Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2016 - Boletín Oficial de Ourense de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 20 de novembro de 2015, aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2016

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto 1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de subvencións para o financiamento de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas relacionadas coas artes escénicas e musicais promovidos por persoas físicas ou xurídicas, que se desenvolvan integramente na provincia de Ourense e que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2016, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva.

2. Exclúense do obxecto desta convocatoria, e por conseguinte, non poderán obter subvención ao seu abeiro, as seguintes actividades:

- A realización de actuacións escénicas ou musicais, de carácter senlleiro, que poidan ser obxecto de subvención a través da convocatoria anual realizada por esta Deputación Provincial para o fomento das actividades escénicas e musicais no marco do Plan Tarazana e a realización de actividades culturais e recreativas que poderán ser obxecto de subvención a través da convocatoria de subvencións para o financiamento de proxectos de actividades culturais e/ou recreativas promovidos por concellos e entidades sen ánimo de lucro da provincia de Ourense e que se realicen durante o ano 2016.

- As actividades promovidas pola Xunta de Galicia, a Administración Xeral do Estado e as súas entidades vinculadas ou dependentes.

3. Os solicitantes poderán presentar cantos proxectos desexen ao abeiro desta convocatoria, sempre que teñan por obxecto a realización de actividades conformes coa definición contida no apartado anterior.

Segunda.- Beneficiarios Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria as persoas físicas e xurídicas promotoras de actividades subvencionables.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias O financiamento das subvencións reguladas nesta convocatoria realizarase con cargo á aplicación 33420 / 48901 dos orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2016.

A contía máxima dispoñible para a concesión destas subvencións é de 80.000 euros.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consistirá nunha porcentaxe do orzamento dos proxectos seleccionados, podendo acadar, como máximo, o 70% do custo total de cada proxecto.

Sen prexuízo do anterior, ningún beneficiario poderá obter, ao abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a 20.000 € para o conxunto dos distintos proxectos que presente. Para a aplicación desta regra, nos supostos en que o solicitante presentase diferentes proxectos cuxa valoración conforme ao establecido na base 9ª determinase a obtención dunha contía superior ao límite máximo de 20.000 €, a Deputación concederá as subvencións na contía que proceda de conformidade coa dita valoración, seguindo estritamente a orde de puntuación dos distintos proxectos e ata acadar o límite dos 20.000 €, quedando denegada a subvención para os proxectos aos que correspondería a contía excedentaria do dito límite. No suposto en que a valoración asignada a un proxecto exceda só parcialmente ese límite, a contía da subvención axustarase ata ese límite máximo.

Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación

1. As solicitudes, subscritas polo interesado ou polo representante legal da entidade, irán dirixidas á Presidencia da Deputación Provincial de Ourense, mediante a presentación no rexistro xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación de solicitudes, finalizará o 15 de xaneiro de 2016, inclusive.

3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte documentación:

a) Documentación administrativa: a.1) Documentación administrativa para presentar polas persoas xurídicas públicas:

1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo oficial, recollido no anexo I destas bases. Deberá achegarse unha solicitude para cada proxecto presentado.

2.- Certificado do acordo de aprobación, polo órgano competente da entidade solicitante, da solicitude de subvención para os diferentes proxectos que se presenten.

3.- Declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de acharse a entidade ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II destas bases.

4.-Declaración do solicitante da subvención na que figure o conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, segundo o modelo anexo III.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico e/ou sms a comunicación do aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, da publicación do trámite de audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación do acordo de resolución do concurso e do aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV.

A presentación do documento sinalado no apartado 5 non é obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentarse, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación individual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solicitude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do concurso e á emenda de deficiencias na xustificación, publicitándose a información correspondente exclusivamente a través da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do procedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectivamente.

a.2) Documentación administrativa para presentar polas persoas xurídicas privadas:

1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo oficial, recollido no anexo I destas bases.

2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 3.- Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 4.- Certificado de inscrición no rexistro oficial correspondente ao tipo de entidade de que se trate.

5.- Estatutos sociais da entidade. 6.- Poder co que actúe o representante da entidade, agás que a dita función lle corresponda conforme aos estatutos sociais, en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da representación acreditarase mediante documento acreditativo do seu nomeamento ou elección.

7.- Declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de acharse a entidade ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II destas bases.

8.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III.

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV.

A presentación do documento sinalado no apartado 9 non é obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentarse, a Deputación non efectuará ningunha comunicación individual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solicitude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do concurso, e á emenda de deficiencias na xustificación publicitándose a información correspondente exclusivamente a través da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do procedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectivamente.

As persoas xurídicas privadas estarán eximidas de presentar os documentos sinalados nos apartados 2, 3, 4, 5 e 6 cando estes documentos xa obrasen en poder da Deputación, agás no caso en que se producisen modificacións no contido dos ditos documentos ou nas circunstancias de feito ou de dereito que se reflicten neles, suposto no que se deberá presentar o novo documento que substitúa ao anterior. Para estes efectos, os solicitantes deberán facer constar na súa solicitude que se acollen expresamente a este dereito, mediante o modelo oficial que figura no anexo V. Este modelo deberá ser cuberto correctamente para producir efectos. En caso de que

non se presente ou se presente incompleto, non se terá en conta para os efectos da tramitación do expediente.

a.3) Documentación administrativa para presentar polas persoas físicas:

1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo oficial, recollido no anexo I A destas bases.

2.- Copia cotexada do DNI do solicitante. 3.- Declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de estar ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II A destas bases.

4.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o conxunto de subvencións e axudas solicitadas para o mesmo fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III A.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV.

A presentación do documento sinalado no apartado 5 non é obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentarse, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación individual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solicitude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do concurso, e á emenda de deficiencias na xustificación publicitándose a información correspondente exclusivamente a través da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do procedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectivamente.

b) Documentación para a valoración das solicitudes para presentar polas persoas físicas e xurídicas:

Presentarase un proxecto descritivo de cada actividade para realizar, que conterá, polo menos, a seguinte información:

a) Memoria descritiva do proxecto, incluíndo os seguintes apartados:

a.1) Descrición das actuacións que o integran, indicando detalladamente o interese, singularidade e importancia artística e cultural do proxecto.

a.2) Obxectivos que se pretenden acadar coa organización do proxecto.

a.3) Prazo ou data/s de execución. b) Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gastos.

c) Se é o caso, memoria da traxectoria e interese cultural e artístico do evento en exercicios anteriores, achegando recortes de prensa, fotos, información na web, datos sobre o desenvolvemento do evento, participantes e calquera información que sirva para constatar a evolución e incidencia social do programa ou actividade.

A documentación presentada deberase axustar aos criterios de valoración establecidos na base novena desta convocatoria.

Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración, denegándose a concesión da subvención a aquelas solicitudes nas que non se acheguen, cando menos, a memoria descritiva co contido definido no apartado a) e o orzamento do apartado b). Procederase de igual xeito nos supostos en que os documentos presentados se atopen incompletos, padezan de defectos esenciais que impidan ou dificulten gravemente a súa valoración ou conteñan datos ou previsións de difícil ou imposible realización.

4. Cada peticionario de axuda deberá presentar unha solicitude no modelo anexo I para cada proxecto diferenciado das actuacións para as que se solicite subvención, acompañada do correspondente proxecto descritivo conforme co establecido no apartado anterior. No que se refire á documentación administrativa distinta da solicitude no modelo anexo I, terá carácter común para todos eles, bastando con que se presente nunha das solicitudes.

Sexta.- Gastos subvencionables Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral de subvencións, forman parte do desenvolvemento do proxecto ou programa obxecto desta convocatoria, tales como os cachés dos actuantes, premios, alugamento de espazos, servizos e equipamentos técnicos, así como os gastos de viaxes e aloxamento dos participantes nas actuacións solicitadas.

En todo caso, non terán o carácter de gastos subvencionables os seguintes:

a) Gastos protocolarios. b) Investimento ou adquisición de material ou equipos. c) Comidas e actividades secundarias sen finalidade cultural. d) Salarios, seguros sociais do persoal ao servizo do promotor e) Gastos de mantemento de locais f) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo de obras

g) Gastos de adquisición de bens inventariables. h) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e os impostos persoais sobre a renda.

i) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. J) Xuros debedores de contas bancarias. Sétima.- Procedemento de concesión 1. O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva.

2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación da corrección da documentación administrativa achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia concederá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada. Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a mellora da documentación valorable.

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como oficio de remisión o modelo recollido no anexo V destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2016.

No caso de non presentar a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá informe con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e remitirá o expediente á Comisión de Valoración, que procederá a formular a proposta de resolución conforme coas regras seguintes:

a) Con respecto aos proxectos para os que non se achegase de modo completo e no prazo establecido a documentación administrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de proxectos, proporase a súa admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2016.

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as alegacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non formularse alegacións, a proposta provisional considerarase definitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na base 10ª.

Oitava.- Comisión de Valoración A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: o deputado delegado en materia de cultura. - Vogais: - O director da Área de Cultura - O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que legalmente o substitúa.

- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente a substitúa.

- A xefa da Sección de Subvencións Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de Concursos, coas funcións propias dunha secretaria de actas.

Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos de recoñecida competencia en materia cultural, que actuarán como asesores da comisión.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións 1. Para a concesión das subvencións, así como para a fixación da súa contía, a Comisión de Valoración terá en conta os seguintes criterios:

a) Interese social do proxecto en función do seu contido e obxectivos, do orzamento do proxecto e de calquera outro indicador obxectivo que permita valorar a súa importancia e impacto cultural polo seu carácter senlleiro e especial calidade, dimensión ou proxección nacional ou internacional, o seu recoñecemento oficial como proxecto de interese artístico ou cultural e calquera outra circunstancia análoga.

Este criterio valorarase ata un máximo de 30 puntos. b) Esforzo do autofinanciamento realizado polo solicitante, determinado pola existencia de fonte de autofinanciamento ou financiamento privado do proxecto.

- Máis do 50% de autofinanciamento: 10 puntos. - Máis do 25% de autofinanciamento: 7 puntos. - Máis do 15% de autofinanciamento: 5 puntos. - Máis do 7,5% de autofinanciamento: 3 puntos. - Máis do 5% de autofinanciamento: 2 puntos. - Menos do 5% de autofinanciamento: 1 punto. - Sen autofinanciamento: 0 puntos. 2. O criterio sinalado no apartado b), conforme co establecido no artigo 7.3.d) da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense, aplicarase mediante o emprego de fórmulas obxectivas de carácter automático. O criterio sinalado no apartado a) responderá a un xuízo de valor motivado da comisión. O emprego deste criterio considérase xustificado a fin de poder valorar elementos cualitativos dos proxectos obxecto de subvención, de imposible valoración obxectiva dada a súa peculiar índole, ao tratarse de actividades culturais.

3. A Comisión de Valoración, en atención ao número de proxectos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter unha puntuación mínima para a concesión de subvencións. Se é o caso, os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á mínima establecida pola comisión incluiranse na lista de reserva prevista no parágrafo 5º da base 10ª.

4. Con independencia da súa valoración, en ningún caso se lle concederá a un proxecto unha subvención superior á da contía pedida na solicitude.

5. En todo caso, a valoración terá carácter individualizado para cada proxecto que se presente, aplicándose as regras establecidas na base 4ª para a asignación da contía das subvencións.

Décima.- Resolución A proposta definitiva da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo de resolución será de catro meses desde o remate do prazo de corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto presunto desestimatorio.

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración, agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial, introducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento do establecido nas bases e na lexislación vixente.

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no prazo de quince días desde a publicación do acordo de concesión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comuniquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que aceptan a subvención na contía concedida.

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á subvención poderá ser considerado infracción administrativa, conforme co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións, dando lugar á incoación do correspondente procedemento sancionador.

No suposto de que existisen proxectos de actuacións que, cumprindo cos requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter subvención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa concesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior puntuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, a resolución do procedemento non será obxecto de notificación individualizada aos afectados, senón que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, e na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2016.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª realizaráselles unha comunicación persoal por sms ou correo electrónico, advertíndolles da publicación da resolución na páxina web http://www.depourense.es. No caso de que non presenten a dita autorización, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do beneficiario

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difusión da subvención concedida, para dar unha axeitada publicidade ao carácter público do financiamento da súa actividade, debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión:

Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade esta subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais impresos da súa actividade e, se é o caso, na páxina web da entidade subvencionada ou beneficiario, ou da específica do evento.

No caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo 31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de reintegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe que se determinará en función da gravidade do incumprimento. Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no suposto de actividades totalmente realizadas con anterioridade á resolución da presente convocatoria.

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención 1. Os concellos xustificarán a subvención concedida mediante a presentación da seguinte documentación:

A) Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do concello beneficiario, no que se fagan constar os seguintes extremos, respecto ao proxecto/actuación subvencionado/a:

' Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.

' Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación con respecto ao proxecto inicial.

' Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, indicando, en caso contrario, a porcentaxe que supón.

' Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.

B) Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente.

C) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da entidade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa comprobación polos servizos provinciais).

2. As persoas físicas e as persoas xurídicas privadas xustificarán a subvención concedida mediante a presentación dunha conta xustificativa, integrada polos seguintes documentos:

A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

B) Relación clasificada dos gastos do proxecto, con identificación do acredor e do documento, o seu importe e a data de emisión.

C) Relación detallada dos ingresos obtidos para o proxecto. De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados B) e C) indicaranse as desviacións acaecidas verbo do orzamento presentado coa solicitude, tanto no relativo aos ingresos como aos gastos.

D) Facturas xustificativas dos gastos (ordinarias ou simplificadas, de proceder estas últimas) en orixinal ou duplicado, ou copia cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo será realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación de Ourense.

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factura, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas xurídicas).

En todo caso, os documentos xustificativos presentados, tales como facturas, recibos e demais documentos análogos, deberán reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal vixente, en particular no que se refire á normativa do imposto sobre o valor engadido e do imposto sobre a renda das persoas físicas.

E) Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente.

F) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da entidade ou da específica do evento (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa comprobación polos servizos provinciais).

3. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de subvencións, considerarase como gasto efectivamente realizado aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento do prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non será preciso acreditar a realización do pago na conta xustificativa.

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de control financeiro, a Intervención poderá realizar procedementos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acreditación do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xustificativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das sancións que procedan.

4. A conta xustificativa presentarase conformada polo presidente da entidade ou pola propia persoa física do promotor, se é o caso.

5. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para considerar xustificada a execución do proxecto ou programa de actividades, a conta xustificativa presentada deberá acreditar a súa realización completa, independentemente de que o importe da subvención concedida sexa inferior ao orzamento total do proxecto ou programa. No suposto en que só se xustifique a súa execución parcial, a subvención reducirase proporcionalmente, agás nos supostos en que a redución supoña o total incumprimento da finalidade da subvención, nos que procederá a perda total do dereito á subvención.

6. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos , mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2016.

No caso de non presentar a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

7. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente, mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a subvención, o que se lles notificará aos interesados con indicación dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago, que será de trinta días naturais contados desde a data da resolución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustificación da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esixible, procederase á incoación do expediente de perda do dereito á subvención que corresponda. No suposto de procedementos de perda do dereito á subvención de carácter parcial, estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas as cuestións que suscite o expediente.

8. A competencia para declarar xustificada ou non unha subvención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou declaración de perda do dereito á subvención e para o exercicio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia, ou ao deputado no que delegue.

9. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º desta base) a Intervención da Deputación Provincial poderá esixir aqueles documentos ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei xeral de subvencións.

10. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación antes do 31 de outubro de 2016. O dito prazo terá como regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por un período superior a un mes e medio.

11. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito b) Seguro de caución c) Fianza en metálico d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros, admitirase fianza solidaria prestada por dous ou máis persoas físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente a súa solvencia económica.

Non obstante o anterior, estarán exentas da prestación de garantías as entidades locais, agás no suposto de que, no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante.

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade.

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, concedidas por administracións distintas da propia Deputación de Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre

que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada.

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que se traten de procedementos de concorrencia competitiva e sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada.

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das subvencións

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en función da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes cuxo gasto non se xustificase en prazo.

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de quince días hábiles para que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución que corresponda pola Presidencia.

Décimo sétima.- Normativa supletoria En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á administración local, así como na lexislación vixente en materia de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.

Publícase isto, advertindo que contra este acordo se poden interpoñer os seguintes recursos:

En caso de particulares, pódese interpoñer, potestativamente, un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

En caso de administracións públicas, pódese interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse de a partir do día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime pertinente.

Ourense, 23 de novembro de 2015. O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 20 de noviembre de 2015, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al ejercicio 2016

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto: 1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense, de subvenciones para la financiación de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas relacionadas con las artes escénicas y musicales promovidos por personas físicas o jurídicas, que se desarrollen íntegramente en la provincia de Ourense y que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva.

2. Se excluyen del objeto de esta convocatoria, y por consiguiente, no podrán obtener subvención a su amparo, las siguientes actividades:

- La realización de actuaciones escénicas o musicales, de carácter singular, que puedan ser objeto de subvención a través de la convocatoria anual realizada por esta Diputación Provincial para el fomento de las actividades escénicas y musicales en el marco del Plan Tarazana y la realización de actividades culturales y recreativas que podrán ser objeto de subvención a través de la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos de actividades culturales y/o recreativas promovidos por ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Ourense y que se realicen durante el año 2016.

- Las actividades promovidas por la Xunta de Galicia, la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas o dependientes.

3. Los solicitantes podrán presentar cuantos proyectos deseen al amparo de esta convocatoria, siempre que tengan por objeto la realización de actividades conformes con la definición contenida en el apartado anterior.

Segunda.- Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria las personas físicas y jurídicas promotoras de actividades subvencionables.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias: La financiación de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizará con cargo a la aplicación 33420 / 48901 de los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2016.

La cuantía máxima disponible para la concesión de estas subvenciones es de 80.000 euros.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones: La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria consistirá en un porcentaje del presupuesto de los proyectos seleccionados, pudiendo alcanzar, como máximo, el 70% del coste total de cada proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, ningún beneficiario podrá obtener, al amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe superior a 20.000 € para el conjunto de los distintos proyectos que presente. Para la aplicación de esta regla, en los supuestos en que el solicitante presentase diferentes proyectos cuya

valoración conforme con lo establecido en la base 9ª determinase la obtención de una cuantía superior al límite máximo de 20.000 €, la Diputación concederá las subvenciones en la cuantía que proceda de conformidad con dicha valoración, siguiendo estrictamente el orden de puntuación de los distintos proyectos y hasta alcanzar el límite de los 20.000 €, quedando denegada la subvención para los proyectos a los que correspondería la cuantía excedentaria de dicho límite. En el supuesto en que la valoración asignada a un proyecto exceda solo parcialmente ese límite, la cuantía de la subvención se ajustará hasta ese límite máximo.

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación:

1. Las solicitudes, subscritas por el interesado o por el representante legal de la entidad, irán dirigidas a la Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en el Registro General de esta entidad o a través de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación de solicitudes, finalizará el 15 de enero de 2016, inclusive.

3. Las solicitudes deberán formularse acompañando la siguiente documentación:

a) Documentación administrativa: a.1) Documentación administrativa para presentar por las personas jurídicas públicas:

1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases. Deberá presentarse una solicitud para cada proyecto presentado.

2.- Certificado del acuerdo de aprobación, por el órgano competente de la entidad solicitante, de la solicitud de subvención para los diferentes proyectos que se presenten.

3.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no estar incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de estar la entidad al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse el modelo recogido en el anexo II de estas bases.

4.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figure el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, según el modelo anexo III.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico y/o sms la comunicación del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada, de la publicación del trámite de audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del concurso y del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la documentación presentada para la justificación de la subvención concedida, según el modelo anexo IV.

La presentación del documento señalado en el apartado 5 no es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentarse, la Deputación no efectuará ninguna comunicación individual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación, publicitándose la información correspondiente exclusivamente a través de la página web y además en el BOP en el caso de la resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las bases 7ª y 11ª, respectivamente.

a.2) Documentación administrativa para presentar por las personas jurídicas privadas:

1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases.

2.- Copia cotejada del CIF de la entidad. 3.- Copia cotejada del DNI del representante de la entidad. 4.- Certificado de inscripción en el registro oficial correspondiente al tipo de entidad de que se trate.

5.- Estatutos sociales de la entidad. 6.- Poder con el que actúe el representante de la entidad, excepto que dicha función le corresponda conforme con los estatutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo caso la validez de la representación se acreditará mediante documento acreditativo de su nombramiento o elección.

7.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no estar incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de estar la entidad al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse el modelo recogido en el anexo II de estas bases.

8.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III.

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada, de la publicación del anuncio de inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la documentación presentada para la justificación de la subvención concedida, según el modelo anexo IV.

La presentación del documento señalado en el apartado 9 no es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentarse, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación publicitándose la información correspondiente exclusivamente a través de la página web y además en el BOP en el caso de la resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las bases 7ª y 11ª, respectivamente.

Las personas jurídicas privadas estarán eximidas de presentar los documentos señalados en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 cuando estos documentos ya obrasen en poder de la Diputación, excepto en el caso en que se produjesen modificaciones en el contenido de dichos documentos o en las circunstancias de hecho o de derecho que se reflejen en ellos, supuesto en el que se deberá presentar el nuevo documento que substituya al anterior. A estos efectos, los solicitantes deberán hacer constar en su solicitud que se acogen expresamente a este derecho, mediante el modelo oficial que figura en el anexo V. Este modelo deberá ser cubierto correctamente para producir efectos. En caso de que no se presente o se presente incompleto, no se tendrá en cuenta para los efectos de la tramitación del expediente.

a.3) Documentación administrativa para presentar por las personas físicas:

1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el modelo oficial, recogido en el anexo I A de estas bases.

2.- Copia cotejada del DNI del solicitante. 3.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no estar incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de estar al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse el modelo recogido en el anexo II A de estas bases.

4.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para el mismo fin, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III A.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico u/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada, de la publicación del anuncio de inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la documentación presentada para la justificación de la subvención concedida, según el modelo anexo IV.

La presentación del documento señalado en el apartado 5 no es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentarse, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación publicitándose la información correspondiente exclusivamente a través de la página web y además en el BOP en el caso de la resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las bases 7ª y 11ª, respectivamente.

b) Documentación para la valoración de las solicitudes para presentar por las personas físicas y jurídicas:

Se presentará un proyecto descriptivo de cada actividad para realizar, que contendrá, por lo menos, la siguiente información:

a) Memoria descriptiva del proyecto, incluyendo los siguientes apartados:

a.1) Descripción de las actuaciones que lo integran, indicando detalladamente el interés, singularidad e importancia artística y cultural del proyecto.

a.2) Objetivos que se pretenden alcanzar con la organización del proyecto.

a.3) Plazo o fecha/s de ejecución. b) Presupuesto individualizado y detallado en ingresos y gastos. c) En su caso, memoria de la trayectoria e interés cultural y artístico del evento en ejercicios anteriores, acompañando recortes de prensa, fotos, información en la web, datos sobre el desarrollo del evento, participantes y cualquier información que sirva para constatar la evolución e incidencia social del programa o actividad.

La documentación presentada deberá ajustarse a los criterios de valoración establecidos en la base novena de esta convocatoria.

Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración, denegándose la concesión de la subvención, a aquellas solicitudes en las que no se acompañen, cuando menos, la memoria descriptiva con el contenido definido no apartado a) y el presupuesto del apartado b). Se procederá de igual forma en los supuestos en que los documentos presentados se encuentren incompletos, padezcan de defectos esenciales que impidan o dificulten gravemente su valoración o contengan datos o previsiones de difícil o imposible realización.

4. Cada peticionario de ayuda deberá presentar una solicitud en el modelo anexo I para cada proyecto diferenciado de las actuaciones para las que se solicite subvención, acompañada del correspondiente proyecto descriptivo conforme con lo establecido en el apartado anterior. En lo que se refiere a la documentación administrativa distinta de la solicitud en el modelo anexo I, tendrá carácter común para todos ellos, bastando con que se presente en una de las solicitudes.

Sexta.- Gastos subvencionables: Se consideran gastos subvencionables aquellos que, encontrándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, forman parte del desarrollo del proyecto o programa objeto de esta convocatoria, tales como los cachés de los actuantes, premios, alquiler de espacios, servicios y equipamientos técnicos, así como los gastos de viajes y alojamiento de los participantes en las actuaciones solicitadas.

En todo caso, no tendrán el carácter de gastos subvencionables los siguientes:

a) Gastos protocolarios. b) Inversión o adquisición de material o equipos. c) Comidas y actividades secundarias sin finalidad cultural. d) Salarios, seguros sociales del personal al servicio del promotor

e) Gastos de mantenimiento de locales f) Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo de obras

g) Gastos de adquisición de bienes inventariables. h) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre a renta.

i) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judiciales.

J) Intereses deudores de cuentas bancarias. Sétima.- Procedimiento de concesión: 1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, estas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de Subvenciones, para la instrucción del expediente y comprobación de la corrección de la documentación administrativa acompañada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia concederá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo para la mejora de la documentación valorable.

Para la presentación de esta documentación podrá utilizarse como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo V de estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a través de su publicación en la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al ejercicio 2016.

En caso de no presentar la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en todo caso, en dicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e instruido el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emitirá informe con propuesta de admisión y no admisión de solicitudes y remitirá el expediente a la Comisión de Valoración, que procederá a formular la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes:

a) Con respecto a los proyectos para los que no se aportase de modo completo y en el plazo establecido la documentación administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de sus solicitudes.

b) Con respecto al resto de proyectos, se propondrá su admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valoración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en la base novena.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábiles mediante la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al ejercicio 2016.

En caso de no tener presentado la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en todo caso, en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisional. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional se considerará definitiva, continuándose con la tramitación conforme con lo dispuesto en la base 10ª.

Octava.- Comisión de Valoración: La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros:

- Presidente: el diputado delegado en materia de cultura. - Vocales: - El director del Área de Cultura - El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que legalmente lo substituya.

- La interventora de la Diputación o funcionario que legalmente la substituya.

- La jefa de la Sección de Subvenciones. Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado de Concursos, con las funciones propias de una secretaria de actas.

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos de reconocida competencia en materia cultural, que actuarán como asesores de la comisión.

Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones: 1. Para la concesión de las subvenciones, así como para la fijación de su cuantía, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Interés social del proyecto en función de su contenido y objetivos, del presupuesto del proyecto y de cualquier otro indicador objetivo que permita valorar su importancia e impacto cultural por su carácter singular y especial calidad, dimensión o proyección nacional o internacional, su reconocimiento oficial como proyecto de interés artístico o cultural y cualquier otra circunstancia análoga.

Este criterio se valorará hasta un máximo de 30 puntos. b) Esfuerzo de la autofinanciación realizado por el solicitante, determinado por la existencia de fuente de autofinanciación o financiación privada del proyecto.

- Más del 50% de autofinanciación: 10 puntos. - Más del 25% de autofinanciación: 7 puntos. - Más del 15% de autofinanciación: 5 puntos. - Más del 7,5% de autofinanciación: 3 puntos. - Más del 5% de autofinanciación: 2 puntos. - Menos del 5% de autofinanciación: 1 punto. - Sin autofinanciación: 0 puntos. 2. El criterio señalado en el apartado b), conforme con lo establecido en el artículo 7.3.d) de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, se aplicará mediante el empleo de fórmulas objetivas de carácter automático. El criterio señalado en el apartado a) responderá a un juicio de valor motivado de la comisión. El empleo de este criterio se considera justificado a fin de poder valorar elementos cualitativos de los proyectos objeto de subvención, de imposible valoración objetiva dada su peculiar índole, al tratarse de actividades culturales.

3. La Comisión de Valoración, en atención al número de proyectos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener una puntuación mínima para la concesión de subvenciones. En su caso, los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de reserva prevista en el párrafo 5º de la base 10ª.

4. Con independencia de su valoración, en ningún caso se le concederá a un proyecto una subvención superior a la de la cuantía pedida en la solicitud.

5. En todo caso, la valoración tendrá carácter individualizado para cada proyecto que se presente, aplicándose las reglas establecidas en la base 4ª para la asignación de la cuantía de las subvenciones.

Décima.- Resolución La propuesta definitiva de la Comisión de Valoración se elevará a la Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde la finalización del plazo de corrección de deficiencias documentales, en su caso, o desde la finalización del plazo de presentación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio.

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en las bases y en la legislación vigente.

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que

no comuniquen de forma expresa su rechazo, se entenderá que aceptan la subvención en la cuantía concedida

El incumplimiento de la obligación de comunicar la renuncia a la subvención podrá ser considerado infracción administrativa, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existiesen proyectos de actuaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos en estas bases, no pudiesen obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponible con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que obtuviesen mayor puntuación, la resolución contendrá una relación ordenada de estas solicitudes, para los efectos previstos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la resolución del procedimiento no será objeto de notificación individualizada a los afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al ejercicio 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª se les realizará una comunicación personal por sms o correo electrónico, advirtiéndoles de la publicación de la resolución en la página web http://www.depourense.es. En caso de que no presenten dicha autorización, no se realizará ningún tipo de comunicación personal.

Decimosegunda.- Publicidad de la subvención por parte del beneficiario

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de difusión de la subvención concedida, para dar una adecuada publicidad al carácter público de la financiación de su actividad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de difusión:

Inclusión de la imagen institucional de la Diputación Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que la actividad está subvencionada por la Diputación, en los carteles y materiales impresos de su actividad y, en su caso, en la página web de la entidad subvencionada o beneficiario, o de la específica del evento.

En caso de incumplimiento de esta obligación, la Diputación podrá ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En caso de que se incumplan también estas medidas, el incumplimiento de la obligación podrá ser causa de pérdida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un importe del 20% de la subvención concedida, importe que se determinará en función de la gravedad del incumplimiento.

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de esta obligación en el supuesto de actividades totalmente realizadas con anterioridad a la resolución de la presente convocatoria. Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención 1. Los ayuntamientos justificarán la subvención concedida mediante la presentación de la siguiente documentación:

A) Certificado expedido por la persona que tenga a su cargo el desempeño de las funciones de intervención del ayuntamiento beneficiario, en el que se hagan constar los siguientes extremos, respecto al proyecto/actuación subvencionado/a:

' Que se cumplió la finalidad para la que fue concedida la subvención.

' Que la justificación de la subvención concedida se refiere al mismo proyecto que sirvió de base para la concesión de la subvención, indicando, en su caso, si hubo alguna variación con respecto al proyecto inicial.

' Que la justificación de la subvención concedida alcanza el 100% del importe del proyecto que sirvió de base para la concesión de la subvención, indicando, en caso contrario, el porcentaje que supone.

' Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y los conceptos subvencionados.

B) Certificación del número de cuenta expedida por la entidad financiera correspondiente.

C) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia de los impresos en los que figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la página web de la entidad (indicando la dirección de dicha página web, para su comprobación por los servicios provinciales).

2. Las personas físicas y las personas jurídicas privadas justificarán la subvención concedida mediante la presentación de una cuenta justificativa, integrada por los siguientes documentos:

A) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

B) Relación clasificada de los gastos del proyecto, con identificación del acreedor y del documento, su importe y la fecha de emisión.

C) Relación detallada de los ingresos obtenidos para el proyecto.

En su caso, en las relaciones señaladas en los apartados B) y C) se indicarán las desviaciones acaecidas verbo del presupuesto presentado con la solicitud, tanto en lo relativo a los ingresos como a los gastos.

D) Facturas justificativas de los gastos (ordinarias o simplificadas, de proceder estas últimas) en original o duplicado, o copia cotejada del documento original o duplicado. El cotejo será realizado exclusivamente por funcionarios de la Deputación de Ourense.

No obstante, la presentación de facturas podrá substituirse por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista obligación legal de emitir factura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la persona que efectúa el pago y la persona que realiza el cobro, que deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF (en el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el caso de personas jurídicas).

En todo caso, los documentos justificativos presentados, tales como facturas, recibos y demás documentos análogos, deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fiscal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa del impuesto sobre el valor añadido y del imposto sobre la renta de las personas físicas.

E) Certificación del número de cuenta expedida por la entidad financiera correspondiente.

F) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia de los impresos en los que figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la página web de la entidad o de la específica del evento (indicando la dirección de dicha página web, para su comprobación por los servicios provinciales).

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se considerará como gasto efectivamente realizado aquel cuya obligación de pago fuese contraída antes del vencimiento del plazo de justificación de la subvención. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización del pago en la cuenta justificativa.

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de control financiero, la Intervención podrá realizar procedimientos simplificados de control financiero, consistentes en exigir, a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acreditación del pago de la totalidad de los gastos incluidos en la cuenta justificativa. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la obligación de reintegro por parte del beneficiario, así como a la imposición de las sanciones que procedan.

4. La cuenta justificativa se presentará conformada por el presidente de la entidad o por la propia persona física del promotor, en su caso.

5. De conformidad con el articulo 15.1 b) de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, para considerar justificada la ejecución del proyecto o programa de actividades, la cuenta justificativa presentada deberá acreditar su realización completa, independientemente de que el importe de la subvención concedida sea inferior al presupuesto total del proyecto o programa. En el supuesto en que sólo se justifique su ejecución parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente, excepto en los supuestos en que la reducción suponga el total incumplimiento de la finalidad de la subvención, en los que procederá la pérdida total del derecho a la subvención.

6. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para emendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a través de su publicación en la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al ejercicio 2016.

En caso de no presentar la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en todo caso, en dicha página web.

7. Si la cuenta justificativa fuese presentada correctamente, mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada la subvención, lo que se les notificará a los interesados con indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de pago, que será de treinta días naturales contados desde la fecha de la resolución. En el supuesto en lo que se advierta, en el trámite de justificación de la subvención, la falta total o parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación del expediente de pérdida del derecho a la subvención que corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del derecho a la subvención de carácter parcial, éstos se tramitarán de forma acumulada con el procedimiento de justificación, resolviéndose en un único acto administrativo todas las cuestiones que suscite el expediente.

8. La competencia para declarar justificada o no una subvención, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderá a la Presidencia, o al diputado en el que delegue.

9. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º de esta base) la Intervención de la Diputación Provincial podrá exigir aquellos documentos o justificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de inspección y control financiero de las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

10. La justificación deberá realizarse ante la Diputación antes del 31 de octubre de 2016. Dicho plazo tendrá como regla general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31 de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por un período superior a un mes y medio.

11. Como regla general, las subvenciones serán abonadas al beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de treinta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipados, a petición de los interesados, sujetos a la constitución de garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. Para estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito b) Seguro de caución c) Fianza en metálico d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000 euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más personas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten suficientemente su solvencia económica.

No obstante lo anterior, estarán exentas de la prestación de garantías las entidades locales, excepto en el supuesto de que, en el momento de la solicitud del anticipo, tengan deudas líquidas, vencidas y exigibles pendientes de pago con la Diputación por un importe que supere el 2% de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad solicitante.

Décimo cuarta.- Obligaciones de los beneficiarios Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las obligaciones impuestas por la Ley General de Subvencione. En particular, quedan sujetos a las obligaciones de control financiero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a las obligaciones de publicidad.

Décimo quinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, concedidas por administraciones distintas de la propia Diputación de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto de la actividad subvencionada.

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de

Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que se traten de procedimientos de concurrencia competitiva y siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto de la actividad subvencionada.

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de las subvenciones

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la subvención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del derecho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incumplimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se justificase en plazo.

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del derecho a la subvención, se concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, se dictará la resolución que corresponda por la Presidencia.

Decimoséptima.- Normativa supletoria En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable a la Administración local, así como en la legislación vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.

Se publica esto, advirtiendo que contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recursos:

En caso de particulares, se puede interponer, potestativamente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta Deputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, podrá formularse requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Ourense, 23 de noviembre de 2015. El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Cultura
Cultura e idiomas
Actividad cultural
Eventos
Artes
Empleo
Artes Escénicas
Empleo y contratación
Música
Alquiler de vivienda
Prensa
Seguridad Social
Empresa
Equipamiento técnico
Documentales
Actividades de servicios sociales