Bases reguladoras e convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas - Plan estatal de vivenda 2013-2016 - Boletín Oficial de Ourense de 25-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 25/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Servizo de Rehabilitación, VPP e PERIS Plan estatal de vivenda 2013-2016 - Programa de rexeneración e renovación urbana- Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de vivendas e edificios nas Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas do Concello de Ourense.

Anúnciase que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria realizada o día 19 de novembro, adoptou o seguinte acordo:

'A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

1º) Aprobar as bases da convocatoria de subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana do Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013 - 2016 para as Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas (Áreas de Rehabilitación Integral) do Casco Histórico de Ourense - 14ª fase; núcleo de Seixalbo - 9ª fase; Polvorín-CameliasCarballeira - 3ª fase e Serra San Mamede - Cruceiro Quebrado - Inmaculada - 1ª fase, segundo a redacción efectuada polo Servizo de Rehabilitación VPP e PERIs.

2º) Aprobar a convocatoria de subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana do Plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013 - 2016 para as Áreas de Rexeneración e Renovación Urbana (Áreas de Rehabilitación Integral) do Casco Histórico de Ourense - 14ª fase; núcleo de Seixalbo - 9ª fase; Polvorín-Camelias-Carballeira - 3ª fase e Serra San Mamede - Cruceiro Quebrado - Inmaculada - 1ª fase, mediante o procedemento de tramitación anticipada de gasto e condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente para elo.

3º) Ordenar a publicación da convocatoria e do texto íntegro das bases no BOP para a apertura do prazo de presentación de solicitudes e o desenrolo da mesma.'

A continuación insírense as bases e os modelos formalizados de solicitudes da convocatoria de subvencións para a rehabilitación de vivendas e edificios nas áreas de rexeneración e renovación urbanas do Concello de Ourense.

Bases reguladoras e convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas - Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificiatoria e a rexeneración urbanas- 2013 - 2016

Programa de rexeneración e renovación urbanas Índice Exposición de motivos Capítulo primeiro. Obxecto da convocatoria Artigo 1. Obxecto Capítulo segundo. Ámbito territorial Artigo 2. Ámbito territorial das actuacións a subvencionar Capítulo terceiro. Requisitos das actuacións Artigo 3. Actuacións subvencionables Artigo 4. Requisitos xerais Artigo 5. Conformidade co planeamento Artigo 6. Condicións dos inmóbeis Capítulo cuarto. Beneficiarios/as das subvencións Artigo 7. Beneficiarios/as das subvencións

Capítulo quinto. Réxime económico e orzamentario Artigo 8. Características das axudas Artigo 9. Contía das axudas económicas Artigo 10. Programa complementario de actuacións Artigo 11. Orzamento protexible Artigo 12. Límites xerais das axudas Artigo 13. Compatibilidade das axudas Capítulo sexto. Procedemento de concesión Artigo 14. Normas xerais Artigo 15. Inspección técnica previa. Servizos de asistencia técnica

Artigo 16. Criterios para concesión das subvencións Artigo 17. Solicitude oficial de axuda e documentación Artigo 18. Fases do procedemento Artigo 19. Contratación das obras Artigo 20. Inicio das obras Artigo 21. Execución das obras Artigo 22. Remate das obras Artigo 23. Cualificación definitiva e pagamento das axudas Capítulo sétimo. Denegación, perda e reintegro da subvención Artigo 24. Causas de denegación e perda das axudas Artigo 25. Reintegro das subvencións Capítulo oitavo. Remisión normativa Artigo 26. Remisión Normativa Disposicións adicionais Primeira. Outros convenios Segunda. Promocións tuteladas Terceira. Subvencións complementarias municipais. Cuarta. Aplicación a outras ARI. Quinta. Tratamento de datos de carácter persoal. Exposición de motivos I. En desenvolvemento dos acordos da comisión bilateral asinados entre o Ministerio de Fomento do Goberno de España, o Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependente da Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense con data 27 de outubro de 2015 para o financiamento das distintas ARRU declaradas no termo municipal, e dando cumprimento ao compromiso asumido por este concello no acordo cuarto dos ditos convenios, regúlanse nestas bases os criterios e procedementos que cómpre seguir para acceder ás axudas públicas destinadas á rehabilitación de edificios e vivendas nas catro ARRU existentes.

II. Os programas de actuación subvencionados abranguen a rehabilitación de edificios nos seus elementos comúns. Con eles téntase estimular a rehabilitación integral dos ámbitos territoriais delimitados nas ARRU, tanto na súa dimensión física como no da súa necesaria revitalización social, económica e cultural.

III. Con carácter xeral, poderán acollerse ás subvencións previstas nesta ordenanza aquelas actuacións de rehabilitación de inmóbeis que se atopen situados dentro das ARRU e que sexan conformes coas condicións e limitacións estabelecidas normativamente.

As solicitudes de intervención e as contías máximas das subvencións establécense tentando incentivar as actuacións integrais nos edificios de xeito que se produza unha mellora das súas condicións de accesibilidade, con supresión de barreiras arquitectónicas, estanquidade, seguridade e eficiencia enerxética.

IV. Na redacción destas bases tívose en conta o disposto na vixente Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, aplicable ás entidades que integran a Administración local, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en tanto que normas reguladoras das bases de concesión das subvencións.

Capítulo primeiro. Obxecto da convocatoria Artigo 1.- Obxecto Estas bases teñen por obxecto regular, mediante o procedemento de tramitación anticipada de gasto, a concesión de subvencións para a rehabilitación de vivendas e/ou edificios dentro das Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas (de aquí en adiante ARRU), tamén denominadas Áreas de Rehabilitación Integral, en base aos acordos de comisión bilateral (convenios de colaboración) subscritos entre o Ministerio de Fomento do Goberno de España, o Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependente da Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense, o día 27 de outubro de 2015.

Capítulo segundo. Ámbito territorial Artigo 2.- Ámbito territorial das actuacións para subvencionar As actuacións que poden optar ás subvencións serán as que se executen dentro do ámbito territorial delimitado das catro ARRU/ARI oficialmente declaradas no termo municipal, segundo os seus acordos de declaración, que son:

1. ARRU/ARI do Centro Histórico de Ourense. 2. ARRU/ARI do núcleo de Seixalbo. 3. ARRU/ARI Polvorín - Camelias - Carballeira. 4. ARRU/ARI Serra San Mamede - Cruceiro Quebrado Inmaculada.

Capítulo terceiro. Requisitos das actuacións Artigo 3.- Actuacións subvencionables De acordo co disposto polo artigo 26.1.a) do Real decreto 233/2013, son subvencionables a execución de obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, co fin de adecualos á normativa vixente.

Poderán incluírse os honorarios dos profesionais, o custo de redacción de proxectos, informes técnicos e certificados precisos, así como os gastos derivados da tramitación administrativa, sempre que todos eles estean debidamente xustificados.

Para estes efectos, consideraranse coma custos derivados da tramitación administrativa aqueles gastos que o/a solicitante puidese satisfacer a unha empresa ou profesional por levar a cabo a xestión administrativa e documental da súa solicitude e das actuacións recollidas nela. Ademais de estar reflectidos tanto nos orzamentos presentados para a cualificación provisional como nas facturas presentadas para a obtención da cualificación definitiva. O límite máximo protexible de tales gastos será o 2% do importe da orzamento protexible da actuación, cun límite máximo en todos os casos de 1.000 € por expediente.

Nas edificacións rehabilitadas obxecto das actuacións subvencionadas a través destas bases manteranse os usos autorizados preexistentes. En ningún caso se subvencionarán actuacións en segundas residencias.

Non poderán participar na convocatoria aquelas actuacións que xa estiveran comezadas con anterioridade á publicación das presentes bases e convocatoria. Igualmente, se as obras comezasen con anterioridade á súa cualificación provisional por parte da administración autonómica, perderíase o dereito á subvención.

As actuacións de rehabilitación axustaranse estritamente á lexislación e ao planeamento urbanístico vixente no intre de solicitaren a subvención así como as demais normas sectoriais que lles sexan de aplicación.

As devanditas actuacións de rehabilitación estarán incluídas nos seguintes tipos:

A. Rehabilitación de elementos comúns e/ou vivendas dos edificios:

Estas actuacións poderán ser de adecuación estrutural, de adecuación funcional, de remodelación ou de ampliación. A definición de cada tipo de actuación é a recollida no artigo 8 do Decreto da Xunta de Galicia 29/2010 do 4 de marzo de 2010 polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia ou norma que o substitúa. As obras poden incluír derrubamentos parciais en edificios con uso residencial que comporten a caída estrutural e funcional dos devanditos edificios.

A título unicamente exemplificativo, entenderanse subvencionables as seguintes actuacións:

a) Acceso adecuado para as persoas con discapacidade. b) Instalación de ascensores ou outros medios técnicos que resolvan a mobilidade vertical na edificación.

c) Adecuación das condicións de protección fronte a incendios.

d) Adecuación das condicións de salubridade. e) Adecuación dos elementos de estanquidade fronte a choiva.

f) Seguranza estrutural. g) Sistemas adecuados de evacuación de auga de choiva e saneamento.

h) Sistemas de aforro enerxético. i) Mellora da eficiencia enerxética dos sistemas de mobilidade vertical da edificación.

j) Mellora da eficiencia enerxética das instalacións eléctricas. k) Mellora da eficiencia enerxética do saneamento e da fontanería.

l) Mellora da eficiencia enerxética do sistema de calefacción. m) Mellora da eficiencia enerxética da extracción de fumes e ventilación.

n) Illamento térmico e illamento acústico do edificio. As actuacións deberán atender polo tanto á mellora das condicións de seguridade, accesibilidade, eficiencia enerxética e habitabilidade e poderán afectar, dentro desas catro tipoloxías, ás instalacións de auga, electricidade, ventilación, iluminación e aireación, illamento térmico, servizos hixiénicos e outras instalacións e servizos de carácter xeral.

Non se protexerán aquelas partes dos orzamentos das obras cuxa finalidade sexa puramente decorativa ou suntuaria.

Exclúense da convocatoria aquelas actuacións que supoñan o derrubamento total da edificación e os baleirados integrais de parcelas.

As actuacións nas vivendas (elementos privativos) deberán de estar sempre relacionadas con actuacións de carácter xeral acordadas pola comunidade de propietarios ou pola propiedade única dun edificio nas instalacións fixas e equipamento propio da edificación tales coma redes de servizos xerais, elementos de peche de fachadas e cubertas, etcétera, aínda que só afecten a unha parte das vivendas da edificación.

Non poderán concorrer á convocatoria actuacións individuais en vivendas con destino á mellora dos seus elementos privativos.

Artigo 4.- Requisitos xerais Para os efectos de obter as axudas previstas nestas bases será necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

1º. As obras contarán coa preceptiva licenza municipal de obras ou autorización administrativa oportuna (actuación comunicada) nas que se faga constar a descrición de todas as obras a executar.

2º. A edificación ou vivenda deberá ter uso residencial unha vez finalizadas as actuacións. 3º. As obras que teñan por obxecto actuacións sobre os elementos comúns do edificio deberán garantir as debidas condicións de coherencia técnica e construtiva co estado de conservación do edificio e das instalacións.

4º. As obras obxecto de subvención deberán de cumprir a normativa vixente de aplicación en materia de Código Técnico da Edificación, Infraestrutura común de acceso aos sistemas de telecomunicacións e demais normativa técnica sectorial aplicable.

5º. As demais que se sinalan nestas bases. Artigo 5.- Conformidade co planeamento 1. Os inmobles e os usos para os que se soliciten as axudas deberán estar conformes coas determinacións da normativa aplicábel en cada momento.

2. Poderán concederse axudas para obras parciais e circunstanciais en elementos identificados polo órgano municipal competente como desconformes co planeamento vixente, para adaptalos ao dito planeamento.

Artigo 6.- Condicións dos inmobles 1. Os edificios deberán contar como mínimo cun 60% da súa edificabilidade sobre rasante destinada ao uso residencial de vivenda habitual.

2. Non se protexerán actuacións en edificios que carezan de seguridade estrutural e construtiva, de subministración eléctrica e/ou de acaída funcionalidade das redes de abastecemento e saneamento, agás que as obras inclúan as accións necesarias para a consecución das condicións sinaladas.

Capítulo cuarto.- Beneficiarios/as das subvencións Artigo 7.- Beneficiarios/as das subvencións 1. Poderán ser beneficiarios/as das axudas os/as que asuman a responsabilidade da execución da actuación, xa sexan administracións públicas, os propietarios únicos de edificios, as comunidades de propietarios formalmente constituídas, as agrupacións de comunidades de propietarios e os consorcios e entes asociativos de xestión.

2. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias aquelas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia ou no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións.

3. As obrigas dos/as beneficiarios/as serán as seguintes: 1. Realizar algunha das actuacións ás que se refire a base 5. 2. Comunicarlle ao órgano instrutor calquera modificación das condicións que motivaron o recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda.

3. Someterse ás actuacións de comprobación e inspección que o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Ourense consideren pertinentes durante a execución da actuación.

4. As demais obrigas recollidas na lexislación vixente de aplicación nesta convocatoria, en especial as contempladas nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións, e 11 e 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Capítulo quinto.- Réxime económico e orzamentario Artigo 8.- Características das axudas económicas As axudas económicas previstas terán o carácter de subvención a fondo perdido, poderán dirixirse a calquera das actuacións sinaladas no artigo 3 destas bases e financiarán parcialmente as actuacións de rehabilitación nas proporcións e cantidades que se reflictan nos artigos seguintes destas bases.

As subvencións concederanse no marco dos acordos asinados entre o Ministerio de Fomento do Goberno de España, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia (IGVS) e o Concello de Ourense.

Para os efectos de obter as axudas previstas nas presentes normas de procedemento, terase en conta que serán concedidas tendo en conta os informes técnicos e xurídicos emitidos polo servizo municipal xestor da rehabilitación do concello (Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI).

Artigo 9.- Contía das axudas económicas A contía máxima das subvencións determinarase atendendo ao custo subvencionable da actuación, que incluirá no seu caso, os custos desagregados segundo os tipos de actuacións previstos no artigo 3 destas bases e non poderá exceder do 35 % do custo subvencionable da actuación.

Por cada vivenda obxecto de rehabilitación establécese unha axuda máxima unitaria de 11.000 euros. A contía máxima das axudas calcularase multiplicando esta suma polo número de vivendas obxecto de rehabilitación en cada actuación.

Artigo 10.- Programa complementario de actuacións Tendo en conta o estabelecido na normativa legal e regulamentaria de aplicación directa a esta convocatoria de rango normativo superior, non se estabelece ningún programa complementario de actuacións.

Artigo 11.- Orzamento protexible 1. Por orzamento protexible entenderase o custo máximo da execución da actuación. Comprenderá o orzamento xeral, é dicir, será o resultado de lle adicionar ao orzamento de execución material o beneficio industrial e os gastos xerais, máis os custos dos honorarios facultativos e de xestión por razón das actuacións. Non formarán parte daquel ningún tipo de taxas, impostos e outros ingresos de dereito público.

2. O orzamento presentado quedará suxeito á posibilidade de revisión de prezos, segundo as distintas partidas do catálogo de prezos de rehabilitación determinados polo IGVS.

e da Base de datos da construción de Galicia. Excluirase do mesmo mobiliario, elementos decorativos e materiais suntuarios.

3. Só se considerarán actuacións protexibles aquelas que conten cun orzamento protexible mínimo por vivenda rehabilitada ou que participe nos custos de rehabilitación dun edificio de 3.000 €.

4. As contías máximas de orzamento protexible serán as seguintes:

1. Rehabilitación de elementos comúns de edificios Contía máxima de orzamento protexible por edificio será a aceptada polos técnicos da Área Provincial do IGVS e recollida na cualificación definitiva da actuación.

Cando da rehabilitación dos elementos comúns dos edificios se deriven necesariamente obras que afecten ás vivendas, poderá incluírse o seu custo no orzamento protexible da devandita actuación.

2. Rehabilitación de edificios dunha soa vivenda. Para os efectos desta convocatoria, enténdese por edificio dunha soa vivenda o inmóbel que alberga exclusivamente unha vivenda unifamiliar ou ben cando esta ocupe como mínimo o 60% da edificabilidade sobre rasante do edificio.

A contía máxima do orzamento protexible será a aceptada polos técnicos da Área Provincial do IGVS e recollida na cualificación definitiva da actuación.

Artigo 12.- Límites xerais das subvencións As subvencións previstas nesta ordenanza terán as limitacións que a normativa aplicable prevexa e as que estean estabelecidas no proceso de rehabilitación ou poidan estabelecerse durante a vixencia dos distintos convenios.

As subvencións outorgaranse con cargo ás partidas orzamentarias que se incluirán nos orzamentos para a anualidade 2016 co nome e coa dotación orzamentaria máxima seguinte, segundo as achegas comprometidas no Acordo con data 27 de outubro de 2015 entre o Ministerio de Fomento, o IGVS da Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense en materia de actuacións en cada unha das ARRU/ARI existentes, que se recollen no cadro seguinte:

Partida; Mº Fomento 2015 €; Mº Fomento 2016 €; total € Convenio Ministerio Fomento - IGVS, ARI Centro Histórico, 14ª fase rehabilitación; 108.691,13 161.281,87; 269.973

Convenio Ministerio Fomento - IGVS, ARI NIE Seixalbo, 9ª fase rehabilitación ;19.524,15; 28.971; 48.495,15

Convenio Ministerio Fomento - IGVS, ARI Polvorín - Camelias Carballeira, 3ª fase rehabilitación; 258.242,07; 383.193,78; 641.435,85

Convenio Ministerio Fomento - IGVS, ARI S. San Mamede - Cruceiro Quebrado - Inmaculada, 1ª fase rehabilitación; 36.230,38; 53.760,62; 89.991

A concesión das subvencións para todos os exercicios económicos quedan condicionadas e limitadas á existencia de partida e de crédito orzamentario dispoñible en cada unha das anualidades ás que se imputen as actuacións para subvencionar.

A contía destas axudas poderá ser modificada á alza cando concorran as circunstancias previstas no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia.

Artigo 13.- Compatibilidade das axudas Estas axudas son compatíbeis con calquera outra, desta ou doutras administracións, coas limitacións que se estabelezan nas distintas normativas reguladoras desas axudas, a excepción das subvencións procedentes do Programa de fomento da rehabilitación edificatoria contidas no capítulo V do Real decreto 233/2013 pero a suma de todas elas non poderá superar, en ningún caso, o custo total da actuación concreta.

Capítulo sexto.- Procedemento de concesión Artigo 14.- Normas xerais 1. O prazo de presentación de solicitudes de axudas comezará coa publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

2 O procedemento é mediante concorrencia non competitiva, de acordo co estabelecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

3. A instrución do procedemento corresponderalle ao Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI que realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que deberá formularse a proposta de resolución.

4. De conformidade co disposto no artigo 22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, establécese un procedemento de instrución abreviado, consistente en que a proposta de concesión formalizarase polo órgano instrutor designado, que unicamente procederá a comprobar a concorrencia dos requisitos requiridos para a concesión da subvención, polo que non intervirá un órgano encargado de avaliar as solicitudes presentadas.

5. O prazo máximo para resolver a convocatoria será de catro meses. Unha vez transcorrido o citado prazo sen que se notifique esta resolución, o/a interesado/a poderá entender desestimada a petición para os pertinentes efectos.

6. A resolución dos expedientes corresponderalle á Xunta de Goberno Local que é tamén o órgano que ten a competencia para autorizar o correspondente gasto, tras a proposta formulada pola Comisión Avaliadora. Esta resolución pon fin á vía administrativa e deberá adoptarse no prazo de catro meses que comezarán a contar desde o día seguinte en que se comunique polo/a interesado/a o remate das obras, acompañada de toda a documentación complementaria esixíbel, ou ben daquel en que se complete esta a instancia da administración.

Transcorrido este prazo sen que se notificase a resolución, os/as interesados/as poderán entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de subvención para os efectos oportunos.

Artigo 15.- Inspección técnica previa. Servizos de asistencia técnica

O/A peticionario/a poderá solicitar, mediante impreso normalizado, unha visita de inspección técnica anterior ao inicio das obras subvencionables. Alén diso, deberá achegar a información requirida e dar a súa conformidade ás obras inspeccionadas para as que se solicitan as axudas. A visita técnica será efectuada polos técnicos do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI para comprobar o estado da edificación e asesorar o/a peticionario/a sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación do inmoble.

Unha vez realizada a visita de inspección e o informe que define con anterioridade as obras para realizar, o particular poderá solicitar do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI, a colaboración para a redacción da documentación técnica precisa para a obtención da licenza de obras ou actuación comunicada eficaz. En ningún caso esta colaboración significará asumir o encargo de redactar os documentos técnicos citados.

Estas solicitudes de colaboración serán aceptadas, en función dos medios e recursos dispoñíbeis, nos seguintes casos:

a) Promocións tuteladas que o concello promova segundo o estabelecido na disposición adicional segunda.

b) Realización de prácticas de formación que promova o Servizo.

c) Obras menores que non requiran de proxecto técnico. d) Outras solicitudes consideradas de interese xeral. En todo caso, tanto a redacción de documentación para a obtención de licenza ou actuación comunicada eficaz, coma a dirección facultativa das obras, serán realizadas por persoal técnico con capacitación profesional e habilitación legal abondas e axeitadas ás características das obras que se deban acometer contratados directamente polos/as posibles beneficiarios/as das subvencións.

Artigo 16.- Criterios para concesión das subvencións As axudas outorgaranse, dentro de cada unha das catro ARRU/ARI, de acordo co criterio de temporalidade, que determinarán a preferencia dunha solicitude sobre outras dentro de cada fase, anualidade ou unidade temporal ou orzamentaria de xestión que se fixe nos acordos entre as administracións intervenientes para o financiamento das actuacións de rehabilitación na ARRU/ARI.

Terán pois preferencia aquelas que presenten a documentación completa esixible segundo as bases con máis antelación no tempo; e, por último, no caso de solicitudes que completaran a documentación ao mesmo tempo, terán preferencia as que temporalmente se presentasen antes no rexistro municipal.

Artigo 17.- Solicitude oficial de axuda e documentación 1. As solicitudes de axuda deberanse presentar no prazo dun mes (1 mes) que comezará a contar desde a publicación no BOP da Provincia de Ourense da presente convocatoria, podendo abrirse un segundo ou ulteriores prazos no caso de se autorizar a redistribución de anualidades ou a consecuencia da existencia de remanentes.

2. As solicitudes de axuda para calquera dos programas de rehabilitación presentaranse nunha instancia normalizada que se lles facilitará nas dependencias do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI, por calquera dos medios estabelecidos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 3. Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación, sempre que esta non poida ser obtida pola dependencia xestora municipal a través de procedementos telemáticos ou de solicitudes formuladas ás administracións e entidades que as teñan que facilitar:

1. Documentación relativa ao/á solicitante a) Fotocopia do DNI do/a solicitante e, de ser o caso, do seu representante, no caso das persoas físicas.

b) No caso de tratarse dunha comunidade de propietarios ou agrupación de comunidades de propietarios constituídas ambas as dúas consonte co disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960 ou de persoas xurídicas que sexan propietarias únicas de edificios de vivendas (sociedades e comunidades de bens):

- Documento acreditativo da súa constitución. - Documento acreditativo da representación con que se actúa por parte das persoas físicas no nome da comunidade ou da agrupación.

- Fotocopia do DNI das persoas físicas que actúen en nome e en representación da comunidade, da agrupación ou persoa xurídica.

- Documento acreditativo do CIF da comunidade, agrupación ou persoa xurídica.

c) Declaración responsable de non estar incurso/a nos supostos do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d) Declaración responsable do cumprimento das obrigas sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 13 de xuño, xeral de subvencións.

2.- Documentación relativa ao inmoble a) Xustificación da titularidade do edificio. Poderá achegarse certificado ou nota simple do Rexistro da Propiedade, ou ben documentación acreditativa do feito, acto ou negocio xurídico (contrato de compravenda, certificación ou nota simple do Rexistro da Propiedade, escritura de partición da herdanza, testamento e/ou certificado de últimas vontades, escritura pública de doazón, etcétera), que demostre a adquisición da titularidade do inmoble. Os documentos poden ser de natureza pública (escritura pública) ou privada, cando a lexislación así o permita, sempre que conste de xeito fidedigno a realidade da súa data, dos intervenientes e, de ser o caso, de todos os requisitos que refire o artigo 1261 do Código Civil.

b) Ademais, no caso das comunidades de propietarios ou agrupacións, relación de persoas propietarias do edificio, identificando o NIF de cada unha e a referencia catastral de cada vivenda.

c) Informe de avaliación do edificio (IAE), cos requisitos esixidos polo título I da Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas. Ou ben aquelas partes deste que se teñan que presentar para complementar o informe de Inspección Técnica de Edificios (ITE) xa entregado. Tanto no caso de terse xa presentado o IAE de xeito íntegro coma no de terse presentado o informe de ITE, achegarase unha copia da acreditación da dita presentación.

3.- Documentación relativa ás obras para executar. a) Declaración responsable de todas as subvencións solicitadas e concedidas para as actuacións subvencionables por esta ordenanza; o importe da axuda solicitada ou obtida, así como a administración, organismo ou entidade pública que concede a subvención.

b) Proxecto técnico que defina as obras ou outro documento técnico baixo o nome de memoria valorada, proxecto básico ou outro similar, que recolla a definición das obras a subvencionar de xeito suficiente para que os servizos técnicos municipais

poidan emitir unha proposta favorable sobre elas por axustárense á normativa urbanística de aplicación e ás normas reguladoras desta subvención.

c) Licenza urbanística de obra concedida e expedida ou actuación comunicada declarada eficaz, segundo o suposto que proceda. Para os efectos de presentarse á presente convocatoria, bastará tamén acreditar a súa solicitude, sempre e cando, antes da cualificación provisional da obra, se acheguen estas ao expediente.

d) Certificación expedida polo órgano competente da comunidade ou da persoa xurídica do acordo da comunidade de propietarios ou do órgano que estatutariamente teña atribuída a competencia para adoptalo no caso das figuras societarias ou comunitarias que autorice a execución das obras e a solicitude da subvención.

A presentación da solicitude de subvención implica a aceptación das bases e obrigas establecidas nesta norma, así como a autorización para acadar os datos en poder da Administración pública municipal que sexan necesarios para a tramitación da solicitude (certificación expedida polo/a tesoureiro/a municipal que acredite que se encontran ao día nas súas obrigas fiscais no concello).

Artigo 18.- Fases do procedemento 1. Achegada a solicitude coa documentación complementaria e unha vez efectuada a súa verificación documental, emitiranse os informes oportunos polo servizo instrutor e, posteriormente, procederase á resolución da convocatoria seleccionando, segundo os criterios expostos nestas bases, as solicitudes que terán dereito a ser propostas ante o IGVS para obter a súa cualificación provisional.

2. Á vista da cualificación provisional, a Alcaldía-Presidencia ou o órgano que por delegación daquela ostente as competencias en materia de rehabilitación formulará proposta para outorgar a subvención se procede e o órgano que ostente a competencia para autorizar o gasto resolverá sobre a concesión inicial das axudas, previa proposta de resolución do servizo instrutor. Esta aprobación inicial terá a condición de acto de trámite.

3. No momento de elevar o expediente ao órgano competente para a súa aprobación, se as obras, visitadas e supervisadas con anterioridade polos técnicos do servizo, estivesen cualificadas definitivamente, acordarase só a aprobación definitiva das axudas, sen prexuízo de demorar o recoñecemento do dereito ao aboamento da subvención ate o exercicio orzamentario ao que se teña adscrita a actuación.

4. Unha vez recibida a comunicación da cualificación provisional, e antes do comezo das obras, o/a solicitante deberá colocar no exterior da vivenda ou edificio o cartel informativo do Programa de axudas para a rehabilitación de acordo co deseño que se estabeleza no manual de imaxe corporativa do Plan Vivenda 2013 - 2016 o cal deberá permanecer ata a cobranza total das axudas solicitadas.

Artigo 19.- Contratación das obras 1. Os/as solicitantes poderán contratar as obras coas empresas de construción que posúan o correspondente documento de cualificación empresarial e cos profesionais competentes que consideren máis oportuno.

2. Deberá constar no Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI o orzamento de execución definitivo, asinado polas partes.

Artigo 20.- Inicio das obras 1. As obras deberán iniciarse no prazo máximo de dous meses a partir da notificación da cualificación provisional polo IGVS da subvención. O devandito prazo poderá prorrogarse polo mesmo prazo, logo da solicitude xustificada. Unha vez transcorrido este período sen que comezasen as obras poderase proceder á retirada da subvención inicialmente outorgada, previo expediente con trámite de audiencia ao interesado/a.

2. O/a solicitante promotor/a das obras comunicaralle formalmente ao Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI a data do comezo das obras, o prazo de execución, as empresas que interveñen e o importe do orzamento de obras de cada empresa, de forma que poida quedar constancia deses datos.

Artigo 21.- Execución das obras a) As obras deberán executarse no prazo máximo estabelecido no acordo de concesión da cualificación provisional por parte do IGVS. Este prazo poderá ser prorrogado por petición do/a solicitante da subvención expresa que lle será remitida ao IGVS para a súa resolución polo Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI xunto coa proposta deste que proceda.

b) A interrupción das obras por un prazo superior aos tres meses sen causa xustificada poderá dar lugar á retirada da subvención inicialmente outorgada ou á denegación definitiva desta, previo expediente con trámite de audiencia ao interesado/a.

c) As obras deberán axustarse ás prescricións contidas no proxecto técnico ou documentación que serviu de base para a cualificación provisional e a concesión inicial das axudas, e non se admitirán máis modificacións na súa execución que as autorizadas polo IGVS, previo informe favorable do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI e que, en todo caso, deberán estar amparadas pola correspondente licenza urbanística.

d) O Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI prestará o seu asesoramento técnico na execución das obras e poderá, en todo caso, supervisar de oficio as obras, mesmo coa participación dos técnicos do IGVS cando proceda, sempre que o considere oportuno, co obxecto de comprobar a súa correcta execución e o cumprimento das condicións ás que estean sometidas en virtude das axudas concedidas.

e) Coa finalidade de garantir o axeitado seguimento das obras, a solución de posíbeis incidencias e a coordinación entre o solicitante das axudas, o Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI e as empresas executoras das obras, nomearase un representante único encargado da coordinación co técnico do servizo encargado do seguimento.

Artigo 22.- Remate das obras a) Unha vez finalizadas as obras, e no prazo máximo dun mes a contar desde a expedición do certificado de fin de obra cando este procedera, o/a beneficiario/a comunicará oficialmente o seu remate e presentará a documentación redactada polo seu técnico director, as facturas correspondentes emitidas pola empresa contratada para a execución das obras, coa sinatura do técnico competente se a natureza dos traballos así o esixe e os seus xustificantes de pagamento, co fin de que os servizos técnicos do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI poidan elaborar a proposta de cualificación definitiva e de subvención final que se aboará e que conterá, ademais, a certificación da súa realización así coma as datas de inicio e finalización das obras e o seu custo final, e o cumprimento das condicións ás que estean sometidas as actuacións.

b) As facturas reunirán en todo caso os seguintes requisitos: número; nome ou razón social da empresa executora das obras co seu enderezo ou enderezo fiscal e o seu DNI ou CIF; nome ou razón social do pagador co seu enderezo ou enderezo fiscal e o DNI ou CIF. O IVE presentarase sempre desagregado. O produto vendido ou servizo facturado deberá quedar claramente descrito na factura.

c) Os pagamentos deberán de acreditarse a través de transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento bancario nos que queden claramente identificados o receptor e o emisor do pago. Non se admite ningún tipo de pagamento en efectivo.

d) Esta proposta e certificación serán remitidas ao IGVS para a súa cualificación definitiva.

e) En obras que precisen licenza de primeira ocupación, a solicitude desta será imprescindible para continuar co trámite de aprobación definitiva das axudas.

Artigo 23.- Cualificación definitiva e pagamento das axudas Unha vez que o IGVS emita o documento de cualificación definitiva e como norma xeral procederase á declaración do dereito ao cobro da subvención, sen prexuízo de demorar o recoñecemento do dereito ao abonamento da subvención até o exercicio orzamentario ao que se teña adscrita a actuación.

Non poderá realizarse o pagamento da subvención en tanto o/a beneficiario/a non se atope ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social. Para tales efectos, unha vez rematadas as obras, deberá achegar certificados de que o beneficiario (comunidade de propietarios, agrupación de comunidades, ente asociativo ou de xestión, figura societaria, comunidade de bens ou persoa física) se atopa ao día coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia.

O/a beneficiario/a deberá achegar, mediante a súa presentación no Rexistro Xeral do concello, a folla de terceiros no modelo oficial normalizado para acreditar a existencia e titularidade da conta bancaria na que se ingresará o importe final da subvención.

Capítulo sétimo.- Denegación, perda e reintegro da subvención

Artigo 24.- Causas de denegación e perda das axudas As axudas poderán ser denegadas ou canceladas polas seguintes causas:

a) Non reunir as condicións esixidas por esta ordenanza, relativas aos solicitantes ou aos inmobles para rehabilitar.

b) Comezar as obras antes de que se outorgue a cualificación provisional das actuacións para subvencionar.

c) A realización de obras non previstas no proxecto e que non estean autorizadas polo IGVS nin amparadas por licenza urbanística outorgada e expedida ou comunicación anterior eficaz.

d) A grave incorrección técnico-construtiva das obras, apreciada polo Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI e constatada no proxecto ou na súa execución.

e) A non execución de obras previstas inicialmente que teñan incidencia nas condicións de habitabilidade respecto do estado anterior do inmoble.

f) Iniciar as obras sen dar conta ao Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI.

g) Incumprir os prazos sinalados na cualificación definitiva ou nas prórrogas concedidas, así como as condicións relativas á ocupación das vivendas.

h) O impedimento ou obstaculización do acceso ás obras aos técnicos do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI ou do IGVS por parte do promotor ou do contratista.

Artigo 25.- Reintegro das subvencións 1. Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora correspondente desde o momento do pagamento da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro, nos casos e co procedemento que se estabelece nos artigos 32 e seguintes da Lei de Galicia 9/2007. 2. A comisión dunha infracción urbanística tipificada como grave ou moi grave nos inmobles obxecto das axudas por parte dos seus beneficiarios/as, no prazo de catro anos desde o outorgamento definitivo da subvención, determinará a obriga de devolver o seu importe cos xuros que correspondan, sen prexuízo das sancións que se lles puidesen impor.

Capítulo oitavo.- Remisión normativa Artigo 26.- Remisión normativa Para todo o non previsto nestas bases será de aplicación: a) O Real decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

b) O Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal 2013-2016 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) A Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións, e o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento.

d) A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

e) A Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia. f) O Convenio de colaboración asinado o 5 de setembro de 2014 entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

g) A Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rexeneración e renovación urbana do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

h) Os acordos da Comisión Bilateral asinados entre o Ministerio de Fomento do Goberno de España, o Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependente da Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense con data 27 de outubro de 2015 para o financiamento das distintas ARRU declaradas no termo municipal, aprobados por acordo do Excmo. Pleno do concello na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o mesmo día, no punto 1 da orde do día.

Disposicións adicionais Primeira.- Outros convenios Mediante convocatorias específicas poderán estabelecerse liñas de axuda para actuacións de rehabilitación de inmóbeis destinados a usos de interese público, social ou cultural, logo do correspondente convenio que estabelecerán o concello e os promotores das actuacións, no que se determinará en cada caso a contía das subvencións e demais condicións das axudas, sen prexuízo da aplicación directa ou supletoria de todas ou de parte destas bases.

Segunda.- Promocións tuteladas 1. O concello, por si mesmo ou en convenio con outras institucións e organismos públicos, poderá promover e desenvolver actuacións de rehabilitación destinadas ao aloxamento en alugueiro de vivendas e/ou locais en edificios de particulares e institucións mediante cesión de uso e aproveitamento deles, estabelecido mediante convenio cos propietarios, co fin de recuperar o investimento realizado no edificio rehabilitado.

2. Para o cálculo do período de cesión do edificio consideraranse a superficie útil cedida, a situación do edificio, o importe das obras nel realizadas e o orzamento total, a suma dos gastos orixinados pola actuación, que deberá ser amortizado mediante o alugueiro das súas partes.

3. A dispoñibilidade e selección dos inmóbeis serán estabelecidas mediante convocatoria pública, ao igual que a oferta de alugueiro das vivendas ou locais.

Terceira.- Subvencións complementarias municipais O concello poderá establecer unha liña de subvencións dotada de fondos propios para complementar as axudas que se convocan nestas bases e que sexan compatibles con elas, sempre dentro dos límites máximos legais permitidos para subvencionar este tipo de actuacións.

Cuarta.- Aplicación a outras ARRU/ARI Estas bases poderanse aplicar a outras ARRU/ARI que se declaren no futuro. Para iso, o órgano municipal competente, no acordo ou resolución onde se efectúe a convocatoria de subvencións, deberá indicar expresamente a aplicación á dita convocatoria das presentes bases. Asemade, este acordo deberá publicarse no/s diarios oficiais que proceda/n.

Quinta.- Tratamento de datos de carácter persoal

Os datos das persoas solicitantes serán incorporados aos ficheiros municipais, cuxa finalidade é a instrución do procedemento para a concesión das subvencións reguladas por estas bases, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación das actividades subvencionadas e demais actuacións previstas na normativa legal para a conclusión do proceso de subvencións, polo que a súa achega é obrigatoria.

Estes datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, sendo responsable do seu tratamento o Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI do Concello de Ourense, ante a cal se poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

De conformidade co disposto polo artigo 14.1.ñ) da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, infórmase aos interesados da existencia do Rexistro Público de Subvencións.

Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIS Plan Estatal de Vivienda 2013-2016- Programa de Regeneración y Renovación Urbana- Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de viviendas y edificios en las áreas de regeneración y renovación urbanas del Ayuntamiento de Ourense.

Se anuncia que la Junta de gobierno local, en la sesión ordinaria celebrada el día 19 de noviembre, adoptó el siguiente acuerdo

'La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad de los asistentes (9 votos a favor), acordó:

1º) Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones del Programa de Regeneración y Renovación Urbana del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 para las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas (Áreas de Rehabilitación Integral) del Casco Histórico de Ourense - 14ª fase; núcleo de Seixalbo - 9ª fase; Polvorín-CameliasCarballeira - 3ª fase y Serra San Mamede - Cruceiro Quebrado - Inmaculada - 1ª fase, según la redacción efectuada por el Servicio de Rehabilitación VPP e PERIS.

2º) Aprobar la convocatoria de subvenciones del Programa de Regeneración y Renovación Urbana del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 para las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (Áreas de Rehabilitación Integral) del Casco Histórico de Ourense - 14ª fase; núcleo de Seixalbo - 9ª fase; Polvorín-Camelias-Carballeira - 3ª fase y Serra San Mamede - Cruceiro Quebrado - Inmaculada - 1ª fase, mediante el procedimiento de tramitación anticipada de gasto y condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello.

3º) Ordenar la publicación de la convocatoria y del texto íntegro de las bases en el BOP para la apertura del plazo de presentación de solicitudes y el desarrollo de esta'.

A continuación se incorporan las bases y las solicitudes formalizadas de la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de viviendas y edificios en las áreas de regeneración y renovación urbanas del Ayuntamiento de Ourense.

Bases reguladoras y convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas- Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas- 2013-2016

Programa de Regeneración y Renovación Urbanas Índice Exposición de motivos Capítulo primero. Objeto de la convocatoria Artículo 1. Objeto Capítulo segundo. Ámbito territorial Artículo 2. Ámbito territorial de las actuaciones a subvencionar Capítulo tercero. Requisitos de las actuaciones Artículo 3. Actuaciones subvencionables Artículo 4. Requisitos generales Artículo 5. Conformidad con el planeamiento Artículo 6. Condiciones de los inmuebles Capítulo cuarto. Beneficiarios/as de las subvenciones Artículo 7. Beneficiarios/as de las subvenciones Capítulo quinto. Régimen económico y presupuestario Artículo 8. Características de las Ayudas Artículo 9. Cuantía de las ayudas económicas Artículo 10. Programa complementario de actuaciones Artículo 11. Presupuesto protegible Artículo 12. Límites generales de las ayudas Artículo 13. Compatibilidad de las ayudas Capítulo sexto. Procedimiento de concesión Artículo 14. Normas generales Artículo 15. Inspección técnica previa. Servicios de asistencia técnica

Artículo 16. Criterios para la concesión de las subvenciones Artículo 17. Solicitud oficial de ayuda y documentación Artículo 18. Fases del procedimiento Artículo 19. Contratación de las obras Artículo 20. Inicio de las obras Artículo 21. Ejecución de las obras Artículo 22. Remate de las obras Artículo 23. Calificación definitiva y pago de las ayudas Capítulo séptimo. Denegación, pérdida y reintegro de la subvención

Artículo 24. Causas de denegación y pérdida de las ayudas Artículo 25. Reintegro de las subvenciones Capítulo octavo. Remisión normativa Artículo 26. Remisión normativa

Disposiciones adicionales Primera. Otros convenios Segunda. Promociones tuteladas Tercera. Subvenciones complementarias municipales. Cuarta. Aplicación a otras ARIS. Quinta. Tratamiento de datos de carácter personal. Exposición de motivos I. En desarrollo de los acuerdos de comisión bilateral firmados entre el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense en fecha de 27 de octubre de 2015, para la financiación de las distintas ARRUs declaradas en el término municipal, y dando cumplimiento al compromiso asumido por este ayuntamiento en el acuerdo cuarto de dichos convenios, se regulan en estas bases los criterios y procedimientos que es necesario seguir para acceder a las ayudas públicas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en las cuatro ARRUs existentes.

II. Los programas de actuación subvencionados engloban la rehabilitación de edificios en sus elementos comunes. Con ellos, se intenta estimular la rehabilitación integral de los ámbitos territoriales delimitados en las ARRUs, tanto en su dimensión física como en su necesaria revitalización social, económica y cultural.

III. Con carácter general, podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta ordenanza aquellas actuaciones de rehabilitación de inmuebles que estén situados dentro de las ARRUs y que sean conformes a las condiciones y limitaciones establecidas normativamente.

Las solicitudes de intervención y las cuantías máximas de las subvenciones que se establecen intentarán incentivar las actuaciones integrales en los edificios de manera que se produzca una mejora de sus condiciones de accesibilidad, con supresión de barreras arquitectónicas, estanqueidad, seguridad y eficiencia energética.

IV. En la redacción de estas bases se tuvo en cuenta lo dispuesto en la vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aplicable a las entidades que integran la Administración Local, y en la Ley de Galicia 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, en tanto que normas reguladoras de las bases de concesión de las subvenciones.

Capítulo primero. Objeto de la convocatoria Artículo 1.- Objeto Estas bases tienen por objeto regular, mediante el procedimiento de tramitación anticipada de gasto, la concesión de subvenciones para la rehabilitación de viviendas y/o edificios dentro de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas (de aquí en adelante ARRUs), también denominadas Áreas de Rehabilitación Integral, en base a los acuerdos de comisión bilateral (convenios de colaboración) suscritos entre el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense el día 27 de octubre de 2015.

Capítulo Segundo. Ámbito Territorial Artículo 2.- Ámbito territorial de las actuaciones a subvencionar

Las actuaciones que pueden optar a las subvenciones serán las que se ejecuten dentro del ámbito territorial delimitado de las cuatro ARRUs/ARIs oficialmente declaradas en el término municipal, según los acuerdos de declaración de las mismas, que son:

a) ARRU/ARI del Casco Histórico de Ourense. b) ARRU/ARI del núcleo de Seixalbo. c) ARRU/ARI Polvorín - Camelias - Carballeira. d) ARRU/ARI Serra San Mamede - Crucero Quebrado - Inmaculada.

Capítulo tercero. Requisitos de las actuaciones Artículo 3.- Actuaciones subvencionables De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26.1.a) del Real Decreto 233/2013, son subvencionables la ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, con el fin de adecuarlos a la normativa vigente.

Podrán incluirse los honorarios de los profesionales, el coste de redacción de proyectos, informes técnicos y certificados precisos, así como los gastos derivados de la tramitación administrativa, siempre que todos ellos estén debidamente justificados.

A estos efectos, se considerarán como costes derivados de la tramitación administrativa aquellos gastos que el solicitante pudiera satisfacer a una empresa o profesional por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud y de las actuaciones recogidas en ella. Además de estar reflejados tanto en los presupuestos presentados para la calificación provisional como en las facturas presentadas para la obtención de la calificación definitiva. El límite máximo protegible de tales gastos será el 2% del importe del presupuesto protegible de la actuación, con un límite máximo en todos los casos de 1.000 € por expediente.

En las edificaciones rehabilitadas objeto de las actuaciones subvencionadas a través de las presentes bases se mantendrán los usos autorizados preexistentes. En ningún caso se subvencionarán actuaciones en segundas residencias.

No podrán participar en la convocatoria aquellas actuaciones que ya estuvieran empezadas con anterioridad a la publicación de las presentes bases y convocatoria. Además, si las obras fueron empezadas con anterioridad a la calificación provisional de aquellas por parte de la administración autonómica, se perdería el derecho a la subvención.

Las actuaciones de rehabilitación se ajustarán estrictamente a la legislación y el planeamiento urbanístico vigente en el momento de solicitar la subvención así como las demás normas sectoriales que le sean de aplicación.

Dichas actuaciones de rehabilitación estarán incluidas en los siguientes tipos:

A. Rehabilitación de elementos comunes y/o viviendas de los edificios:

Estas actuaciones podrán ser de adecuación estructural, de adecuación funcional, de remodelación o de ampliación. La definición de cada tipo de actuación es la recogida en el art. 8 del Decreto de la Junta de Galicia 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia o norma que lo sustituya. Las obras pueden incluir demoliciones parciales en edificios con uso residencial que comporten la adecuación estructural y funcional de dichos edificios.

A título meramente ejemplificativo, se entenderán subvencionables las siguientes actuaciones:

a) Acceso adecuado para las personas con discapacidad. b) Instalación de ascensores u otros medios técnicos que resuelvan la movilidad vertical en la edificación.

c) Adecuación de las condiciones de protección frente a incendios.

d) Adecuación de las condiciones de salubridad.

e) Adecuación de los elementos de estanqueidad frente a la lluvia.

f) Seguridad estructural. g) Sistemas adecuados de evacuación de agua de lluvia y saneamiento.

h) Sistemas de ahorro energético. i) Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de movilidad vertical de la edificación.

j) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas;

k) Mejora de la eficiencia energética del saneamiento y de la fontanería;

l) Mejora de la eficiencia energética del sistema de calefacción;

m) Mejora de la eficiencia energética de la extracción de humos y ventilación;

n) Aislamiento térmico y aislamiento acústico del edificio Las actuaciones deberán atender por lo tanto a la mejora de las condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad y podrán afectar, dentro de esas cuatro tipologías, las instalaciones de agua, electricidad, ventilación, iluminación y aireación, aislamiento térmico, servicios higiénicos y otras instalaciones y servicios de carácter general.

No se protegerán aquellas partes de los presupuestos de las obras cuya finalidad sea puramente decorativa o suntuaria.

Se excluyen de la convocatoria aquellas actuaciones que supongan la demolición total de la edificación y el vaciado integral de parcelas.

Las actuaciones en las viviendas (elementos privativos) deberán de estar siempre relacionadas con actuaciones de carácter general acordadas por la comunidad de propietarios o por la propiedad única de un edificio en las instalaciones fijas y equipamiento propio de la edificación tales como redes de servicios generales, elementos de cierre de fachadas y cubiertas, etcétera, aunque sólo afecten a una parte de las viviendas de la edificación.

No podrán concurrir a la convocatoria actuaciones individuales en viviendas con destino a la mejora de los elementos privativos de las mismas.

Artículo 4. Requisitos generales A los efectos de obtener las ayudas previstas en estas bases será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1º. Las obras contarán con la preceptiva licencia municipal de obras o autorización administrativa oportuna (actuación comunicada) en las que se haga constar la descripción de todas las obras a ejecutar.

2º. La edificación o vivienda deberá tener uso residencial una vez finalizadas las actuaciones.

3º. Las obras que tengan por objeto actuaciones sobre los elementos comunes del edificio deberán garantizar las debidas condiciones de coherencia técnica y constructiva con el estado de conservación del edificio y de las instalaciones.

4º. Las obras objeto de subvención deberán cumplir la normativa vigente de aplicación en materia de Código Técnico de la Edificación, Infraestructura común de acceso a los sistemas de telecomunicaciones y demás normativa técnica sectorial aplicable.

5º. Las demás que se señalan en estas bases. Artículo 5. Conformidad con el planeamiento 1. Los inmuebles y los usos para los que se soliciten las ayudas deberán ser conformes con las determinaciones de la normativa aplicable en cada momento. 2. Podrán concederse ayudas para obras parciales y circunstanciales en elementos identificados por el órgano municipal competente como desconformes con el planeamiento vigente, para adaptarlos a dicho planeamiento.

Artículo 6. Condiciones de los inmuebles 1. Los edificios deberán contar como mínimo con un 60 % de su edificabilidad sobre rasante destinada a uso residencial de vivienda habitual.

2. No se protegerán actuaciones en edificios que carezcan de seguridad estructural y constructiva, de suministración eléctrica y/o de pérdida de funcionalidad de las redes de abastecimiento y saneamiento, excepto que las obras incluyan las necesarias para la consecución de las condiciones señaladas.

Capítulo cuarto. Beneficiarios de las subvenciones Artículo 7.- Beneficiarios de las subvenciones 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los que asuman la responsabilidad de la ejecución de la actuación, ya sean Administraciones Públicas, los propietarios únicos de edificios, las comunidades de propietarios formalmente constituidas, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y entes asociativos de gestión.

2. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias aquellas en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, o en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

3. Las obligaciones de los beneficiarios serán las siguientes: A. Realizar alguna de las actuaciones a las que se refiere la base 5.

B. Comunicar al órgano instructor cualquier modificación de las condiciones que motivaron el reconocimiento de la subvención que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda.

C. Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección que el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y el Ayuntamiento de Ourense consideren pertinentes durante la ejecución de la actuación.

D. Las demás obligaciones recogidas en la legislación vigente de aplicación a la presente convocatoria, en especial las contempladas en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y 11 y 12 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

Capítulo Quinto. Régimen económico y presupuestario Artículo 8. Características de las ayudas económicas Las ayudas económicas previstas tendrán el carácter de subvención a fondo perdido, podrán dirigirse a cualquiera de las actuaciones señaladas en el artículo 3 de las presentes bases y financiarán parcialmente las actuaciones de rehabilitación en las proporciones y cantidades que se reflejen en los artículos siguientes de las presentes bases.

Las subvenciones se concederán en el marco de los acuerdos firmados entre el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, la Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia (IGVS) y el Ayuntamiento de Ourense.

Para los efectos de obtener las ayudas previstas en las presentes normas de procedimiento, se tendrá en cuenta que serán concedidas en función de los informes técnicos y jurídicos emitidos por el servicio municipal gestor de la rehabilitación del Ayuntamiento (Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIS).

Artículo 9.- Cuantía de las ayudas económicas La cuantía máxima de las subvenciones se determinará atendiendo al coste subvencionable de la actuación, que incluirá en

su caso, los costes desglosados según los tipos de actuaciones previstos en el artículo 3 de las presentes bases y no podrá exceder el 35 % del coste subvencionable de la actuación.

Por cada vivienda objeto de rehabilitación se establece una ayuda máxima unitaria de 11.000 euros. La cuantía máxima de las ayudas se calculará multiplicando dicha suma por el número de viviendas objeto de rehabilitación en cada actuación.

Artículo 10. Programa complementario de actuaciones Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa legal y reglamentaria de aplicación directa a esta convocatoria de rango normativo superior, no se establece ningún programa complementario de actuaciones.

Artículo 11.- Presupuesto protegible 1. Por presupuesto protegible se entenderá el coste máximo de la ejecución de la actuación a ejecutar. Comprenderá el presupuesto general, es decir, será el resultado de añadirle al presupuesto de ejecución material el beneficio industrial y los gastos generales, más los costes de los honorarios facultativos y de gestión por razón de las actuaciones. No formarán parte de aquel ningún tipo de tasas, impuestos y otros ingresos de derecho público.

2. El presupuesto presentado quedará sujeto a la posibilidad de revisión de precios, según las distintas partidas del catálogo de precios de rehabilitación determinados por el IGVS y de la Base de Datos de la Construcción de Galicia. Se excluirá del mismo: mobiliario, elementos decorativos y materiales suntuarios.

3. Sólo se considerarán actuaciones protegibles aquellas que cuenten con un presupuesto protegible mínimo por vivienda rehabilitada o que participe en los costes de rehabilitación de un edificio de 3.000 €.

4. Las cuantías máximas de presupuesto protegible serán las siguientes:

a) Rehabilitación de elementos comunes de edificios b) La cuantía máxima de presupuesto protegible por edificio será la aceptada por los técnicos del Área Provincial del IGVS y recogida en la calificación definitiva de la actuación.

Cuando de la rehabilitación de los elementos comunes de los edificios se deriven necesariamente obras que afecten a las viviendas, podrá incluirse su coste en el presupuesto protegible de dicha actuación.

c) Rehabilitación de edificios de una sola vivienda. Para los efectos de esta convocatoria, se entiende por edificio de una sola vivienda el inmueble que alberga exclusivamente una vivienda unifamiliar o bien cuando ésta ocupe como mínimo el 60% de la edificabilidad sobre rasante del edificio.

La cuantía máxima del presupuesto protegible será la aceptada por los técnicos del Área Provincial del IGVS y recogida en la calificación definitiva de la actuación.

Artículo 12. Límites generales de las subvenciones Las subvenciones previstas en esta ordenanza tendrán las limitaciones que la normativa aplicable prevea y las que estén establecidas en el proceso de rehabilitación o puedan establecerse durante la vigencia de los distintos convenios.

Las subvenciones se otorgarán con cargo a las partidas presupuestarias que se incluirán en los presupuestos para la anualidad 2016, con el nombre y con la dotación presupuestaria máxima siguiente, según las aportaciones comprometidas en el acuerdo de fecha 27 de octubre de 2015, entre el Ministerio de Fomento, el IGVS de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda de la Junta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense, en materia de actuaciones en cada una de las ARRUs/ARIs existentes, que se recogen en el cuadro siguiente:

Partida; Mº Fomento 2015 €; Mº Fomento 2016 €; total € Convenio Ministerio Fomento - IGVS, ARI Casco Histórico, 14ª Fase rehabilitación; 108.691,13; 161.281,87; 269.973

Convenio Ministerio Fomento - IGVS, ARI NIE Seixalbo, 9ª Fase rehabilitación; 19.524,15; 28.971; 48.495,15

Convenio Ministerio Fomento - IGVS, ARI Polvorín - Camelias - Carballeira, 3ª Fase rehabilitación; 258.242,07; 383.193,78; 641.435,85

Convenio Ministerio Fomento - IGVS, ARI Serra San Mamede Cruceiro Quebrado - Inmaculada, 1ª Fase rehabilitación; 36.230,38; 53.760,62; 89.991

La concesión de las subvenciones para todos los ejercicios económicos, quedan condicionadas y limitadas a la existencia de partida y de crédito presupuestario disponible en cada una de las anualidades a las que se imputen las actuaciones a subvencionar.

La cuantía de estas ayudas podrá ser modificada al alza cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 31.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

Artículo 13. Compatibilidad de las ayudas Estas ayudas son compatibles con cualquier otra, de ésta o de otras administraciones, con las limitaciones que se establezcan en las distintas normativas reguladoras de esas ayudas, a excepción de las subvenciones procedentes del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria contenidas en el Capítulo V del Real Decreto 233/2013 pero la suma de todas ellas no podrá superar, en ningún caso, el coste total de la actuación concreta.

Capítulo sexto. Procedimiento de concesión Artículo 14. Normas generales 1. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas comenzará con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

2. El procedimiento es mediante concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley de Galicia 9/2007 de Subvenciones de Galicia.

3. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los que deberá formularse la propuesta de resolución.

4. De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, se establece un procedimiento de instrucción abreviado, consistente en que la propuesta de concesión se formalizara por el órgano instructor designado, que únicamente procederá a comprobar la concurrencia de los requisitos requeridos para la concesión de la subvención, por lo que no intervendrá un órgano encargado de evaluar las solicitudes presentadas.

5. El plazo máximo para resolver la convocatoria será de cuatro meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá entender desestimada la petición para los pertinentes efectos.

6. La resolución de los expedientes corresponderá a la Junta de Gobierno Local que es además el órgano que tiene la competencia para autorizar el correspondiente gasto, tras la propuesta formulada por la Comisión Evaluadora. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y deberá adoptarse en el plazo de cuatro meses a contar desde el día siguiente en que se comunique por el interesado el remate de las obras, acompañada de toda la documentación complementaria exigible, o

bien de aquel en que se complete ésta a instancia de la administración. Transcurrido este plazo sin que se notificase la resolución, los interesados podrán entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de subvención a los efectos oportunos.

Artículo 15. Inspección técnica previa. Servicios de asistencia técnica

El peticionario/a podrá solicitar, mediante impreso normalizado, una visita de inspección técnica previa al inicio de las obras subvencionables. Además, deberá adjuntar la información requerida y dar su conformidad a las obras inspeccionadas para las que se solicitan las ayudas. La visita técnica será efectuada por los técnicos del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs para comprobar el estado de la edificación y asesorar al peticionario/a sobre las posibilidades de mejora y rehabilitación del inmueble.

Realizada la visita de inspección y el informe que define previamente las obras para realizar, el particular podrá solicitar del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs, la colaboración para la redacción de la documentación técnica precisa para la obtención de licencia de obras o actuación comunicada eficaz. En ningún caso esta colaboración significará asumir el encargo de redactar los documentos técnicos citados.

Estas solicitudes de colaboración serán aceptadas, en función de los medios y recursos disponibles, en los siguientes casos:

a) Promociones tuteladas que el ayuntamiento promueva según lo establecido en la disposición adicional segunda.

b) Realización de prácticas de formación que promueva el servicio.

c) Obras menores que no requieran de proyecto técnico. d) Otras solicitudes consideradas de interés general. En todo caso, tanto la redacción de documentación para la obtención de licencia o actuación comunicada eficaz como la dirección facultativa de las obras serán realizadas por técnicos con capacitación profesional y habilitación legal y adecuadas a las características de las obras que se deban acometer contratados directamente por los posibles beneficiarios de las subvenciones.

Artículo 16.- Criterios para la concesión de las subvenciones Las ayudas se otorgarán, dentro de cada una de las cuatro ARRU/ARI, de acuerdo con el criterio de temporalidad, que determinarán la preferencia de una solicitud sobre otras dentro de cada fase, anualidad o unidad temporal o presupuestaria de gestión que se fije en los acuerdos entre las administraciones que intervienen para la financiación de las actuaciones de rehabilitación en la ARRU/ARI.

Tendrán pues preferencia aquellas que presenten la documentación completa exigible según las bases con más antelación en el tiempo; y, por último, en caso de solicitudes que completaran la documentación al mismo tiempo, tendrán preferencia las que temporalmente se presentasen antes en el registro municipal.

Artículo 17. Solicitud oficial de ayuda y documentación 1. Las solicitudes de ayuda se deberán presentar en el plazo de un mes (1 mes) a contar desde la publicación en el BOP de la Provincia de Ourense de la presente convocatoria, pudiendo abrirse un segundo o ulteriores plazos en caso de autorizarse la redistribución de anualidades o a consecuencia de la existencia de remanentes.

2. Las solicitudes de ayuda para cualquiera de los programas de rehabilitación se presentarán en instancia normalizada que se facilitará en las dependencias del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación, siempre que ésta no pueda ser obtenida por la dependencia gestora municipal a través de procedimientos telemáticos o de solicitudes formuladas a las administraciones y entidades que las tengan que facilitar:

1. Documentación relativa al/la solicitante. a) Fotocopia del DNI del/de la solicitante y, en su caso, de su representante, en caso de las personas físicas.

b) En el caso de tratarse de una comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios constituidas ambas según lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960 o de personas jurídicas que sean propietarios únicos de edificios de viviendas (sociedades y comunidades de bienes):

- Documento acreditativo de su constitución. - Documento acreditativo de la representación con que se actúa por parte de las personas físicas en el nombre de la comunidad o de la agrupación.

- Fotocopia de los DNI de las personas físicas que actúen en nombre y en representación de la comunidad, de la agrupación o persona jurídica.

- Documento acreditativo del CIF de la comunidad, agrupación o persona jurídica.

c) Declaración responsable de no estar incurso/a en los supuestos del artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

d) Declaración responsable de cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

2. Documentación relativa al inmueble a) Justificación de la titularidad del edificio. Podrá presentarse certificado o nota simple del registro de la propiedad, o bien documentación acreditativa del hecho, acto o negocio jurídico (contrato de compraventa, certificación o nota simple del Registro de la Propiedad, escritura de partición de herencia, testamento y/o certificado de últimas voluntades, escritura pública de donación, etcétera) que demuestre la adquisición de la titularidad del inmueble. Los documentos pueden ser de naturaleza pública (escritura pública) o privada, cuando la legislación así lo permita, siempre que conste de hecho fidedigno la realidad de su fecha, de los intervinientes y, en su caso, de todos los requisitos que refiere el artículo 1261 del Código Civil.

b) Además, en caso de las comunidades de propietarios o agrupaciones, relación de personas propietarias del edificio, identificando NIF de cada una y referencia catastral de cada vivienda.

c) Informe de evaluación del edificio (IAE), con los requisitos exigidos por el título I de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. O bien aquellas partes del mismo que se tengan que presentar para complementar el informe de Inspección Técnica de Edificios (ITE) ya presentado. Tanto en caso de haberse ya presentado el IAE de manera íntegra como en el de haber presentado el informe de ITE, se aportará copia de la acreditación de dicha presentación.

3. Documentación relativa a las obras a ejecutar. a) Declaración responsable de todas las subvenciones solicitadas y concedidas para las actuaciones subvencionables por esta ordenanza; el importe de la ayuda solicitada u obtenida, así

como la Administración, organismo o entidad pública que concede la subvención.

b) Proyecto técnico que defina las obras o otro documento técnico bajo el nombre de memoria valorada, proyecto básico u otro similar, que recoja la definición de las obras a subvencionar de manera suficiente para que los servicios técnicos municipales puedan emitir una propuesta favorable sobre las mismas por ajustarse a la normativa urbanística de aplicación y las normas reguladoras de la presente subvención.

c) Licencia urbanística de obra concedida y expedida o actuación comunicada declarada eficaz, según el supuesto que proceda. A efectos de presentarse a la presente convocatoria, bastará también acreditar la mera solicitud de las mismas, siempre y cuando antes de la calificación provisional de la obra se aporten las mismas al expediente.

d) Certificación expedida por el órgano competente de la comunidad o de la persona jurídica de acuerdo de la comunidad de propietarios o del órgano que estatutariamente tenga atribuida la competencia para adoptarlo en el caso de las figuras societarias o comunitarias que autorice la ejecución de las obras y la solicitud de la subvención.

La presentación de la solicitud de subvención implica la aceptación de las bases y obligaciones establecidas en la presente norma, así como la autorización para obtener los datos en poder de la administración pública municipal que sean necesarios para la tramitación de la solicitud (certificación expedida por el tesorero municipal que acredite que se encuentran al día en sus obligaciones fiscales en el ayuntamiento).

Artículo 18. Fases del procedimiento 1. Presentada la solicitud con la documentación complementaria y una vez efectuada la verificación documental de la misma, se emitirán los informes oportunos por el servicio instructor y, posteriormente, se procederá a la resolución de la convocatoria seleccionando, según los criterios expuestos en estas bases, las solicitudes que tendrán derecho a ser propuestas ante el IGVS para obtener su calificación provisional.

2. A la vista de la calificación provisional la AlcaldíaPresidencia o el órgano que por delegación de aquella ostente las competencias en materia de rehabilitación formulará propuesta para otorgar la subvención si procede y el órgano que ostente la competencia para autorizar el gasto resolverá sobre la concesión inicial de las ayudas, previa propuesta de resolución del servicio instructor. Esta aprobación inicial tendrá la condición de acto de trámite.

3. En el momento de elevar el expediente al órgano competente para su aprobación, si las obras, visitadas y supervisadas previamente por los técnicos del servicio, estuviesen calificadas definitivamente, se acordará solamente la aprobación definitiva de las ayudas, sin perjuicio de demorar el reconocimiento del derecho al abono de la subvención hasta el ejercicio presupuestario al que se tenga adscrita la actuación.

4. Una vez recibida la comunicación de la calificación provisional, y antes del comienzo de las obras, el/la solicitante deberá colocar en el exterior de la vivienda o edificio el cartel informativo del programa de ayudas para la rehabilitación de acuerdo con el diseño que se establezca en el manual de imagen corporativa del Plan Vivienda 2013-2016 el cual deberá permanecer hasta el cobro total de las ayudas solicitadas.

Artículo 19. Contratación de las obras 1. Los/Las solicitantes podrán contratar las obras con las empresas de construcción que posean el correspondiente documento de calificación empresarial y con los profesionales competentes que consideren más oportuno. 2. Deberá constar en el Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs el presupuesto de ejecución definitivo, firmado por las partes.

Artículo 20. Inicio de las obras 1. Las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la notificación de la calificación provisional por el IGVS de la subvención. Dicho plazo podrá prorrogarse por el mismo plazo, después de solicitud justificada. Transcurrido este período sin que comenzasen las obras se podrá proceder a la retirada de la subvención inicialmente otorgada, previo expediente con trámite de audiencia al interesado/a.

2. El/la solicitante promotor/a de las obras le comunicará formalmente al Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs la fecha de comienzo de las obras, el plazo de ejecución, las empresas que intervienen en el importe del presupuesto de obras de cada empresa, de forma que pueda quedar constancia de esos datos.

Artículo 21. Ejecución de las obras 1. Las obras deberán ejecutarse en el plazo máximo establecido en el acuerdo de concesión de la calificación provisional por parte del IGVS. Este plazo podrá ser prorrogado a petición del solicitante de la subvención expresa que será remitida al IGVS para su resolución por el Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs junto con la propuesta de éste que proceda.

2. La interrupción de las obras por un plazo superior a los tres meses sin causa justificada podrá dar lugar a la retirada de la subvención inicialmente otorgada o a la denegación definitiva de la misma, previo expediente con trámite de audiencia al interesado/a.

3. Las obras deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en el proyecto técnico o documentación que sirvió de base para la calificación provisional y la concesión inicial de las ayudas, no admitiéndose más modificaciones en su ejecución que las autorizadas por el IGVS, previo informe favorable del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs y que, en todo caso, deberán estar amparadas por la correspondiente licencia urbanística.

4. El Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs prestará su asesoramiento técnico en la ejecución de las obras y podrá, en todo caso, supervisar de oficio las obras, incluso con la participación de los técnicos del IGVS cuando proceda, siempre que lo considere oportuno, con objeto de comprobar su correcta ejecución y el cumplimiento de las condiciones a las que estén sometidas en virtud de las ayudas concedidas.

5. Con la finalidad de garantizar el adecuado seguimiento de las obras, la solución de posibles incidencias y la coordinación entre el solicitante de las ayudas, el Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs y las empresas ejecutoras de las obras, se nombrará un representante único encargado de la coordinación con el técnico del Servicio encargado del seguimiento.

Artículo 22. Remate de las obras 1. Una vez finalizadas las obras, y en un plazo máximo de un mes a contar desde la expedición del certificado de fin de obra cuando éste procediese, el/la beneficiario/a comunicará oficialmente el remate de las mismas y presentará la documentación redactada por su técnico director, las facturas correspondientes emitidas por la empresa contratada para la ejecución de las obras, con la firma del técnico competente si la naturaleza de los trabajos así lo exige y los justificantes de pago de las mismas, con el fin de que los servicios técnicos del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs puedan elaborar la propuesta de calificación definitiva y de subvención final que se abonará y que contendrá, además, la certificación de su realización así como las fechas de inicio y finalización de las obras y su coste final, y el cumplimiento de las condiciones a las que estén sometidas las actuaciones.

2. Las facturas reunirán en todo caso los siguientes requisitos: número; nombre o razón social de la empresa ejecutora de las obras con su dirección o dirección fiscal y el DNI o CIF de la misma; nombre o razón social del pagador con su dirección o dirección fiscal y DNI o CIF. El IVA se presentará siempre desagregado. El producto vendido o servicio facturado deberá quedar claramente descrito en la factura.

3. Los pagos deberán de acreditarse a través de transferencia bancaria, certificación bancaria o extracto de pago bancario en los que queden claramente identificados el receptor y el emisor del pago. No se admite ningún tipo de pago en efectivo.

4. Dicha propuesta y certificación será remitida al IGVS para su calificación definitiva.

5. En obras que precisen licencia de primera ocupación, la solicitud de ésta será imprescindible para continuar con el trámite de aprobación definitiva de las ayudas.

Artículo 23. Calificación definitiva y pago de las ayudas Una vez que el IGVS emita el documento de calificación definitiva y como norma general se procederá a la declaración del derecho al cobro de la subvención, sin perjuicio de demorar el reconocimiento del derecho al abono de la subvención hasta el ejercicio presupuestario al que se tenga adscrita la actuación.

No podrá realizarse el pago de la subvención mientras el beneficiario no se encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. A tales efectos, una vez rematadas las obras, deberá presentar certificados de que el beneficiario (comunidad de propietarios, agrupación de comunidades, ente asociativo o de gestión, figura societaria, comunidad de bienes o persona física) se encuentra al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria de Galicia.

El beneficiario deberá presentar en el registro general del ayuntamiento, la hoja de terceros en el modelo oficial normalizado para acreditar la existencia y titularidad de la cuenta bancaria en la que se ingresará el importe final de la subvención.

Capítulo séptimo. Denegación, pérdida y reintegro de la subvención

Artículo 24. Causas de denegación y pérdida de las ayudas Las ayudas podrán ser denegadas o canceladas por las siguientes causas:

a) No reunir las condiciones exigidas por esta ordenanza, relativas a los solicitantes o a los inmuebles para rehabilitar.

b) Comenzar las obras antes de que se otorgue la calificación provisional de las actuaciones a subvencionar.

c) La realización de obras no previstas en el proyecto y que no estén autorizadas por el IGVS ni amparadas por licencia urbanística otorgada y expedida o comunicación previa eficaz.

d) La grave incorrección técnico-constructiva de las obras, apreciada por el Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs y constatada en el proyecto o en su ejecución.

e) La no ejecución de obras previstas inicialmente que tengan incidencia en las condiciones de habitabilidad respecto del estado previo del inmueble.

f) Iniciar las obras sin dar cuenta al Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIS. g) Incumplir los plazos señalados en la calificación definitiva o en las prórrogas concedidas, así como las condiciones relativas a la ocupación de las viviendas.

h) El impedimento u obstaculización del acceso a las obras a los técnicos del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs o del IGVS por parte del promotor o del contratista.

Artículo 25. Reintegro de las subvenciones 1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y con el procedimiento que se establece en los artículos 32 y ss. de la Ley de Galicia 9/2007.

2. La comisión de una infracción urbanística tipificada como grave o muy grave en los inmuebles objeto de las ayudas por parte de sus beneficiarios/as, en el plazo de cuatro años desde el otorgamiento definitivo de la subvención, determinará la obligación de devolver su importe con los intereses que correspondan, sin prejuicio de las sanciones que se les pudiesen imponer.

Capítulo octavo. Remisión normativa Artículo 26. Remisión normativa Para todo lo no previsto en estas bases será de aplicación: a) El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016.

b) El Decreto 18/2014, de 13 de febrero, por el que se determinan los aspectos básicos de los programas autonómicos de rehabilitación de viviendas y se dan directrices para el desarrollo del Plan estatal 2013-2016, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) La Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 1 de julio, por el que se aprueba su reglamento.

d) La Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento.

e) La Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia. f) El convenio de colaboración firmado el 5 de septiembre de 2014 entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Galicia para la ejecución del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

g) La Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 9 de marzo de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Regeneración y Renovación Urbana del Plan estatal de Fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

h) Los acuerdos de Comisión Bilateral firmados entre el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense en fecha 27 de octubre de 2015, para la financiación de las distintas ARRUs declaradas en el término municipal, aprobados por acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el mismo día en el punto 1 de los de la orden del día.

Disposiciones adicionales Primera. Otros convenios Mediante convocatorias específicas podrán establecerse líneas de ayudas para actuaciones de rehabilitación de

inmuebles destinados a usos de interés público, social o cultural, luego del correspondiente convenio que establecerán el Ayuntamiento y los promotores de las actuaciones, en que se determinará en cada caso la cuantía de las subvenciones y demás condiciones de las ayudas, sin perjuicio de la aplicación directa o supletoria de todas o de parte de estas bases.

Segunda. Promociones tuteladas 1. El ayuntamiento, por sí mismo o en convenio con otras instituciones y organismos públicos, podrá promover y desarrollar actuaciones de rehabilitación destinadas al alojamiento en alquiler de viviendas y/o locales en edificios de particulares e instituciones mediante cesión de uso y aprovechamiento de ellos, establecido mediante convenio con los propietarios, con el fin de recuperar la inversión realizada en el edificio rehabilitado.

2. Para el cálculo del período de cesión del edificio se considerarán la superficie útil cedida, l situación del edificio, el importe de las obras en él realizadas y el presupuesto total, suma de los gastos originados por la actuación, que deberá ser amortizado mediante el alquiler de sus partes.

3. La disponibilidad y selección de los inmuebles serán establecidas mediante convocatoria pública, al igual que la oferta de alquiler de las viviendas o locales.

Tercera. Subvenciones complementarias municipales El ayuntamiento podrá establecer una línea de subvenciones dotada de fondos propios para complementar las ayudas que se convocan en estas bases y que sean compatibles con las mismas, siempre dentro de los límites máximos legales permitidos para subvencionar este tipo de actuaciones.

Cuarta. Aplicación a otras ARRUs/ARIs Las presentes bases se podrán aplicar a otras ARRU/ARI que se declaren en el futuro. Para ello, el órgano municipal competente, en el acuerdo o resolución donde se efectúe la convocatoria de subvenciones, deberá indicar expresamente la aplicación a dicha convocatoria de las presentes bases. Además, dicho acuerdo deberá publicarse en/los diarios oficiales que procedan.

Quinta. Tratamiento de datos de carácter personal Los datos de las personas solicitantes serán incorporados a los ficheros municipales, cuya finalidad es la instrucción del procedimiento para la concesión de las subvenciones reguladas por estas bases, la práctica de las publicaciones, comunicaciones y notificaciones de obligado cumplimiento, el seguimiento y comprobación de las actividades subvencionadas y demás actuaciones previstas en la normativa legal para la conclusión del proceso de subvenciones, por lo que su presentación es obligatoria.

Dichos datos serán tratados y protegidos de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común e en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo responsable de su tratamiento el Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs del Ayuntamiento de Ourense, ante el cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14.1.ñ) de la Ley de Galicia 9/2007, de Subvenciones de Galicia, se informa a los interesados de la existencia de un Registro Público de Subvenciones.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Vivienda
Rehabilitación de vivienda
Regeneración urbana
Empresa
Obras de rehabilitación
Alquiler de vivienda
Vivienda e hipotecas
Exposiciones
Ahorro y eficiencia energética
Cultura e idiomas
Cultura
Seguridad
Instalación de ascensores
Formación
Realización de obras
Dependencia
Actuaciones contra incendios
Industrialización
Gallego
Inclemencias meteorológicas
Mejora de inmuebles
Medio Ambiente
Inspección técnica de Edificios
Eliminación de barreras arquitectónicas
Consultoría y asesoramiento externo
Discapacidad
Instalaciones Eléctricas
Planeamiento urbanístico
Seguridad Social