Bases reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no campo cultural no Concello de Ourense e convocatoria para o ano 2015 - Boletín Oficial de Ourense de 10-09-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 11/09/2015 hasta 01/10/2015
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 3 de setembro de 2015, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

Bases reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no eido cultural no Concello de Ourense e convocatoria para o ano 2015.

A Xunta de Goberno Local, en conformidade coa proposta, por unanimidade acordou:

1º Aprobar as Bases reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no campo cultural no Concello de Ourense.

2º Aprobar a convocatoria das subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no eido cultural no Concello de Ourense para o ano 2015.

3º Aprobar o gasto por importe de 60.000,00 euros con cargo á partida 200 3340 48902 do orzamento municipal vixente (RC 201500033101).

4º Ordenar a publicación das bases e da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia para o seu xeral coñecemento e efectos.

Convocatoria de subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no eido cultural no Concello de Ourense no ano 2015

A Concellaría de Cultura do Concello de Ourense procede a convocar axudas en materia de cultura para o exercicio 2015 conforme ás Bases reguladoras da concesión de subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro para potenciar as actividades lúdicas, culturais e de apoio a iniciativas normalizadoras da lingua galega no Concello de Ourense.

Primeiro.- Obxectivos O obxecto desta convocatoria é regular a concesión de subvencións para o funcionamento e a realización de programas, actividades culturais concretas que se desenvolvan dentro do termo municipal polas persoas físicas ou xurídicas, asociacións e entidades sen fin de lucro así como actuacións que teñan como finalidade principal promover e estender o uso social da lingua galega, no exercicio 2015, consonte co procedemento que aparecen nas Bases reguladoras aprobadas.

Para os efectos desta convocatoria, entenderanse por programas ou actividades culturais concretas aquelas destinadas á promoción e cooperación cultural, e a difusión e animación sociocultural que contribúen ao espallamento e promoción da lingua e cultura galega.

Segundo.- Crédito orzamentario As subvencións reguladas nesta convocatoria concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 200 3340 48902 do orzamento municipal vixente (RC 201500033101) para o exercicio 2015, cunha dotación por importe global de 60.000,00 euros.

Terceiro.- Solicitudes: prazo e forma As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou mediante as demais formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, achegando a documentación requirida nas Bases reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Cuarto.- Normativa aplicable En todo o non especificado na presente convocatoria aterase ao disposto nas Bases reguladoras das subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no eido cultural no Concello de Ourense; á Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; á Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, ao seu regulamento; á Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense (BOP núm. 156 do 09.07.05) e demais normativa que resulte de aplicación. Bases reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no eido cultural no Concello de Ourense

Primeira.- Finalidade e obxecto O Excmo. Concello de Ourense, tendo presente o seu obxectivo prioritario de potenciar as actividades lúdicas, culturais e de apoio a iniciativas normalizadoras da lingua galega, posibilitando a realización de actividades que sexan de interese para a poboación, considera unha obriga inescusable prestar apoio ás entidades que traballan neste eido. Con este obxectivo, establécense as presentes bases co gallo de posibilitar a realización de actividades de promoción, animación e difusión da cultura nunha concepción ampla desta, suxeitas á Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense, á Lei 38/2003 xeral de subvencións, á Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e aos regulamentos que eventualmente se diten para o seu desenvolvemento condutual.

É obxecto destas bases regular a concesión de subvencións para o funcionamento e a realización de programas, actividades culturais concretas que se desenvolvan dentro do termo municipal polas persoas físicas ou xurídicas, asociacións e entidades sen fin de lucro, así como, actuacións que teñan como finalidade principal promover e estender o uso social da lingua galega que sexan solicitadas á Concellaría de Cultura, conforme co procedemento que a seguir se establece.

Para os efectos destas bases, entenderanse por programas ou actividades culturais concretas aquelas destinadas á promoción e cooperación cultural e a difusión e animación sociocultural que contribúen ao espallamento e promoción da lingua e cultura galegas.

Quedan excluídas do obxecto destas bases:

1.- Aquelas que, para a mesma finalidade, sexan obxecto doutras convocatorias noutras áreas ou servizos do Concello de Ourense

2.- Aquelas que, en consideración ao proxecto e programación presentados, non reúnan as condicións mínimas de interese xeral, indicando unha mala definición deste ou que a materia non se axuste aos obxectivos da convocatoria.

3.- As que non cumpran algún requisito das presentes bases ou as referidas no artigo 2.2 da Ordenanza xeral municipal de subvencións.

4.- Festas patronais, romarías e resto de actividades festivas. O ámbito temporal do programa de actividades e gastos subvencionados será desde o 1 de decembro do ano anterior á convocatoria ata o 30 de novembro do ano actual. As actividades realizadas no mes de decembro incorporaranse á convocatoria anual seguinte.

Segunda.- Financiamento A concesión das subvencións que constitúen o obxecto destas Bases reguladoras estará limitada ao crédito máximo dispoñible que, con carácter anual, se habilite no orzamento da Concellaría de Cultura.

Terceira.-Beneficiarios/as e as súas obrigas Poderán optar a estas subvencións as persoas físicas ou xurídicas, asociacións e entidades sen ánimo de lucro, legalmente constituídas, que reúnan os seguintes requisitos:

±) Asociacións que estean inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás que terán que acreditar antes do remate do procedemento

²) Realicen actividades de interese municipal dentro do Concello ou en beneficio deste, e dispoñan de estrutura suficiente para garantir o cumprimento das actividades proxectadas, sen prexuízo da obriga de acreditar experiencia e capacidade para o logro de tales obxectivos.

Ç) Que se atopen ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Ourense, coa Facenda Pública estatal e autonómica e coa Seguridade Social.

De conformidade co establecido no artigo 11 da Ordenanza xeral de subvencións, serán obrigas dos/as beneficiarios/as:

a) A achega entenderase tacitamente aceptada de non se producir manifestación expresa en contra dos beneficiarios no prazo de dez días desde a notificación.

b) Levar a cabo a proposta que fundamenta a concesión da axuda na forma, prazo e termos establecidos na solicitude, asumindo as obrigas (impostos, permisos, seguros, dereitos de autoría, etc.) e demais responsabilidades legalmente esixibles en cada caso.

c) Dar a adecuada publicidade de que os programas, actividades ou actuacións de calquera tipo que sexan obxecto de subvención son financiadas pola Concellería de Cultura, de conformidade co previsto no artigo 10 das presentes bases.

d) Someterse ás actuacións de comprobación, a efectuar polo órgano concedinte, así como calquera outra de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores que non obre nos arquivos municipais.

e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Acreditar con anterioridade a ditar a proposta de resolución de concesión, que está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social. A comprobación de encontrarse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias co Concello de Ourense efectuarase de oficio.

g) Responder legalmente da falta de veracidade dos datos expostos e do incumprimento das presentes bases.

h) Asumir as responsabilidades que poidan derivarse da realización dos programas e actividades.

i) Solicitar e dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.

j) Aboar as taxas, impostos, dereitos de autoría e todos os demais gastos derivados da realización das actividades para as que se solicita a subvención.

k) As demais obrigas establecidas nos artigos 14 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións; 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada Lei 38/2003.

Non acadará a condición de beneficiario quen en anos anteriores non xustificara as subvencións concedidas por este concello ou estea incurso en causa de exclusión ou prohibición das contempladas nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en especial, quen sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

Cuarta.- Contía e límite das axudas A contía das subvencións estará en función do custo dos programas e dos recursos con que se conte para cubrir estes parcialmente. En ningún caso o importe da subvención poderá ser de tal contía que supere o 75% do custo total da actividade a desenvolver polo/a beneficiario/a. Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención como no exame da conta xustificativa que debe presentar o beneficiario da subvención, para acreditar o emprego da subvención concedida.

Quinta.-Presentación de solicitudes, prazo, documentación

1. Modelo e presentación de solicitudes As solicitudes de subvención presentaranse no modelo normalizado que se achega con estas bases reguladoras. Os impresos de solicitude da subvención (anexos a estas bases reguladoras) e canta información precise para a súa presentación, serán facilitados pola Concellaría de Cultura e na páxina web do Concello de Ourense (www.ourense.es).

As solicitudes serán dirixidas ao Excmo. Sr. alcalde do Concello de Ourense, achegando a documentación solicitada nas bases reguladoras.

2. Prazo de presentación O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación de cada convocatoria anual no Boletín Oficial da Provincia, mediante unha instancia dirixida á Concellaría de Cultura, segundo o modelo que figura como Anexo I, podendo presentalas no Rexistro Xeral do Concello de Ourense, ou en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/92, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Se a documentación presentada fose incompleta ou presentase erros emendables, requiriráselle ao solicitante para que, no prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou xunte documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude e procederase ao arquivo desta.

3. Documentación

a) Solicitude de subvención dirixida ao Excmo. Sr. alcalde, segundo modelo normalizado (Anexo I)

b) Proxecto explicativo por programa ou proxecto solicitado: ficha resumo de cada programa de actividades, denominación, data, lugar de celebración, obxectivos e estimación de persoas beneficiarias. (Anexo II)

c) Fotocopia do código de identificación fiscal (CIF), no caso de persoas xurídicas e número de identificación fiscal (NIF) no suposto de persoas físicas.

d) Ficha de terceiros cos datos bancarios da conta á que se poderá transferir o importe da subvención debidamente cuberta, selada e asinada pola entidade financeira.(Anexo III)

e) Compromiso do solicitante de comunicarlle ao Concello de Ourense a concesión de calquera outra axuda ou subvención de entes públicos ou privados, para a mesma finalidade (Anexo I)

f) Declaración responsable de non acharse nas prohibicións para obter a condición de beneficiario (Anexo IV)

g) Declaración responsable de non ser debedor á Facenda estatal, autonómica e local, nin á Seguridade Social (Anexo IV)

h) Orzamento de gastos e ingresos da actividade que se solicita, detallando cada un dos gastos e ingresos segundo o modelo normalizado (Anexo VI).

Non será necesario presentar aqueles documentos que se atopen en poder do Concello de Ourense sempre que se manifeste que non sufriron variación. (Anexo V)

Sexta.- Criterios de avaliación De conformidade co artigo 8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a concesión das subvencións atenderá a criterios obxectivos e tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, tendo sempre como límite as dispoñibilidades orzamentarias da Concellaría de Cultura destinadas para tal fin no exercicio. Neste sentido, logo de excluír as solicitudes segundo o estipulado na base quinta, a comisión avaliadora terá en conta os seguintes criterios e baremos de puntuación sobre un máximo de 160 puntos:

A avaliación das solicitudes recibidas efectuarase ponderando os seguintes criterios:

1. Interese xeral da actividade no ámbito municipal (até 20 puntos)

* Abertas a público xeral (20)

* Prazas limitadas (10)

* Restrinxidas a socios ou similares (5)

2. Número de persoas que participan e se benefician da actividade (até 20 puntos)

* Até 25 participantes (4)

* De 26 até 50 participantes (8)

* De 51 até 100 participantes (12)

* De 101 até 500 participantes (16)

* + de 500 participantes (20) 3. Repercusión territorial (até 20 puntos)

* Ámbito de barrio (5)

* Ámbito municipal (10)

* Ámbito galego (15)

* Ámbito estatal e internacional (20)

4. Viabilidade orzamentaria (até 50 puntos)

* Esforzo financeiro [(1- (Importe solicitado/ Custo actividade)) * 50]

5. Interese sociocultural da actividade (até 20 puntos)

* Programa (10)

* Funcionamento (10)

6. Orixinalidade e carácter innovador (até 10 puntos)

* Persoal técnico (4)

* Carácter experimental (4)

* Emprego novas tecnoloxías (2)

7. Potenciación do idioma e da cultura galega (até 10 puntos)

* Galego como idioma da actividade (5)

* Manifestación de cultura tradicional galega (5)

8. Relevancia na dinamización da vida social e cultural do concello (até 10 puntos)

* Organización de actividades que complementen a programación municipal do ciclo festivo (5)

* Participación nos concursos do Entroido e Maios (5)

Sétima.- Gastos subvencionables e non subvencionables Son gastos subvencionables aqueles que respondan á natureza da actividade subvencionable, sempre que figuren efectivamente pagados con anterioridade á finalización do período de xustificación, quedando excluídos expresamente os que correspondan a atencións protocolarias e bens inventariables.

Para estes efectos, consideraranse atencións protocolarias as que respondan a agasallos ou convites de carácter gastronómico sen relación directa coa execución do proxecto subvencionado.

Non serán gastos subvencionables os gastos de desprazamento, manutención, aloxamento, axudas de custo e quilometraxe.

Oitava.- Instrución

1.- A instrución do procedemento de concesión de subvencións corresponderalle ao xefe/a de Servizo de Cultura ou funcionario en quen delegue que realizará cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales deberá formular a proposta de resolución.

2.- Se a solicitude, a documentación e a información presentada non reúnen os requisitos esixidos, o/a interesado/a será requirido para que no prazo de dez días, contados desde o día seguinte á recepción da notificación, corrixa as faltas ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, de non facelo, se desestimará a súa solicitude ao abeiro do disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3.- Logo de resolver as deficiencias observadas, o expediente remitiráselle á Comisión de Avaliación, órgano colexiado composto pola concelleira/o delegada/o de Cultura que actuará como presidenta/e, o/a xefe/a de Servizo de Cultura ou funcionario/a en quen delegue, o interventor municipal ou funcionario/a en quen delegue, o/a asesor xurídico e un/ha funcionario/a que se designe que actuará como secretario/a.

Novena.- Resolución e réxime de recursos A resolución das solicitudes presentadas realizarase mediante Decreto da Concellaría delegada de Cultura e seralle notificada ao solicitante. Aqueles aos que non lles fose concedida subvención, disporán dun prazo de 30 días naturais contados a partir da recepción da notificación, para retirar a documentación presentada, transcorrido este prazo, arquivarase sen máis trámite.

Contra a resolución que poña fin ao procedemento administrativo poderá interporse recurso potestativo de reposición ante á Concellaría delegada de Cultura no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, sen prexuízo da interposición de calquera outro que se estime conveniente.

A Concellaría de Cultura reserva para si o dereito de orientar tecnicamente as actividades e comprobar os datos económicos, así como de espallar e dar a coñecer publicamente as actividades subvencionadas.

Décima.-Publicidade O/a beneficiario/a da subvención está obrigado a dar a adecuada publicidade de que os programas, actividades, ou actuacións obxecto de subvención son financiadas polo Concello de Ourense, requisito indispensable para poder ser beneficiario/a da subvención.

Establecerase de forma clara nos exemplares dos programas, carteis anunciadores, fotografías e demais material gráfico ou sonoro, que se publiquen con motivo das actividades subvencionadas, o patrocinio do Concello de Ourense co logotipo da Concellería de Cultura.

Todo material publicitario deberá realizarse en lingua galega, conforme ao disposto na Ordenanza municipal e normalización lingüística (BOP 26 de setembro de 1998). Se no financiamento interveñen outras entidades, a prelación en orde e tamaños será proporcional á contía achegada por cada unha delas.

Undécima.- Xustificación As persoas ou entidades beneficiarias das subvencións quedan obrigadas a xustificalas, no prazo de 30 días hábiles posteriores ao da realización das actividades, e en todo caso, antes do 30 de novembro do ano en curso, mediante a presentación da seguinte documentación:

a. Instancia individualizada, en modelo normalizado, asinada polo peticionario ou, en caso de persoas xurídicas, polo representante legal con indicación do domicilio para os efectos de notificación (Anexo VII).

b. Memoria detallada que inclúa declaración das actividades realizadas, financiadas coa subvención e o seu custo. (Anexo X)

c. Relación numerada dos documentos xustificativos da cada un dos gastos realizados con motivo da actividade subvencionada con expresión mínima da data, provedor, obxecto facturado, importe e data de pagamento (Anexo VIII).

d. Presentación de facturas o demais documentos de valor probatorio equivalente, con validez no tráfico xurídico mercantil ou laboral, por importe mínimo da cantidade subvencionada incrementada nun 25 %, e coa acreditación de estar pagadas.

As facturas deben ser orixinais e deberán conter os seguintes requisitos esixidos legalmente:

1. Número e, de ser o caso, serie.

2. Nome e apelidos ou denominación fiscal.

3. Número de identificación fiscal ( NIF ou CIF)

4. Descrición detallada cos prezos unitarios, se é o caso, da operación, adquisición ou contraprestación.

5. Lugar e data de emisión.

6. Nas facturas computarase o gasto acreditado, agás o IVE cando sexa susceptible de recuperación ou compensación polo beneficiario.

A acreditación do pagamento farase:

' No caso de pagamentos que sexan iguais ou superiores a 1.000 € por provedor: presentación de documento bancario no que conste o terceiro a quen vai dirixido o pagamento e data e na que foi realizado.

' No caso de pagamentos en efectivo: a factura virá asinada pola persoa responsable do cobro e selada no caso de ser unha persoa xurídica.

' Para o suposto de que se inclúan facturas con retencións fiscais deberá achegarse xustificante de ter ingresado o seu importe na facenda pública (agás os correspondentes ao último trimestre do ano). As cantidades retidas en concepto de IRPF deben xustificarse mediante os modelos 110, 115 ou 190.

' O pagamento en concepto de rendemento do traballo dependente xustificarase a través das nóminas pagadas, acompañada dos correspondentes TC.

e. Liquidación de ingresos e gastos da actividade subvencionada segundo modelo normalizado (Anexo IX).

f. Un exemplar de toda a documentación impresa xerada pola actividade que acredite a participación do Concello de Ourense no financiamento da actividade.

g. Certificacións positivas da Axencia Estatal Tributaria e Tesouraría Xeral da Seguridade Social de estar ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, no caso de ser beneficiario de achega por importe igual ou superior a 3.000,00 €.

h. Comunicación doutras achegas concedidas para o mesmo proxecto, indicando importe e entidade concedente.

Para posibilitar o control da concorrencia de subvencións, cando a asociación ou entidade solicitante demande a devolución do orixinal presentado para a xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación administrativa do expediente o selado (art. 73 do Regulamento da Lei 38/2003) da factura orixinal indicando nesta o motivo da subvención, así como se o importe do xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención recibida, indicando neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporarase ao expediente copia do xustificante orixinal selado e a unidade administrativa procederá á devolución do orixinal.

Duodécima.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións percibidas de entidades públicas

As subvencións concedidas ao abeiro destas bases son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, sempre que o conxunto das mencionadas axudas ou subvencións non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada.

Décimo terceira.- Reformulación do proxecto No caso de que unha asociación ou entidade non puidese, excepcionalmente, desenvolver algunha das actividades subvencionadas, poderáselle propor á Concellería de Cultura o proxecto alternativo que se considere máis adecuado para o destino do importe subvencionado. Os cambios propostos serán debidamente razoados e presentados con, cando menos, un mes de antelación á execución prevista. As propostas de cambio formuladas pola entidade nunca se referirán a máis dun proxecto.

Serán valorados igualmente polo órgano instrutor, segundo os criterios establecidos nestas bases reguladoras e deberán xustificarse nos mesmos prazos e baixo as mesmas condicións.

Corresponderalle á Concellería de Cultura a valoración da conveniencia e oportunidade de introducir os cambios previstos. O prazo de resolución da solicitude de modificación da concesión será dun mes, desde a súa entrada no Rexistro Xeral do concello. Transcorrido o prazo sen resolución expresa entenderase desestimada a solicitude.

Décimo cuarta.- Reintegro e perda do dereito á subvención En caso de incumprimento da entidade por algunha das causas previstas no artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia, en especial, o incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade que motivaron a concesión da subvención, ou ausencia da pertinente xustificación, procederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o caso, de perda do dereito á subvención concedida. No caso de perda parcial da subvención, os criterios que resultarán aplicables para determinar a cantidade que finalmente teña que percibir o beneficiario ou, se é o caso, o importe que vai reintegrar, deberán responder ao principio de proporcionalidade.

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou declaración da perda do dereito á subvención, concederáselle ao/á interesado/a un prazo de quince días hábiles para que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, ditará a resolución que corresponda a Xunta de Goberno.

No suposto en que da conta xustificativa ou do proceso de comprobación, se deduza que a actividade obtivo axudas ou subvencións públicas por importe superior ao 100% do seu custo, reducirase proporcionalmente a axuda concedida na contía necesaria.

A acreditación de gastos por debaixo do límite do 75 % subvencionado, así como as deficiencias, non susceptibles de emendar que se observen na conta xustificativa que presente o/a beneficiario/a, dará lugar ao rateo automático da cantidade subvencionada, sen prexuízo da potestade administrativa de instar un procedemento de reintegro dos pagos polas entregas a conta efectuadas.

Do mesmo xeito a falta de xustificación dentro do prazo establecido, determinará a perda do dereito de cobro, sen prexuízo da incoación dun expediente de reintegro de pagos pola contía dos fondos transferidos.

Décimo quinta.- Pagamento Como norma xeral só se procederá ao libramento da subvención concedida logo da xustificación polo/a beneficiario/a da aplicación da subvención recibida.

Non obstante, previa solicitude motivada da entidade subvencionada e sempre que o permita a dispoñibilidade líquida da Tesourería municipal, poderase efectuar, con carácter anticipado á xustificación dos gastos, o libramento de ata un máximo do 50% do importe subvencionado.

Así mesmo, poderán realizarse pagamentos fraccionados ata un 75% por contía equivalente á xustificación presentada.

Décimo sexta.- Publicidade Coa finalidade de garantir o cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, de conformidade co previsto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, serán obxecto de publicación as axudas outorgadas iguais ou superiores a 3.000,00€, expresando a convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención.

Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 13, punto 4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración Pública Galega, a Concellería de Cultura, publicará na súa páxina web oficial a relación de beneficiarios e o importe das axudas concedidas, expresando, así mesmo, a convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen e a finalidade da subvención, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

Non será necesaria a publicación nos supostos previstos no artigo 15.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. O beneficiario poderá facer constar o seu dereito a que non se fagan públicos os seus datos no suposto previsto na letra d) do parágrafo 2 do devandito artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

As resolucións de concesión da subvención incluiranse no Rexistro de Entidades Culturais do Concello de Ourense dependente da Concellería de Participación Cidadá, sen prexuízo do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Os datos incorporados a el poderán ser obxecto de rectificación, cancelación e oposición polo interesado.

Décimo sétima.- Protección de datos A achega dos datos estipulados nestas bases da convocatoria pública é necesaria para a concesión de subvencións pola realización de actividades culturais durante o ano 2015, e leva aparellada a necesidade de que o/a peticionario/a solicite datos de carácter persoal, de acordo co disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e demais normativa de desenvolvemento.

O/a peticionario/a, no que respecta á consecución desta subvención municipal, está obrigado a observar as prevencións legais na recollida de datos contidos nos artigos 4, 5, 6 e 7 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

O/a peticionario/a comprométese a implantar nos seus sistemas técnicos e organizativos as medidas pertinentes que garantan a seguridade dos ficheiros automatizados e non automatizados que conteñan datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

No caso de que o/a solicitante destine os datos a outra finalidade, os comunique ou os utilice incumprindo as estipulacións desta convocatoria, será considerado responsable do tratamento, respondendo das obrigas en que houbera incorrido persoalmente conforme ao disposto na Lei orgánica 15/1999, así como calquera reclamación que polos/as afectados/as se formule ante a Axencia de Protección de Datos.

Disposición derradeira O Concello de Ourense quedará exento de calquera responsabilidade civil, mercantil, laboral ou calquera outra derivada das actuacións ás que están obrigadas as persoas ou entidades destinatarias das subvencións outorgadas.

En todo o non especificado nas presentes bases, estarase ao disposto na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no seu regulamento, na Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense (BOP núm. 156, do 09.07.2005) e demais normativa que resulte de aplicación.

Estas Bases reguladoras entrarán en vigor o día seguinte da súa publicación no BOP, permanecendo vixentes ata a súa modificación ou derrogación.

Ourense, 7 de xullo de 2015. O xefe de servizo. Asdo.: José Javier Rivera Martínez.

ANEXO I

INSTANCIA DATOS DO/A SOLICITANTE

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO II

FICHA DE RESUMO DO PROGRAMA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO III

SOLICITUDE DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCEIRO E PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO IV

(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO V

(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO VI

ORZAMENTO DA ACTIVIDADE PROXECTADA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO VII

XUSTIFICACIÓN

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO VIII

RELACIÓN DE XUSTIFICANTES DA SUBVENCIÓN

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO IX

LIQUIDACIÓN DA ACTIVIDADE PROXECTADA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO X

MEMORIA DETALLADA DAS ACTIVIDADES

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 3 de septiembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro que desarrollen acciones en el campo cultural en el Ayuntamiento de Ourense y convocatoria para el año 2015.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad acordó:

1º Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro que desarrollan acciones en el campo cultural en el Ayuntamiento de Ourense.

2º Aprobar la Convocatoria de las subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro que desarrollen acciones en el campo cultural en el Ayuntamiento de Ourense para el año 2015.

3º Aprobar el gasto por importe de 60.000,00 euros con cargo a la partida 200 3340 48902 del presupuesto municipal vigente (RC 201500033101).

4º Ordenar la publicación de las Bases y de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia para su general conocimiento y efectos.

Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades en el campo cultural en el Ayuntamiento de Ourense en el año 2015

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ourense procede a convocar ayudas en materia de cultura para el ejercicio 2015 conforme a las Bases regulares de la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para potenciar actividades lúdicas, culturales y de apoyo a iniciativas normalizadoras de la lengua gallega en el Ayuntamiento de Ourense.

Primero. - Objetivos El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de subvenciones para el funcionamiento y la realización de programas, actividades culturales concretas que se desarrollen dentro del término municipal por las personas físicas o jurídicas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, así como actuaciones que tengan como finalidad principal promover y extender el uso social de la lengua gallega, en el ejercicio 2015, de acuerdo con el procedimiento que aparece en las Bases reguladoras aprobadas.

A los efectos de esta convocatoria, se entenderá por programas o actividades culturales concretas aquellas destinadas a la promoción y cooperación cultural, y la difusión y animación sociocultural que contribuyen con la expansión y promoción de la lengua y cultura gallega.

Segundo.- Crédito presupuestario Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 200 3340 48902 del presupuesto municipal vigente (RC 201500033101) para el ejercicio 2015, con una dotación por importe global de 60.000,00 euros.

Tercero.- Solicitudes: plazo y forma Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense o mediante formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aportando la documentación requerida en las Bases regulares.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Cuarto.- Normativa aplicable En todo lo no especificado en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las Bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen acciones en el campo cultural en el Ayuntamiento de Ourense; a la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a su Reglamento; a la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense (BOP núm. 156 del 09.07.05) y demás normativa que resulte de aplicación.

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan acciones en el ámbito cultural en el Ayuntamiento de Ourense

Primera.- Finalidad y objeto El Excmo. Ayuntamiento de Ourense, teniendo presente su objetivo prioritario de potenciar las actividades lúdicas, culturales y de apoyo a iniciativas normalizadoras de la lengua gallega, posibilitando la realización de actividades que sean de interés para la población considera una obligación inexcusable prestar apoyo a las entidades que trabajan en este campo. Con este objetivo, se establecen las siguientes bases con la intención de posibilitar la realización de actividades de promoción, animación y difusión de la cultura en una concepción amplia de ésta, sujetas a la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense, a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, a la Ley 9/2007 de Subvenciones de Galicia y a los reglamentos que eventualmente se dicten para su desarrollo.

Es objeto de estas bases regular la concesión de subvenciones para el funcionamiento y la realización de programas, actividades culturales concretas que se desarrollen dentro del término municipal por las personas físicas o jurídicas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, así como, actuaciones que tengan como finalidad principal promover y extender el uso social de la lengua gallega que sean solicitadas a la Concejalía de Cultura, conforme con el procedimiento que a seguir se establece.

A los efectos de estas bases, se entenderán por programas o actividades culturales concretas aquellas destinadas a la promoción y cooperación cultural, y la difusión y animación sociocultural que contribuyen a la extensión y promoción de la lengua y cultura gallega.

Quedan excluidas del objeto de estas bases:

1.- Aquellas que, para la misma finalidad, sean objeto de otras convocatorias en otras áreas del Ayuntamiento de Ourense.

2.- Aquellas que, en consideración al proyecto y programación presentados, no reúnan las condiciones mínimas de interés general, indicando una mala definición de este o que la materia no se ajuste a los objetivos de esta convocatoria.

3.- Las que no cumplan algún requisito de las presentes bases o las referidas al artigo 2.2 de la Ordenanza General de Municipal de Subvenciones.

4.- Fiestas patronales, romerías y resto de actividades festivas. El ámbito temporal del programa de actividades y gastos subvencionados será desde el 1 de diciembre del año anterior a la convocatoria hasta el 30 de noviembre del año actual. Las actividades realizadas en el mes de diciembre se incorporarán a la convocatoria anual siguiente.

Segunda.- Financiación La concesión de subvenciones que constituyen objeto de estas Bases reguladoras estará limitada al crédito máximo disponible que, con carácter anual, se habilite en el presupuesto de la Concejalía de Cultura.

Tercera.-Beneficiarios/as y sus obligaciones Podrán optar a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Asociaciones que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas que tendrán que acreditar antes de que acabe o procedimiento.

b) Realicen actividades de interés municipal dentro del ayuntamiento o en beneficio de este, y dispongan de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de las actividades proyectadas, sin perjuicio de la obligación de acreditar experiencia y capacidad para el logro de tales objetivos.

c) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Ourense, con la Hacienda Pública estatal y autonómica y con la Seguridad Social.

En conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza General de Subvenciones, serán obligaciones de los/as beneficiarios/as:

a) La aportación se entenderá tácitamente aceptada de no producirse manifestación expresa en contra de los beneficiarios en el plazo de diez días desde la notificación.

b) Llevar a cabo la propuesta que fundamenta la concesión de la ayuda en la forma, plazo y términos establecidos en la solicitud, asumiendo las obligaciones (impuestos, permisos, seguros, derechos de autoría, etc.) y demás responsabilidades legalmente exigibles en cada caso.

c) Dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención son financiadas por la Concejalía de Cultura, en conformidad con lo establecido en el artículo 10 de las presentes bases.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualquier otra de comprobación control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores que no obren en los archivos municipales.

e) Comunicarle al órgano concedente la obtención de las subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Acreditar con anterioridad a dictar la propuesta de resolución de concesión, que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Ourense se efectuará de oficio.

g) Responder legalmente de la falta de veracidad de los datos expuestos y del incumplimiento de las presentes bases.

h) Asumir las responsabilidades que puedan derivarse de la realización de los programas de actividades.

i) Solicitar y disponer de los permisos y autorizaciones necesarios para el desarrollo de las actividades.

j) Abonar las tasas, impuestos, derechos de autoría y todos los demás gastos derivados de la realización de las actividades para las que se solicita la subvención.

k) Las demás obligaciones establecidas en los artículos 14 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones; 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003.

No conseguirá la condición de beneficiario quien en años anteriores no justificara las subvenciones concedidas por este ayuntamiento o esté incurso en causa de exclusión o prohibición de las contempladas en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, en especial, quien sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Cuarta.- Cuantía y límite de las ayudas La cuantía de las subvenciones estará en función del coste de los programas y de los recursos con que se cuente para cubrir estos parcialmente. En ningún caso el importe da la subvención podrá ser de tal cuantía que supere el 75% del coste total de la actividad para desarrollar por el beneficiario. Este límite operará en el momento de otorgar la subvención como en el examen de la cuenta justificativa que debe presentar el beneficiario de la subvención, para acreditar el empleo de la subvención concedida.

Quinta.-Presentación de solicitudes, plazo y documentación

1. Modelo y presentación de solicitudes Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo normalizado que se adjunta con estas bases reguladoras. Los impresos de solicitud de la subvención (anexos a estas bases reguladoras) y cuanta información precise para su presentación, serán facilitados por la Concejalía de Cultura y en la página web del Ayuntamiento de Ourense (www.ourense.es).

Las solicitudes serán dirigidas al Excmo. Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Ourense, aportando la documentación solicitada en las bases reguladoras.

2. Plazo de presentación El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de cada convocatoria anual en el Boletín Oficial da Provincia, mediante una instancia dirigida a la Concejalía de Cultura, según el modelo que figura como Anexo I, pudiendo ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento Ourense, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si la documentación presentada fuese incompleta o presentase errores enmendables, se le requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días hábiles, enmiende la falta o adjunte documentos preceptivos, con la advertencia de que, de no hacerlo, se considerará que desistió de su solicitud y se procederá al archivo de esta.

3. Documentación

a) Solicitud de subvención dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, según modelo normalizado (Anexo I)

b) Proyecto explicativo por programa o proyecto solicitado: ficha resumen de cada programa de actividades, denominación, fecha, lugar de celebración, objetivos y estimación de personas beneficiarias. (Anexo II)

c) Fotocopia del código de identificación fiscal (CIF), en el caso de personas jurídicas y número de identificación fiscal (NIF) en el supuesto de personas físicas.

d) Ficha de terceros con los datos bancarios de la cuenta a la que se podrá transferir el importe de la subvención debidamente cubierta, sellada y firmada por la entidad financiera. (Anexo III)

e) Compromiso del solicitante de comunicarle al Ayuntamiento de Ourense la concesión de cualquier otra ayuda o subvención de entes públicos o privados, para la misma finalidad (Anexo I)

f) Declaración responsable de no encontrarse en la prohibición para obtener la condición de beneficiario (Anexo IV).

g) Declaración responsable de non ser deudor de la Hacienda estatal, autonómica y local, ni a la Seguridad Social (Anexo IV).

h) Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad que se solicita, detallando cada uno de los gastos e ingresos según el modelo normalizado (Anexo VI).

No será necesario presentar aquellos documentos que se encuentren en poder del Ayuntamiento de Ourense siempre que se manifieste que no sufrieron variación (Anexo V).

Sexta.- Criterios de evaluación De conformidad con el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de las subvenciones atenderá a criterios objetivos y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, teniendo siempre como límite las disponibilidades presupuestarias de la Concejalía de Cultura destinadas a tal fin en el ejercicio. En este sentido, después de excluir las solicitudes según lo estipulado en la base quinta, la comisión evaluadora tendrá en cuenta los siguientes criterios y baremos de puntuación sobre un máximo de 160 puntos:

La evaluación de las solicitudes recibidas se efectuará ponderando los siguientes criterios:

1. Interés general de la actividad en el ámbito municipal (hasta 20 puntos)

* Abiertas al público general (20)

* Plazas limitadas (10)

* Restringidas a socios o similares (5)

2. Número de personas que participan y se benefician de la actividad (hasta 20 puntos)

* Hasta 25 participantes (4)

* De 26 hasta 50 participantes (8)

* De 51 hasta 100 participantes (12)

* De 101 hasta 500 participantes (16)

* + de 500 participantes (20)

3. Repercusión territorial (hasta 20 puntos)

* Ámbito de barrio (5)

* Ámbito municipal (10)

* Ámbito gallego (15)

* Ámbito estatal e internacional (20)

4. Viabilidad presupuestaria (hasta 50 puntos)

* Esfuerzo financiero [(1- (Importe solicitado/ Coste actividad)) * 50]

5. Interés sociocultural da actividad (hasta 20 puntos)

* Programa (10)

* Funcionamiento (10)

6. Originalidad y carácter innovador (hasta 10 puntos)

* Personal técnico (4)

* Carácter experimental (4)

* Empleo nuevas tecnologías (2)

7. Potenciación del idioma y de la cultura gallega (hasta 10 puntos)

* Gallego como idioma de la actividad (5)

* Manifestación de cultura tradicional gallega (5)

8. Relevancia en la dinamización de la vida social y cultural del ayuntamiento (hasta 10 puntos)

* Organización de actividades que complementen la programación municipal del ciclo festivo (5)

* Participación en los concursos de Entroido y Maios (5)

Séptima.- Gastos subvencionables y no subvencionables Son gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionable, siempre que figuren efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación, quedando excluidos expresamente los que correspondan a atenciones protocolarias y bienes inventariables.

A estos efectos, se considerarán atenciones protocolarias las que correspondan a regalos o invitaciones de carácter gastronómico sin relación directa con la ejecución del proyecto subvencionado.

No serán gastos subvencionables los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento, dietas y kilometraje.

Octava.-Instrucción

1.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones le corresponderá al jefe/a de Servicio de Cultura o funcionario en quien delegue que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deberá formular la propuesta de resolución.

2.- Si la solicitud, la documentación y la información presentada no reúnen los requisitos exigidos, el/la interesado/a será requerido para que en el plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación, corrija las faltas o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, de no hacerlo, se desestimará su solicitud al amparo de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.- Solucionadas las deficiencias observadas, el expediente se remitirá a la Comisión de Evaluación, órgano colegiado compuesto por el/a concejal/a delegado/a de Cultura que actuará como presidente/a, el jefe/a de Sección de Cultura o funcionario/a en quien delegue, el interventor municipal o funcionario/a en quien delegue, el asesor/a jurídico y un funcionario/a que se designe que actuará como secretario/a.

Novena.- Resolución y régimen de recursos La resolución de las solicitudes presentadas se realizará mediante Decreto de la Concejalía delegada de Cultura y le será notificada al solicitante. Aquellos a los que no les fuese concedida la subvención, dispondrán de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la recepción de la notificación, para retirar la documentación presentada; transcurrido este plazo, se archivará sin más trámite.

Contra la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo se podrá interponer un recurso potestativo de reposición ante la Concejalía delegada de Cultura en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime conveniente.

La Concejalía de Cultura reserva para sí el derecho de orientar técnicamente las actividades y comprobar los datos económicos, así como de difundir y dar a conocer las actividades subvencionadas.

Décima.- Publicidad El/la beneficiario/a de la subvención está obligado a dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades, o actuaciones objeto de subvención son financiadas por el Ayuntamiento de Ourense, requisito indispensable para poder ser beneficiario/a de la subvención.

Se establecerán de forma clara en los ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro que se publiquen con motivo de las actividades subvencionadas, el patrocinio del Ayuntamiento de Ourense con el logotipo de la Concejalía de Cultura.

Todo material publicitario deberá realizarse en lengua gallega, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística (BOP 26 de septiembre de 1998). Si en la financiación intervienen otras entidades, la prelación en orden y tamaños será proporcional a la cuantía aportada por cada una de ellas.

Undécima.- Justificación Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas a justificarlas, en el plazo de 30 días hábiles posteriores a la realización de las actividades y, en su caso, antes del 30 de noviembre del año en curso, mediante la presentación de la siguiente documentación:

a. Instancia individualizada, en modelo normalizado, firmada por el peticionario o, en caso de personas jurídicas, por el representante legal con indicación del domicilio a los efectos de notificación (Anexo VII).

b. Memoria detallada que incluya declaración de las actividades realizadas, financiadas con la subvención y su coste.

c. Relación numerada de los documentos justificativos da cada uno de los gastos realizados con motivo de la actividad subvencionada con expresión mínima de la fecha, proveedor, objeto facturado, importe y fecha de pago (Anexo VIII).

d.- Presentación de facturas o demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o laboral, por importe mínimo de la cantidad subvencionada incrementada en un 25 %, e con la acreditación de estar pagadas. Las facturas deben ser originales y deberán contener los siguientes requisitos exigidos legalmente:

1. Número y, en su caso, serie.

2. Nombre y apellidos o denominación fiscal.

3. Número de identificación fiscal ( NIF o CIF)

4. Descripción detallada con los precios unitarios, en su caso, de la operación, adquisición o contraprestación.

5. Lugar y fecha de emisión.

6. En las facturas se computará el gasto acreditado, excepto el IVA cuando sea susceptible de recuperación o compensación por el beneficiario.

La acreditación del pago se hará:

' En el acaso de pagos que sean iguales o superiores a 1.000 € por proveedor: presentación de documento bancario en el que conste el tercero a quien va dirigido el pago y fecha en la que fue realizado.

' En el caso de pagos en efectivo: la factura vendrá firmada por la persona responsable del cobro y sellada en caso de ser una persona jurídica.

' Para el supuesto de que se incluyan facturas con retenciones fiscales deberá adjuntarse justificante de haber ingresado su importe en la hacienda pública (excepto los correspondientes al último trimestre del año). Las cantidades retenidas en concepto de IRPF deben justificarse mediante los modelos 110, 115 o 190.

' El pago en concepto de rendimiento del trabajo dependiente se justificará a través de las nóminas pagadas, acompañada de los correspondientes TC.

e. Liquidación de ingresos y gastos de la actividad subvencionada según modelo normalizado (Anexo IX).

f. Un ejemplar de toda la documentación impresa generada por la actividad que acredite a participación del Ayuntamiento de Ourense en la financiación de la actividad.

g. Certificaciones positivas de la Agencia Estatal Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de ser beneficiario de aportación por importe igual o superior a 3.000,00 €.

h. Comunicación de otras aportaciones concedidas para el mismo proyecto, indicando importe y entidad que concede.

Para posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, cuando la asociación o la entidad solicitante demande la devolución del original presentado para la justificación de la subvención, solicitará a través de la unidad gestora de la tramitación administrativa del expediente o sellado (art. 73 del Reglamento de la Ley 38/2003) de la factura original, indicando en esta el motivo de la subvención, así como si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención recibida, indicando en este caso el importe exacto que resulte afectado por la subvención. Posteriormente se incorporará al expediente copia del justificante original sellado y la unidad administrativa procederá a la devolución del original.

Duodécima.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones percibidas de entidades públicas

Las subvenciones concedidas al amparo de estas bases son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, siempre que el conjunto de las mencionadas ayudas o subvenciones no exceda del 100% del gasto de la actividad subvencionada.

Décimo tercera.- Reformulación del proyecto En el caso de que una asociación o entidad no pudiese, excepcionalmente, desarrollar alguna de las actividades subvencionadas, se le podrá proponer a la Concejalía de Cultura el proyecto alternativo que se considere más adecuado para el destino del importe subvencionado. Los cambios propuestos serán debidamente razonados y presentados con, por lo menos, un mes de antelación a la ejecución prevista. Las propuestas de cambio formuladas por la entidad nunca se referirán a más de un proyecto.

Serán valorados igualmente por el órgano instructor, según los criterios establecidos en estas bases reguladoras y deberán justificarse en los mismos plazos y bajo las mismas condiciones.

Le corresponderá a la Concejalía de Cultura la valoración de la conveniencia y oportunidad de introducir los cambios previstos. El plazo de resolución de la solicitud de modificación de la concesión será de un mes, desde su entrada en el Registro General del ayuntamiento. Transcurrido el plazo sin resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud.

Décimo cuarta.- Reintegro y pérdida del derecho a la subvención

En caso de incumplimiento de la entidad por alguna de las causas previstas en el artículo 33 de la Ley de Subvenciones de Galicia, en especial, el incumplimiento del objeto, condiciones o finalidad que motivaron la concesión de la subvención, o ausencia de la pertinente justificación, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro o, en su caso, de pérdida de derecho a la subvención concedida. En el caso de pérdida de la subvención, los criterios que resultarán aplicables para determinar la cantidad que finalmente tenga que percibir el beneficiario y, en su caso, el importe que va a reintegrar, deberán responder al principio de proporcionalidad.

Una vez tramitado el expediente de reintegro o declaración de la pérdida de derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de este, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que considere convenientes. Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, dictará la resolución que corresponda la Junta de Gobierno.

En el supuesto en que de la cuenta justificativa o del proceso de comprobación se deduzca que la actividad obtuvo ayudas o subvenciones públicas por importe superior al 100% de su coste, se reducirá proporcionalmente la ayuda concedida en la cuantía necesaria.

La acreditación de gastos por debajo del límite del 75 % subvencionado, así como las deficiencias, no susceptibles de enmendar que se observen en la cuenta justificativa que presente el beneficiario, dará lugar al prorrateo automático de la cantidad subvencionada, sin perjuicio de la potestad administrativa de instar un procedimiento de reintegro de los pagos por las entregas a cuenta efectuadas.

Del mismo modo, la falta de justificación dentro del plazo establecido determinará la pérdida del derecho de cobro, sin perjuicio de la incoación de un expediente de reintegro de pagos por la cuantía de los fondos transferidos.

Décimo quinta.- Pago Como norma general solamente se procederá al libramiento de la subvención concedida previa justificación por el beneficiario de la aplicación de la subvención recibida.

Sin embargo, previa solicitud motivada de la entidad subvencionada y siempre que lo permita la disponibilidad líquida de la Tesorería municipal, se podrá efectuar, con carácter anticipado a la justificación de los gastos, el libramiento de hasta un máximo del 50% del importe subvencionado.

Asimismo, podrán realizarse pagos fraccionados hasta un 75% por cuantía equivalente a la justificación presentada.

Décimo sexta.- Publicidad Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividades, trasparencia, igualdad y no discriminación, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, serán objeto de publicación las ayudas otorgadas iguales o superiores a 3.000,00€, expresando la convocatoria, programa y crédito presupuestario a que se imputen, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad de la subvención.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, punto 4º de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega, la Concejalía de Cultura publicará en su página web oficial la relación de beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas, expresando, asimismo, la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen y la finalidad de la subvención, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarias y de su publicación en la citada página web.

No será necesaria la publicación en los supuestos previstos en el artículo 15.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. El beneficiario podrá hacer constar su derecho a que no se hagan públicos sus datos en el supuesto previsto en la letra d) del párrafo 2 de dicho artículo 15 da Ley 9/2007, de 13 de junio.

Las resoluciones de concesión de la subvención se incluirán en el Registro de Entidades Culturales del Ayuntamiento de Ourense dependiente de la Concejalía de Participación Ciudadana, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos incorporados a él podrán ser objeto de rectificación, cancelación y oposición por el interesado.

Décimo séptima.- Protección de datos La aportación de los datos estipulados en estas bases de la convocatoria pública es necesaria para la concesión de subvenciones por la realización de actividades culturales durante el año 2015, y lleva aparejada la necesidad de que el/la peticionario/a solicite datos de carácter personal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.

El/la peticionario/a, en lo que respecta a la consecución de esta subvención municipal, está obligado/a a observar las prevenciones legales en la recogida de datos contenidos en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El/la peticionario/a se compromete a implantar en sus sistemas técnicos y organizativos las medidas que garanticen la seguridad de los ficheros automatizados y no automatizados que contengan datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

En el caso de que el/la solicitante destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de esta convocatoria, será considerado responsable del tratamiento, respondiendo de las obligaciones en que hubiera incurrido personalmente conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999, así como cualquier reclamación que los/as afectados/as formulen ante la Agencia de Protección de Datos.

Disposición última El Ayuntamiento de Ourense quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o cualquier otra derivada de las actuaciones a las que están obligadas las personas o entidades destinatarias de las subvenciones otorgadas.

En todo lo no especificado en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento Concello de Ourense (BOP núm. 156 do 09.07.2005) y demás normativa que resulte de aplicación.

Estas Bases reguladoras entrarán en vigor el día siguiente de su publicación no BOP, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación.

Ourense, 7 de julio de 2015. El jefe de servicio. Fdo.: José Javier Rivera Martínez. (Ver anexos páx. 22-31)

R. 3.287

ANEXO I

INSTANCIA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO II

FICHA DE RESUMEN DEL PROGRAMA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO III

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR TRANSFERENCIA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO IV

(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO V

(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO VI

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROYECTADA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO VIII

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES DE LA SUBVENCIÓN

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO IX

LIQUIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROYECTADA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO X

MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Cultura
Cultura e idiomas
Gallego
Actividad cultural
Idiomas
Fiestas Populares
Empleo
Empleo y contratación
Actividades festivas
Innovación
Gastronomía
Normalización lingüística
Seguridad Social
Participación ciudadana
Fomento de la participación ciudadana
Igualdad
Marketing y publicidad
Seguridad
Actividades de interés público
Asociacionismo ciudadano
Nuevas tecnologías
Archivos municipales