Bases per a l atorgament de subvencions per als comerços situats al barri antic en Ajuntament de Valls - Boletín Oficial de Tarragona de 18-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 18/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-07839

Ajuntament de Valls

EDICTE

de l'Ajuntament de Valls sobre l'aprovació definitiva d'unes bases pels comerços del Barri Antic.

A la Ciutat de Valls, en la sessió pública ordinària de la junta de govern del dia 28 de maig de 2018, es va aprovar la proposta d'aprovació inicial i exposició pública de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions a la inversió i al lloguer pels comerços del Barri Antic de Valls.

Sotmeses a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm 153, anunci 6854, de 7 d'agost de 2018 i al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Valls, amb un període d'exposició del 7 d'agost de 2018 al dia 4 de setembre de 2018 (ambdós inclosos) i no havent-se presentat cap al·legació durant aquest termini d'exposició, es consideren aprovades definitivament.

BASES REGULADORES PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER INVERSIONS I MILLORES DELS COMERÇOS SITUATS AL BARRI ANTIC DE VALLS

Primera.- Objecte

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de suport a l'activitat empresarial i comercial.

Les bases estan destinades a incentivar les obres de millora d'establiments ja existents o implantació d'establiments comercials en l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Barri Antic de Valls i que es desenvolupen des de l'Ajuntament de Valls.

Segona.- Beneficiaris

Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'empreses i establiments comercials ubicats dins l'àmbit del Barri Antic.

Tercera.- Administració atorgant

Aquestes subvencions s'atorguen per l'Ajuntament de Valls, el qual n'assumirà el pagament mitjançant fons propis, que aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost de despesa de l'Ajuntament de Valls per a l'anualitat respectiva.

Quarta.- Actuacions subvencionables

Els ajuts per a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic s'articularan al voltant de la línia de subvenció següent:

4.1. Subvencions de suport a la iniciativa empresarial i comercial per:

a) l'adequació i millora d'establiments ja existents o per trasllat d'aquests dins l'àmbit.

b) l'adequació i millora d'establiments de nova implantació.

Cinquena.- Tipus de subvenció i criteris de valoració

5.1. La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en aquest article.

Per a la valoració de les sol·licituds caldrà haver realitzat una inversió total major o igual als 6.000¬.

Es tindran en compte els criteris següents:

a) Per l'adequació i millora d'establiments ja existents o el trasllat d'aquests dins l'àmbit, un 20% del Pressupost d'Execució Material sense IVA (PEM) referent a l'actuació objecte de subvenció, amb un import màxim de 1.200 euros, d'acord amb la següent ponderació:

- Actuacions d'embelliment i adequació dels espais interiors i l'equipament que tinguin com a objectiu millorar la qualitat i el servei al client: 40% del PEM.

- Complementarietat amb l'oferta industrial i comercial existent en l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Barri Antic: 30% del PEM.

- Actuacions d'embelliment d'aparadors i de la imatge corporativa de l'establiment: 30% del PEM.

b) Per establiments de nova implantació, un 20% del PEM (sense IVA) referent a l'actuació objecte de subvenció, amb un import màxim de 1.200 euros, d'acord amb la següent ponderació:

- Establiment especialitzat en productes de qualitat: un 20% del PEM.

- Complementarietat amb l'oferta comercial existent en l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Barri Antic: 30% del PEM.

- Inversió i qualitat prevista en l'equipament bàsic: 30% del PEM.

- Actuacions d'embelliment d'aparadors i d'imatge corporativa de l'establiment: 20% del PEM.

5.2. S'exclouen de l'objecte de subvenció les obres i actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l'obtenció de la llicència ambiental i-o les obres i imprescindibles per adequar-se a la normativa d'aplicació.

També queden excloses de l'objecte de subvenció les actuacions executades sense disposar de les preceptives llicències municipals i-o d'altres administracions.

Si l'import dels ajuts a atorgar en la convocatòria supera la dotació econòmica prevista en el pressupost de l'entitat, s'ajustarà proporcionalment l'import a atorgar entre totes les sol·licituds de la convocatòria.

Sisena.- Sol·licituds

6.1. La sol·licitud s'ha de formalitzar, preferentment, amb el model oficial tipus que es podrà recollir a l'Oficina d'Atenció del ciutadà de l'Ajuntament de Valls o bé baixar-la de la pàgina web: www.valls.cat ; s'ha d'adreçar a la Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Valls i presentar-se al registre General d'aquesta mateixa entitat o bé per qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39-2015, de 1 d'Octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP).

6.2. Amb les sol·licituds caldrà presentar la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI-NIF del sol·licitant, i acreditació de la representació en la que manifesta actuar, si s'escau.

- Fotocòpia de la llicència d'obres, si s'escau, i les corresponents taxes i impostos liquidats.

- Factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses objecte de la subvenció.

- Declaració responsable on es faci constar si s'han sol·licitat i-o obtingut altres subvencions, o si es pretenen sol·licitar, amb referència a les quantitats sol·licitades i-o concedides i amb el compromís de comunicar la percepció de qualsevol ajut o subvenció pel mateix concepte objecte d'aquesta base.

- Declaració responsable conforme el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i la Hisenda Municipal, en compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els establiments existents que facin obres de millora caldrà que aportin una memòria de les modificacions realitzades i els establiments de nova implantació i els existents que modifiquin l'activitat d'acord amb els paràmetres de l'article 4.1.b) d'aquesta base, caldrà que, a més a més de la referida documentació, aportin un pla de viabilitat validat per entitat autoritzada.

6.3. La documentació que ja estigui en disposició de l'Ajuntament de Valls no cal que sigui presentada, indicant aquesta circumstància, de conformitat amb allò que disposa la Llei 39-2015. Tanmateix, la sol·licitud de subvenció s'haurà de tramitar de conformitat amb els requisits documentals i de procediment establerts en la convocatòria de subvencions que s'aprovi per les successives anualitats.

6.4. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen, així com les condicions que es fixen per la seva concessió i pagament.

Setena.- Termini de presentació de les sol·licituds

7.1. El termini per a presentar la sol·licitud de subvenció serà de 30 dies naturals des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPT.

Dins de termini, es poden presentar sol·licituds per actuacions, objecte de subvenció, per inversions o millores en les quals les obres es portin a terme dins del període que es detallarà més endavant en la convocatòria.

7.2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, no s'hi ajusten els documents aportats o aquests són incomplets, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni els defectes o adjunti els documents perceptius, amb la indicació de que, si no ho fa, es podrà considerar que desisteix de la seva petició, i es dictarà el la corresponent acord desestimatori.

Vuitena. Òrgan col·legiat per l'atorgament de la subvenció i procediment

8.1. L'atorgament de els subvencions establertes en aquesta base, es realitzarà per l'Òrgan col·legiat, format per dos tècnics i president que serà el regidor de comerç i turisme, els quals emetran informe tècnic i jurídic i elevaran proposta de dictàmen a la Junta de Govern Local.

La subvenció no excedirà dels imports establerts en la base cinquena.

8.2. El termini màxim de resolució de l'atorgament de les subvencions serà de 3 mesos des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds que marqui la convocatòria corresponent. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima a l'interessat per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de subvenció.

8.3 La sol·licitud de subvenció s'ha de tramitar de conformitat amb els requisits documentals i de procediment establerts en la convocatòria de subvencions que s'aprovi per a cada anualitat.

Novena.- Justificació, acceptació i pagament de la subvenció

9.1. Justificació

L'interessat disposarà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'acusar recepció de la notificació de l'atorgament de subvenció, per justificar l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació de les factures originals o còpies compulsades.

9.2. Acceptació

L'acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d'atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d'un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa a l'ens concedent la seva renúncia. Tot l'esmentat, sens perjudici del dret que ostenta l'eventual beneficiari d'impugnar la resolució d'atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

9.3. Pagament de les subvencions.

- En caràcter general, el pagament de la subvenció es farà un cop realitzada i justificada la despesa de conformitat amb els requisits establerts en aquesta base.

- Es perdrà el dret a l'atorgament de l'ajut sol·licitat en els següents supòsits:

- Si les obres s'inicien abans de l'atorgament de la corresponent llicència municipal d'obres-activitats o no s'ajusten a les condicions establertes en aquestes.

- Si existeix un incompliment de qualsevol aspecte regulat en aquesta base o en el compliment del tràmit de sol·licitud de subvenció d'acord amb la convocatòria anual.

- En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament previstes a la normativa aplicable, és produirà la pèrdua del dret de cobrament total o parcial de la subvenció atorgada i podrà ser motiu de revocació.

- Tot això, d'acord amb la normativa d'aplicació.

Desena.- Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris de les ajudes estan obligats a:

- Complir amb totes les condicions establertes en aquestes bases.

- Obtenir la llicència municipal d'obra-activitat prèvia a l'inici de les actuacions objecte de subvenció, en cas que fos necessària d'acord amb la normativa vigent a l'Ajuntament de Valls.

- Executar les actuacions previstes conforme a llicència i d'acord amb les condicions generals i particulars que contingui.

- Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries amb la seguretat social i amb la hisenda municipal .

- Formalitzar la corresponent sol·licitud de subvencions, d'acord amb l'article 6è d'aquesta base.

- Facilitar a l'Ajuntament de Valls documentació complementària, amb la finalitat de comprovar i completar aspectes del que s'ha sol·licitat.

- Els sol·licitants estan obligats a facilitar l'accés dels tècnics de l'administració local a l'establiment objecte de subvenció per tal de dur a terme els actes d'inspecció necessaris.

- A fer constar, explícitament el suport rebut des de l' Ajuntament de Valls - Regidoria de Comerç i Turisme; bé en els rètols i espais anunciadors dels mateixos, bé en el material publicitari, ja siguin anuncis, cartells o qualsevol altre suport, en qualsevol mitjà gràfic, audiovisual o per Internet, d'acord amb les indicacions realitzades per l'Ajuntament de Valls.

Onzena.- Recursos econòmics

11.1.- Les subvencions d'aquesta base reguladora s'imputaran a la partida pressupostària de l'Ajuntament de Valls prevista a tal efecte.

11.2.- El percentatge de subvenció atorgada està limitat a les dotacions econòmiques previstes en els pressupostos. A tal efecte, l'Ajuntament de Valls consignarà la partida corresponent en el pressupost anual.

11.3.- El procediment fixat per la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases serà el de concessió en règim de concurrència competitiva en els termes previstos per la Llei general de subvenció i el seu reglament.

Dotzena.- Compatibilitat amb altres subvencions

Les subvencions que preveu aquesta base, són compatibles amb altres subvencions d'administracions públiques, inclòs el propi Ajuntament, pel mateix concepte, sempre i quan l'import total dels ajuts concedits no superi el 100% del cost total de l'actuació objecte de la mateixa subvenció.

Tretzena.- Tractament de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei Orgànica 15-1999 de 13 de desembre, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT D'AJUTS DE LLOGUER PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES EMPRESES AL BARRI ANTIC DE VALLS

Bases Reguladores

Primera.- Objecte

Aquestes bases tenen per objecte l'estructuració de criteris per a la concessió d'ajuts destinats a afavorir la implantació de noves empreses en l'àmbit del Barri Antic de Valls, dins del marc de dinamització econòmica que desenvolupa l'Ajuntament de Valls.

Segona.- Finalitat i tipus d'ajut

Els ajuts regulats per aquestes bases tenen la finalitat de donar suport a la implantació de nous establiments, o el trasllat dels ja existents, en locals llogats amb aquesta finalitat dins l'àmbit del Barri Antic, mitjançant un ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 euros.

Tercera.- Beneficiaris

3.1. Tindrà la condició de beneficiari, en els termes que preveu la llei, les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de contractes de lloguer de negoci o establiment comercial dins de l'àmbit del Barri Antic, sempre i quan es donin les condicions següents:

a) Que estigui al corrent del pagament del lloguer del local objecte de la subvenció.

b) Que l'establiment porti funcionant continuadament un mínim de dotze mesos immediatament previs a l'atorgament de la subvenció i un màxim de cinc anys.

3.2. S'exclouen com a beneficiaris els següents:

a) Els que no disposin de la corresponent llicència d'obres i-o activitats quan aquesta sigui necessària.

b) Els locals objecte de la subvenció que es trobin sotmesos a expedient de disciplina urbanística, cessament d'activitat o d'altres tipus d'infracció de conformitat amb la llei.

Quarta.- Administració atorgant

Aquestes subvencions s'atorguen per l'Ajuntament de Valls, el qual n'assumirà el pagament mitjançant fons propis, que aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost de despesa de l'Ajuntament de Valls per a l'anualitat respectiva.

Cinquena.- Les sol·licituds

5.1. La sol·licitud s'ha de formalitzar, preferentment, amb el model oficial tipus que es podrà recollir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Valls, o bé baixar-la de la pàgina web: www.valls.cat; s'ha d'adreçar a la Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Valls i presentar-se al registre general d'aquesta mateixa entitat per qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39-2015, de 1 d'Octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP).

En tot cas, haurà d'incorporar la següent informació:

a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que ho fa.

b) Identificació del sol·licitant de l'ajut, amb expressió de la seva naturalesa jurídica.

c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació i telèfon de contacte.

d) Identificació de l'activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció.

5.2. La sol·licitud, formalitzada d'acord amb l'article 5.1., haurà de contenir la documentació que s'especifica a continuació:

a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física: DNI - NIF, en altre cas DNI del representant legal i poders de representació.

b) Quan el peticionari sigui una persona jurídica: A més de la documentació abans esmentada, caldrà presentar l'Escriptura de Constitució o Estatuts.

c) Memòria descriptiva de l'activitat objecte de subvenció, amb la descripció dels objectius. En el cas de locals de nova implantació caldrà que s'acompanyi el Pla de viabilitat redactat per empresa autoritzada.

d) Fotocòpia del contracte de lloguer, amb expressa indicació de l'import mensual del rebut de lloguer, i justificant d'estar al corrent de pagament.

e) Declaració responsable on hi consti la data d'obertura del local comercial i el seu funcionament continuat fins aleshores.

f) Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda local i amb la Seguretat Social.

g) Declaració responsable on es faci constar si s'han sol·licitat i-o obtingut altres subvencions per la mateixa finalitat; o si es pretenen sol·licitar, amb referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar la percepció de qualsevol ajut o subvenció per la mateixa finalitat.

De conformitat amb allò que disposa la Llei 39-2015 de 1 d'Octubre de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, la documentació que ja estigui a disposició de l'Ajuntament de Valls no caldrà que es presenti, indicant aquesta circumstància a la sol·licitud.

Sisena.- Termini de presentació de les sol·licituds

6.1. El termini per a presentar la sol·licitud de subvenció serà de 30 dies naturals des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPT.

Aquest termini podrà esser modificat en les respectives convocatòries anuals d'atorgaments de les subvencions.

6.2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, no s'hi ajusten els documents aportats o aquests són incomplerts, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni els defectes o adjunti els documents perceptius, amb la indicació de que, si no ho fa, es podrà considerar que desisteix de la seva petició, i es dictarà el corresponent acord desestimatori.

Setena.- Valoració de les peticions i criteris per a l'atorgament de la subvenció

La instrucció del procediment corresponent a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases correspon a l'Ajuntament de Valls, a partir de la valoració per part dels tècnics de la Regidoria de Comerç i Turisme.

Per a l'emissió de la proposta de resolució es tindran en compte els següents criteris:

- L'import de la subvenció es determinarà d'acord amb les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 ¬.

- El procediment fixat per la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases serà el de concessió en règim de concurrència competitiva en els termes previstos per la Llei General de subvencions i el seu reglament.

- Si l'import dels ajuts a atorgar en la convocatòria supera la dotació econòmica prevista en el pressupost de l'entitat, s'ajustarà proporcionalment l'import a atorgar entre totes les sol·licituds de la convocatòria.

Vuitena.- Procediment d'atorgament

8.1. L'atorgament de les subvencions establertes en aquesta base, es realitzarà d'acord amb les normes següents:

- Els serveis tècnics de la Regidoria de Comerç i Turisme faran la comprovació i verificació del compliment de la sol·licitud, en el fons i en la forma, a la base reguladora i emetran, al respecte, informe tècnic i jurídic.

- La Regidoria de Comerç i Turisme, elevarà proposta de dictamen a la Comissió Informativa de l'Àrea de Promoció Econòmica, qui formularà les propostes d'atorgament de la subvenció que s'elevaran a la Junta de Govern Local, que adoptarà l'acord d'atorgament que consideri oportú.

- El termini màxim de resolució de l'atorgament de les subvencions serà de 3 mesos des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de subvenció que marqui la convocatòria corresponent. La manca de resolució dins aquest termini legitima a l'interessat per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de subvenció.

Novena.- Disponibilitat pressupostària

L'atorgament de la subvenció resta subjecte a l'existència de disponibilitat pressupostària per a l'exercici corresponent de conformitat amb l'import màxim establert en les respectives convocatòries o en les seves ampliacions.

Desena.- Acceptació de la subvenció

L'acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d'atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d'un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa a l'ens concedent la seva renúncia. Tot l'esmentat, sens perjudici del dret que ostenta l'eventual beneficiari d'impugnar la resolució d'atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

Onzena.- Justificació de la subvenció

El beneficiari haurà de justificar la realització de l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació dels rebuts originals dels pagaments del lloguer del local o les còpies compulsades del darrer any.

Si el beneficiari no presenta aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'acusar recepció de la notificació d'atorgament de la subvenció, l'Ajuntament de Valls podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que el beneficiari a renunciat a l'ajut.

Dotzena.- Pagament de la subvenció

En caràcter general, el pagament de la subvenció es farà un cop realitzada i justificada la despesa de conformitat amb els requisits establerts en aquestes bases.

Es perdrà el dret a l'atorgament de l'ajut sol·licitat en els següents supòsits:

- Si existeix un incompliment de qualsevol aspecte regulat en aquestes bases o en el compliment del tràmit de sol·licitud de subvenció d'acord convocatòria anual.

- En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament previstes a la normativa aplicable, és produirà la pèrdua del dret de cobrament total o parcial de la subvenció atorgada i podrà ser motiu de revocació.

Tretzena.- Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris de les ajudes estan obligats a:

- Complir amb totes les condicions establertes en aquestes bases.

- Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries amb la Seguretat Social i amb la hisenda municipal.

- Facilitar a l'Ajuntament de Valls documentació complementària, amb la finalitat de comprovar i completar aspectes del que s'ha sol·licitat.

- A facilitar l'accés a tècnics de l'entitat a l'immoble objecte de subvenció per tal de dur a terme els actes d'inspecció necessaris.

- Tots aquells nous comerços o empreses existents que siguin beneficiàries dels ajuts establerts a les presents bases faran constar, expressament, aquest suport; bé en els rètols i espais anunciadors dels mateixos, bé en el material publicitari; siguin anuncis, cartells o qualsevol altre suport, i en qualsevol mitjà gràfic, audiovisual i per Internet, d'acord amb les indicacions que siguin realitzades pels serveis tècnics de l'entitat. Aquesta obligació té una vigència d'un any natural, a comptar des de la data de pagament de l'ajut objecte d'aquesta convocatòria.

Catorzena.- Compatibilitats- Incompatibilitats

Les subvencions que preveu aquesta base, són compatibles amb altres subvencions d'administracions públiques, inclòs el propi Ajuntament, per diferents conceptes.

Aquesta subvenció serà incompatible amb una prestació pel mateix concepte d'ajut de lloguer rebuda en exercicis anteriors i, per tant, el sol·licitant quedarà exclòs d'aquesta convocatòria.

Quinzena.- Revocació de l'ajut

Es perdrà el dret a l'atorgament de l'ajut sol·licitat, de conformitat amb la normativa d'aplicació en els següents supòsits:

a) Serà causa de revocació de l'ajut atorgat, el tancament de l'establiment o el cessament continuat de l'activitat abans del transcurs d'un any, a comptar des de la data que la sol·licitud de subvenció té entrada al Registre General de l'Administració Local.

b) L'incompliment dels requisits de la base tretzena d'aquestes bases.

c) Els locals objecte d'ajut que es trobin sotmesos a expedient de disciplina urbanística, cessament d'activitat o d'altres tipus d'infracció dins dels sis mesos posteriors al pagament de l'ajut.

Setzena.- Tractament de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei Orgànica 15-1999 de 13 de desembre, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Valls, 5 de setembre de 2018

Jerónimo Rivas Gómez, el secretari en funcions

Comercio y marketing
Alquiler de vivienda
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Comercio
Industrialización
Medio Ambiente
Dinamización económica
Empresa
Establecimientos comerciales
Desarrollo económico