Bases per a la subvenció de l'IBI per a persones amb pocs recursos, majors de 65 anys. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-02303

Ajuntament d'Alcover

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament d'Alcover, en la sessió de 13 de gener de 2017, va aprovar inicialment la subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones amb pocs recursos, majors de 65 anys.

L'esmentat Acord es va publicar en el BOP de la província núm. 20 de data 30 de gener de 2017 i a la seu electrònica de l'Ajuntament, per un període de trenta dies, en els quals no s'han presentat suggeriments ni al·legacions, per la qual cosa l'aprovació inicial esdevé definitiva i es pública el text íntegre de les Bases:

REQUISITS PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ

- Ser propietari d'un immoble destinat a habitatge d'ús habitual i permanent a Alcover.

- Tenir 65 o més anys d'edat.

- El sol·licitant ha de constar empadronat com a única persona en l'immoble, i-o conviure amb una persona discapacitada al seu càrrec.

- El sol·licitant i els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats al domicili per al qual es demana la subvenció, amb una antiguitat mínima de dos anys des de la data de sol·licitud.

- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament i la resta d'administracions.

- Ni els sol·licitants ni altres persones empadronades al mateix domicili no poden disposar d'altres propietats i immobles, urbans o rústics, arrendats o no.

- Aquesta subvenció és incompatible amb altres ajuts percebuts pel mateix concepte.

- Els sol·licitants, juntament amb les persones empadronades a l'habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren a la taula següent:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33% S'aplica el tram immediatament superior al que està previst en la taula IRSC*

*Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones amb pocs recursos

1. Atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual per a persones que són subjectes passius de l'impost i tenen uns ingressos bruts iguals o inferiors a un llindar d'ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Es tenen en compte els ingressos de totes les persones empadronades amb la persona beneficiària de l'ajut.

2. Si un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33%, s'aplicarà el tram immediatament superior d'increment previst a la taula.

3. Aquesta subvenció és incompatible amb altres ajuts què, per aquest mateix concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici.

4. S'entén La subvenció no serà acumulable a altres bonificacions o subvencions d'IBI.

5. com a domicili habitual als efectes de l'atorgament de la subvenció aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de la subvenció el dia 1 de gener de l'any de la quota a subvencionar.

6. Ni els sol·licitants ni les altres persones empadronades en el mateix domicili poden disposar d'altres propietats i immobles arrendats o no.

7. L'import subvencionat serà el cinquanta per cent, (50%) de la quota anual de l'exercici de l'Impost de Béns Immobles d'Urbana, amb un import màxim subvencionable de cent setanta-cinc euros (175,00 €).

8. Cal estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament i la resta d'administracions.

9. Aquesta subvenció és de caràcter pregat i de vigència anual i per a la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit cada any, declarant reunir les condicions de subjecte passiu de l'impost i de titular.

10. El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència en el compte de l'entitat bancària indicat pel beneficiari.

11. La tramitació de la sol·licitud és exempta de taxes i no tindrà cap altre cost per l'interessat.

12. Una vegada aprovat definitivament, l'ajuntament d'Alcover i els Serveis Socials del municipi, faran la màxima difusió per tal d'informar a les persones interessades.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

- El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 28 de febrer de cada any, i es presentarà al registre general de l'ajuntament d'Alcover.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

- Model normalitzat de sol·licitud que es facilitarà a les oficines municipals.

- Fotocòpia del NIF del sol·licitant i persones que convisquin al seu càrrec.

- Certificat d'ingressos anuals.

- Autorització de consulta de dades del sol·licitant a altres administracions.

Alcover, 20 de març de 2017

Robert Figueras Roca, alcalde

...

Pago de Impuestos/Recibos
Discapacidad
Familia
Vivienda
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales