Bases del programa El Prat Emprèn de suport a l'inici de nova activitat econòmica per a treballadors autònoms i socis de cooperatives de treball associades al Prat de Llobregat. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de març de 2017, ha aprovat les bases reguladores específiques del programa el Prat Emprèn suport a l'inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat al municipi del Prat de Llobregat, per a l'any 2017 amb el text següent:

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determini en la convocatòria.

Les bases especifiques d'aquesta convocatòria es transcriuen a l'annex d'aquest anunci i poden ser consultades a l'apartat de la seu electrònica de la web corporativa (www.elprat.cat).

BASES REGULADORES PROGRAMA EL PRAT EMPREN SUPORT A L'INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES I NOVES PERSONES SÒCIES DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT AL MUNICIPI DEL PRAT DE LLOBREGAT.

1. Objecte i finalitat.

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles persones que trobant-se en situació d'atur i empadronades al Prat de Llobregat, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors o treballadores autònomes o noves persones sòcies de cooperatives, per desenvolupar una activitat empresarial o professional al Prat de Llobregat, en els termes i en les condicions previstes en aquestes bases.

S'entendrà per treballador/a autònom/a (o per compte propi), o, en el seu cas, per soci treballador d'una cooperativa, aquell que realitza de forma habitual, personal o col·lectiva i directa una activitat econòmica, amb caràcter lucratiu sense subjecció, per això, a cap contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones i es trobi integrat dintre del camp d'aplicació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), Règim especial que correspongui ó Mutualitat del col·legi professional corresponent.

La finalitat d'aquestes subvencions és incentivar la nova activitat econòmica i l'increment de l'ocupació efectiva mitjançant el foment de l'autoocupació de les persones desocupades del Prat de Llobregat.

2. Requisits de les persones beneficiàries.

a. Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases:

- Desocupats que s'incorporin al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, o especialment una cooperativa, i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), Règim especial que correspongui ó Mutualitat del col·legi professional corresponent a partir de l'1 de setembre de 2016.

- Desocupats que s'incorporin a una activitat econòmica existent, bé com a soci d'una societat civil o mercantil i no hagin estat enquadrades en el Règim Especial de Treballadores autònoms (RETA) en els sis mesos anteriors a la data d'alta en el RETA.

S'entén per persones desocupades demandants d'ocupació aquelles que es troben en situació d'atur i que preferentment constin inscrites a les oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació no ocupades, o aquelles que puguin justificar aquesta circumstància amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-se d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), Règim especial que correspongui ó Mutualitat del col·legi professional corresponent.

No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:

- Les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'alta al RETA.

b. Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions en què es refereixen aquestes bases les persones que trobant-se en situació d'atur i empadronades al Prat de Llobregat iniciïn una activitat econòmica com treballadors o treballadores autònomes o, de forma col·lectiva, noves persones sòcies de cooperatives que compleixin les condicions següents:

- Estar empadronat/da al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud.

- Disposar d'alta d'activitat (model 036/037 o DUE) a efectes fiscals a la ciutat del Prat de Llobregat tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud.

- Desenvolupar la seva activitat econòmica al Prat de Llobregat i, si escau, estar en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.

- Haver elaborat un pla d'empresa validat pel Servei Local de creació d'empreses (Centre de Promoció Econòmica).

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

Desenvolupar, a criteri de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.

3. Règim jurídic.

Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament, publicada a la seu electrònica.

També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

En tot allò no previst en aquestes bases serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació d'aquestes bases podran ser clarificades per la comissió avaluadora definida en l'article 17.2 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament.

4. Forma i termini en què s'han de presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determini en la convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

La sol·licitud s'haurà de presentar una vegada transcorreguts com a mínim 3 mesos des de l'alta en el RETA i una vegada efectuats les despeses i pagaments necessaris per la posta en marxa de l'activitat.

El criteri per determinar l'ordre d'accés, quan sigui necessari, a la subvenció serà per ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l'esgotament de la partida pressupostaria assignada.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, carrer de les Moreres, 48. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

- Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la persona peticionària, adreça, telèfon i DNI. Així mateix, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció.

- Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.

- Informe de vida laboral i/o acreditació de situació d'atur, prèvia a l'inici de l'activitat, a través de la targeta de demandant d'ocupació.

- Certificat d'empadronament al municipi del Prat de Llobregat amb indicació de la data d'alta (de la mateixa manera, el certificat d'empadronament serà obtingut d'ofici per l'Ajuntament).

- Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037 o DUE).

- Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat del Col·legi Professional.

- Targeta d'identificació fiscal i escriptures en el cas de socis d'una societat civil o mercantil.

- Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària.

- Contracte de lloguer del local comercial o despatx si s'escau.

- Pla d'empresa validat pel Servei Local de creació d'empreses (Centre de Promoció Econòmica), segons model normalitzat (veure Annex 1).

- Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

- Despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables acreditats per una entitat financera o mitjançant el corresponent rebut. La data de les factures ha ser d'un període comprès entre els tres mesos anteriors a la data d'alta en el RETA i els tres mesos posteriors a la data esmentada.

- Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat. Els sol·licitants podran substituir la presentació dels dos certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social per la declaració responsable que consta al full de sol·licitud de la subvenció. Aquests certificats seran obtinguts d'ofici per l'Ajuntament en qualsevol moment del procediment.

D'acord amb el que preveu l'article 22 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l'acreditació de què les persones beneficiàries o les entitats sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

No obstant això, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributàries com amb la Seguretat Social.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona sol·licitant perquè l'esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l'advertiment que de no fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l'efecte.

5. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases serà el de concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran presentar-se les persones que compleixin els requisits que s'exigeixin, en la forma i en el lloc que s'hi determinaran. La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s'efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

El procediment de concessió de les subvencions serà l'establert en els articles 15 i següents de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament i concretat en l'acord de convocatòria.

6. Òrgan competent per a la instrucció i per a la resolució del procediment.

Les sol·licituds de subvenció seran objecte d'estudi i d'informe per part d'una comissió avaluadora constituïda per les persones que es designaran en la convocatòria.

Aquesta comissió presentarà a l'òrgan instructor una proposta d'atorgament, prèvia verificació que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en aquestes bases i en la convocatòria, i ponderats els criteris establerts per a l'atorgament de la subvenció.

7. Criteris objectius per a l'atorgament de la subvenció.

Els plans d'empresa seran revisats tècnicament per la Comissió Avaluadora que els avaluarà segons els criteris de valoració que es detallen a continuació:

- Formació i experiència professional (fins un màxim de 10 punts).

- Tipus d'activitat: Es valorarà que estigui clar i ben definit el concepte d'empresa entès com tot allò que aporta valor al client. (fins a un màxim de 10 punts).

- Mercat i polítiques de màrqueting: Coneixement del mercat i adequació del producte a les necessitats i les demandes d'aquest (fins a un màxim de 10 punts).

- Producció: Mètode de treball i els recursos que necessaris per a desenvolupar l'activitat (fins a un màxim de 10 punts).

- Recursos Humans: Es valorarà la creació de llocs de treball, tant dels socis com del personal contractat i la definició de l'organització de l'empresa (fins a un màxim de 30 punts).

- Dades econòmiques: Es valorarà la informació sobre la inversió inicial, finançament i ingressos i despeses mensuals (fins a un màxim de 20 punts).

- Aspectes innovadors: Es valorarà la diferenciació respecte la competència (fins a un màxim de 5 punts).

- Responsabilitat social: Qualitat en les condicions de treball, foment de la participació, promoció de la igualtat d'oportunitats, respecte pel medi ambient, compromís amb el territori en favor de la comunitat local (fins a un màxim de 5 punts).

La valoració final del projecte serà el resultat del sumatori de totes les puntuacions obtingudes amb un màxim de 100 punts. La valoració mínima requerida per optar a la subvenció és de 50 punts.

8. Import de la subvenció.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions definides en aquestes bases és de 190.000 EUR, per a l'exercici 2017, a càrrec de la partida pressupostària (51) 433 48907 Transferències corrents, ajuts emprenedoria, dels pressupostos de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat subvencionarà a aquelles persones en situació d'atur empadronats/des al municipi del Prat de Llobregat que iniciïn una nova activitat econòmica o s'incorporin a una societat en funcionament, que hagin fet un pla d'empresa amb el suport tècnic del Centre de Promoció Econòmica a partir de l'1 de setembre de 2016 amb un import màxim de 4.000,00 EUR.

La quantia de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud (exclòs l'IVA). Les despeses subvencionables, vinculades a l'inici de l'activitat i pagades, podran ser les següents:

1. Despeses necessàries per a l'inici de l'activitat:

- Adequació de local.

- Instal·lacions.

- Elements de transport.

- Mobiliari.

- Maquinària.

- Eines i utillatge.

- Equips i aplicacions informàtiques, despeses efectuades en el desenvolupament de pàgines web i altres aplicacions de comerç electrònic que siguin necessàries pel desenvolupament de l'activitat.

- Existències inicials.

- Les despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l'alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.

- Marques i patents.

- Traspassos de negoci.

- Publicitat i promoció.

2. Les despeses en Seguretat Social o mutualitat del Col·legi professional dels primers 3 mesos.

3. Les despeses d'arrendament associades als locals o despatxos dels primers tres mesos afectes fiscalment a l'activitat.

Les despeses objecte de la subvenció hauran d'estar degudament presentades en el moment de la sol·licitud i amb els comprovants de pagament corresponent. En el cas de les despeses de lloguer, només entraran en el càlcul si s'adjunta el contracte a nom del sol·licitant.

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a traves del sumatori de les despeses degudament presentades en el moment de la sol·licitud. L'import final de la subvenció serà del 80% de les despeses justificades amb un màxim de 4.000 EUR.

9. Forma de pagament de la subvenció.

L'import de la subvenció s'abonarà un cop aprovat l'atorgament definitiu, mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiaria.

El pagament de la subvenció estarà condicionat a que el beneficiari acrediti que es troba al corrent de les seves obligacions tributaries amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

10. Termini i forma de justificació.

Per percebre les subvencions atorgades, caldrà justificar en el moment de la presentació de la sol·licitud les despeses que es detallen a l'art. 8 d'aquestes bases, mitjançant la presentació de:

- Els rebuts de pagament de les quotes a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, o mutualitat de col·legi professional dels primers tres mesos.

- Factures originals amb el seu comprovant de pagament, rebuts, transferències o altra documentació acreditativa de les despeses efectivament realitzades. La data de les factures acreditatives de les inversions realitzades ha de ser d'un període comprès entre els tres mesos posteriors a la data d'alta en el RETA i els tres mesos anteriors a la data esmentada.

L'import sobre el valor afegit no serà computable als efectes justificatius de la subvenció.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s'atorgarà a la persona interessada un termini de deu dies per a la seva esmena. L'incompliment en termini de l'obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.

11. Obligacions dels beneficiaris.

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament. En tot cas, hauran de complir les obligacions següents:

- Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació. En aquest sentit, s'entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d'aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social. D'acord amb allò establert a l'article 23.3 de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció per part de la persona o entitat sol·licitant comportarà l'autorització a l'Ajuntament per recavar els certificats de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la publicitat activa.

- Participar en algunes de les accions formatives, tallers o jornades de networking proposades pel tècnic/a tutor/a del projecte.

12. Compatibilitat amb altres subvencions.

Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb el dels ingressos que s'obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l'activitat, no podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s'exigirà la devolució de l'excés en la part proporcional.

El què es fa públic per a coneixement general i en compliment d'allò establert a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Prat de Llobregat, 16 de març de 2017 La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, Marta Mayordomo Descalzo

Desarrollo económico
Actividad empresarial
Alquiler de vivienda
Establecimientos comerciales
Comercio
Fomento del empleo
Medio Ambiente
Contratación de desempleados
Transporte
Transporte y vehículos