Bases que regeixen la gestió dels ajuts econòmics vinculats a l'escolarització obligatòria. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-04576

Consell Comarcal de l'Alt Camp

ANUNCI sobre l'exposició pública de les bases que regeixen la gestió dels ajuts econòmics vinculats a l'escolarització obligatòria

La Junta Comarcal de Govern en la sessió de 24 de maig de 2017, ha aprovat inicialment les bases que regeixen la gestió dels ajuts econòmics vinculats a l'escolarització obligatòria.

Les bases se sotmeten a informació pública pel termini de vint dies, a comptar del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOP de Tarragona, durant els quals poden examinar-se a la seu d'aquest Consell Comarcal (C. Mossèn Martí, 3, Valls) i presentar les reclamacions i-o al·legacions que s'estimin oportunes. En el cas que no s e'n presentin, les bases quedaran definitivament aprovades sense necessitat d'adoptar un nou acord.

Contra l'acord definitiu d'aprovació de les bases o contra l'inicial esdevingut definitiu, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la publicació de l'acord definitiu o a la finalització del termini per formular reclamacions a les esmentades bases.

¿BASES QUE REGEIXEN LA GESTIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS VINCULATS A L'ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA.

1. OBJECTE

1.1. Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts econòmics per despeses vinculades a l'escolarització obligatòria d'infants i joves residents als municipis de la comarca de l'Alt Camp, exclòs Valls que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida i estiguin cursant els nivells d' Educació Infantil, Primària i ESO.

1.2. Es consideren despeses subvencionables: llibres i material escolar fungible, equipament esportiu obligatori, bates, excursions i sortides culturals.

2. PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics vinculats a l'escolarització, les persones empadronades a la comarca de l'Alt Camp, exclòs Valls, que tinguin fills-es escolaritzats als nivells d'educació infantil, primària i ESO i que acreditin que tenen un Pla de Treball actiu amb Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l'Alt Camp per trobar-se amb una situació de necessitat social.

3. REQUISITS D'ACCÉS

Les persones sol·licitants dels ajuts econòmics han de complir els següents requisits:

a) Ser major de 18 anys o estar emancipat-da legalment.

b) Estar empadronat a qualsevol municipi de la comarca de l'Alt Camp, exclòs Valls.

c) Tenir fills-es escolaritzats en els nivells infantil, primària i ESO.

d) La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos establerts en l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) fixat anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat, quan es tracti d'un sol membre. Aquest índex s'incrementarà proporcionalment tal com estableix l'article 5.1 per cada membre addicional de la unitat.

e) No disposar de béns immobles diferents a l'habitatge habitual, envers als quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; llevat de situacions acreditades de separacions matrimonials o divorci, o altres circumstàncies anàlogues, en què s'hagi assignat judicialment el dret d'ús i gaudi de l'habitatge familiar a l'altre cònjuge o parella; ni rendes d'activitat econòmica, ni de capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut.

f) No tenir accés a altres ajuts econòmics que conjuntament amb aquesta superin el cost real de la necessitat a cobrir, d'acord amb l'objecte d'aquestes bases.

g) Disposar d'un Pla de Treball amb els serveis bàsics d'atenció social del Consell Comarcal de l'Alt Camp.

4. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Són obligacions dels-de les beneficiaris-àries de les ajudes:

a) Sotmetr e's a les actuacions de comprovació que realitzi el Consell Comarcal i facilitar la informació i documentació requerida.

b) Complir amb el pla de treball individual-familiar acordat amb el-la professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social que haurà d'incloure: mesures formatives, d'inserció social-laboral o tractament terapèutic segons les circumstàncies del cas.

c) Comunicar als serveis bàsics d'atenció social les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o unitat familiar que puguin modificar les circumstàncies que van provocar la sol·licitud i resolució.

d) Destinar l'ajut a la finalitat que la va motivar i justificar el destí mitjançant la presentació de factures i documents acreditatius de la despesa.

e) Fer-se càrrec de la part de la despesa no coberta per l'ajut concedit.

f) Comunicar als serveis bàsics d'atenció social del Consell Comarcal de l'Alt Camp l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat.

g) Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin a les finalitats per a les quals es va concedir.

h) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de la prestació i que específicament s'estableixi en l'acord de concessió d'aquest ajut, a proposta del-la tècnic-a de referència dels serveis socials bàsics.

5. CRITERIS D'ATORGAMENT DELS AJUTS

5.1. VALORACIÓ ECONÒMICA

Per fer la valoració econòmica es prendrà de referència l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.

Per obtenir el límit econòmic segons membres de la unitat econòmica de convivència, es tindrà en compte la fórmula següent:

IRSC x 1.3 x 0,5 per cada membre de la unitat familiar

S'entén per unitat econòmica de convivència, la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins a segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix domicili.

Els ingressos nets de la unitat econòmica de convivència s'obtenen de la suma dels ingressos percebuts durant el sis mesos anteriors a la data de sol·licitud pel conjunt de la unitat econòmica de convivència.

Es computaran els ingressos següents:

- Ingressos del treball per compte aliena

- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia

- Prestacions socials

- Transferències rebudes per diferents conceptes

La puntuació a obtenir segons els ingressos s'estableix a partir del quadre següent:

Ingressos inferiors al 50% dels ingressos màxims : 50 punts

Entre el 50 i el 75% dels ingressos màxims: 35 punts

Entre el 75 i el 100% dels ingressos màxims: 20 punts

5.2. VALORACIÓ SOCIAL

La valoració social vindrà determinada en funció del pla de treballa que se segueixi:

Pla de treball vulnerable 30 punts

Pla de treball de risc 40 punts

Pla de treball d'alt risc 50 punts

PLA DE TREBALL PER SITUACIÓ DE VULNERABILITAT: Expedients en els què totes les persones que en formen part pateixen una situació, de manera temporal o crònica de necessitat que no comporta un risc per a la seva seguretat o benestar bàsic.

La diagnosi de vulnerabilitat és el resultat de la valoració subjectiva del professional o de l'aplicació de la metodologia adoptada pels SERVEIS SOCIALS BÀSICS de l'ens local o de l'ús d'escales o sistemes de valoració externs (barem de dependència, indicadors de risc en infància, etc).

PLA DE TREBALL PER SITUACIÓ DE RISC: Expedients en els què al menys una de les persones que en forma part, pateix una situació, de manera temporal o crònica, de necessitat social que comporta un risc per a la seva seguretat o benestar bàsic.

La diagnosi de risc pot ser el resultar de la valoració subjectiva del professional o de l'aplicació de la metodologia adoptada pels SERVEIS SOCIALS BÀSICS de l'ens local o de l'ús d'escales o sistemes de valoració externs (barem de dependència, indicadors de risc en infància, etc).

PLA DE TREBALL PER SITUACIÓ D'ALT RISC: Expedients en els què al menys una de les persones que en forma part, pateix una situació, de manera temporal o crònica, de necessitat social que comporta un alt risc per a la seva seguretat o benestar bàsic.

La diagnosi d'alt risc pot ser el resultar de la valoració subjectiva del professional o de l'aplicació de la metodologia adoptada pels SERVEIS SOCIALS BÀSICS de l'ens local o de l'ús d'escales o sistemes de valoració externs (barem de dependència, indicadors de risc en infància, etc).

5.3. PUNTUACIÓ TOTAL

La puntuació total serà el resultat de sumar la valoració econòmica i la valoració social. El resultat està vinculat a un percentatge.

L'import individual vindrà determinat pel percentatge d'ajut d'acord amb els criteris d'atorgament de l'ajut.

De 50 a 70 punts 50% de l'ajut màxim

De 71 a 85 punts 75% de l'ajut màxim

De 86 a 100 punts 100% de l'ajut màxim

6. IMPORT DE L'AJUT CONCEDIT

L'import màxim de l'ajut concedit s'indicarà a la convocatòria pública per a cada curs escolar.

7. SOL·LICITUDS

7.1. FORMA, SOL·LICITUD, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

La sol·licitud es presentarà mitjançant model normalitzat al registre general del Consell Comarcal o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques. També es podrà presentar de forma electrònica a la seu electrònica del Consell Comarcal (https:--www.seu-e.cat-web-ccaltcamp).

En la sol·licitud es farà constar la declaració de:

- Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes.

- Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest ens local, i en cas contrari indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.

- Que no posseeix béns mobles o immobles, diferents a l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venda indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut. En cas contrari, cal indicar-ne quins.

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria.

La sol·licitud haurà d'anar signada per la persona sol·licitant o, en el seu cas, per la seva representant, legal o de fet, degudament acreditada.

Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada, excepte que a judici dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social existeixin sol·licituds que requereixin una atenció d'urgència. En tot cas s'ha de procurar la major celeritat possible per a la resolució i lliurament de les ajudes.

La signatura i la presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores i el compromís de destinar l'ajut atorgat a la finalitat per la qual es va concedir i faculta al Consell Comarcal a comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de les dades que hi consten o es declaren i a demanar que s'aporti la documentació complementària que es consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixarà sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerits per tal que en el termini de 10 dies esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan s e'ls tindrà per desistits en la seva petició.

7.2. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

a) Imprès de la sol·licitud

b) Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar:

- Certificat actual i fotocòpia de la targeta d'atur o millora de l'ocupació dels majors de 16 anys que es trobin en situació d'atur laboral.

- Certificat d'altes i baixes de la Seguretat Social dels membres adults de la unitat familiar (certificat de vida laboral).

- Documentació acreditativa de la formació reglada o ocupacional dels majors de 16 anys que no realitzin recerca activa de feina.

- Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar corresponents als mesos que es determinin.

- En el cas de treballadors per compte d'altri: original i fotocòpia del contracte de treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral.

- En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d'IRPF i-o butlletí de cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d'Hisenda del darrer any.

- Justificant del capital mobiliari en què constin els rendiments i els saldos de tots els comptes oberts a nom de la persona sol·licitant.

- Declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar, únicament en el supòsit en què quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentació requerida en els apartats anteriors.

- Certificat de percebre o no pensions de l'Administració pública i en cas afirmatiu de la seva quantia.

- Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l'habitatge, últims rebuts de préstecs bancaris, despeses d'aigua, llum i gas...

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

- Certificat del registre de la propietat de la situació patrimonial dins i fora del territori.

Documentació específica:

- Pressupost de despeses vinculades a l' escolarització pels conceptes objecte dels ajuts i-o comunicacions emeses per de l' escola, instituts, AMIPAS, altres.

Tenint en compte els requisits per a ser beneficiaria d'aquesta subvenció tota la documentació referida anteriorment que ja estigui en poder del Consell Comarcal de l'Alt Camp no haurà de ser presentada per tal d'optar a la mateixa.

El Consell Comarcal de l'Alt Camp, d'acord amb la Llei 3-2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, l'article 102 que modifica la llei 2-2014 queda habilitat, com a administració pública competent en serveis socials, per poder comprovar d'ofici sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals dels sol·licitants de les prestacions regulades per la llei 12-2007 d'11 d'octubre, de serveis socials, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat i dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció dels ajuts econòmics.

8. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ

8.1. La gestió administrativa de la tramitació dels ajuts econòmics vinculats a l'escolarització correspon al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Camp.

8.2. Correspon la instrucció de l'expedient a la Comissió avaluadora per a la gestió de les prestacions per a la inclusió social de la comarca de l'Alt Cam.

8.3. Correspon al-la tècnic-a de referència de l'àrea bàsica de serveis socials examinar les sol·licituds i la documentació presentada i requerir, en el seu cas, a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils esmeni els defectes advertits o bé presenti nova documentació per determinar el compliment dels requisits.

8.4. Una vegada completada la sol·licitud, es trametrà l'expedient a la comissió de valoració dels ajuts per a la inclusió social juntament amb l'informe del-la professional de referència que determinarà si la persona sol·licitant reuneix els requisits per ser beneficiària de l'ajut, la valoració tècnica corresponent de la situació de necessitat i la quantia de l'ajut.

8.5. La comissió de valoració podrà disposar que es duguin a terme les actuacions de comprovació oportunes sobre la certesa de les dades aportades per part de la persona interessada. De la mateixa manera podrà reclamar a aquest aclariments i documentació que consideri necessària als efectes de fonamentar la resolució.

8.6. D'acord amb la documentació presentada i l'informe tècnic, la comissió avaluarà les sol·licituds atenent a els criteris i els requisits establerts en aquestes bases i elaborarà la proposta de resolució.

8.7. Emesa la proposta de resolució es posarà de manifest l'expedient a la persona interessada o en el seu cas, a la representant perquè en el termini no inferior a 10 dies presenti al·legacions, documents i justificants que estimi pertinents. Si abans del venciment d'aquest termini, la persona interessada manifesta la seva decisió de no efectuar-les, ni aportar nous documents o justificants, es tindrà per realitzat el tràmit.

8.8. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les realitzades i aportades per la persona interessada.

8.9. Correspon a la Presidència resoldre les sol·licituds d'ajut d'acord amb la proposta presentada per la comisió d'avaluació.

8.10. La resolució inclourà la quantia i forma de pagament dels ajuts concedits.

8.11. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud de la prestació hagi tingut entrada al registre del Consell Comarcal. Les resolucions es notificaran als interessats i, si s'escau, a l'empresa o entitat que hagi facilitat el material objecte de l'ajut.

8.12. Transcorreguts tres mesos sense que s'hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

8.13. Es donarà compte de totes les resolucions a la comissió informativa.

9. RECURSOS

9.1. En compliment del que disposa l'article 88.3 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb el que estableixen els articles 123 i 124 del mateix text legal i l'article 8 de la Llei 29-1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l'acord de la concessió, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós-administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació o publicació de la resolució, o bé, alternativament recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

9.2. Les persones interessades poden exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que estimin procedent.

10. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS

10.1. Un cop s'hagi emès resolució favorable a l'atorgament, s'iniciaran els tràmits per al seu pagament, amb caràcter previ a la justificació. Sempre que sigui possible, atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina la prestació, i als efectes de garantir el destí de l'ajuda, el pagament es realitzarà directament al beneficiari o al proveïdor amb l'autorització prèvia del-la beneficiari.

10.2. L'ajut s'abonarà mitjançant transferència bancària.

10.3. La justificació de la despesa s'acreditarà mitjançant les factures (dels pagaments i despeses realitzats) i la documentació acreditativa del seu pagament per import igual a la prestació concedida, els quals hauran de complir els requisits reglamentàriament establerts o mitjançant altres documents, de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. El-la professional de referència incorporarà a l'expedient els justificants, acreditacions, factures i anàlegs que permetin justificar l'ajut atorgat. El termini de justificació sobre la correcta aplicació dels ajuts és de tres mesos a partir del seu abonament efectiu.

11. MOTIUS DE DENEGACIÓ

Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què pugui concórrer alguna de les següents circumstàncies:

a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.

b) Que la persona sol·licitant no resideixi a la comarca.

c) Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.

d) Que no existeixi crèdit suficient per atendre la sol·licitud.

e) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l'ajuda sol·licitada, inclús quan la persona sol·licitant reuneixi els requisits per a la concessió.

12. SEGUIMENT DELS AJUTS ATORGATS

El Consell Comarcal efectuarà el seguiment que correspongui i comprovarà l'adequat compliment de les finalitats per a les quals foren concedits els ajuts econòmics previstos en aquestes bases, realitzant si fos necessari, el corresponent informe que serà incorporat a l'expedient de la persona o unitat familiar destinatària de l'ajuda.

13. MODIFICACIÓ I REVOCACIÓ

13.1. MODIFICACIÓ

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda i, en qualsevol cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o entitats privades pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió si persisteix la necessitat de l'ajut.

Si la modificació de la concessió té lloc posteriorment al lliurament dels imports concedits, és procedent aplicar el règim corresponent al reintegrament de subvencions.

El procediment de modificació s'iniciarà a instància de part o d'ofici, en aquest darrer cas es notificarà al titular la incoació del procediment, les causes que el fonamenten i les seves possibles conseqüències econòmiques, així com el termini per resoldre i notificar i les conseqüències del silenci administratiu. Tot això als efectes que les persones interessades puguin formular les al·legacions que estimin convenients.

13.2. REVOCACIÓ

13.2.1. Són causes de revocació de la subvenció, a més de l'incompliment de les obligacions descrites a la base 4, les que s'estableixen en els preceptes bàsics de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, específicament les següents:

a) Quan l'import de l'ajut atorgat, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts, ingressos o recursos, sigui superior a la despesa real. En aquest cas caldrà retornar l'excés rebut.

b) Quan en el termini fixat en el Pla de Treball no s'hagin complert les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

c) Quan no es compleixin les condicions requerides per a ser beneficiari, o quan s'alterin les condicions tingudes en compte per concedir-la, sempre que sigui per causes imputables a la persona beneficiària.

d) L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts a l'article 30 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre.

13.2.2. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, són també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits abans esmentats.

El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la Llei 39-2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i s'inicia d'ofici per acord exprés de l'òrgan competent, a iniciativa pròpia, a petició raonada d'altres òrgans, per denúncia o a conseqüència de l'informe de control financer emès per la Intervenció.

En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas i en la forma i el moment adequats, el dret d'audiència de l'entitat interessada.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de 12 mesos, des de la data de l'acord d'iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d'ampliació o suspensió que preveu la Llei 39-2015, de l'1 d'octubre.

El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a l'acabament del termini esmentat.

Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via administrativa.

Les quantitats reintegrades tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

14. RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert a la Llei 38-2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial decret 887-2006, de 21 de juliol.

15. INSPECCIÓ I CONTROL

15.1. Els ajuts atorgats se sotmetran a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent que hi resulti d'aplicació.

15.2. La persona beneficiaria o entitat que presta el servei haurà de permetre que els agents designats pel Consell Comarcal comprovin, pels mitjans que considerin oportuns;

a) Que la documentació presentada acreditativa de la situació econòmica, social i familiar és certa, amb aquesta finalitat podrà demanar la documentació complementària que consideri oportuna.

b) Que les quantitats atorgades s'apliquen a les finalitats i a les activitats per a les quals s'ha concedit l'ajut, de manera que si s'impedeix aquesta comprovació la persona beneficiaria haurà de reintegrar les quantitats percebudes i haurà d'afrontar les responsabilitats d'altra mena que s'escaiguin.

16. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES AJUDES CONCEDIDES

16.1. Amb la presentació de la sol·licitud d? ajuts econòmics vinculats a l? escolarització obligatòria al Consell Comarcal de l? Alt Camp, la part interessada dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.

16.2. Així mateix i d? acord amb l? article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades d? aquest caràcter subministrades per la part interessada en omplir la sol·licitud, així com les contingudes a la documentació adjunta necessària per la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per el Consell per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d? exercir els drets d? accés, oposició, rectifi cació i cancel·lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al personal responsable del tractament que és propi del Consell Comarcal.

16.3. Es garanteix la total confi dencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit al Consell Comarcal, així com de qualsevol de les seves dades personal i familiar facilitades que seran utilitzades estrictament per a les fi nalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per la naturalesa d? aquests ajuts i l? especifi cat del col·lectiu, per obtenir la condició de benefi ciari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l? article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa al fet d? estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Valls, 30 de maig de 2017

El president, Joan M. Sanahuja i Segú

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Infancia
Dependencia
Justicia
Material escolar
Libros de texto
Deporte
Juventud
Educación
Deporte
Cultura
Inclusión social
Escuelas
Alquiler de vivienda
Bienestar social
Discapacidad