Bases per a la concessió de subvencions de rehabilitació d'elements comuns d'edificis d'habitatges dins l'àmbit d'actuació del Projecte d'intervenció integral del nucli antic. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ÀREA D'ALCALDIA PLA DE BARRIS Núm Exp:X2017001948

EDICTE

Que en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, reunida el dia 20 de novembre de 2017, s? han aprovat les bases per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis d'habitatges dins l'àmbit d'actuació del Projecte d'intervenció integral al Nucli Antic de Torelló. El que es fa públic per a general coneixement.

BASES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D? ELEMENTS COMUNS D? EDIFICIS D? HABITATGES DINS L? ÀMBIT D? ACTUACIÓ DEL PROJECTE D? INTERVENCIÓ INTEGRAL AL NUCLI ANTIC DE TORELLÓ

OBJECTE

És objecte d? aquestes bases regular el procediment de concessió de subvencions per a la rehabilitació d? elements comuns d? edificis d? habitatges dins l? àmbit d? actuació del Projecte d? Intervenció Integral al nucli antic de Torelló, en el marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.

1. ASPECTES GENERALS

1.1 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones propietàries d? edificis situats al nucli antic de Torelló, d? acord amb la delimitació de l? àmbit establerta en el Projecte d? intervenció, que sol·licitin l? ajut i realitzin obres per a la rehabilitació dels elements comuns del seus edificis, en les condicions establertes en aquestes bases. Per ser beneficiari caldrà estar al corrent d? obligacions tributàries amb l? administració i de deutes amb la Seguretat Social.

1.2 Condicions que ha de complir l? edifici per poder optar a la subvenció

a) Antiguitat mínima de l? edifici Poden optar a la subvenció els edificis construïts abans de l? 1 de gener de 1991.

b) Limitació a edificis d? habitatges Poden optar a la subvenció els edificis d? ús residencial que com a mínim tinguin el 50% de la seva superfície total destinada a habitatge, excloent les superfícies de la planta baixa i sota rasant no destinades a habitatge.

c) Inspecció Tècnica d? Edificis ( lTE ) Per optar a la subvenció, és obligatòria la realització de la Inspecció Tècnica de l? Edifici.

1.3 Actuacions de rehabilitació subvencionables

Seran actuacions de rehabilitació subvencionables:

a) La rehabilitació de cobertes i/o façanes b) La rehabilitació de l? estructura c) La rehabilitació d? instal·lacions

En cada convocatòria es podrà demanar subvenció per a una o varies de les actuacions detallades en la mateixa.

1.4 Pressupost de la convocatòria, percentatges i topalls d? ajut a l? actuació de rehabilitació

El pressupost de cada convocatòria vindrà determinat per la disponibilitat pressupostària de l? exercici.

El desenvolupament de les actuacions de rehabilitació subvencionables es realitzarà per fases. Les fases consistiran en una convocatòria anual que definirà les actuacions que es poden sol·licitar.

1.5 Conceptes subvencionables

Els conceptes de la inversió que poden ser subvencionables, sempre i quan s? executi l? obra de rehabilitació, s? integren en el pressupost protegible i són:

- el pressupost d? execució material - els honoraris tècnics i facultatius - el cost de les llicències o autoritzacions administratives - els tributs que gravin les actuacions - les despeses generals - el benefici industrial - les diagnosis, els estudis, els informes, els dictàmens o els certificats tècnics previs a la realització de l? actuació.

En el supòsit que la subvenció s? atorgui a una empresa, el pressupost protegible no inclourà l? IVA.

1.6 Criteris d? atorgament de la subvenció

El procediment de concessió de les subvencions objecte d? aquestes bases serà el de concessió directa en concurrència fins a la finalització del fons o bé fins a la data indicada, i s? anirà resolent de manera individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la present convocatòria.

1.7 Condicions d? atorgament de la subvenció

Tots els sol·licitants de subvenció han d? estar al corrent de pagament de tributs municipals, en el moment de presentació de la sol·licitud.

En cas de propietat horitzontal també caldrà que tots els propietaris de l? edifici estiguin al corrent de pagament de tributs municipals, per poder optar al 100% de la subvenció que correspongui. En el cas que un o varis propietaris tinguin deutes amb l? ajuntament, la subvenció es veurà reduïda en la proporció que representi el percentatge de propietat d? aquests en relació a la totalitat de l? edifici.

1.8 Atorgament de la subvenció

El sol·licitant ha de presentar la sol·licitud, d? acord amb model normalitzat, juntament amb la documentació exigida a l? apartat 2.1.3.

A partir d? aquí es revisarà la documentació. En el cas que la documentació presentada sigui incorrecte o incompleta, es requerirà per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s? entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

S? informarà la sol·licitud per part dels serveis tècnics municipals i la Junta de Govern serà l? òrgan responsable de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions.

1.9 Realització de l? actuació

El termini d? execució de les obres s? haurà d? ajustar al que es determini en la llicència d? obres corresponent i el termini que es fixi en la convocatòria.

En cas d? incompliment d? alguna d? aquestes dues condicions, la subvenció serà revocada.

1.10 Abonament de la subvenció

L? abonament de la subvenció es realitzarà de la manera següent:

1.10.1 Un primer pagament de la quantitat corresponent al 50% de la subvenció amb un màxim de 6.000,00€ . Tindrà caràcter de bestreta i es concedirà a l? atorgament de la llicència d? obres.

1.10.2 El pagament de la resta de l? import de la subvenció es tramita després de l? aprovació de la justificació de les actuacions subvencionades. El termini de justificació es fixarà en la convocatòria mitjançant la presentació de:

a) Comunicació d? obra finalitzada, d? acord amb el model del full 1 de l? annex 3. En cas que la llicència de l? obra realitzada hagi requerit projecte, també caldrà presentar un original del certificat final d? obra. b) Factures que ajustades al pressupost protegible aprovat acreditin el cost de l? actuació. Cal una justificació de la despesa realitzada per un import mínim del 100% del pressupost protegible de rehabilitació. Si el percentatge acreditat és inferior, s? establirà una prorrata. c) Informe tècnic positiu de l? actuació realitzada. Informe emès pel personal tècnic municipal que hagi revisat l? actuació, conforme les obres realitzades s? ajusten al pressupost protegible aprovat.

2 ASPECTES FORMALS

2.1 Presentació de la sol·licitud de la subvenció

Les sol·licituds s? hauran d? adreçar a l? Ajuntament de Torelló.

2.1.1 Lloc de presentació

La sol·licitud de subvenció s? ha de tramitar electrònicament o presencialment d? acord amb el què preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l? article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En cas de tramitar-ho presencialment s? ha de registrar a les oficines d? atenció al ciutadà, situades al carrer Ges d? Avall, núm. 5 o bé a la Ronda del Puig, núm. 2, en horari d? atenció al públic.

En el cas de les persones jurídiques i/o entitats (comunitat de veïns) és obligatòria la tramitació electrònica.

2.1.2 Terminis

El termini de presentació restarà obert fins esgotar el crèdit destinat a la convocatòria, o en el seu cas fins al termini de presentació de sol·licituds que fixi la convocatòria anual.

L? ajuntament comunicarà la concessió o no de subvenció en un termini no superior a 6 mesos; en cas contrari, s? entendrà desestimada.

2.1.3 Documentació necessària per a la sol·licitud de la subvenció

a) Documentació jurídica administrativa

En tots els casos:

1. Full de sol·licitud emplenat.

2. Original o còpia del DNI/NIF/CIF de la persona que signa la sol·licitud, i si s? escau, acreditació de representació de l? entitat en nom de la qual actua.

3. Acreditació d? antiguitat de l? edifici per qualsevol mitjà que sigui vàlid en dret.

4. Acreditació o autorització a l? ajuntament per a l? obtenció de dades per via telemàtica que la propietat està al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb la Hisenda pública, la Seguretat social i l? Ajuntament.

5. Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l? article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

6. Full de creditor normalitzat.

En funció del tipus de propietat:

1. En cas d? usdefruit:

Original i còpia o còpia compulsada del document que acrediti aquest dret. La persona que gaudeixi d? aquest dret haurà de signar el full de sol·licitud conjuntament amb la propietat.

2. En cas de propietat de règim vertical: Original i còpia o còpia compulsada del document que acrediti la titularitat de l? edifici.

3. En cas de propietat de règim horitzontal, amb comunitat de propietaris constituïda: Dades del president o presidenta de la comunitat de propietaris. Certificat de l? acord de la comunitat aprovant la sol·licitud de subvenció per a la realització d? obres de rehabilitació d? elements comuns de l? edifici, signada per les persones que actuen com a president i secretari. Original o còpia del document d? identificació de la comunitat (CIF o equivalent). Relació de tots els propietaris i percentatge de participació respecte l? edifici. Original o còpia del DNI de cadascun del propietaris. En el cas que un o varis propietaris no presentin aquest document, la subvenció es veurà reduïda en la proporció que representi el percentatge de propietat d? aquests en relació a la totalitat del edifici.

4. En cas de propietat de règim horitzontal, amb comunitat de propietaris no constituïda: Original o còpia del conveni de sol·licitud de subvenció per a la realització d? obres de rehabilitació d? elements comuns de l? edifici, on figuri la relació, el percentatge de participació i la signatura de tots els propietaris, així com la delegació de la representació a una de les persones propietàries. Original o còpia del document d? identificació de cadascun del propietaris. En el cas que un o varis propietaris no presentin aquest document, la subvenció es veurà reduïda en la proporció que representi el percentatge de propietat d? aquests en relació a la totalitat del edifici. Original o còpia del document que acrediti la titularitat dels habitatges. Dades de la persona representant dels propietaris.

En funció de si s? han demanat ajuts d? altres administracions per a la mateixa actuació:

1. En cas d? haver sol·licitat ajuts per la mateixa actuació a una altra administració o entitat pública: còpia de la sol·licitud de l? ajut sol·licitat o bé resolució de la subvenció concedida.

b) Documentació tècnica

Original o còpia de la ITE de l? edifici i, si s? escau, del resultat de la diagnosi o proves realitzades indicades en la clàusula 1.6.a d? aquest document.

Fotografies en color de l? estat actual de l? objecte de l? actuació de rehabilitació.

Memòria tècnica valorada amb descripció de les obres a realitzar i detall per partides i amidament dels treballs.

Pressupost de l? empresa que realitzarà la rehabilitació, amb idèntic grau de detall i desglossat que l? establert en la memòria tècnica.

2.2 Tramitació que han de realitzar les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries hauran de realitzar les actuacions subvencionades d? acord amb la llicència concedida i amb total acompliment de la normativa que sigui vigent. També hauran de presentar, en el moment que correspongui, la següent documentació:

a) Si és el cas, comunicat de modificació d? actuacions (mitjançant model de l? annex 4). Comunicació i justificació motivada de modificacions de les actuacions i, especialment, en la variació dels conceptes de despesa respecte als pressuposts presentats mitjançant full de comunicació d? incidència. Aquestes modificacions hauran de ser acceptades per l? ajuntament.

b) Comunicat d? obra finalitzada i petició de revisió tècnica (full 1 de l? annex 3)

c) En cas de no haver rebut ajuts per la mateixa actuació per part d? una altra administració pública o entitat, caldrà presentar una declaració responsable de no haver rebut ajuts per la mateixa actuació per part d? una altra entitat pública o administració, mitjançant full de justificació de la despesa. (full 2 de l? annex 3).

En cas d? haver estat concedida, caldrà presentar còpia de la resolució de la subvenció concedida. (full 2 de l? annex 3).

d) Presentació de la documentació corresponent a la despesa realitzada, ajustada a la llicència concedida i al pressupost protegible aprovat (full 2 de l? annex 3).

2.3 Justificació de la despesa realitzada i abonament de la subvenció

Un cop s? hagi revisat que l? actuació s? ajusta al pressupost protegit aprovat -incloses les modificacions acceptades per l? ajuntament, si s? escau- i l? import iguala o supera el 100 % del pressupost protegible, l? ajuntament donarà per justificat l? import íntegre de la subvenció. D? aquest import, se? n deduirà la bestreta i es procedirà a l? abonament de la resta.

Si per qualsevol motiu el percentatge acreditat és inferior al 100% del pressupost protegible, s? establirà una prorrata, i l? ajuntament revocarà la part de la subvenció no justificada. De l? import resultant, se? n deduirà la bestreta i es tramitarà l? abonament de la resta o se? n reclamarà la quantitat avançada en excés. La persona beneficiària de la subvenció haurà de procedir al retorn de la bestreta.

El retorn de l? avançament de la subvenció s? haurà d? efectuar dins dels terminis previstos per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, pels pagaments en període voluntari. En cas que no es fes efectiu en aquest període, es procedirà al seu cobrament per la via de constrenyiment.

3. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

3.1 Delimitació de l? àmbit d? actuació

Relació de les vies urbanes i numeració d? edificacions situades dins l? àmbit d? actuació del Projecte d? Intervenció Integral del Nucli Antic Via Nom de la via Números senars Números parells Baixada Arxiu (de l? ) Tots Tots Passatge Barcelona Tots Tots

Carrer Bonsuccés Tots Tots Corredor Can Reig Tots Tots Carrer Capsavila Tots Tots Passatge Cirvianum Tots Tots Plaça Coll i Dorca Tots Tots Passatge Onze de setembre Tots Tots Passatge Esports (dels) Tots - - Carrer Ges d? Avall Tots Tots Passeig Horta de Can Basses (de l? ) - - del 2 al 4 Placeta Mossèn Fortià Solà Tots Tots Plaça Mossèn Jacint Verdaguer Tots Tots Carrer Mossèn Parassols Tots Tots Carrer Nou del 1 al 75 del 2 al 86 Camí Nou de Can Parrella 5 Tots Plaça Nova Tots Tots Carrer Pau (de la) del 1 al 51 - - Ronda Pollancredes (de les) Tots Tots Carrer Pont (del) del 1 al 47 del 2 al 34 Ronda Puig (del) del 1 al 101 - - Carrer Puigdassalit (1) Call Rectoria (de la) Tots Tots Carrer Rocaprevera del 1 al 29 del 2 al 46 Carrer Sac (del) Tots Tots Pas Sagrera (de la) Tots Tots Carrer Sant Antoni Tots Tots Carrer Sant Bartomeu del 1 al 31 del 2 al 30 Carrer Sant Feliu Tots Tots Carrer Sant Josep Tots Tots Carrer Sant Miquel Tots Tots Plaça Vella Tots Tots Plaça Vila (de la) Tots Tots (nota 1 - parcel·la amb número 47 del carrer Nou i, parcel·la amb número 51 del carrer Nou. No hi consta numeració d? edificacions ni població)

4 RELACIÓ D? ANNEXOS

Annex 1 - Fulls de sol·licitud Referència de l? edifici a rehabilitar, identificació del promotor i del representant, relació de la documentació que s? adjunta al full de sol·licitud, actuació de rehabilitació que es vol realitzar per a la qual es demana subvenció, valoració de l? actuació, dades de situacions que poden proporcionar puntuació, autorització a l? Ajuntament per a obtenció de dades, declaració responsable, informació d? utilitat.

Annex 2 - Full de creditor normalitzat.

Annex 3 - Full de comunicació de fi d? obres, justificació de la despesa. Full de comunicació de finalització d? obres, petició d? inspecció de l? actuació, justificació de la despesa i declaració responsable.

Annex 4 - Full de comunicació de modificació de l? actuació (si cal) Comunicació de modificació de l? actuació i petició d? autorització.

Annex 5 - Full d? endós Model d? endós.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l? òrgan que l? ha dictada, en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la recepció d? aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residu.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d? un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s? hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l? endemà del dia en què, d? acord amb la seva normativa específica, es produeixi l? acte presumpte.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l? advertiment a què es refereix l? article 206 del Reglament d? organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a reserva dels termes que resultin de l? aprovació de l? acta corresponent.

Jaume Vivet i Soler

Alcalde

Torelló, 23 de novembre de 2017

Vivienda
Pago de Impuestos/Recibos
Empresa
Industrialización
Estudios