Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2016 - Boletín Oficial de Ourense de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 20 de novembro de 2015, aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2016

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto: 1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de subvencións para o financiamento de proxectos de actividades culturais e/ou recreativas promovidos por entidades sen ánimo de lucro da provincia de Ourense e que se realicen durante o ano 2016, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva.

2. Para os efectos desta convocatoria, consideraranse actividades culturais as seguintes:

a) Actividades que teñan por obxecto o estudo, difusión, exaltación ou posta en valor do patrimonio cultural material ou inmaterial da sociedade ourensá. Para estes efectos, considéranse incluídas no patrimonio inmaterial as festas e celebracións de carácter marcadamente tradicional ou senlleiro.

b) Actividades que teñan por obxecto o fomento das diversas manifestacións culturais da sociedade ourensá.

Consideraranse subvencionables as actividades consistentes na edición, publicación ou impresión de libros, publicacións seriadas ou obras audiovisuais en calquera soporte.

Consideraranse actividades recreativas aquelas actividades lúdicas ou de lecer de carácter público e gratuíto promovidas por entidades sen ánimo de lucro, e dirixidas ao conxunto da poboación ou ben a colectivos precisados de especial atención desde as administracións públicas.

Sen prexuízo do anterior, exclúense do obxecto desta convocatoria, e por conseguinte non poderán obter subvención ao seu abeiro, as seguintes actividades:

- A realización de actuacións escénicas ou musicais, incluídos os festivais ou certames relativos a este tipo de artes. A razón desta exclusión obedece a que estas actividades poderán ser obxecto de subvención a través das convocatorias anuais realizadas por esta Deputación Provincial para o fomento das actividades escénicas e musicais, no marco do Plan Tarazana.

Para este efectos, nos supostos nos que as actividades recreativas ou culturais cuxa subvención se solicite ao abeiro desta convocatoria inclúan actuacións escénicas ou musicais, os solicitantes deberán excluír as ditas actividades do proxecto, podendo solicitar a correspondente subvención para as ditas actuacións a través da convocatoria correspondente para fomento de actividades escénicas e musicais.

- A realización de excursións ou viaxes culturais ou recreativas. 3. As entidades sen ánimo de lucro poderán presentar cantos proxectos desexen ao abeiro desta convocatoria, sempre que teñan por obxecto a realización de actividades culturais ou recreativas conforme á definición contida no apartado anterior.

Segunda.- Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria as entidades sen ánimo de lucro con domicilio na provincia de Ourense.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias: O financiamento das subvencións reguladas nesta convocatoria realizarase con cargo á aplicación 33420 / 48900 dos orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2016.

A contía máxima dispoñible para a concesión destas subvencións é de 150.000 euros.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións: A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consistirá nunha porcentaxe do orzamento dos proxectos seleccionados, podendo acadar, como máximo, o 50% do custo total de cada proxecto.

Sen prexuízo do anterior, ningún beneficiario poderá obter, ao abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a 10.000 € para o conxunto dos distintos proxectos que presente. Para a aplicación desta regra, nos supostos en que unha entidade presentase diferentes proxectos cuxa valoración conforme co establecido na base 9ª determinase a obtención dunha contía superior ao límite máximo de 10.000 €, a Deputación concederá as subvencións na contía que proceda de conformidade coa dita valoración, seguindo estritamente a orde de puntuación dos distintos proxectos e ata acadar o límite dos 10.000 €, quedando denegada a subvención para os proxectos aos que correspondería a contía excedentaria do dito límite. No suposto en que a valoración asignada a un proxecto exceda só parcialmente ese límite, a contía da subvención axustarase ata ese límite máximo.

Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da entidade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación Provincial de Ourense, mediante a presentación no rexistro xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación finalizará o día 15 do mes xaneiro de 2016, inclusive.

3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte documentación:

a) Documentación administrativa: 1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo oficial, recollido no Anexo I destas bases.

2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 3.- Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 4.- Certificado de inscrición no rexistro oficial correspondente ao tipo de entidade de que se trate.

5.- Estatutos sociais da entidade. 6.- Poder co que actúe o representante da entidade, agás que a dita función lle corresponda conforme cos estatutos sociais, en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da representación se acreditará mediante documento acreditativo do seu nomeamento ou elección.

7.- Declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de atoparse a entidade ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II destas bases.

8.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III.

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV.

A presentación do documento sinalado no apartado 9 non é obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentarse, a Deputación non efectuará ningunha comunicación individual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solicitude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do concurso, e á emenda de deficiencias na xustificación, publicitándose a información correspondente exclusivamente a través da páxina web e ademais no BOP, no caso da resolución do procedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectivamente.

As entidades sen ánimo de lucro estarán eximidos de presentar os documentos sinalados nos apartados 2, 3, 4, 5 e 6 cando estes documentos xa obrasen en poder da Deputación, agás no caso en que se producisen modificacións no contido dos ditos documentos ou nas circunstancias de feito ou de dereito que se reflicten neles, suposto no que se deberá presentar o novo documento que substitúa ao anterior. Para estes efectos, os solicitantes deberán facer constar na súa solicitude que se acollen expresamente a este dereito, mediante o modelo oficial que figura no anexo V. Este modelo deberá ser cuberto correctamente para producir efectos. En caso de que non se presente ou se presente incompleto, non se terá en conta para os efectos da tramitación do expediente.

b) Documentación para a valoración das solicitudes: Presentarase un proxecto descritivo de cada actividade a realizar, que conterá, polo menos, a seguinte información:

a) Memoria descritiva da actividade, incluíndo os seguintes apartados:

a.1) Descrición das actividades que a integran. a.2) Obxectivos que se pretenden acadar coa organización da actividade

a.3) Prazo ou data de execución. b) Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gastos.

c) Certificado dos ingresos do último exercicio liquidado. Se é o caso, memoria do desenvolvemento en exercicios anteriores da mesma actividade para a que se solicita subvención, achegando recortes de prensa, fotos, información na web, datos sobre o desenvolvemento da actividade, participantes e calquera información que sirva para constatar a evolución e incidencia social do programa ou actividade.

Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración, denegándoselles a concesión da subvención a aquelas solicitudes nas que non se acheguen, cando menos, a memoria descritiva co contido definido no apartado a) e o orzamento do apartado b) así como a certificación do apartado c). Procederase de igual xeito nos supostos en que os documentos presentados se atopen incompletos, padezan de defectos esenciais que impidan ou dificulten gravemente a súa valoración ou conteñan datos ou previsións de difícil ou imposible realización.

4. Cada peticionario de axuda deberá presentar unha solicitude no modelo anexo I para cada proxecto diferenciado de actividades culturais para o que se solicite subvención, acompañada do correspondente proxecto descritivo conforme co establecido no apartado anterior. No que se refire á documentación administrativa distinta da solicitude no modelo anexo I, terá carácter común para todos eles, bastando con que se presente nunha das solicitudes.

Sexta.- Gastos subvencionables: Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral de subvencións, forman parte do desenvolvemento da actividade ou programa obxecto desta convocatoria.

En todo caso, non terán o carácter de gastos subvencionables os seguintes:

a) Gastos de mantemento de locais b) Gastos de persoal, salvo que consista nun contrato para a realización do proxecto obxecto de subvención.

c) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo de obras

d) Gastos de adquisición de bens inventariables. e) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e os impostos persoais sobre a renda.

f) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. g) Xuros debedores de contas bancarias. Sétima.- Procedemento de concesión: 1. O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva.

2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación da corrección da documentación administrativa achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia concederá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada. Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a mellora da documentación valorable.

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como oficio de remisión o modelo recollido no anexo VI destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas ano 2016.

No caso de non presentar a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá informe con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e remitiralle o expediente á Comisión de Valoración, que procederá a formular a proposta de resolución conforme coas regras seguintes:

a) Con respecto aos proxectos para os que non se achegase de modo completo e no prazo establecido a documentación administrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de proxectos, proporase a súa admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas ano 2016.

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª apartado 3a) punto 9, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as alegacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non formularse alegacións, a proposta provisional considerarase definitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na base 9ª.

Oitava.- Comisión de Valoración: A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: o deputado delegado en materia de cultura. - Vogais: - O director da Área de Cultura - O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que legalmente o substitúa.

- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente a substitúa.

- A xefa da Sección de Subvencións Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de Concursos, coas funcións propias dunha secretaria de actas.

Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos de recoñecida competencia en materia cultural, que actuarán como asesores da comisión.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións: 1. Para a concesión das subvencións, así como para a fixación da súa contía, a comisión de valoración terá en conta os seguintes criterios:

a) Interese social da actividade cultural ou recreativa en función do seu contido e obxectivos, do orzamento da actividade e de calquera outro indicador obxectivo que permita valorar a súa incidencia de cara ao fomento da creación cultural, a conservación ou posta en valor do patrimonio material ou inmaterial ou a creación dunha oferta pública relevante de actividades de lecer, así como o seu especial interese polo seu carácter senlleiro e especial calidade, dimensión ou proxección internacional, o seu recoñecemento oficial como actividade de interese turístico ou cultural e calquera outra circunstancia análoga.

Este criterio valorarase ata un máximo de 30 puntos. b) Esforzo orzamentario da entidade sen ánimo de lucro. A determinación do esforzo orzamentario para cada proxecto presentado realizarase en función da porcentaxe de gasto que o proxecto represente verbo e dos ingresos do último exercicio liquidado das entidades sen ánimo de lucro. Para a determinación desta porcentaxe, a comisión considerará como gasto no proxecto o mínimo previsto nestas bases, é dicir, o 30 % do

custe do proxecto das entidades sen ánimo de lucro. Este criterio valorarase ata un máximo de 15 puntos.

c) Esforzo de autofinanciamento realizado polo solicitante, determinado pola existencia de fonte de autofinanciamento ou financiamento privado da actividade.

- Máis do 50% de autofinanciamento: 10 puntos. - Máis do 25% de autofinanciamento: 7 puntos. - Máis do 15% de autofinanciamento: 5 puntos. - Máis do 7,5% de autofinanciamento: 3 puntos. - Máis do 5% de autofinanciamento: 2 puntos. - Menos do 5% de autofinanciamento: 1 puntos. - Sen autofinanciamento: 0 puntos. 2. Os criterios sinalados nos apartados b) e c), conforme co establecido no artigo 7.3.d) da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense, aplicaranse mediante o emprego de fórmulas obxectivas de carácter automático. O criterio sinalado no apartado a) responderá a un xuízo de valor motivado da comisión. O emprego deste criterio considérase xustificado, a fin de poder valorar elementos cualitativos das actividades obxecto de subvención, de imposible valoración obxectiva dada a súa peculiar índole, ao tratarse de actividades culturais e recreativas.

3. A Comisión de Valoración, en atención ao número de proxectos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter unha puntuación mínima para a concesión de subvencións. Se é o caso, os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á mínima establecida pola comisión incluiranse na lista de reserva prevista na base 10ª.

4. Con independencia da súa valoración, en ningún caso se lle concederá a un proxecto unha subvención superior á da contía pedida na solicitude.

5. En todo caso, a valoración terá carácter individualizado para cada proxecto que se presente, aplicándose as regras establecidas na base 4ª para a asignación da contía das subvencións.

Décima.- Resolución: A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo de resolución será de catro meses desde o remate do prazo de corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falta de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto presunto desestimatorio.

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración, agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere que a dita proposta incorre en infracción do disposto nas presentes bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial, introducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento do establecido nas bases e na lexislación vixente.

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no prazo de quince días dende a publicación do acordo de concesión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comuniquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que aceptan a subvención na contía concedida

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á subvención poderá ser considerado infracción administrativa, conforme co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións, dando lugar á incoación do correspondente procedemento sancionador.

No suposto de que existisen proxectos de actividades que, cumprindo cos requisitos establecidos nas presentes bases, non puidesen obter subvención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa concesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior puntuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do Regulamento da Lei xeral de Subvencións. Na súa virtude, e en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión: Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, a resolución do procedemento non será obxecto de notificación individualizada aos afectados, senón que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas ano 2016.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª apartado 3 a) punto 9 realizaráselles unha comunicación persoal por sms ou correo electrónico, advertindo da publicación da resolución na páxina web http://www.depourense.es. No caso de que non presenten a dita autorización, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do beneficiario:

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difusión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publicidade ao carácter público do financiamento da súa actividade, debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión:

Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade está subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais impresos da súa actividade e, se é o caso, na páxina web da entidade subvencionada.

No caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo 31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de reintegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe que se determinará en función da gravidade do incumprimento.

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no suposto de actividades totalmente realizadas con anterioridade á resolución da presente convocatoria.

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención: 1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha conta xustificativa, integrada polos seguintes documentos:

A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

B) Relación clasificada dos gastos da actividade, con identificación do acredor e do documento, o seu importe e a data de emisión.

C) Relación detallada dos ingresos obtidos para a actividade. De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados 2) e 3) indicaranse as desviacións acaecidas verbo do orzamento presentado coa solicitude, tanto no relativo aos ingresos como aos gastos.

D) Factura xustificativa dos gastos (ordinaria ou simplificada, de proceder esta última) en orixinal ou duplicado, ou copia cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo será realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación de Ourense.

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factura, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas xurídicas).

En todo caso, os documentos xustificativos presentados, tales como facturas, recibos e demais documentos análogos, deberán reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal vixente, en particular no que se refire á normativa do imposto sobre o valor engadido e do imposto sobre a renda das persoas físicas.

E) Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente.

F) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da entidade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa comprobación polos servizos provinciais).

2. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de subvencións, considerarase como gasto efectivamente realizado aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento do prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non será preciso acreditar a realización do pago na conta xustificativa.

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de control financeiro, a Intervención poderá realizar procedementos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acreditación do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xustificativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das sancións que procedan.

3. A conta xustificativa presentarase conformada polo presidente da entidade.

4. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para considerar xustificada a execución do proxecto ou programa de actividades, a conta xustificativa presentada deberá acreditar a súa realización completa, independentemente de que o importe da subvención concedida sexa inferior ao orzamento total do proxecto ou programa. No suposto en que só se xustifique a súa execución parcial, a subvención reducirase proporcionalmente, agás nos supostos en que a redución supoña o total incumprimento da finalidade da subvención, nos que procederá a perda total do dereito á subvención. 5. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na páxina web http://www.depourense.es, cidadanía, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas ano 2016.

No caso de non presentar a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª apartado 3a) punto 9, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e en todo caso, por edicto no taboleiro de anuncios e na antedita páxina web.

6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente, mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a subvención, o que se lles notificará aos interesados con indicación dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago, que será de trinta días naturais contados desde a data da resolución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustificación da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esixible, procederase á incoación do expediente de perda do dereito á subvención que corresponda. No suposto de procedementos de perda do dereito á subvención de carácter parcial, estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas as cuestións que suscite o expediente.

7. A competencia para declarar xustificada ou non unha subvención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou declaración de perda do dereito á subvención e para o exercicio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia, ou ao deputado no que delegue.

8. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º da presente base) a Intervención da Deputación Provincial poderán esixir aqueles documentos ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei xeral de subvencións.

9. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación, con data límite, o 31 de outubro de 2016. O dito prazo terá como regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por un período superior a un mes e medio.

10. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito b) Seguro de caución c) Fianza en metálico d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros, admitirase fianza solidaria prestada por dúas ou máis persoas

físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente a súa solvencia económica.

Non obstante o anterior, estarán exentas da prestación de garantías as entidades locais, agás no suposto de que, no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante.

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios: Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade.

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas:

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, concedidas por administracións distintas da propia Deputación de Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada.

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que se traten de procedementos de concorrencia competitiva e sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada.

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en función da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes cuxo gasto non se xustificase en prazo.

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de quince días hábiles para que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, ditará a resolución que corresponda a Presidencia.

Décimo sétima.- Normativa supletoria: En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á Administración local, así como na lexislación vixente en materia de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.

Contra este acordo pode interporse, potestativamente, un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no BOP.

Ourense, 23 de novembro de 2015. O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en la sesión ordinaria del día 20 de noviembre de 2015, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades culturales y recreativas correspondientes al ejercicio 2016

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto: 1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense, de subvenciones para la financiación de proyectos de actividades culturales y/o recreativas promovidos por entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Ourense y que se realicen durante el año 2016, mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva.

2. Para los efectos de esta convocatoria, se considerarán actividades culturales las siguientes:

a) Actividades que tengan por objeto el estudio, difusión, exaltación o puesta en valor del patrimonio cultural material o inmaterial de la sociedad orensana. Para estos efectos, se consideran incluidas en el patrimonio inmaterial las fiestas y celebraciones de carácter marcadamente tradicional o relevante.

b) Actividades que tengan por objeto el fomento de las diversas manifestaciones culturales de la sociedad orensana.

Se considerarán subvencionables las actividades consistentes en la edición, publicación o impresión de libros, publicaciones seriadas u obras audiovisuales en cualquier soporte.

Se considerarán actividades recreativas aquellas actividades lúdicas o de ocio de carácter público y gratuito promovidas por entidades sin ánimo de lucro, y dirigidas al conjunto de la población o bien a colectivos precisados de especial atención desde las administraciones públicas.

Sin perjuicio de lo anterior, se excluyen del objeto de esta convocatoria, y por consiguiente no podrán obtener subvención a su amparo, las siguientes actividades:

- La realización de actuaciones escénicas o musicales, incluidos los festivales o certámenes relativos a este tipo de artes. La razón de esta exclusión obedece a que estas actividades podrán ser objeto de subvención a través de las convocatorias anuales realizadas por esta Diputación Provincial para el fomento de las actividades escénicas y musicales, en el marco del Plan Tarazana.

A estos efectos, en los supuestos en los que las actividades recreativas o culturales cuya subvención se solicite al amparo de esta convocatoria incluyan actuaciones escénicas o musicales, los solicitantes deberán excluir dichas actividades del proyecto, pudiendo solicitar la correspondiente subvención para dichas actuaciones a través de la convocatoria correspondiente para fomento de actividades escénicas y musicales.

- La realización de excursiones o viajes culturales o recreativos. 3. Las entidades sin ánimo de lucro podrán presentar cuantos proyectos deseen al amparo de esta convocatoria, siempre que tengan por objeto la realización de actividades culturales o recreativas conforme a la definición contenida en el apartado anterior.

Segunda.- Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria las entidades sin ánimo de lucro con domicilio en la provincia de Ourense.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:

La financiación de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizará con cargo a la aplicación 33420 / 48900 de los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2016.

La cuantía máxima disponible para la concesión de estas subvenciones es de 150.000 euros.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones: La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria consistirá en un porcentaje del presupuesto de los proyectos seleccionados, pudiendo alcanzar, como máximo, el 50% del coste total de cada proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, ningún beneficiario podrá obtener, al amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe superior a 10.000 € para el conjunto de los distintos proyectos que presente. Para la aplicación de esta regla, en los supuestos en que una entidad presentase diferentes proyectos cuya valoración conforme con lo establecido en la base 9ª determinase la obtención de una cuantía superior al límite máximo de 10.000 €, la Diputación concederá las subvenciones en la cuantía que proceda de conformidad con dicha valoración, siguiendo estrictamente el orden de puntuación de los distintos proyectos y hasta alcanzar el límite de los 10.000 €, quedando denegada la subvención para los proyectos a los que correspondería la cuantía excedentaria de dicho límite. En el supuesto en que la valoración asignada a un proyecto exceda sólo parcialmente ese límite, la cuantía de la subvención se ajustará hasta ese límite máximo.

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación:

1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en el Registro General de esta entidad o a través de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación finalizará el día 15 del mes de enero de 2016, inclusive.

3. Las solicitudes deberán formularse adjuntando la siguiente documentación:

a) Documentación administrativa: 1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases.

2.- Copia cotejada del CIF de la entidad. 3.- Copia cotejada del DNI del representante de la entidad. 4.- Certificado de inscripción en el registro oficial correspondiente al tipo de entidad de que se trate.

5.- Estatutos sociales de la entidad. 6.- Poder con el que actúe el representante de la entidad, excepto que dicha función le corresponda conforme con los estatutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo caso la validez de la representación se acreditará mediante documento acreditativo de su nombramiento o elección.

7.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no hallarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de hallarse la entidad al día en sus obligas tributarias y de Seguridad Social. Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse el modelo recogido en el anexo II de estas bases.

8.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III. 9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada, de la publicación del anuncio de inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la documentación presentada para la justificación de la subvención concedida, según el modelo anexo IV.

La presentación del documento señalado en el apartado 9 no es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentarse, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación, publicitándose la información correspondiente exclusivamente a través de la página web y además en el BOP, en el caso de la resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las bases 7ª y 11ª, respectivamente.

Las entidades sin ánimo de lucro estarán eximidas de presentar los documentos señalados en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 cuando estos documentos ya obrasen en poder de la Diputación, excepto en el caso en que se produjesen modificaciones en el contenido de dichos documentos o en las circunstancias de hecho o de derecho que se reflejan en ellos, supuesto en el que se deberá presentar el nuevo documento que sustituya al anterior. A estos efectos, los solicitantes deberán hacer constar en su solicitud que se acogen expresamente a este derecho, mediante el modelo oficial que figura en el anexo V. Este modelo deberá ser cumplimentado correctamente para producir efectos. En caso de que no se presente o se presente incompleto, no se tendrá en cuenta para los efectos de la tramitación del expediente.

b) Documentación para la valoración de las solicitudes: Se presentará un proyecto descriptivo de cada actividad a realizar, que contendrá, por lo menos, la siguiente información:

a) Memoria descriptiva de la actividad, incluyendo los siguientes apartados:

a.1) Descripción de las actividades que la integran. a.2) Objetivos que se pretenden alcanzar con la organización de la actividad

a.3) Plazo o fecha de ejecución. b) Presupuesto individualizado y detallado en ingresos y gastos. c) Certificado de los ingresos del último ejercicio liquidado. En su caso, memoria del desarrollo en ejercicios anteriores de la misma actividad para la que se solicita subvención, adjuntando recortes de prensa, fotos, información en la web, datos sobre el desarrollo de la actividad, participantes y cualquier información que sirva para constatar la evolución e incidencia social del programa o actividad.

Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración, denegándoseles la concesión de la subvención a aquellas solicitudes en las que no se adjunten, cuando menos, la memoria descriptiva con el contenido definido en el apartado a) y el presupuesto del apartado b) así como la certificación del apartado c). Se procederá de igual modo en los supuestos en que los documentos presentados estén incompletos, padezcan de defectos esenciales que impidan o dificulten gravemente su valoración o contengan datos o previsiones de difícil o imposible realización.

4. Cada peticionario de ayuda deberá presentar una solicitud en el modelo anexo I para cada proyecto diferenciado de actividades culturales para el que se solicite subvención, acompañada del correspondiente proyecto descriptivo conforme con lo

establecido en el apartado anterior. En lo que se refiere a la documentación administrativa distinta de la solicitud en el modelo anexo I, tendrá carácter común para todos ellos, bastando con que se presente en una de las solicitudes.

Sexta.- Gastos subvencionables: Se consideran gastos subvencionables aquellos que, hallándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, forman parte del desarrollo de la actividad o programa objeto de esta convocatoria.

En todo caso, no tendrán el carácter de gastos subvencionables los siguientes:

a) Gastos de mantenimiento de locales. b) Gastos de personal, salvo que consista en un contrato para la realización del proyecto objeto de subvención.

c) Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo de obras.

d) Gastos de adquisición de bienes inventariables. e) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre la renta.

f) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judiciales.

g) Intereses deudores de cuentas bancarias. Sétima.- Procedimiento de concesión: 1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.

2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes, éstas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de Subvenciones, para la instrucción del expediente y comprobación de la corrección de la documentación administrativa aportada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia concederá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo para la mejora de la documentación valorable.

Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo VI de estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a través de su publicación en la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades culturales y recreativas año 2016.

En caso de no presentar la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en todo caso, en dicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e instruido el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emitirá informe con propuesta de admisión e inadmisión de solicitudes y remitirá el expediente a la Comisión de Valoración, que procederá a formular la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes:

a) Con respecto a los proyectos para los que no se adjuntase de modo completo y en el plazo establecido la documentación administrativa, se formulará propuesta de inadmisión a trámite de sus solicitudes. b) Con respecto al resto de proyectos, se propondrá su admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valoración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en la base novena.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábiles mediante la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades culturales y recreativas año 2016.

En caso de no haber presentado la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3a) punto 9, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en todo caso, en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisional. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional se considerará definitiva, continuándose con la tramitación conforme con lo dispuesto en la base 9ª.

Octava.- Comisión de Valoración: La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros:

- Presidente: el diputado delegado en materia de cultura. - Vocales: - El director del Área de Cultura. - El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que legalmente lo sustituya.

- La interventora de la Diputación o funcionario que legalmente la sustituya.

- La jefa de la Sección de Subvenciones. Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado de Concursos, con las funciones propias de una secretaria de actas.

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos de reconocida competencia en materia cultural, que actuarán como asesores de la comisión.

Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones: 1. Para la concesión de las subvenciones, así como para la fijación de su cuantía, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Interés social de la actividad cultural o recreativa en función de su contenido y objetivos, del presupuesto de la actividad y de cualquier otro indicador objetivo que permita valorar su incidencia de cara al fomento de la creación cultural, la conservación o puesta en valor del patrimonio material o inmaterial o la creación de una oferta pública relevante de actividades de ocio, así como su especial interés por su carácter relevante y especial calidad, dimensión o proyección internacional, su reconocimiento oficial como actividad de interés turístico o cultural y cualquier otra circunstancia análoga.

Este criterio se valorará hasta un máximo de 30 puntos. b) Esfuerzo presupuestario de la entidad sin ánimo de lucro. La determinación del esfuerzo presupuestario para cada proyecto presentado se realizará en función del porcentaje de gasto que el proyecto represente con respecto a los ingresos del último ejercicio liquidado de las entidades sin ánimo de lucro. Para la determinación de este porcentaje, la comisión considerará como gasto en el proyecto el mínimo previsto en estas bases, es decir, el 30% del coste del proyecto de las entidades sin ánimo de lucro. Este criterio se valorará hasta un máximo de 15 puntos.

c) Esfuerzo de autofinanciación realizado por el solicitante, determinado por la existencia de fuente de autofinanciación o financiación privada de la actividad.

- Más del 50% de autofinanciación: 10 puntos. - Más del 25% de autofinanciación: 7 puntos. - Más del 15% de autofinanciación: 5 puntos. - Más del 7,5% de autofinanciación: 3 puntos. - Más del 5% de autofinanciación: 2 puntos. - Menos del 5% de autofinanciación: 1 punto. - Sin autofinanciación: 0 puntos. 2. Los criterios señalados en los apartados b) y c), conforme con lo establecido en el artículo 7.3.d) de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, se aplicarán mediante el empleo de fórmulas objetivas de carácter automático. El criterio señalado en el apartado a) responderá a un juicio de valor motivado de la comisión. El empleo de este criterio se considera justificado, a fin de poder valorar elementos cualitativos de las actividades objeto de subvención, de imposible valoración objetiva dada su peculiar índole, al tratarse de actividades culturales y recreativas.

3. La Comisión de Valoración, en atención al número de proyectos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener una puntuación mínima para la concesión de subvenciones. En su caso, los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de reserva prevista en la base 10ª.

4. Con independencia de su valoración, en ningún caso se le concederá a un proyecto una subvención superior a la de la cuantía pedida en la solicitud.

5. En todo caso, la valoración tendrá carácter individualizado para cada proyecto que se presente, aplicándose las reglas establecidas en la base 4ª para la asignación de la cuantía de las subvenciones.

Décima.- Resolución: La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde el remate del plazo de corrección de deficiencias documentales, en su caso, o desde el remate del plazo de presentación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio.

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción de lo dispuesto en las presentes bases o en la legislación aplicable, en cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en las bases y en la legislación vigente.

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que no comuniquen de modo expreso su rechazo, se entenderá que aceptan la subvención en la cuantía concedida.

El incumplimiento de la obligación de comunicar la renuncia a la subvención podrá ser considerado infracción administrativa, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. En el supuesto de que existiesen proyectos de actividades que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las presentes bases, no pudiesen obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponible con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que obtuviesen mayor puntuación, la resolución contendrá una relación ordenada de estas solicitudes, para los efectos previstos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la resolución del procedimiento no será objeto de notificación individualizada a los afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades culturales y recreativas año 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3 a) punto 9 se les realizará una comunicación personal por sms o correo electrónico, advirtiendo de la publicación de la resolución en la página web http://www.depourense.es. En el caso de que no presenten dicha autorización, no se realizará ningún tipo de comunicación personal.

Decimosegunda.- Publicidad de la subvención por parte del beneficiario:

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de difusión de la subvención concedida, para dar una adecuada publicidad al carácter público de la financiación de su actividad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de difusión:

Inclusión de la imagen institucional de la Diputación Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que la actividad está subvencionada por la Diputación, en los carteles y materiales impresos de su actividad y, en su caso, en la página web de la entidad subvencionada.

En caso de incumplimiento de esta obligación, la Diputación podrá ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En caso de que se incumplan también estas medidas, el incumplimiento de la obligación podrá ser causa de pérdida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un importe del 20% de la subvención concedida, importe que se determinará en función de la gravedad del incumplimiento.

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de esta obligación en el supuesto de actividades totalmente realizadas con anterioridad a la resolución de la presente convocatoria.

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención: 1. La subvención se justificará mediante la presentación de una cuenta justificativa, integrada por los siguientes documentos:

A) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

B) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe y la fecha de emisión.

C) Relación detallada, de los ingresos obtenidos para la actividad.

En su caso, en las relaciones señaladas en los apartados 2) y 3) se indicarán las desviaciones acaecidas con respecto al presupuesto presentado con la solicitud, tanto en lo relativo a los ingresos como a los gastos.

D) Factura justificativa de los gastos (ordinaria o simplificada, de proceder esta última) en original o duplicado, o copia cotejada del documento original o duplicado. El cotejo será realizado exclusivamente por funcionarios de la Diputación de Ourense.

No obstante, la presentación de facturas podrá sustituirse por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista obligación legal de emitir factura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la persona que efectúa el pago y la persona que realiza el cobro, que deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF (en el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el caso de personas jurídicas).

En todo caso, los documentos justificativos presentados, tales como facturas, recibos y demás documentos análogos, deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fiscal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

E) Certificación del número de cuenta expedida por la entidad financiera correspondiente.

F) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia de los impresos en los que figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la página web de la entidad (indicando la dirección de dicha página web, para su comprobación por los servicios provinciales).

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se considerará como gasto efectivamente realizado aquel cuya obligación de pago fuese contraída antes del vencimiento del plazo de justificación de la subvención. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización del pago en la cuenta justificativa.

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de control financiero, la Intervención podrá realizar procedimientos simplificados de control financiero, consistentes en exigir, a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acreditación del pago de la totalidad de los gastos incluidos en la cuenta justificativa. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la obligación de reintegro por parte del beneficiario, así como a la imposición de las sanciones que procedan.

3. La cuenta justificativa se presentará conformada por el presidente de la entidad.

4. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, para considerar justificada la ejecución del proyecto o programa de actividades, la cuenta justificativa presentada deberá acreditar su realización completa, independientemente de que el importe de la subvención concedida sea inferior al presupuesto total del proyecto o programa. En el supuesto en que sólo se justifique su ejecución parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente, excepto en los supuestos en que la reducción suponga el total incumplimiento de la finalidad de la subvención, en los que procederá la pérdida total del derecho a la subvención.

5. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a través de su publicación en la página web http://www.depourense.es, ciudadanía, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades culturales y recreativas año 2016.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3a) punto 9, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en todo caso, por edicto en el tablón de anuncios y en dicha página web.

6. Si la cuenta justificativa fuese presentada correctamente, mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada la subvención, lo que se les notificará a los interesados con indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de pago, que será de treinta días naturales contados desde la fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en el trámite de justificación de la subvención, la falta total o parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación del expediente de pérdida del derecho a la subvención que corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del derecho a la subvención de carácter parcial, éstos se tramitarán de modo acumulado con el procedimiento de justificación, resolviéndose en un único acto administrativo todas las cuestiones que suscite el expediente.

7. La competencia para declarar justificada o no una subvención, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderá a la Presidencia, o al diputado en el que delegue.

8. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º de la presente base) la Intervención de la Diputación Provincial podrá exigir aquellos documentos o justificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de inspección y control financiero de las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

9. La justificación deberá realizarse ante la Diputación, con fecha límite, el 31 de octubre de 2016. Dicho plazo tendrá como regla general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31 de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por un período superior a un mes y medio.

10. Como regla general, las subvenciones serán abonadas al beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de treinta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipados, a pedimento de los interesados, sujetos a la constitución de garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. Para estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito b) Seguro de caución c) Fianza en metálico d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000 euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más personas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten suficientemente su solvencia económica.

No obstante lo anterior, estarán exentas de la prestación de garantías las entidades locales, excepto en el supuesto de que,

en el momento de la solicitud del anticipo, tengan deudas líquidas, vencidas y exigibles pendientes de pago con la Diputación por un importe que supere el 2% de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad solicitante.

Decimocuarta.- Obligaciones de los beneficiarios: Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones. En particular, quedan sujetos a las obligaciones de control financiero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a las obligaciones de publicidad.

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas:

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, concedidas por administraciones distintas de la propia Diputación de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto de la actividad subvencionada.

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que se traten de procedimientos de concurrencia competitiva y siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto de la actividad subvencionada.

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la subvención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del derecho, podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incumplimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se justificase en plazo.

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del derecho a la subvención, se concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, dictará la resolución que corresponda la Presidencia.

Decimoséptima.- Normativa supletoria: En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable a la administración local, así como en la legislación vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.

Contra este acuerdo puede interponerse, potestativamente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el BOP.

Ourense, 23 de noviembre de 2015. El presidente. Fdo: José Manuel Baltar Blanco.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Actividad cultural
Cultura
Cultura e idiomas
Empleo
Música
Patrimonio cultural
Artes
Empleo y contratación
Prensa
Turismo
Actividades de ocio y tiempo libre
Ocio y tiempo libre
Empresa
Estudios
Certámenes
Seguridad Social
Documentales
Actividades de servicios sociales