Bases que han de regir la concessió d'atorgament de beques per l'adquisició de llibres escolars, curs 2016-2017. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 08-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 08/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07067

Ajuntament de Móra d'Ebre

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva de les bases que han de regir la concessió l'atorgament de beques per l'adquisició de llibres escolars Curs 2016-2017.

El Ple de l'ajuntament de Móra d'Ebre, en sessió de data 9 de juny 2016, va acordar aprovar inicialment les Bases i convocatòria que han de regir la concessió l'atorgament de beques per l'adquisició de llibres escolars Curs 2016-2017.

Un cop finalitzada l'exposició al públic havent-se publicat aquestes bases per mitjà d'anunci al BOP de Tarragona, i al tauler d'edictes de la seu electrònica de l'ajuntament durant un termini de vint dies, i no havent-se presentat cap al·legació.

Aquestes Bases queden definitivament aprovades sense necessitat de cap tràmit ulterior i han estat publicades íntegrament al BOPT núm. 125, de 1 de juliol de 2016.

El que es fa públic als efectes escaients.

Móra d'Ebre, 29 d'agost de 2016.

Joan Piñol Mora. Alcalde-president.

Libros de texto