Bases que han de regir la concessió de subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la participació ciutadana. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-02249

Ajuntament de Reus

Participació, Ciutadania i Transparència

ANUNCI

L'Ajuntament de Reus en sessió del Ple de data 16 de març de 2017, ha acordat aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la participació ciutadana a la ciutat de Reus.

Les bases s'exposen a informació pública per un termini de 20 dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP, d'acord amb l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions o suggeriments, entenent-se definitivament aprovades en el supòsit que durant l'esmentat termini no s e'n formulin.

L'expedient restarà a disposició dels interessats en la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència emplaçada en carrer St. Joan s-núm. ( antic hospital).

El secretari general, per delegació, el cap de Servei de l'Assessoria Jurídica, Josep Alberich Forns

Reus, 17 de març de 2017

...

Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana