibreta on s'efectuarà la transferència de l'import en concepte d'ajut en cas de ser beneficiari, i altres dades relacionades. Serà necessària la diligència (signatura i segellat) per part de l'entitat financera conforme les dades presentades i que consten en la sol·licitud coincideixen amb les existents en l'oficina de l'entitat.

i. Autorització:

- Autorització per part del sol·licitant a l'Ajuntament de Salou a sol·licitar a l'Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i a poder verificar davant de les altres administracions, la recepció d'ajuts per al mateix concepte i per al mateix període.

j. Documentació complementària:

- L'Ajuntament de Salou, a requeriment de la Comissió de Valoració, pot demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

- La signatura i la presentació de la sol·licitud impliquen l'acceptació de totes i cadascuna de les bases.

7. Lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament ¿ Oficina de la OAC ubicades al Passeig 30 d'Octubre, 4, 43840 Salou, mitjançant l'imprès normalitzat disponible en aquestes oficines i a la pàgina web municipal.

8. Termini de presentació

8.1. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPT i per un termini de 20 dies.

8.2. La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases.

8.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de Salou per obtenir, contrastar les dades necessàries del sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar, amb els organismes públics, les universitats o els centres d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i-o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En el cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

8.4. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en cas que la sol·licitud o documentació presentades siguin incorrectes o incompletes, es requerirà d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats disposen de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la present resolució, per esmenar la sol·licitud, amb l'advertiment de que si així no ho fan, s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes establerts a l'article 42 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre.

9. Criteris econòmics i socials.

9.1. La concessió de l'ajut per al transport escolar s'efectuarà en funció dels ingressos familiars nets acreditats i de la puntuació que s'obtingui d'acord amb els criteris econòmics i socials que s'indiquen a l'annex 1.

9.2. A l'hora de valorar les sol·licituds presentades i per donar-ne la corresponent prioritat, la comissió de valoració i-o informe tècnic, en funció dels criteris estipulats, atorgarà a cadascuna de les sol·licituds presentades la puntuació que li correspongui segons les circumstàncies acreditades.

9.3. Donat que els ajuts per al transport escolar és una prestació subjecta al crèdit pressupostari disponible, seran concedits els ajuts en funció de l'ordre de puntuació de les sol·licituds atorgada segons les valoracions establertes a la Taula 2 fins a l'exhauriment del crèdit disponible. Per tant, no es podran donar més ajuts que els que permetin les disponibilitats pressupostàries. En cas d'empat tindran preferència les sol·licituds de les unitats familiars o que convisquin que acreditin un import d'ingressos nets menor. D'exhaurir-se aquestes, serà procedent la seva denegació, no disposant de cap dret o preferència, en noves convocatòries.

10. Exclusions i incompatibilitats.

No es concediran els ajuts a la unitat familiar o de la unitat de convivència sol·licitant en els següents supòsits:

a) No presentar la documentació necessària per valorar la sol·licitud.

b) No acreditar degudament els requisits exigits en aquesta convocatòria.

c) Disposar d'uns ingressos nets econòmics ponderats al nombre de membres de la unitat familiar o de convivència superiors als topalls màxims establerts a la Base 2.2.

d) Quan es tracti d'una unitat familiar o de convivència que no disposi dels recursos econòmics suficients per afrontar les seves necessitats de subsistència, i per tant, que precisi d'una atenció més especialitzada, la qual ha de ser objecte de la intervenció de l'equip de Serveis Socials de Salou.

e) Percebre d'altres ajuts, beques o aportacions pel mateix concepte concedits per altres administracions o entitats públiques o privades.

11. Import dels ajuts

Segons puntuació de criteris de l'Annex I. En cap cas l'import de l'ajut atorgat podrà ser superior a la despesa justificada.

12. Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió dels ajuts.

1. Òrgan competent per a l'ordenació: L'òrgan competent per a l'ordenació del procediment és el Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou.

2. Òrgan competent per a la instrucció: L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Regidoria d'Ensenyament.

3. Òrgan competent per la Comissió de Valoració: La Comissió d'Avaluació, si s'escau, a proposta de la Regidora d'Ensenyament o l'informe tècnic de l'àrea.

4. Òrgan competent per a la resolució: L'òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern Local.

13. Procediment

13.1. Registre de les sol·licituds i de la documentació:

13.1.1. Els ajuts per al transport escolar són una prestació subjecta als crèdits pressupostaris disponibles, que podran sol·licitar les persones que reuneixin els requisits de la convocatòria de 2017.

13.1. 2. El procediment s'inicia a partir del Registre d'entrada de la sol·licitud tramitada a instància de la família sol·licitant.

13.1. 3. Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran al Registre General de l'Ajuntament- OAC, on es procedirà al seu registre d'entrada.

13.1. 4. Si les sol·licituds registrades d'entrada no es formalitzessin completament o faltés algun dels documents exigits, la Regidoria d'ensenyament requerirà a la persona-família sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils resolgui les mancances i presenti els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fes se li tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució dictada per l'òrgan competent.

13.2. Valoració de les sol·licituds:

La Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou té la potestat de demanar documentació complementària.

Una vegada rebudes les sol·licituds, seran valorades d'acord amb els criteris establerts, i es realitzarà la proposta de Resolució d'aprovació o denegació de cada sol·licitud presentada, amb la proposta de l'ajut a concedir.

13.3. Resolució:

Atenent a la naturalesa de convocatòria, durant l'exercici de convocatòria es dictaran les resolucions amb concessió de l'import atorgat, abans de finalitzar el mateix.

Transcorregut el termini màxim establert sense que s'hagi dictat o notificat resolució expressa o s'hagi ingressat l'ajut, es podrà entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la concessió de la subvenció.

L'acceptació de l'ajut es presumeix. Contra la resolució de concessió o denegació dels ajuts, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o bé de l'ingrés de la subvenció, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós.

13.4. Pagament:

En cas de resolució favorable de l'ajut per a l'adquisició de material escolar es procedirà a efectuar el pagament mitjançant transferència bancària al compte assenyalat per la persona-família sol·licitant a l'imprès de sol·licitud.

13.5. Justificació:

La justificació queda acreditada d'ofici per l'àrea d'ensenyament.

14. Obligacions de les famílies sol·licitants.

Les famílies que sol·licitin l? ajut per a l? adquisició del material escolar assumeixen les següents obligacions:

- Justifi car, davant l? àrea d? ensenyament, el compliment dels requisits i condicions establerts per a la concessió dels ajuts objecte d? aquestes Bases.

- Informar a la Regidoria d? ensenyament qualsevol canvi en la situació familiar, econòmica, laboral o de qualsevol índole que modifi qui el dret a percebre l? ajut, així com l? obtenció d? altres subvencions o ajuts que fi nancin l? adquisició de material escolar, tan aviat com en sigui coneixedora

- Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i, si s? escau, de control fi nancer, que es puguin dur a terme per part de l? Ajuntament de Salou.

15. Control i seguiment.

D? acord amb allò establert en els art. 14.1.c) i 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les persones benefi ciaries de la subvenció se sotmetran a les actuacions de comprovació, seguiment, i avaluació que determini l? àrea d? ensenyament de l? Ajuntament de Salou, en qui es delega l? exercici d? aquesta competència, facilitant tota la informació requerida, amb la fi nalitat de verifi car la correcta destinació de la subvenció concedida.

Igualment les persones benefi ciaries es sotmetran a les actuacions de control fi nancer que corresponguin a la Intervenció General de l? Ajuntament.

16. Revocació

Són causes de revocació total o parcial de l? atorgament de l? ajut, les quals, si s? escau, poden donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos corresponents, les que preveuen els articles 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 99 i següents del text refós de la Llei de fi nances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com l? incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.

17. Reintegrament

L? incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases específi ques serà motiu, si s? escau, de la pèrdua de l? ajut concedit i en el cas que l? import d? aquest hagués estat abonat, s? haurà de procedir al seu reintegrament. Tot l? esmentat, sens perjudici, d? incoar, si s? escau, el procediment sancionador que legalment correspongui.

18. Protecció de dades de caràcter personal.

D? acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d? aquests ajuts serà tractada en un fi txer degudament protegit per a la gestió d? aquest programa, del que n? és responsable l? Ajuntament de Salou. Els interessats podran sol·licitar l? exercici dels seus drets d? accés, rectifi cació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l? interessat autoritza a l? administració municipal a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administración o organisme sempre que sigui procedent per al compliment de les seves obligacions específi ques i garanteixi, igualment, la confi dencialitat de la informació.

19. Vigència

Les presents bases específi ques seran d? aplicació, des de l? endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Ofi cial de la Província un cop aprovades, fi ns a la seva derogació.

20. Règim Jurídic

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i la resta de normativa concordant, així com allò disposat en les corresponents Bases d? Execució del Pressupost General i en l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de Salou.

21. Publicitat.

Un cop aprovades aquestes Bases i la convocatòria que correspongui, seran publicades en el BOPT i al tauler d? anuncis de l? Ajuntament de Salou.

ANNEX 1 DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE L? ATORGAMENT D? AJUTS AL TRANSPORT ESCOLAR

1. Ordenació de les sol·licituds

Les sol·licituds que compleixin els requisits establerts es valoraran i s? ordenaran segons la puntuació obtinguda per la totalitat de criteris.

2. Criteris de càlcul de la renda anual de la unitat familiar

2.1 Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l? impost sobre la renda de les persones físiques de l? últim exercici liquidat que ha estat exigible i corresponents a cada un dels membres computables de la unitat familiar. La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que fi guren a les caselles que s? indiquen de les respectives declaracions de tots els membres computables de l? IRPF de l? últim exercici declarat.

En el cas de no haver fet declaració de la renda en l? últim exercici que era exigible, per no tenir obligació de fer-ho, es tindrà en compte la suma dels rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari, guanys patrimonials sotmeses a retenció menys les despeses deduïbles del treball. Totes les dades relatives a rendes de la unitat familiar que es declarin a la sol·licitud s? hauran d? acreditar documentalment. La no acreditació de les rendes declarades a la sol·licitud serà motiu d? exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

2.2. A més de l? alumne benefi ciari es consideren membres computables els familiars que hi convisquin, segons l? empadronament (pare, mare, tutor/a legal si s? escau, germans i ascendents).

En cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, tindrà si s? escau, la consideració de membre computable de la unitat familiar el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, que convisqui amb l? alumnat benefi ciari, la renda del qual s? inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.

3. Puntuació general per nivell de renda de la unitat familiar

S? estableix un barem de 0 a 8 punts, que es calcularà en funció de la renda de l? últim exercici exigible de la unitat familiar i del nombre de membres que la composen, segons la taula que fi gura a continuació.

Taula de valoració corresponent a la convocatòria d? ajuts transport escolar.

Nombre de membres de la unitat familiar:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

PUNTUACIÓ DE LA CAPACITAT ECONÒMICA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

D? acord amb els punts totals obtinguts en funció dels criteris acreditats, s? establiran els següents percentatges de subvencions:

PUNTUACIÓ Import màxim de la subvenció segons puntuació

A partir de 8 punts 90 %

8 punts 80 %

7 punts 70 %

6 punts 60 %

5 punts 50 %

4 punts 40 %

3 punts 30 %

2 punts 20 %

1 punt 10 %

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat, en el termini d? un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Pere Granados Carrillo. Alcalde

Salou, 21 de maig de 2018

Transporte escolar
Discapacidad
Familia monoparental
Familia
Educación
Material escolar
Infancia
Alquiler de vivienda
Vivienda
Hipotecas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Catalán
Contratación de desempleados
Tercera edad
Dependencia