Bases polas que se regula o réxime de concesión de axudas aos clubs e entidades deportivas do Concello do Barco de Valdeorras, 2017 - Boletín Oficial de Ourense de 09-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

Unha vez aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión realizada o día 10 de novembro de 2017, as

bases que se citan máis abaixo, publícase este anuncio para os efectos de que as entidades interesadas poidan presentar solicitude no prazo de 10 días hábiles a contar dende o seguinte ao de publicación destas bases no BOP de Ourense. Bases polas que se regula o réxime de concesión de axudas aos clubs e entidades deportivas do Concello do Barco de Valdeorras 2017 Co obxecto de colaborar na importante labor de fomento do deporte realizada polos clubs e asociacións deportivas radicadas no municipio, e para potenciar o seu papel neste ámbito, o Concello do Barco de Valdeorras procede á convocatoria para a concesión das axudas reguladas por estas bases: Primeira: obxecto da subvención O obxecto desta convocatoria é a regulación do procedemento para a concesión de subvencións, por parte do Concello do Barco, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas sen ánimo de lucro que:

Estean legalmente constituídas para o desenvolvemento da súa actividade deportiva.

Teñan o seu domicilio neste termo municipal, o que sen telo especificamente estean desenvolvendo o seu labor principal a través dunha sección situada no mesmo. Estean desenvolvendo traballo específico no programa/s desta subvención ao que desexen optar. Para axudar así a sufragar os gastos que o desenvolvemento da súa actividade deportiva lles este a xerar durante o período comprendido entre o 1 de decembro de 2016 e o 31 de agosto de 2017 nos seguintes programas:

Programa 1: Transporte

Programa 2: Xestión deportiva e competición

Programa 3: Organización de eventos deportivos As subvenciones financiaranse con cargo ao presuposto 2017 á partida orzamentaria 340/48900 co seguinte límite para cada un dos programas:

Programa 1: Transporte: 18.000

Programa 2: Xestión deportiva e competición: 10.000

Programa 3: Organización de eventos deportivos: 10.000

Segunda: explicación dos programas: beneficiarios dos mesmos, requisitos e criterios de exclusión Poderán ser beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases, os clubs deportivos e asociacións deportivas que reúnan os requisitos establecidos a continuación, tanto xerais como específicos, para cada un dos programas:

a) Requisitos comúns a todos os programas:

Estar legalmente constituído e adaptado como club/asociación deportiva segundo o establecido na Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia. Ter o seu domicilio social no termo municipal do Barco, ou sen telo, estar desenvolvendo o seu labor a través dunha sección situada no dito municipio dentro dunha entidade deportiva legalmente constituída con domicilio social noutro termo municipal (debendo certificarse por parte da Federación correspondente á modalidade desenvolvida pola entidade, que no Barco de Valdeorras se está desenvolvendo a principal labor deportiva do mesmo/a). Realizar habitualmente a súa práctica deportiva principal nas instalacións (sexan ou non da súa propiedade) dentro do termo municipal do Barco de Valdeorras. Estar ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, Facenda Autonómica, Tesourería Xeral da Seguridade Social e o Concello do Barco de Valdeorras, respectivamente. Non estar incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria das subvencións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. Ter debidamente xustificados os gastos correspondentes a subvencións concedidas con anterioridade polo Concello do Barco de Valdeorras.

b) Requisitos específicos de cada programa: Programa 1: Transporte

Participar, na tempada comprendida no período desta subvención, en competicións oficiais convocadas polas súas respectivas federacións, calquera que sexa o seu ámbito. Que ditas competicións impliquen traslado e transporte dos/as deportistas e corpo técnico.

Programa 2: Xestión deportiva e competición

Participar, na tempada comprendida no período desta subvención, en competicións oficiais convocadas polas súas respectivas federacións, calquera que sexa o seu ámbito.

Programa 3: Organización de eventos deportivos

Que os eventos organizados polo club ou entidade deportiva cumpran estes criterios: - Eventos organizados dentro do período comprendido nesta subvención. - Eventos que teñan como base o Concello do Barco de Valdeorras e que repercutan na poboación deste termo municipal. - Eventos dirixidos a deportistas federados/as e/ou afeccionados/as con impacto e repercusión para o municipio do Barco de Valdeorras.

Non se considerarán eventos deportivos as probas de competición regular tipo ligas.

c) Criterios de exclusión comúns a todos os programas: Non poderán optar a estas subvencións aquelas entidades que cumpran algún destes criterios:

Entidades que solo participen en ligas ou competicións locais, comarcais, probas non federadas, probas populares, exclusivamente no deporte escolar- competición deportiva escolar, ligas de empresas. Entidades constituídas como persoa xurídica, tales como sociedades anónimas deportivas e entidades con ánimo de lucro. Federacións deportivas e/ou delegacións das mesmas aínda que a súa sede sexa no municipio. '

d) Criterios de exclusión comúns ao Programa 2: Xestión deportiva e competición e ao Programa

3: Organización de eventos deportivos. Entidades e clubs que perciban axudas deste Concello a través de subvencións nominativas por ' convenio. Terceira: dotación económica A dotación económica das axudas queda establecida para o exercicio 2017 nas seguintes cantidades para cada un dos programas:

Programa 1: Transporte: 18.000

Programa 2: Xestión deportiva e competición: 10.000

Programa 3: Organización de eventos deportivos: 10.000

Cuarta: réxime xurídico Esta convocatoria rexerase, ademais de polo previsto nestas bases, pola Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS en adiante), polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións (RXS en adiante), a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG en adiante), polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (RSG en adiante), e polo disposto nas bases de execución do orzamento desta Corporación (BEO en adiante), en especial pola base 35. Estas bases reguladoras serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (en aplicación do artigo 9.3 CE, 9.3 LXS, 6.3 e 14.1 LSG). Do mesmo xeito, as subvencións concedidas serán publicadas no taboleiro de anuncios do concello e na web municipal segundo o indicado na cláusula sexta destas bases. Quinta: solicitudes: prazos, lugar de presentación e documentación

1. O prazo improrrogable de presentación de solicitudes será de dez días hábiles dende o díaseguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. Para os efectos dunha maior difusión desta convocatoria, publicarase tamén no taboleiro de anuncios do concello, non en tanto, o prazo de presentación de solicitudes computarase dende a publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, con independencia de cal sexa a data de publicación nos restantes medios de difusión.

2. As solicitudes, subscritas polo/a representante legal da entidade interesada, irán dirixidas ao alcalde segundo o modelo que figura no Anexo 1 (Solicitude de subvencións a clubs/asociacións deportivas 2017 polo Concello do Barco) destas bases, mediante a presentación no Rexistro Xeral do concello, situado na casa do concello- Edificio Multiusos, Praza do Concello, 2, en horario de 9.00 a 14.00hrs, de luns a venres, ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 16, apd. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. As solicitudes deberán formularse presentando a seguinte documentación, e soamente se admitirá unha solicitude para cada programa por entidade/club:

a) Documentación administrativa común a ambos programas:

1. Anexo 1: composto polos seguintes apartados:

Apartado 1: solicitude dirixida ao alcalde, marcando neste apartado o/os programa/s para o/os que se solicita esta axuda. Apartado 2: relación de documentación administrativa que estarán eximidos/as de presentar cando estes documentos xa obren en poder deste concello, menos no caso en que se producisen modificacións no contido dos mesmos, ou nas circunstancias de feito ou do dereito que se reflexen neles, suposto no que se deberá presentar o novo documento que substituirá ao anterior. Para estes efectos, os/as solicitantes deberán facer constar neste apartado 2 que se acollen expresamente a este dereito. Este modelo deberá ser cuberto correctamente para producir efectos. No caso de presentarse incompleto non se terá en conta. Non obstante, no suposto de imposibilidade material para a obtención do documento por parte desta administración, poderá requirirse ao solicitante a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos aos que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución:

Copia compulsada do CIF do club deportivo ou asociación.

Copia compulsada do DNI do/a representante do club deportivo ou asociación. Certificado da entidade bancaria na que se faga constar o número de conta e o/a titular da mesma. Copia compulsada dos estatutos de dito club/asociación deportiva onde se reflexe que se trata dunha entidade sen ánimo de lucro, e se manifeste o seu obxecto e finalidade. Certificado de inscrición no correspondente Rexistro Oficial de Clubs Deportivos da Xunta de Galicia, no que conste o domicilio social do club ou documento acreditativo análogo expedido pola delegación ou xefatura territorial competente. Fotocopia compulsada da acta da asemblea celebrada no ano en curso, ordinaria ou extraordinaria, reflexada no correspondente Libro de Actas, na que conste a aprobación do presuposto e actividades.

Apartado 3: declaracións responsables dos seguintes aspectos:

Non atoparse incurso o/a solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da LXS que supoñan incapacidade ou incompatibilidade para percepción de subvencións e axudas públicas. Outras subvenciones solicitadas ou concedidas para o mesmo obxecto ou ! fin, indicando a opción adecuada: (a) non ter solicitado, nin obtido ningunha outra subvención nin da Administración local, nin doutras administracións ou entidades para a actividade ou proxecto presentado para esta convocatoria de subvencións (b) ter solicitado, ou recibido algunha outra subvención para o mesmo fin indicando na declaración as subvencións solicitadas e recibidas para o mesmo obxecto de subvención por parte doutros organismos, tanto públicos como privados, indicando a contía e o concepto polo que foi concedida. Nos casos que proceda, declaración aceptando o compromiso de compensar coa subvención outorgada, as débedas contraídas con este concello. Declaración xurada de estar en posesión das certificacións de delitos sexuais de todos os/as responsables ao cargo dos/as menores de idade. Apartado 4: autorización para notificación por vía correo electrónico, e tratamento de datos con obxecto de xestionar este procedemento.

2. Certificacións orixinais dos seguintes aspectos:

- Atoparse ao corrente coa Facenda Estatal e Autonómica. - Atoparse ao corrente do pagamento da Seguridade Social. - Non ter débedas coa Facenda Municipal (certificación que será realizada de oficio polo propio concello).

3. Fotocopia compulsada da acta da asemblea realizada no ano 2017, ordinaria ou extraordinaria, reflexada no correspondente Libro de Actas, na que conste a aprobación do orzamento e actividades. 4. Aqueles clubs ou entidades deportivas que non teñan o seu domicilio social no termo municipal do Barco de Valdeorras, certificación por parte da federación correspondente á modalidade desenvolvida pola entidade, na que se indique que esta entidade está desenvolvendo a súa principal labor deportiva en dito municipio.

b) Documentación específica para cada programa:

Certificación orixinal expedida pola federación ou federacións correspondentes que regulen as modalidades deportivas nas que compita o dito club ou entidade deportiva, na que se recollan os seguintes datos, segundo o/os programa/s para o/os que solicite a entidade:

Programa 1: programa 2: xestión deportiva e competición transporte Competicións nas que participou o club indicando: - Nome da proba. programa 3: organización de eventos deportivos Competicións que organizou o club indicando: - Rango (internacional, nacional, autonómico, provincial) - Lugar de realización. - Data.

- Nome da proba. - Rango (internacional, nacional, autonómico, - Relación de deportistas e corpo técnico que participaron e resultados provincial). obtidos (número de deportistas e corpo técnico do club que participaron nesa proba). - Número de licenzas deportivas ou fichas emitidas a

- Lugar de realización. - Data e días de duración. - Relación de deportistas dito club a partir da categoría xuvenil (deportistas nados no ano 2000 e anteriores). - Prezo da licenza (se existisen variacións de prezos por

que participaron e resultados. - Prezo da inscrición categorías, especificar prezo/categoría). - Deportistas seleccionados (coa selección galega de dito

cobrada aos deportistas participantes. deporte) para participar nalgunha proba a nivel autonómico. - Deportistas seleccionados (coa selección española de

- Importe do canon aboado polo club para a organización do evento dito deporte) para participar nalgunha proba a nivel nacional. - Deportistas concentrados en centro de altoou proba. Os eventos que non rendemento durante todo o curso a nivel autonómico (selección galega). - Deportistas concentrados en centro de alto dispoñan dunha certificación por parte de ningunha Federación rendemento durante todo o curso a nivel nacional (selección española). (por tratarse de probas non federadas ou populares) presentarán unha declaración xurada de cada proba na que se recollan todos os datos anteriores.

*Xunto con este certificado ou a declaración xurada, presentarase copia do cartel anunciador de dito evento no que deberá figurar o logotipo deste concello.

c) Outros aspectos: Cando a solicitude non reúna os requisitos necesarios ou se observe a omisión dalgún documento administrativo dos que se esixan, requirirase ao interesado/a para que se emende nun prazo máximo de 5 días naturais, contados a partir do día seguinte á súa notificación. Unha vez transcorrido o dito prazo sen ter procedido á emenda dos defectos observados na solicitude, entenderase desistido da mesma e procederase ao arquivo deste. Todo o persoal que empreguen os clubs/asociacións deportivas para a realización das súas actividades, non terá vinculación laboral nin contractual co Concello do Barco de Valdeorras, que tampouco será responsable da organización das actividades realizadas polos clubs e asociacións deportivas. Sexta: consentimentos e autorizacións De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na administración pública galega, en relación co artigo 3.1.c. da mesma norma, o concello publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das subvencións concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis. Sétima: gastos subvencionables Para cada un dos programas consideraranse gastos subvencionables exclusivamente os seguintes, que deberán producirse e realizarse dentro do prazo comprendido entre o 1 de decembro de 2016 e o 31 de agosto de 2017, ambos incluídos:

a) Gastos subvencionables para o Programa 1. Transporte:

Autobuses e aluguer de furgonetas.

Gasolina e peaxes (sempre vinculados a unha competición oficial).

b) Gastos subvencionables para o Programa 2. Xestión deportiva e competición:

Persoal técnico deportivo (adestradores, delegados, fisioterapeutas, médicos).

Taxas/altas/cotas de tramitación de licenzas deportivas do club e dos deportistas.

Dereitos de participación en competicións e inscricións.

Cotas de mutualidades deportivas.

Cotas de afiliación a seguros deportivos.

Aluguer de instalacións deportivas.

Gastos médicos/botiquíns/material farmacéutico.

Material técnico deportivo (excluído material inventariable).

Canon de federacións deportivas de Galicia ou española para participar en diferentes

campionatos ou probas. Seguros de Responsabilidade Civil do club e adestradores.

Aloxamentos (podendo incluír co aloxamento almorzos, medias pensións e pensións completas), que o club realice con motivo da súa participación en competicións, torneos e ligas federadas.

c) Gastos subvencionables para o Programa

3. Organización de eventos deportivos :

Gastos soportados pola entidade ou club deportivo para a organización dos diferentes eventos deportivos realizados para os que solicita esta axuda:

Arbitraxes, xuíces, cronometradores e secretarías técnicas para actividades

organizadas. Dereitos de organización de campionatos/competicións.

Aluguer de instalacións deportivas para a realización de probas o competicións.

Canon de federacións deportivas de Galicia ou española para organizar diferentes

campionatos ou probas. Gastos médicos, sanitarios e de ambulancias.

Material para la difusión del evento.

Material de alimentación para avituallamentos (cun límite de 200 ).

Aloxamentos e desprazamentos (podendo incluír co aloxamento almorzos, medias

pensións e pensións completas), que o club necesitase para deportistas que tivesen asistido a participar en competicións, torneos e ligas organizadas. Gastos de montaxes e desmontaxes.

Gastos de son e luces. '

d) Gastos non subvencionables para ambos programas:

Os gastos de inversión, entendéndose por tales:

As adquisicións de bens cun importe unitario superior a 300,51

As adquisicións de bens ou a contratación de servizos de empresas ou outros terceiros destinados á realización de obras ou instalacións. Gastos ordinarios ou de mantemento do club/asociación deportiva (tales como luz, teléfono, limpeza, material de oficina...). Oitava: criterios de valoración e concesión da subvención, e determinación do importe da subvención. Seguirase o seguinte procedemento de valoración, puntuación e determinación do importe en cada programa:

Programa 1. Transporte: coas solicitudes presentadas por cada club/asociación deportiva, crearase unha relación que recolla: cada un dos desprazamentos realizados por cada club (debidamente certificados pola federación). o número de deportistas e corpo técnico desprazados en cada desprazamento para deste xeito realizar un cadro no que figuren todos os desprazamentos e deportistas desprazados por todos os clubs, para proceder a multiplicar a continuación deportistas por quilómetros realizados en cada desprazamento (para o cálculo dos quilómetros de cada viaxe se empregará a Guía Campsa), realizándose a continuación a suma total de deportistas por quilómetros. Unha vez calculado o dito valor, dividirase o importe económico destinado a esta axuda (18.000 !) entre o mesmo, para deste xeito obter o prezo deportista/km e poder empregalo para multiplicar o total de persoas por desprazamento polo mesmo, e extraer o importe exacto que lle corresponderá a cada club por desprazamento.

Programa 2. Xestión deportiva e competición: a todas as solicitudes recibidas para este programa, aplicaráselles o seguinte baremo establecido e público de puntuación, extraendo os datos necesarios das certificacións presentadas: Baremo de puntuación:

1. Por fichas ou licenzas deportivas: 0.05 puntos por cada licenza gratuíta 0.10 puntos por cada licenza que teña un custe entre 1 e 10 incluídos 0.20 puntos por cada licenza que teña un custe entre 11 e 20 incluídos 0.40 puntos por cada licenza que teña un custe entre 21 e 30 incluídos 0.50 puntos por cada licenza que teña un custe entre 31 e 40 incluídos 0.60 puntos por cada licenza que teña un custe de 41 e superior

2. Por competicións: nivel máis alto das probas nas que teña participado o club (computarase a proba de superior nivel na que tivese participado):

a) Internacional: 15 puntos

b) Máxima Nacional: 12 puntos

c) Segunda Nacional:10 puntos

d) Terceira Nacional: 8 puntos

e) Máxima Autonómica: 6 puntos

f) Provincial: 4 puntos

3. Por deportistas seleccionados/as:

A) Para participar en probas coa selección autonómica (Selección Galega de dito deporte):

3 puntos por deportista

B) Para participar en probas coa selección nacional (Selección Española de dito deporte):

5 puntos por deportista Nota: o máximo de puntos neste apartado 3 será de 15.

4. Por calendario oficial:

A) Polo número de xornadas disputadas

De 2 a 8 xornadas: 2 puntos

- De 9 a 16 xornadas: 4 puntos

- De 17 a 24 xornadas: 10 puntos

- Máis de 24 xornadas: 14 puntos

B) Pola distancia do maior desprazamento realizado

- De 0 a 100 km: 1 punto

- De 100 a 200 km: 2 puntos

- De 200 a 400 km: 6 puntos

- Máis de 400 km: 10 puntos

Nota: computarase só unha das dúas opcións (na que maior puntuación se consiga).

5. Por fomentar e manter a competición:

A) No Deporte de Base: Categoría Prebenxamín: 2 puntos Categoría Benxamín: 2 puntos Categoría Alevín: 2 puntos Categoría Infantil: 2 puntos Categoría Cadete: 2 puntos

B) Na etapa adolescente a través da Categoría Xuvenil: 3 puntos

C) Na Categoría Veterana: 3 puntos

6. Por contar con deportistas concentrados/as en centros de alto rendemento durante todo o curso:

A) A nivel autonómico (Selección Galega): 3 puntos por cada deportista.

B) A nivel nacional (Selección Española): 5 puntos por cada deportista. Nota: ata un máximo de 15 puntos entre os dous apartados.

7. Resultados: polos resultados obtidos nas competicións oficiais sendo válido que sexa un resultado tanto individual como por equipo/s: Posición 1º 2º 3º - Medalla en Olimpíada 18 puntos 17 puntos 16 puntos - Campionato do Mundo 15 puntos 14 puntos 13 puntos - Campionato de Europa 13 puntos 11 puntos 10 puntos - Campionato de España 9 puntos 8 puntos 7 puntos - Campionato Autonómico 6 puntos 5 puntos 4 puntos - Campionato Provincial 3 puntos 2 puntos 1 punto Nota: computarase un único resultado (sexa individual ou por equipo), aquel que sexa de maior nivel.

Unha vez puntuadas cada unha das solicitudes segundo este baremo de puntuación, seguiremos o seguinte procedemento: Paso 1. Cálculo da puntuación correspondente a cada club/asociación deportiva e suma do número total de tódalas puntuacións Paso 2.

Importe total da subvención destinado a este programa (10.000 )

= Valor do punto Número obtido da suma total de tódalas puntuacións Paso 3. Valor do punto x Puntuación obtida por cada club/asociación deportiva= Importe de axuda para cada club

Programa 3. Organización de eventos deportivos: a todas as solicitudes recibidas para este programa, se lles aplicarán os seguintes baremos establecidos e públicos de puntuación, extraendo os datos necesarios das certificacións presentadas: Baremo de puntuación 1: Carácter do evento n.º de deportistas importe do canon organizado participantes abonado para a

(punto por organización da deportista) proba por parte do club Internacional=15 1 punto por Cada euro pagado puntos deportista x 0.20 puntos certificado Nacional=12 puntos 0.70 puntos por deportista certificado Autonómico=10 0.40 puntos por puntos deportista certificado Provincial=8 puntos 0.20 puntos por deportista certificado Local=4 puntos 0.10 puntos por deportista certificado días de duración prezo de do evento inscrición cobrado aos/ás participantes 3 puntos por día 0 !- 4 puntos

De 1 a 2 0- 3 puntos

De 21 a 40 -2 2 puntos por día

puntos De 41 en adiante-1 punto 1 punto por día 0.50 puntos por día 0.10 puntos por día

* Para os eventos que non dispoñan dunha certificación por parte de ningunha federación (por tratarse de probas non federadas ou populares) e que presentasen unha declaración xurada para solicitar esta subvención, nas puntuacións obtidas na columna denominada N.º de deportistas participantes (punto por deportista) se lles aplicará unha redución de puntos da metade do establecido nese apartado. Baremo de puntuación 2: Polo número total de probas organizadas polo club: Tipo de proba puntos por cada una Internacionais 20 puntos por proba Nacionais 15 puntos por proba Autonómicas 10 puntos por proba Provinciais 5 puntos por proba Locais 3 puntos por proba Unha vez puntuadas cada unha das solicitudes segundo estes baremos de puntuación, seguiremos o seguinte procedemento:

Paso 1. Cálculo da puntuación correspondente a cada club/asociación deportiva en cada un dos baremos Paso 2. Suma da puntuación obtida no baremo 1 e no 2 por cada club ou entidade Paso 3. Suma do número total de puntuacións obtidas por todos os clubs que opten á axuda Paso 4.

Importe total da subvención destinado a este programa (10.000 !)

= Valor do punto Número obtido da suma total de puntuacións Paso 3. Valor do punto x Puntuación obtida por cada club/asociación deportiva= Importe de axuda para cada club

Novena: comisión informativa de deportes Unha vez vistos os resultados de valoración segundo a base 9, e emitido o informe proposta por parte do concelleiro de Deportes, presentarase proposta para o ditame por parte da Comisión Informativa de Deportes, e o posterior acordo de aprobación polo órgano competente. Décima: resolución e notificación: A Xunta de Goberno Local (ou a Alcaldía por avogación), á proposta motivada do concelleiro de Deportes, previo ditame da Comisión Informativa de Deportes, e previo informe de fiscalización de Intervención Municipal, aprobará as propostas de subvencións, ben sexa polo importe total previsto na partida orzamentaria, ou ben por unha cantidade parcial; tamén pode acordar non outorgar ningunha subvención. O prazo máximo para a resolución do procedemento (entendendo por tal o acordo de asignación de axudas aos clubs e asociacións por parte da Xunta de Goberno Local), que esgota a vía administrativa, será de dous meses a contar dende a data seguinte á terminación do prazo de presentación das solicitudes. Dito prazo poderá prorrogarse por un mes máis, previa proposta do concelleiro responsable. A notificación da concesión das subvencións farase individualmente e mediante edicto no taboleiro de anuncios do concello e a través da web municipal segundo o indicado na cláusula sexta destas bases. Décimo primeira: xustificación:

a) Procedemento de xustificación:

Condicións xerais:

As entidades subvencionadas recibirán o importe da mesma, ou a parte proporcional desta, unha vez xustificada. O importe mínimo a xustificar en cada programa deberá ser igual ao importe da subvención concedida incrementado nun 50%. A omisión de xustificación ou a incorrecta xustificación da subvención nas condicións e prazos establecidos nestas bases, suporá que solo se subvencione a parte correctamente xustificada da actividade ou proxecto. O concello poderá solicitar en calquera momento cantos informes considere oportunos sobre o estado de realización do proxecto subvencionado, así como a aplicación da axuda concedida; e comprobar, polos medios que considere oportunos, si o destino das contías outorgadas en concepto de axuda, é o establecido na base primeira desta convocatoria, e anular total ou parcialmente a subvención concedida cando na comprobación realizada se observe, que o fin da mesma non se corresponde co proxecto que foi obxecto de subvención. Prazo de xustificación: será de dez días hábiles dende o día seguinte á notificación realizada a cada club por parte deste concello. Presentación da xustificación: a documentación xustificativa presentarase mediante instancia dirixida ao alcalde e será presentada no Rexistro Xeral do concello, situado na casa do concello - Edificio Multiusos, Praza do Concello, n.º 2, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres. b) Documentación a presentar para a xustificación común a ambos programas:

1. Anexo 2: composto polos seguintes apartados:

Apartado 1: instancia dirixida ao alcalde, marcando neste apartado o/os programa/s para o/os que se solicitou esta axuda e que se van a xustificar. Apartado 2: declaración firmada polo/a responsable da entidade beneficiaria, conforme a subvención concedida é inferior ao custo total do obxecto subvencionado, así como das subvencións solicitadas e/ou concedidas por outras administracións e para a mesma finalidade, e ingresos privados (inscricións, patrocinios, etc....) referida neste caso á data de xustificación.

2. Certificacións orixinais dos seguintes aspectos (se tivesen transcorrido máis de seis meses

dende a presentación dos mesmos na solicitude para esta subvención):

Atoparse ao corrente coa Facenda Estatal e Autonómica. - Atoparse ao corrente do pago da Seguridade Social. - Non ter débedas coa Facenda Municipal (certificación que será realizada de oficio polo propio concello).

c) Documentación e modo de xustificación de cada programa:

Programa 1: transporte: Gasto subvencionable Autobuses e aluguer de furgonetas. Gasolina e peaxes (sempre vinculados a unha competición oficial).

Programa 2: xestión deportiva e competición: Gasto subvencionable Persoal técnico deportivo (adestradores, delegados, fisioterapeutas, médicos). Taxas/altas/cotas de tramitación de licenzas deportivas do club e dos deportistas. Cotas de mutualidades deportivas. Cotas de afiliación a seguros deportivos. Seguros de Responsabilidade Civil do club e adestradores. Dereitos de participación en competicións e inscricións. Aluguer de instalacións deportivas. Gastos médicos/botiquíns/material farmacéutico. Material técnico deportivo (excluído material inventariable). Canon de federacións deportivas de Galicia ou española para participar en diferentes campionatos ou probas. Aloxamentos (podendo incluír co aloxamento almorzos, medias pensións e pensións completas), que o club realice con motivo da súa participación en competicións, torneos e ligas federadas. Gastos de limpeza das diferentes instalacións utilizadas para a práctica da súa modalidade deportiva.

Modo de xustificalo Facturas cos seus xustificantes de pago.

En cada factura indicarase o concepto e a competición coa que se corresponde ou o obxecto da mesma (para que finalidade se empregou o gasto). modo de xustificalo Mediante nóminas, Seguridade Social e TC2 xunto con xustificante de pago de ambas. Factura da federación o federacións de dito deporte, aseguradoras cos seus xustificantes de pago. Facturas cos seus xustificantes de pago.

*En cada factura se indicará o concepto e a competición coa que se corresponde ou o obxecto da mesma (para que finalidade se empregou o gasto). Programa 3: organización de eventos deportivos: Gasto subvencionable Arbitraxes, xuíces, cronometradores secretarías técnicas para actividades organizadas. Dereitos de organización campionatos/competicións.

Modo de xustificalo e Factura da federación ou federacións de dito deporte, aseguradoras cos seus xustificantes de pago. de Facturas cos seus xustificantes de pago.

*En cada factura se indicarase o concepto e a competición coa que se corresponde ou o Aluguer de instalacións deportivas para a realización de probas ou competicións. obxecto da mesma (para que finalidade se empregou o gasto). Canon de federacións deportivas de Galicia ou española para organizar diferentes campionatos ou probas. Gastos médicos, sanitarios e de ambulancias. Material para a difusión do evento. Material de alimentación para avituallamentos. Aloxamentos (podendo incluír co aloxamento, almorzos, medias pensións e pensións completas), que o club necesitase para deportistas que tivesen vido a participar en competicións, torneos e ligas organizadas. Gastos de montaxes e desmontaxes. Gastos de son e luces. d) Condicións xerais sobre as facturas: as facturas serán orixinais (entregaranse no concello para ser seladas) e correspondentes á actividade ou proxecto subvencionado nesta convocatoria. Estarán expedidas a nome da entidade preceptora da subvención, nas que se deberá facer constar:

Nome ou razón social do provedor

NIF ou CIF do provedor e firma ou recibo de ter percibido o pago.

Importe da factura e IVE, o IVE debe ir desagregado.

Identificación completa da entidade que abone o importe.

Descrición suficiente do subministro ou servizo.

Número e data da factura.

Non serán válidas aquelas facturas que non conteñan os apartados anteriormente expostos, en xeral, que non cumpran co establecido no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, que aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación. Décimo segunda: pagamento da subvención O concello procederá ao inicio de expediente de reintegro das cantidades entregadas en concepto de subvención e a exixencia do interese de demora dende o momento do pago da subvención, nos seguintes casos (procederá ao reintegro do importe total da subvención, ou reintegro parcial do exceso de subvención obtido respecto do gasto correctamente xustificado): - Incumprimento da obriga de xustificación.

- Obter a subvención sen reunir as condicións requiridas.

- Incumprimento da finalidade para a que se outorgou a subvención. - Incumprimento das condicións impostas nas bases. Décimo terceira: obrigas dos/as beneficiarios/as Os/as perceptores/as desta subvención estarán obrigados/as a:

1. Medidas de difusión:

Facer constar na difusión que se faga do proxecto subvencionado, a colaboración da Concellaría de Deportes do Concello do Barco de Valdeorras. Establecer de forma clara nos exemplares dos programas, carteis anunciadores, fotografías e demais material gráfico ou sonoro que publiquen con motivo das actividades organizadas ou das súas propias competicións e vida do club/entidade deportiva (incluídas as equipamentos dos/as deportistas), mención expresa da colaboración económica do Concello do Barco de Valdeorras a través da incorporación do logotipo corporativo e oficial de deportes (deberán acreditalo na xustificación).

2. Obrigas xerais:

Responder legalmente da veracidade dos datos expostos e do desenvolvemento do proxecto subvencionado. Comunicar calquera eventualidade que se produza no proxecto subvencionado e modificación. Xustificar a concesión da subvención nos prazos establecidos nas cláusulas correspondentes. Devolver o importe da subvención ou a parte proporcional da mesma, cando non se realice a actividade para a que foi outorgada ou non se xustifique no prazo e forma. Xustificar ante o órgano concedente, o cumprimento dos requisitos e condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou desfrute da subvención. Someterse ás actuacións de comprobación, seguimento e inspección a efectuar polo órgano concedente e, polo seu orde, polos responsables dos servizos promotores da subvención, e ás de control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto nacionais como comunitarios, aportando canta documentación lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores. Comunicar ao órgano concedente, a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas para a mesma finalidade, así como as alteracións que se produzan. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos. Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobación e control. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control. 3. Colaboración co concello:

Prestar a súa colaboración na medida do posible, cando sexa requirida polo Concello do Barco de Valdeorras, naquelas actividades inherentes a súa especialidade deportiva, con obxecto de contribuír ao bo funcionamento e desenvolvemento das actividades deportivas planificadas polo concello. Décimo carta: aceptación das bases A participación na presente convocatoria mediante a presentación da correspondente solicitude a cada un dos programas, implica o coñecemento e a aceptación incondicionada destas bases.

ANEXO I

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS A CLUBS OU ENTIDADES DEPORTIVAS 2017 POLO CONCELLO DO BARCO DE

VALDEORRAS

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

O Barco de Valdeorras, 17 de novembro de 2017. O alcalde. Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

Una vez aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2017, las bases que se citan más abajo, se hace público el presente anuncio a los efectos de que las entidades interesadas puedan presentar solicitud en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de las presentes bases en el BOP de Ourense. Bases por las que se regula el régimen de concesión de ayudas a los clubs y entidades deportivas del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras 2017 Con el objetivo de colaborar en la importante labor de fomento del deporte realizada por los clubs y asociaciones deportivas radicadas en el municipio, y para potenciar su papel en este ámbito, el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras procede a la convocatoria para la concesión de las ayudas reguladas por las presentes bases: Primera: Objeto de la subvención El objeto de esta convocatoria es la regulación del procedimiento para la concesión de subvenciones, por parte del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades deportivas sin ánimo de lucro que:

Estén legalmente constituidas para el desarrollo de su actividad deportiva.

Tengan su domicilio en este término municipal, o que sin tenerlo específicamente estén desarrollando su labor principal a través de una sección ubicada en el mismo. Estén desarrollando trabajo específico en el programa/s de esta subvención al que deseen optar Para ayudar así a sufragar los gastos que el desarrollo de su actividad deportiva les esté generando durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017 en los siguientes programas: Programa 1: Transporte Programa 2: Gestión deportiva y competición Programa 3: Organización de eventos deportivos Las subvenciones se financiarán con cargo al presupuesto 2017 a la partida presupuestaria 340/48900 con el siguiente límite para cada uno de los programas: Programa 1: Transporte: 18.000! Programa 2: Gestión deportiva y competición: 10.000! Programa 3: Organización de eventos deportivos: 10.000! Segunda: Explicación de los programas: beneficiarios de los mismos, requisitos y criterios de exclusión. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas bases, los clubs deportivos y asociaciones deportivas que reúnan los requisitos establecidos a continuación, tanto generales como específicos, para cada uno de los programas:

a) Requisitos comunes a todos los programas:

Estar legalmente constituido y adaptado como club/asociación deportiva según lo establecido ' en la Ley 3/2012, de 2 de abril del Deporte de Galicia. Tener su domicilio social en el término municipal de O Barco de Valdeorras, o sin tenerlo, estar desarrollando su labor a través de una sección ubicada en dicho municipio dentro de una entidad deportiva legalmente constituida con domicilio social en otro término municipal (debiendo certificarse por parte de la Federación correspondiente a la modalidad desarrollada por la entidad, que en O Barco de Valdeorras se está desarrollando la principal labor deportiva del/de la mismo/a). Realizar habitualmente su práctica deportiva principal en instalaciones (sean o no de su propiedad) dentro del término municipal de O Barco de Valdeorras. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Hacienda Autonómica, Tesorería General de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, respectivamente. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, y el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tener debidamente justificados los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.

b) Requisitos específicos de cada programa:

Programa 1: Transporte Participar, en la temporada comprendida en el periodo de esta subvención, en competiciones oficiales convocadas por sus respectivas federaciones, cualquiera que sea su ámbito. Que dichas competiciones impliquen traslado y transporte de los/as deportistas y cuerpo técnico.

Programa 2: Gestión deportiva y competición

Participar, en la temporada comprendida en el periodo de esta subvención, en competiciones oficiales convocadas por sus respectivas federaciones, cualquiera que sea su ámbito.

Programa 3: Organización de eventos deportivos

Que los eventos organizados por el club o entidad deportiva cumplan estos criterios: - Eventos organizados dentro del periodo comprendido en esta subvención. - Eventos que tengan como base el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras y que repercutan en la población de este término municipal. - Eventos dirigidos a deportistas federados/as y/o aficionados/as con impacto y repercusión para el municipio de O Barco de Valdeorras.

No se considerarán eventos deportivos las pruebas de competición regular tipo ligas.

c) Criterios de exclusión comunes a todos los programas: No podrán optar a estas subvenciones aquellas entidades que cumplan alguno de estos criterios:

Entidades que solo participen en ligas o competiciones locales, comarcales, pruebas no federadas, pruebas populares, exclusivamente en el deporte escolar- competición deportiva escolar, ligas de empresas. Entidades constituidas como persona jurídica, tales como sociedades anónimas deportivas y entidades con ánimo de lucro. Federaciones deportivas y/o delegaciones de estas, aunque su sede sea en el municipio. '

d) Criterios de exclusión comunes al Programa 2: Gestión deportiva y competición y al Programa 3: Organización de eventos deportivos. Entidades y clubs que perciban ayudas de este Ayuntamiento a través de subvenciones ' nominativas por convenio.

Tercera: Dotación económica La dotación económica de las ayudas queda establecida para el ejercicio 2017 en las siguientes cantidades para cada uno de los programas:

Programa 1: Transporte: 18.000

Programa 2: Gestión deportiva y competición: 10.000

Programa 3: Organización de eventos deportivos: 10.000 !

Cuarta: Régimen jurídico Esta convocatoria se regirá, además de por lo previsto en las presentes Bases, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS en adelante), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones (RGS en adelante), la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia (LSG en adelante), por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia (RSG en adelante), y por lo dispuesto en las Bases de ejecución del Presupuesto de esta Corporación (BEO en adelante), en especial por la Base 35. Las presentes bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense (en aplicación del artículo 9.3. CE, 9.3. LGS, 6.3. y 14.1. LSG). Del mismo modo, las subvenciones concedidas serán publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal según lo indicado en la cláusula sexta de estas bases.

Quinta: Solicitudes: plazos, lugar de presentación y documentación.

1. El plazo improrrogable de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense. A los efectos de una mayor difusión de la presente convocatoria, se publicará también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no en tanto, el plazo de presentación de solicitudes se computará desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, con independencia de cuál sea la fecha de publicación en los restantes medios de difusión.

2. Las solicitudes, subscritas por el/la representante legal de la entidad interesada, irán dirigidas al Sr. alcalde según el modelo que figura en el Anexo 1 (Solicitud de subvenciones a de las clubs/asociaciones deportivas 2017 por el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras) presentes bases, mediante la presentación en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la Casa Consistorial- Edificio Multiusos, Praza do Concello, 2, en horario de 9.00 a 14.00hrs, de lunes a viernes, o a través de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 16, apdo. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Las solicitudes deberán formularse presentando la siguiente documentación, y solo se admitirá una solicitud para cada programa por entidad/club:

a) Documentación administrativa común a ambos programas:

1. Anexo 1: compuesto por los siguientes apartados: Apartado 1: Solicitud dirigida al Sr. Alcalde, marcando en este apartado el/los programa/s para el/los que se solicita esta ayuda. Apartado 2: relación de documentación administrativa que estarán eximidos/as de presentar cuando estos documentos ya obren en poder de este Ayuntamiento, menos en el caso en que se produjesen modificaciones en el contenido de los mismos, o en las circunstancias del hecho o del derecho que se reflejen en ellos, supuesto en el que se deberá presentar el nuevo documento que substituirá al anterior. A estos efectos, los/las solicitantes deberán hacer constar en este apartado 2 que se acogen expresamente a este derecho. Este modelo deberá ser cubierto correctamente para producir efectos. En caso de presentarse incompleto no se tendrá en cuenta. No obstante, en el supuesto de imposibilidad material para la obtención del documento por parte de esta administración, podrá requerirse al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución:

Copia compulsada del CIF del club deportivo o asociación.

Copia compulsada del DNI del/de la representante del club deportivo o asociación. Certificado de la entidad bancaria en la que se haga constar el número de cuenta y el/la titular de la misma.

Copia compulsada de los estatutos de dicho club/asociación deportiva donde se refleje que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, y se manifieste su objeto y finalidad. Certificado de inscripción en el correspondiente Registro Oficial de Clubs Deportivos de la Xunta de Galicia, en el que conste el domicilio social del club o documento acreditativo análogo expedido por la delegación o jefatura territorial competente.

Fotocopia compulsada del acta de la asamblea celebrada en el año en curso, ordinaria o extraordinaria, reflejada en el correspondiente libro de actas, en la que conste la aprobación del presupuesto y actividades. Apartado 3: Declaraciones responsables de los siguientes aspectos:

No encontrarse incurso el/la solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la LGS que supongan incapacidad o incompatibilidad para percepción de subvenciones y ayudas públicas. Otras subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo objeto o fin, indicando la opción adecuada:

(a) No haber solicitado, ni obtenido ninguna otra subvención ni de la Administración Local, ni de otras administraciones o entidades para la actividad o proyecto presentado para esta convocatoria de subvenciones

(b) Haber solicitado, o recibido alguna otra subvención para el mismo fin indicando en la declaración las subvenciones solicitadas y recibidas para el mismo objeto de subvención por parte de otros organismos, tanto públicos como privados, indicando la cuantía y el concepto por el que fue concedida.

En los casos que proceda, declaración aceptando el compromiso de compensar con la subvención otorgada, las deudas contraídas con este Ayuntamiento.

Declaración jurada de estar en posesión de las certificaciones de delitos ! sexuales de todos/as los/las responsables a cargo de los/las menores de edad. Apartado 4: Autorización para notificación por vía correo electrónico, y tratamiento de datos con objeto de gestionar el presente procedimiento

2. Certificaciones originales de los siguientes aspectos:

- Encontrarse al corriente con la Hacienda Estatal y Autonómica.

- Encontrarse al corriente del pago de la Seguridad Social.

- No tener deudas con la Hacienda Municipal (certificación que será realizada de oficio por el propio Ayuntamiento

3. Fotocopia compulsada del acta de la asamblea celebrada en el año 2017, ordinaria o extraordinaria, reflejada en el correspondiente Libro de Actas, en la que conste la aprobación del presupuesto y actividades. 4. Aquellos clubs o entidades deportivas que no tengan su domicilio social en el término municipal de O Barco de Valdeorras, certificación por parte de la Federación correspondiente a la modalidad desarrollada por la entidad, en la que se indique que esta entidad está desarrollando su principal labor deportiva en dicho municipio.

b) Documentación específica para cada programa: Certificación original expedida por la federación o federaciones correspondientes que regulen las modalidades deportivas en las que compita dicho club o entidad deportiva, en la que se recojan los siguientes datos, según el/los programa/s para el/los que solicite la entidad:

Programa 1: Programa 2: Gestión deportiva y competición Transporte

Programa 3: Organización de eventos deportivos Competiciones que Competiciones en las que participó el club indicando: - Nombre de la prueba organizó el club indicando:

- Rango (internacional, nacional, autonómica, provincial) - Lugar de celebración - Fecha

-Nombre de la prueba -Rango (internacional, nacional, autonómica, - Relación de deportistas y cuerpo técnico que participaron y resultados

provincial) obtenidos (número de deportistas y cuerpo técnico del club que participaron en esa prueba) - Número de licencias deportivas o fichas emitidas a

-Lugar de celebración -Fecha y días de duración -Relación de deportistas dicho club a partir de la categoría juvenil (deportistas que participaron y nacidos en el año 2000 y anteriores) - Precio de la licencia (si hubiese variaciones de precios resultados -Precio de la inscripción por categorías, especificar precio/categoría) - Deportistas seleccionados (con la selección gallega de cobrada a los deportistas participantes dicho deporte) para participar en alguna prueba a nivel autonómico - Deportistas seleccionados (con la selección española

-Importe del canon abonado por el club para la organización del de dicho deporte) para participar en alguna prueba a nivel nacional - Deportistas concentrados en centro de alto evento o prueba. Los eventos que no rendimiento durante todo el curso a nivel autonómico (selección gallega) dispongan de una certificación por parte - Deportistas concentrados en centro de alto de ninguna Federación rendimiento durante todo el curso a nivel nacional (selección española)

(por tratarse de pruebas no federadas o populares) presentarán una declaración jurada de cada prueba en la que se recojan todos los datos anteriores.

*Junto con este certificado o la declaración jurada, se presentará copia del cartel anunciador de dicho evento en el que deberá figurar el logotipo de este Ayuntamiento.

c) Otros aspectos: Cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o se observe la omisión de algún documento administrativo de los que se exijan, se requerirá al interesado/a para que se subsane en un plazo máximo de 5 días naturales, contados a partir del día siguiente a su notificación. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación de los defectos observados en la solicitud, se entenderá desistido de la misma y se procederá al archivo de este. Todo el personal que empleen los clubs/asociaciones deportivas para la realización de sus actividades, no tendrá vinculación laboral ni contractual con el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, que tampoco será responsable de la organización de las actividades realizadas por los clubs y asociaciones deportivas. Sexta: Consentimientos y autorizaciones De conformidad con el artículo 13.4º de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega, en relación con el artículo 3.1.c. de la misma norma, el Ayuntamiento publicará en su página web oficial la relación de los beneficiarios y el importe de las subvenciones concedidas, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y su publicación en la citada página web, con las excepciones previstas en las leyes. Séptima: Gastos subvencionables Para cada uno de los programas se consideran gastos subvencionables exclusivamente los siguientes, que deberán producirse y realizarse dentro del plazo comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, ambos incluidos:

a) Gastos subvencionables para el programa

1. Transporte:

Autobuses y alquiler de furgonetas.

Gasolina y peajes (siempre vinculados a una competición oficial).

b) Gastos subvencionables para el Programa 2. Gestión deportiva y competición:

Personal técnico deportivo (entrenadores, delegados, fisioterapeutas, médicos).

Tasas/altas/cuotas de tramitación de licencias deportivas del club y de los deportistas.

Derechos de participación en competiciones e inscripciones.

Cuotas de mutualidades deportivas.

Cuotas de afiliación a seguros deportivos.

Alquiler de instalaciones deportivas.

Gastos médicos/botiquines/material farmacéutico.

Material técnico deportivo (excluido material inventariable).

Canon de Federaciones Deportivas de Galicia o Españolas para participar en diferentes campeonatos o pruebas. Seguros de responsabilidad civil del club y entrenadores.

Alojamientos (pudiendo incluir con el alojamiento desayunos, medias pensiones y pensiones completas), que el club realice con motivo de su participación en competiciones, torneos y ligas federadas. c) Gastos subvencionables para el Programa 3. Organización de eventos deportivos:

Gastos soportados por la entidad o club deportivo para la organización de los diferentes eventos deportivos realizados para los que solicita esta ayuda:

Arbitrajes, jueces, cronometradores y secretarías técnicas para actividades organizadas. Derechos de organización de campeonatos/competiciones.

Alquiler de instalaciones deportivas para la realización de pruebas o competiciones.

Canon de Federaciones Deportivas de Galicia o Españolas para organizar diferentes campeonatos o pruebas. Gastos médicos, sanitarios y de ambulancias.

Material para la difusión del evento.

Material de alimentación para avituallamientos (con un límite de 200 )

Alojamientos y desplazamientos (pudiendo incluir con el alojamiento desayunos, medias pensiones y pensiones completas), que el club necesitase para deportistas que hubiesen venido a participar en competiciones, torneos y ligas organizadas. Gastos de montajes y desmontajes.

Gastos de sonido y luces.

d) Gastos no subvencionables para ambos programas:

Los gastos de inversión, entendiéndose por tales:

Las adquisiciones de bienes con un importe unitario superior a 300,51

Las adquisiciones de bienes o la contratación de servicios de empresas u otros terceros destinados a la realización de obras o instalaciones. Gastos ordinarios o de mantenimiento del club/asociación deportiva (tales como luz, teléfono, limpieza, material de oficina...) Octava: Criterios de valoración y concesión de la subvención, y determinación del importe de la subvención. Se seguirá el siguiente procedimiento de valoración, puntuación y determinación del importe en cada programa:

Programa 1. Transporte: Con las solicitudes presentadas por cada club/asociación deportiva, se creará una relación que recoja: cada uno de los desplazamientos realizados por cada club (debidamente certificados por la Federación) el número de deportistas y cuerpo técnico desplazados en cada desplazamiento para de este modo realizar un cuadro en el que figuren todos los desplazamientos y deportistas desplazados por todos los clubs, para proceder a multiplicar a continuación deportistas por kilómetros realizados en cada desplazamiento (para el cálculo de los kilómetros de cada viaje se empleará la Guía Campsa), realizándose a continuación la suma total de deportistas por kilómetros. Calculado dicho valor, se dividirá el importe económico destinado a esta ayuda (18.000 !) entre el mismo, para de este modo obtener el precio deportista/km y poder utilizarlo para multiplicar el total de personas por desplazamiento por el mismo, y extraer el importe exacto que le corresponderá a cada club por desplazamiento.

Programa 2. Gestión deportiva y competición: a todas las solicitudes recibidas para este programa, se les aplicará el siguiente baremo establecido y público de puntuación, extrayendo los datos necesarios de las certificaciones presentadas: Baremo de puntuación:

1. Por fichas o licencias deportivas: 0.05 puntos por cada licencia gratuita 0.10 puntos por cada licencia que tenga un coste entre 1 y 10 incluidos 0.20 puntos por cada licencia que tenga un coste entre 11 y 20 incluidos 0.40 puntos por cada licencia que tenga un coste entre 21 y 30 incluidos 0.50 puntos por cada licencia que tenga un coste entre 31 y 40 incluidos 0.60 puntos por cada licencia que tenga un coste de 41 ! y superior

2. Por competiciones: nivel más alto de las pruebas en las que haya participado el club (se computará la prueba de superior nivel en la que haya participado):

a) Internacional: 15 puntos

b) Máxima Nacional: 12 puntos

c) Segunda Nacional: 10 puntos

d) Tercera Nacional: 8 puntos

e) Máxima Autonómica: 6 puntos

f) Provincial: 4 puntos

3. Por deportistas seleccionados/as:

A) Para participar en pruebas con la selección autonómica (Selección Gallega de dicho deporte): 3 puntos por deportista

B) Para participar en pruebas con la selección Nacional (Selección Española de dicho deporte): 5 puntos por deportista Nota: El máximo de puntos en este apartado 3 será de 15.

4. Por calendario oficial:

A) Por el número de jornadas disputadas De 2 a 8 jornadas: 2 puntos De 9 a 16 jornadas: 4 puntos De 17 a 24 jornadas: 10 puntos Más de 24 jornadas: 14 puntos

B) Por la distancia del mayor desplazamiento realizado De 0 a 100 km: 1 punto De 100 a 200 km: 2 puntos De 200 a 400 km: 6 puntos Más de 400 km: 10 puntos Nota: Se computará solo una de las dos opciones (en la que mayor puntuación se consiga).

5. Por fomentar y mantener la competición:

A) En el Deporte de Base: Categoría Prebenjamín: 2 puntos Categoría Benjamín: 2 puntos Categoría Alevín: 2 puntos Categoría Infantil: 2 puntos Categoría Cadete: 2 puntos

B) En etapa adolescente a través de la Categoría Juvenil: 3 puntos

C) En la Categoría Veterana: 3 puntos

6. Por contar con deportistas concentrados/as en centros de alto rendimiento durante todo el curso:

A) A nivel autonómico (Selección Gallega): 3 puntos por cada deportista.

B) A nivel nacional (Selección Española): 5 puntos por cada deportista. Nota: Hasta un máximo de 15 puntos entre los dos apartados.

7. Resultados: por los resultados obtenidos en las competiciones oficiales siendo válido que sea un resultado tanto individual como por equipo/s:

POSICIÓN 1º 2º 3º - Medalla en Olimpíada 18 puntos 17 puntos 16 puntos

- Campeonato do Mundo 15 puntos 14 puntos 13 puntos - Campeonato de Europa 13 puntos 11 puntos 10 puntos - Campeonato de España 9 puntos 8 puntos 7 puntos - Campeonato Autonómico 6 puntos 5 puntos 4 puntos - Campeonato Provincial 3 puntos 2 puntos 1 punto Nota: Se computará un único resultado (sea individual o por equipo), aquel que sea de mayor nivel. Una vez puntuadas cada una de las solicitudes según este baremo de puntuación, seguiremos el siguiente procedimiento: Paso 1. Cálculo de la puntuación correspondiente a cada club/asociación deportiva y suma del número total de todas las puntuaciones. Paso 2. Importe total de la subvención destinado a este programa (10.000 !). = Valor del punto Número obtenido de la suma total de todas las puntuaciones Paso 3. Valor del punto x Puntuación obtenida por cada club/asociación deportiva= Importe de ayuda para cada club Programa 3. Organización de eventos deportivos: A todas las solicitudes recibidas para este programa, se les aplicarán los siguientes baremos establecidos y públicos de puntuación, extrayendo los datos necesarios de las certificaciones presentadas:

Baremo de puntuación 1: Carácter del evento N.º de Importe organizado deportistas canon abonado participantes para (punto por organización de deportista) la prueba por del Días de duración Precio de del evento inscripción la cobrado a los/as participantes parte del club Internacional=15 1 punto por Cada euro pagado puntos deportista x 0.20 puntos certificado Nacional=12 puntos 0.70 puntos por deportista certificado Autonómico=10 0.40 puntos por puntos deportista certificado Provincial=8 puntos 0.20 puntos por deportista certificado Local=4 puntos 0.10 puntos por deportista certificado 3 puntos por día 0 - 4 puntos

De 1 a 20 - 3 puntos

De 21 a 40-2 2 puntos por día

Puntos

De 41 ! en adelante-1 punto 1 punto por día 0.50 puntos por día 0.10 puntos por día * A los eventos que no dispongan de una certificación por parte de ninguna Federación (por tratarse de pruebas no federadas o populares) y que presentasen una declaración jurada para solicitar esta subvención, en las puntuaciones obtenidas en la columna denominada N.º de deportistas participantes (punto por deportista) se les aplicará una reducción de puntos de la mitad de lo establecido en ese apartado. Baremo de puntuación 2: Por el número total de pruebas organizadas por el club: Tipo de prueba Puntos por cada una Internacionales 20 puntos por prueba Nacionales 15 puntos por prueba Autonómicas 10 puntos por prueba Provinciales 5 puntos por prueba Locales 3 puntos por prueba Una vez puntuadas cada una de las solicitudes según estos baremos de puntuación, seguiremos el siguiente procedimiento:

Paso 1. Cálculo de la puntuación correspondiente a cada club/asociación deportiva en cada uno de los baremos

Paso 2. Suma de la puntuación obtenida en el baremo 1 y en el 2 por cada club o entidad

Paso 3. Suma del número total de puntuaciones obtenidas por todos los clubs que opten a la ayuda

Paso 4. Importe total de la subvención destinado a este programa (10.000 ) = Valor del punto Número obtenido de la suma total de puntuaciones

Paso 3. Valor del punto x Puntuación obtenida por cada club/asociación deportiva= Importe de ayuda para cada club Novena: Comisión informativa de deportes Vistos los resultados de valoración según la base 9, y emitido el informe propuesta por parte del Concejal de Deportes, se presentará propuesta para el dictamen por parte de la Comisión Informativa de Deportes, y el posterior acuerdo de aprobación por el órgano competente. Décima: Resolución y notificación: La Junta de Gobierno Local (o la Alcaldía por avocación), a la propuesta motivada del Sr. Concejal de Deportes, previo dictamen de la Comisión Informativa de Deportes, y previo informe de fiscalización de Intervención Municipal, aprobará las propuestas de subvenciones, bien sea por el importe total previsto en la partida presupuestaria, o bien por una cantidad parcial; también puede acordar no otorgar ninguna subvención. El plazo máximo para la resolución del procedimiento (entendiendo por tal el acuerdo de asignación de ayudas a los clubs y asociaciones por parte de la Junta de Gobierno Local), que agota la vía administrativa, será de dos meses a contar desde la fecha siguiente a la terminación del plazo de presentación de las solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse por un mes más, previa propuesta del concejal responsable. La notificación de la concesión de las subvenciones se hará individualmente y mediante edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y a través de la web municipal según lo indicado en la cláusula sexta de estas bases. Décimo primera: Justificación

a) Procedimiento de justificación:

Condiciones generales:

Las entidades subvencionadas recibirán el importe de la misma, o la parte proporcional ! de ésta, una vez justificada. El importe mínimo a justificar en cada programa deberá ser igual al importe de la subvención concedida incrementado en un 50%. La omisión de justificación o la incorrecta justificación de la subvención en las condiciones y plazos establecidos en estas bases, supondrá que solo se subvencione la parte correctamente justificada de la actividad o proyecto. El Ayuntamiento podrá solicitar en cualquier momento cuantos informes considere oportunos sobre el estado de realización del proyecto subvencionado, así como la aplicación de la ayuda concedida; y comprobar, por los medios que considere oportunos, si el destino de las cuantías otorgadas en concepto de ayuda, es el establecido en la base primera de la presente convocatoria, y anular total o parcialmente la subvención concedida cuando en la comprobación realizada se observe, que el fin de la misma no se corresponde con el proyecto que fue objeto de subvención. Plazo de justificación: será de diez días hábiles desde el día siguiente a la notificación realizada a cada club por parte de este Ayuntamiento. Presentación de la justificación: la documentación justificativa se presentará mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde y será presentada en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la Casa Consistorial - Edificio Multiusos, Praza do Concello n.º 2, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

b) Documentación a presentar para la justificación común a ambos programas:

1. Anexo 2: compuesto por los siguientes apartados:

Apartado 1: Instancia dirigida al Sr. Alcalde, marcando en este apartado el/los programa/s para el/los que se solicitó esta ayuda y que se van a justificar. Apartado 2: Declaración firmada por el/la responsable de la entidad beneficiaria, conforme la subvención concedida es inferior al coste total del objeto subvencionado, así como de las subvenciones solicitadas y/o concedidas por otras administraciones y para la misma finalidad, e ingresos privados (inscripciones, patrocinios, etc...) referida en este caso a la fecha de justificación.

2. Certificaciones originales de los siguientes aspectos (si hubiesen transcurrido más de seis meses desde la presentación de los mismos en la solicitud para esta subvención):

- Encontrarse al corriente con la Hacienda Estatal y Autonómica. - Encontrarse al corriente del pago de la Seguridad Social. - Non tener deudas con la Hacienda Municipal (certificación que será realizada de oficio por el propio ayuntamiento) -

c) Documentación y modo de justificación de cada programa: Programa 1: Transporte: Gasto subvencionable Autobuses y alquiler de furgonetas. Gasolina y peajes (siempre vinculados a una competición oficial). Programa 2: Gestión deportiva y competición: Gasto subvencionable

Modo de justificarlo Facturas con sus justificantes de pago. *En cada factura se indicará el concepto y la competición con la que se corresponde o el objeto de la misma (para qué finalidad se empleó el gasto). Modo de justificarlo Mediante nóminas, Seguridad Social y TC2 Personal técnico deportivo (entrenadores, delegados, fisioterapeutas, médicos). junto con justificante de pago de ambas. Factura de la federación o federaciones de Tasas/altas/cuotas de tramitación de licencias deportivas del club y de los deportistas. Cuotas de mutualidades deportivas. Cuotas de afiliación a seguros deportivos. dicho deporte, aseguradoras con sus justificantes de pago. Seguros de Responsabilidad Civil del club y entrenadores.

Facturas con sus justificantes de pago. Derechos de participación en competiciones e inscripciones. Alquiler de instalaciones deportivas. Gastos médicos/botiquines/material farmacéutico.

*En cada factura se indicará el concepto y la competición con la que se corresponde o el objeto de la misma (para qué finalidad se empleó el gasto). Material técnico deportivo (excluido material inventariable). Canon de Federaciones Deportivas de Galicia o Españolas para participar en diferentes campeonatos o pruebas. Alojamientos (pudiendo incluir con el alojamiento desayunos, medias pensiones y pensiones completas), que el club realice con motivo de su participación en competiciones, torneos y ligas federadas. Gastos de limpieza de las diferentes instalaciones utilizadas para la práctica de su modalidad deportiva.

Programa 3: Organización de eventos deportivos: Gasto subvencionable Arbitrajes, jueces, cronometradores secretarías técnicas para actividades organizadas. Derechos de organización de campeonatos/competiciones.

Modo de justificarlo y Factura de la Federación o Federaciones de dicho deporte, aseguradoras con sus justificantes de pago. Facturas con sus justificantes de pago.

*En cada factura se indicará el concepto y la competición con la que se corresponde o Alquiler de instalaciones deportivas para la realización de pruebas o competiciones. el objeto de la misma (para qué finalidad se empleó el gasto). Canon de Federaciones Deportivas de Galicia o Españolas para organizar diferentes campeonatos o pruebas. Gastos médicos, sanitarios y de ambulancias. Material para la difusión del evento. Material de alimentación para avituallamientos. Alojamientos (pudiendo incluir con el alojamiento desayunos, medias pensiones y pensiones completas), que el club necesitase para deportistas que hubiesen venido a participar en competiciones, torneos y ligas organizadas. Gastos de montajes y desmontajes. Gastos de sonido y luces. d) Condiciones Generales sobre las facturas: las facturas serán originales (se entregarán en el

Ayuntamiento para ser selladas) y correspondientes a la actividad o proyecto subvencionado en esta convocatoria. Estarán expedidas a nombre de la entidad preceptora de la subvención, en las que se deberá hacer constar:

Nombre o razón social del proveedor

NIF o CIF del proveedor y firma o recibo de haber percibido el pago.

Importe de la factura e IVA, el IVA debe ir desagregado.

Identificación completa de la entidad que abone el importe.

Descripción suficiente del subministro o servicio.

Número y fecha de la factura.

No serán válidas aquellas facturas que no contengan los apartados anteriormente expuestos, en general, que no cumplan con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Décimo segunda: Pago de la subvención El Ayuntamiento procederá al inicio del expediente de reintegro de las cantidades entregadas en concepto de subvención y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos (procederá al reintegro del importe total de la subvención, o reintegro parcial del exceso de subvención obtenido respecto del gasto correctamente justificado):

- Incumplimiento de la obligación de justificación. - Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas. -Incumplimiento de la finalidad para la que se otorgó la subvención. - Incumplimiento de las condiciones impuestas en las bases.

Décimo tercera: Obligaciones de los/las beneficiarios/as Los/las perceptores/as de esta subvención estarán obligados/as a:

1. Medidas de difusión:

Hacer constar en la difusión que se haga del proyecto subvencionado, la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras. Establecer de forma clara en los ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro que publiquen con motivo de las actividades organizadas o de sus propias competiciones y vida del club/entidad deportiva (incluidas las equipaciones de los/as deportistas), mención expresa de la colaboración económica del Ayuntamiento de O Barco a través de la incorporación del logotipo corporativo y oficial de deportes. (Deberán acreditarlo en la justificación).

2. Obligaciones Generales:

Responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos y del desarrollo del proyecto subvencionado. Comunicar cualquier eventualidad que se produzca en el proyecto subvencionado y modificación. Justificar la concesión de la subvención en los plazos establecidos en las cláusulas correspondientes. Devolver el importe de la subvención o la parte proporcional de la misma, cuando no se realice la actividad para la que fue otorgada o no se justifique en el plazo y forma. Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección a efectuar por el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones que se produzcan. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

3. Colaboración con el Ayuntamiento:

Prestar su colaboración en la medida de lo posible, cuando sea requerida por el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, en aquellas actividades inherentes a su especialidad deportiva, con objeto de contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de las actividades deportivas planificadas por el Ayuntamiento.

Décimo cuarta: Aceptación de las bases La participación en la presente convocatoria mediante la presentación de la correspondiente solicitud a cada uno de los programas, implica el conocimiento y la aceptación incondicionada de las presentes bases.

Anexo I Solicitud de subvenciones a clubs o entidades deportivas 2017 por el Ayuntamiento do Barco de Valdeorras

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

O Barco de Valdeorras, 17 de noviembre de 2017. El alcalde. Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

R. 3.602

Deporte
Deportistas y técnicos
Clubes y entidades deportivas
Deporte
Eventos deportivos
Eventos
Transporte
Promoción deportiva
Alquiler de vivienda
Competiciones deportivas
Empresa
Deporte escolar
Escuelas
Actividades deportivas
Seguridad Social
Federaciones deportivas
Realización de obras
Infraestructuras deportivas
Infancia
Empleo
Juventud
Marketing y publicidad
Empleo y contratación
Fomento del deporte
Movimiento asociativo