Bases que han de regir la concessió de dues beques per continuïtat d'estudis, universitaris o de mòdul de grau superior, en un centre públic. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 09-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07096

Ajuntament de Constantí

EDICTE

Aprovades inicialment per l'Ajuntament de Constantí en sessió plenària de data 19 de juliol de 2016, les bases que han de regir la concessió de dues beques per continuïtat d'estudis, universitaris o de mòdul de grau superior, en un centre públic.

Se sotmet a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web municipal i al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Constantí.

Es considerarà definitivament aprovat el contingut d'aquest acord si no es presenta cap al·legació, havent-se de publicar ínegrament al BOPT i la seva referència al DOGC.

Oscar Sánchez Ibarra. Alcalde de Constantí.

Constantí, 25 de juliol de 2016.

Estudios