Bases reguladoras das subvencións da Deputación Provincial de Ourense para o fomento das actividades escénicas e musicais 2016 - Boletín Oficial de Ourense de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 20 de novembro de 2015, aprobar as seguintes:

'Bases reguladoras das subvencións da Deputación Provincial de Ourense para o fomento das actividades escénicas e musicais 2016.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto e finalidade O obxecto das subvencións reguladas nesta convocatoria é o financiamento parcial da realización de actividades escénicas e musicais con carácter público na provincia de Ourense, promovidas por persoas físicas, xurídicas ou agrupacións sen personalidade xurídica. Serán beneficiarios directos destas subvencións as persoas físicas ou xurídicas, ou agrupacións sen personalidade xurídica, domiciliadas na provincia de Ourense que, a instancias dos promotores, realicen as ditas actividades escénicas e musicais.

Estas bases regulan o procedemento e condicións para a concesión das ditas subvencións, establecendo os dereitos e obrigas dos beneficiarios e os mecanismos de control do seu cumprimento.

Ao tratarse de actividades de natureza artística, organizadas por promotores alleos á propia Deputación, considérase que non resulta conveniente establecer un procedemento de concorrencia competitiva para a selección dos beneficiarios, ante a dificultade de obxectivar os criterios de selección e a conveniencia de respectar os criterios dos promotores das actuacións. Por tal motivo, e ao abeiro do disposto no artigo 8 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense (BOP n.º 285, do 13 de decembro de 2013) e no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establécese un procedemento de concorrencia pública, pero de carácter non competitivo, no que se seleccionarán ás persoas físicas e xurídicas ou agrupacións sen personalidade xurídica que reúnan os requisitos para ser beneficiarias das axudas. Unha vez seleccionadas, a condición de beneficiario directo adquirirase en virtude da solicitude dun promotor para a realización dunha actuación, declarándose a dita condición de beneficiario directo caso por caso mediante resolución da Presidencia, coa aceptación previa do beneficiario directo da data e lugar de realización da actuación, nos termos previstos nestas bases.

Para os efectos sinalados no apartado anterior, delégase na Presidencia o exercicio da competencia de concesión de subvencións atribuída á Xunta de Goberno polo artigo 2.1 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Ourense.

Segunda.- Dereitos e obrigas dos beneficiarios 1. Terán a consideración de beneficiarios directos as persoas físicas ou xurídicas ou agrupacións sen personalidade xurídica seleccionadas conforme co disposto nestas bases para a percepción de subvencións de fomento de actividades escénicas e musicais no exercicio 2016, e que, a pedimento dos promotores, realicen, tras a autorización previa da Presidencia, as actuacións artísticas solicitadas.

2. Son dereitos dos beneficiarios directos: a) Percibir a subvención correspondente ás actividades efectivamente realizadas, na contía que estableza a resolución do proceso selectivo, que se liquidarán unha vez se proceda á súa xustificación nos termos previstos na base 11ª. O dito dereito refírese exclusivamente ás actuacións efectivamente realizadas, sen que poida esixirse a súa realización no caso de que non existan solicitudes de promotores para estas.

b) Ser reintegrados, o día da actuación e antes de que esta remate, en efectivo ou talón, os gastos de transporte, aloxamento e manutención causados polas actuacións escénicas ou musicais subvencionadas, ou ben percibir as prestacións equivalentes, en ambos casos a cargo dos promotores das ditas actuacións.

c) Que lles sexa expedida, polo promotor, unha declaración responsable da realización da actuación.

d) Realizar as actuacións en instalacións axeitadas, dotadas, se é o caso, dos equipos de luz e son precisos para o desenvolvemento da actuación, e nas debidas condicións de seguridade e hixiene.

No caso de choiva ou meteoroloxía adversa, a actuación realizarase, dentro do posible, nun local adecuado, ou dará lugar á suspensión da actuación acordando outra data se fose posible, facéndose cargo o promotor dos gastos ocasionados. Neste último suposto, os beneficiarios terán dereito a percibir o importe da actuación efectivamente realizada.

e) Ser informados do lugar e data das actuacións que lles correspondan cunha antelación mínima de quince días naturais.

Así mesmo, o inicio da actuación nunca se realizará antes das dez da mañá e, de ser pola tarde, deberá ser mediante acordo previo entre o promotor e o beneficiario que corresponda.

No caso de pasacalles, estas terán unha duración máxima dunha hora, levándose a cabo polas vías principais e a un ritmo adecuado.

No caso de actuacións que sirvan de acompañamento musical a procesións relixiosas ou actos análogos, a actuación terá a duración precisa para o seu desenvolvemento.

No caso de concertos, estes terán unha duración máxima dunha hora e media.

No caso de actuación de charangas, terán unha duración máxima de catro horas.

3. Son obrigas dos beneficiarios directos: a) Realizar as actuacións que determine a Presidencia, a solicitude dos promotores, nos lugares e datas indicados. En todo caso, entenderase que a actuación debe realizala a agrupación na súa integridade sen que esta poida dividirse en seccións para realizar distintas actuacións simultáneas.

O beneficiario directo poderá negarse a realizar a actuación, unicamente cando se incumpra o prazo de ser informado do lugar e data da actuación establecido no apartado 2 e) desta base segunda, así como nos supostos de forza maior.

Nos supostos en que se neguen unha vez nun período de seis meses á realización da actuación solicitada por un promotor e sen motivo xustificado, a Presidencia procederá a dalos de baixa, previo expediente contraditorio, neste concurso, coa prohibición de poder presentar solicitude como beneficiario directo durante o prazo dun ano.

b) As obrigas previstas no artigo 14.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, en particular, as previstas nos apartados a), c), d) e i)

c) Comunicarlle á Deputación Provincial, coa antelación suficiente, calquera circunstancia imprevista da que teña coñecemento e que poida afectarlle á execución das actividades subvencionadas.

d) Comunicarlle á Deputación Provincial calquera cambio no número de compoñentes dos grupos ou artistas intérpretes.

e) Colocar, en lugar visible no escenario en que teña lugar a actuación, un cartel coa lenda 'Actuación subvencionada pola Deputación Provincial de Ourense'. No caso de que polas características do escenario fose imposible a colocación do dito cartel, deberá colocarse noutro lugar visible dentro do espazo en que teña lugar a actuación. Non existirá a obriga da colocación de dito cartel nos casos das actuacións que non se realicen en escenarios ou locais cerrados.

f) Aceptación da realización da actuación solicitada, de conformidade cos requisitos establecidos nestas bases, segundo o modelo anexo V.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias O financiamento das subvencións reguladas nesta convocatoria realizarase con cargo á aplicación 33420/48901 dos orzamentos da Deputación Provincial de Ourense e do Inorde para o exercicio 2016.

A contía total máxima dispoñible para a concesión destas subvencións é de 120.000,00 €.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións A contía das subvencións obxecto desta convocatoria será do 50% do custo total de cada actuación, correspondéndolle ao promotor da actuación o pago do 50% restante. Os custos totais para cada unha das actuacións son os seguintes:

Bandas de música: 900 € por cada actuación. No caso das bandas de música integradas por 26 ou máis membros, engadiranse 25 € por cada integrante da banda participante na actuación que exceda de 25, ata o límite máximo de cincuenta membros.

- Grupos de gaitas: (ata 5 compoñentes): 300 €. - Bandas de gaitas: (máis de 5 compoñentes): 300 € máis 25 € por cada compoñente que exceda de cinco, ata un tope de vinte e cinco membros.

- Charangas: ata dez compoñentes: 500 €; máis de dez compoñentes: 650 €.

- Orfeóns e corais: 650 €. - 'Rondallas' e tunas: 650 €. - Grupos de rock, folk, jazz, pop e similares: 900 €. - Grupos de danza folclórica: 600 €. - Grupos de teatro, magos, pallasos e malabares: 600 €. - Outros: 600 €. Para os efectos de determinar a contía das subvencións, consideraranse compoñentes dos grupos os artistas intérpretes que efectivamente participen na representación (músicos, cantores, actores, bailaríns, magos, pallasos, acróbatas, malabaristas e outros) así como os directores artísticos das respectivas agrupacións.

Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2016, podéndose solicitar a partir do dia seguinte ao da publicación da convocatoria deste concurso no BOP.

Quinta.- Requisitos dos beneficiarios Poderán ser beneficiarios as persoas físicas ou xurídicas ou as agrupacións sen personalidade xurídica que reúnan os seguintes requisitos:

- Realizar actividades escénicas ou musicais, entendendo por tales as bandas de música, bandas de gaita, agrupacións corais, tunas, orquestras ou grupos de música tradicional, folk, pop, rock, jazz ou clásica, grupos de teatro, grupos de danza tradicional galega, grupos de ballet clásico ou contemporáneo, solistas ou intérpretes, espectáculos de maxia, humor e calquera outra actividade análoga.

- Ter o seu domicilio na provincia de Ourense. No caso de agrupacións sen personalidade xurídica entenderase cumprido este requisito cando a maioría dos seus integrantes teñan o seu domicilio na provincia.

- Non atoparse incurso en ningún dos supostos previstos no artigo 13 da Lei xeral de subvencións.

Sexta.- Regras específicas para as agrupacións sen personalidade xurídica

As agrupacións sen personalidade xurídica deberán designar un representante ou apoderado único, con poderes bastantes

para cumprir as obrigas derivadas das bases desta convocatoria de subvencións que, como beneficiaria, lle corresponderán á agrupación. O importe da subvención libraráselle integramente ao representante ou apoderado.

Sétima.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación

O prazo de presentación de solicitudes manterase aberto a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no BOP e ata o 30 de novembro de 2016, podendo formularse solicitudes ata a dita data, que terá carácter improrrogable. Os interesados deberán presentar as solicitudes no Rexistro Xeral da Deputación ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.

Os beneficiarios que xa estean dados de alta como tales ao abeiro das bases da última convocatoria (ano 2015), incluiranse de oficio nesta convocatoria, non tendo a obriga de formular nova solicitude, agás no caso de que manifesten a vontade da súa exclusión ou se produciran modificacións nas circunstancias de feito ou de dereito determinantes da súa inclusión, suposto este último no que será preciso achegar o documento acreditativo da variación producida.

Os solicitan.tes deberán presentar a seguinte documentación: Persoas físicas: 1. Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación Provincial de Ourense (Sección de Subvencións - Negociado de Subvencións Nominativas), segundo o modelo anexo I publicado nestas bases ou recolléndoo persoalmente no Negociado de Subvencións Nominativas, dependente da Área de Secretaría Xeral, sito no Pazo Provincial, 1ª planta.

2. Copia cotexada do DNI ou equivalente da persoa física. No caso de estranxeiros, achegarase documento acreditativo do permiso de residencia en España.

3. Certificado ou volante de empadroamento nun dos concellos da provincia de Ourense, expedido con data posterior á da publicación destas bases no BOP.

4. Declaración responsable, subscrita pola persoa física, comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante, nin, se é o caso, os seus administradores ou representantes, nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións. Para a dita declaración poderá empregarse o modelo oficial publicado como anexo III.

5. Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente.

6. Memoria, asinada polo representante legal, co seguinte contido mínimo:

a) Descrición das actividades que realiza e currículo do grupo ou conxunto e dos seus integrantes, con indicación do número destes.

b) Indicación do número máximo de actuacións que o solicitante estaría disposto a realizar no período 2016, ao abeiro desta convocatoria.

c) Indicación dos requirimentos mínimos esixidos para desenvolver as actuacións (características das instalacións requiridas, necesidade de equipos de luz e son, e calquera outra que deba ser achegada polas entidades promotoras das actuacións ás que se refire a base 10ª).

Persoas xurídicas: 1. Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación Provincial de Ourense (Sección de Subvencións - Negociado de Subvencións Nominativas), segundo o modelo anexo I publicado nestas bases ou recolléndoo persoalmente no Negociado de Subvencións Nominativas, dependente da Área de Secretaría Xeral, sito no Pazo Provincial, 1ª planta. 2. Copia cotexada do CIF do solicitante. 3. Copia cotexada do DNI do representante da persoa xurídica. No caso de estranxeiros, documento acreditativo do permiso de residencia en España.

4. Estatutos, documento acreditativo da súa constitución e inscrición no rexistro oficial correspondente, se esta última fose esixible.

5. Poder dos representantes da persoa xurídica. 6. Declaración responsable, subscrita polo representante da persoa xurídica, comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante, nin, se é o caso, os seus administradores ou representantes, nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións. Para a dita declaración poderá empregarse o modelo oficial publicado como anexo III.

7. Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente.

8. Memoria, asinada polo representante legal, co seguinte contido mínimo:

a) Descrición das actividades que realiza e currículo do grupo ou conxunto e dos seus integrantes, con indicación do número destes.

b) Indicación do número máximo de actuacións que o solicitante estaría disposto a realizar no período 2016, ao abeiro desta convocatoria.

c) Indicación dos requirimentos mínimos esixidos para desenvolver as actuacións (características das instalacións requiridas, necesidade de equipos de luz e son, e calquera outra que deba ser achegada polas entidades promotoras das actuacións ás que se refire a base 10ª).

Agrupacións sen personalidade xurídica: 1. Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación Provincial de Ourense (Sección de Subvencións - Negociado de Subvencións Nominativas), segundo o modelo anexo I publicado nestas bases ou recolléndoo persoalmente no Negociado de Subvencións Nominativas, dependente da Área de Secretaría Xeral, sito no Pazo Provincial, 1ª planta.

2. Copia cotexada do DNI do apoderado ou representante. No caso de estranxeiros, documento acreditativo do permiso de residencia en España.

3. Declaración subscrita por todos os seus membros onde se declare a existencia da dita agrupación, a identidade dos seus integrantes e a designación do seu representante ou apoderado para os efectos desta convocatoria. Esta declaración poderá realizarse no modelo oficial publicado como anexo II ou recollelo persoalmente no Negociado de Subvencións Nominativas.

4. Certificado ou volante de empadroamento que acredite o domicilio na provincia de Ourense da maioría dos integrantes que deberá ter sido emitido con posterioridade á data de publicación destas bases no BOP.

5. sen personalidade xurídica, comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante, nin, se é o caso, os seus administradores ou representantes, nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións. Para a dita declaración poderá empregarse o modelo oficial publicado como anexo III.

6. Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente.

7. Memoria, asinada polo representante, co seguinte contido mínimo:

a) Descrición das actividades que realiza e currículo do grupo ou conxunto e dos seus integrantes, con indicación do número destes.

b) Indicación do número máximo de actuacións que o solicitante estaría disposto a realizar no período 2016, ao abeiro desta convocatoria.

c) Indicación dos requirimentos mínimos esixidos para desenvolver as actuacións (características das instalacións requiridas, necesidade de equipos de luz e son, e calquera outra que deba ser achegada polas entidades promotoras das actuacións ás que se refire a base 10ª).

Oitava.- Procedemento de selección dos solicitantes A medida que se vaian producindo as solicitudes, o Negociado de Subvencións Nominativas procederá a examinar a documentación presentada para o que se poderá conceder un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias materiais na documentación presentada e o seu axuste aos requisitos establecidos na convocatoria. Semanalmente, o Negociado de Subvencións Nominativas remitiralle á Presidencia unha proposta de inclusión dos solicitantes como posibles beneficiarios das subvencións para o fomento das actividades escénicas e musicais. Unha vez acordada a súa inclusión pola Presidencia, os promotores poderán solicitar a realización de actuacións por parte dos artistas ou grupos artísticos seleccionados.

A Presidencia denegará a solicitude de inclusión nos supostos en que da documentación presentada se deduza que o solicitante incumpre os requisitos establecidos na base 5ª, así como naqueles casos en que se estime, razoadamente, que os requirimentos esixidos polos solicitantes para o desenvolvemento das actuacións exceden do habitual no tipo de espectáculo ou actividade de que se trate.

As resolucións da Presidencia notificaránselles aos interesados e serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia. Ademais, a lista completa e actualizada dos posibles beneficiarios publicarase na páxina web da Deputación Provincial, e estará a disposición dos interesados no Negociado de Subvencións Nominativas, para a formulación das solicitudes de actuacións.

Novena.- Solicitude e autorización de actuacións Á vista dos artistas e grupos artísticos seleccionados, os promotores interesados poderán formular por escrito solicitudes para a realización de actuacións. As solicitudes formularanse como mínimo, cun mes de antelación á data prevista para que teñan lugar as actuacións solicitadas, mediante modelo publicado nestas bases como anexo IV ou recolléndoo persoalmente no Negociado de Subvencións Nominativas, e nelas constará:

- Identificación do promotor. - Identificación do artista ou grupo artístico cuxa actuación se solicita.

- Datas para as que se solicita a actuación ou actuacións. - Compromiso expreso de asumir os gastos de transporte, aloxamento e manutención do artista ou grupo artístico, ou de realizar estas prestacións polos seus propios medios, nos termos previstos na base 10ª.

Así mesmo, os solicitantes deberán achegar, xunto coa solicitude, copia do xustificante bancario de ter ingresado o importe correspondente ao 50% do custo total da actuación subvencionable na conta bancaria número ES34 2080 5251 4431 1138 6113.

No recibo de ingreso na conta, deberá figurar como terceiro ingresante o promotor da actuación e no texto de ingreso (ou concepto), o nome do grupo do que solicita a actuación, de xeito claro e inequívoco.

As solicitudes serán resoltas pola Presidencia, que autorizará a realización do gasto correspondente á subvención de cada actuación.

No suposto de concorrencia de varias solicitudes para a realización dunha actuación polo mesmo artista ou grupo artístico nunha mesma data ou cunha diferenza de menos de 14 horas entre actuacións en datas sucesivas, resolverase por estrita orde cronolóxica de solicitudes, concedéndolle a actuación á entidade que formulase antes a súa solicitude, podendo ofrecerlle ao solicitante posterior a actuación doutro artista ou grupo artístico de características similares á solicitada. Neste último suposto e no caso de rexeitamento, perderá o dereito á calquera outra actuación para a data solicitada.

Décima.- Obrigas dos promotores das actuacións subvencionadas

Os promotores das actuacións subvencionadas terán a condición de beneficiarios indirectos, e asumirán todas as obrigas legais que deriven da dita condición e do disposto nestas bases.

En particular, os promotores deben asumir o pago dos seguintes gastos:

O aboamento previo, no momento da solicitude, do 50% do importe total da actuación solicitada, sendo requisito indispensable para continuar coa tramitación da concesión da subvención.

No caso de que a actuación solicitada sexa denegada, o importe aboado será reintegrado ao solicitante na conta corrente que indique para o efecto.

Gasto de transporte dos intérpretes (así como o de aloxamento e manutención, no caso en que proceda conforme co sinalado no parágrafo seguinte) poñendo á súa disposición as instalacións adecuadas, cos seus equipos de luz e son, nos casos nos que proceda, debendo, en xeral, desenvolverse as actuacións nun marco axeitado para realizar o seu cometido coa necesaria dignidade, sempre de acordo cos requirimentos mínimos establecidos polos beneficiarios nas súas solicitudes.

Considerarase que a prestación de aloxamento é esixible nos casos en que as actuacións teñan lugar en horario nocturno e esixan un desprazamento dos beneficiarios superior a 150 km Procederá esta prestación, igualmente, nos supostos en que non sexa posible realizar o transporte de volta ao remate da actuación.

A prestación de manutención comprenderá o dereito a unha comida, así como ao almorzo, no caso de aloxamento.

Será igualmente por conta do promotor a contratación dos seguros que cubran, en caso de sinistro, os danos e perdas causados aos artistas ou intérpretes ou ao público asistente.

En caso de discrepancias entre o promotor e o beneficiario directo, será a Presidencia da Deputación a que resolva con carácter executivo, a petición de calquera das partes. En caso de que as partes non cheguen a un acordo, a Presidencia poderá motivadamente anular a actuación ou ordenar a súa realización, segundo proceda. Neste último caso, o beneficiario estará obrigado a realizar a actuación, e a non realización será considerada un incumprimento destas bases, cos efectos previstos na cláusula 12ª.

Undécima.- Xustificación e pago das subvencións Para o aboamento das subvencións é preciso que por parte do promotor, ou polo propio beneficiario directo se presente, unha vez realizada a actuación, a seguinte documentación:

- Declaración da realización da actuación, expedida polo promotor, segundo o anexo VI.

- Fotografía acreditativa da colocación do cartel coa lenda 'Actuación subvencionada pola Deputación Provincial de Ourense', se procedese.

Nos supostos de renuncia á actuación solicitada, sen causa xustificada, tanto sexa por parte do promotor ou do actuante, e tendo en conta a especialidade deste concurso, a dita renuncia deberá presentarse ante a Deputación Provincial, cunha antelación mínima dunha semana, para poder comunicarllo á parte afectada.

No caso de incumprimento, cando este lle cause prexuízo ao promotor ou ao actuante, a Deputación Provincial poderá impoñer a sanción correspondente conforme coa lexislación de subvencións aplicable.

A xustificación deberá presentarse unha vez realizada a actuación e, como máximo, antes do 30 de novembro de 2016. Non obstante o anterior, para as actuacións que se realicen no mes de decembro de 2016 admitirase a presentación da xustificación ata o 15 de xaneiro de 2017.

A Deputación Provincial poderá realizar de oficio as comprobacións que considere oportunas para verificar a realidade das actuacións. En caso de incumprimento da obriga de colocación do cartel, establecida na base 2ª 3. e), a Deputación Provincial aplicará unha corrección financeira de ata un 20% do importe da subvención, tras o trámite previo do correspondente expediente con audiencia ao interesado.

O acto administrativo polo que se declare xustificada ou non xustificada a subvención notificaráselle ao interesado. O prazo de pago, no caso de subvencións xustificadas, será de trinta días naturais contados a partir do día seguinte a aquel no que se dite o devandito acto.

Décimo segunda.- Incumprimento dos beneficiarios En caso de incumprimento dos beneficiarios, a Presidencia da Deputación procederá, tras a audiencia previa do interesado, á declaración da perda do seu dereito á subvención correspondente, sen prexuízo da liquidación das subvencións pendentes de aboamento polas actuacións anteriores á resolución. Sen prexuízo desta declaración, a Deputación procederá a incoar o oportuno expediente sancionador, conforme co disposto na Lei xeral de subvencións.

Advírtese que, en casos especialmente graves de incumprimento, a Deputación poderá declarar a perda do dereito a percibir subvencións da Deputación Provincial por un prazo de ata cinco anos, o que se determinará no propio acto que acorde a resolución.

Publícase isto, advertindo que contra este acordo se poden interpoñer os seguintes recursos:

En caso de particulares, pódese interpoñer, potestativamente, un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

En caso de administracións públicas, pódese interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse de a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime pertinente.

Ourense, 23 de novembro de 2015. O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 20 de noviembre de 2015, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para el fomento de las actividades escénicas y musicales 2016.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto y finalidad El objeto de las subvenciones reguladas en esta convocatoria y el financiamiento parcial de la realización de actividades escénicas y musicales con carácter público en la provincia de Ourense, promovidas por personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica. Serán beneficiarios directos de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, o agrupaciones sin personalidad jurídica, domiciliadas en la Provincia de Ourense que, a instancias de los promotores, realicen dichas actividades escénicas y musicales.

Estas bases regulan el procedimiento y condiciones para la concesión de dichas subvenciones, estableciendo los derechos y obligas de los beneficiarios y los mecanismos de control de su cumplimiento.

Al tratarse de actividades de naturaleza artística, organizadas por promotores ajenos a la propia Diputación, se considerará que no resulta conveniente establecer un procedimiento de concurrencia competitiva para a selección dos beneficiarios, ante la dificultad de objetivar los criterios de selección y la conveniencia de respetar los criterios de los promotores de las actuaciones. Por tal motivo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense (BOP n.º 285, de 13 de diciembre de 2013) y en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, se establece un procedimiento de concurrencia pública, pero de carácter no competitivo, en el que se seleccionarán a las personas físicas y jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica que reúnan los requisitos para ser beneficiarias de las ayudas. Una vez seleccionadas, la condición de beneficiario directo se adquirirá en virtud de la solicitud de un promotor para la realización de una actuación, declarándose dicha condición de beneficiario directo caso por caso mediante resolución de la Presidencia, con la aceptación previa del beneficiario directo de la fecha y lugar de realización de la actuación, en los términos previstos en estas bases.

A los efectos señalados en el apartado anterior, se delega en la Presidencia el ejercicio de la competencia de concesión de subvenciones atribuida a la Junta de Gobierno por el artículo 2.1 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Ourense.

Segunda.- Derechos y obligaciones de los beneficiarios 1. Tendrán la consideración de beneficiarios directos las personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica seleccionadas conforme con lo dispuesto en estas bases para la percepción de subvenciones de fomento de actividades escénicas y musicales en el ejercicio 2016, y que, a instancia de los promotores, realicen, tras la autorización previa de la Presidencia, las actuaciones artísticas solicitadas.

2. Son derechos de los beneficiarios directos: a) Percibir la subvención correspondiente a las actividades efectivamente realizadas, en la cuantía que establezca la resolución del proceso selectivo, que se liquidarán una vez que se proceda a su justificación en los términos previstos en la base 11ª. Dicho derecho se refiere exclusivamente a las actuaciones efectivamente realizadas, sin que pueda exigirse

su realización en el caso de que no existan solicitudes de promotores para estas.

b) Ser reintegrados, el día de la actuación y antes de que esta remate, en efectivo o talón, los gastos de transporte, alojamiento y manutención causados por las actuaciones escénicas o musicales subvencionadas, o bien percibir las prestaciones equivalentes, en ambos casos a cargo de los promotores de dichas actuaciones.

c) Que les sea expedida, por el promotor, una declaración responsable de la realización de la actuación.

d) Realizar las actuaciones en instalaciones adecuadas, dotadas, en su caso, de los equipos de luz y sonido precisos para el desarrollo de la actuación, y en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

En el caso de lluvia o meteorología adversa, la actuación se realizará, dentro de lo posible, en un local adecuado, o dará lugar a la suspensión de la actuación acordando otra fecha si fuese posible, haciéndose cargo el promotor de los gastos ocasionados. En este último supuesto, los beneficiarios tendrán derecho a percibir el importe de la actuación efectivamente realizada.

e) Ser informados del lugar y fecha de las actuaciones que les correspondan con una antelación mínima de quince días naturales.

Asimismo, el inicio de la actuación nunca se realizará antes de las diez de la mañana y, de ser por la tarde, deberá ser mediante acuerdo previo entre el promotor y el beneficiario que corresponda.

En el caso de pasacalles, estes tendrán una duración máxima de una hora, llevándose a cabo por las vías principales y a un ritmo adecuado.

En el caso de actuaciones que sirvan de acompañamiento musical a procesiones religiosas o actos análogos, la actuación tendrá la duración precisa para su desarrollo.

En el caso de conciertos, estos tendrán una duración máxima de una hora y media.

En el caso de actuación de charangas, tendrán una duración máxima de cuatro horas.

3. Son obligaciones de los beneficiarios directos: a) Realizar las actuaciones que determine la Presidencia, a solicitud de los promotores, en los lugares y fechas indicados. En todo caso, se entenderá que la actuación debe realizarla la agrupación en su integridad sin que esta pueda dividirse en secciones para realizar distintas actuaciones simultáneas.

El beneficiario directo podrá negarse a realizar la actuación, únicamente cuando se incumpla el plazo de ser informado del lugar y fecha de la actuación establecido en el apartado 2 e) de esta base segunda, así como en los supuestos de fuerza mayor.

En los supuestos en que se nieguen una vez en un período de seis meses a la realización de la actuación solicitada por un promotor y sin motivo justificado, la Presidencia procederá a darlos de baja, previo expediente contradictorio, en este concurso, con la prohibición de poder presentar solicitud como beneficiario directo durante el plazo de un año.

b) Las obligaciones previstas en el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en particular, las previstas en los apartados a), c), d) e i)

c) Comunicarle a la Diputación Provincial, con la antelación suficiente, cualquier circunstancia imprevista de la que tenga conocimiento y que puedan afectarle a la ejecución de las actividades subvencionadas.

d) Comunicarle a la Diputación Provincial cualquier cambio en el número de componentes de los grupos o artistas intérpretes.

e) Colocar, en lugar visible en el escenario en que tenga lugar la actuación, un cartel con la leyenda 'Actuación subvencionada por la Diputación Provincial de Ourense'. En el caso de que por las características del escenario fuese imposible la colocación de dicho cartel, deberá colocarse en otro lugar visible dentro del espacio en que tenga lugar la actuación.

No existirá la obligación de la colocación de dicho cartel en los casos de las actuaciones que no se realicen en escenarios o locales cerrados.

f) Aceptación de la realización de la actuación solicitada, de conformidad con los requisitos establecidos en estas bases, según el modelo anexo V.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias El financiamiento de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizará con cargo a la aplicación 33420/48901 de los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense y del Inorde para el ejercicio 2016.

La cuantía total máxima disponible para la concesión de estas subvenciones es de 120.000,00 €.

Cuarta.- Cuantía máxima das subvenciones La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria será del 50% del coste total de cada actuación, correspondiéndole al promotor de la actuación el pago del 50% restante. Los costes totales para cada una de las actuaciones son los siguientes:

Bandas de música: 900 € por cada actuación. En el caso de las bandas de música integradas por 26 o más miembros, se añadirán 25 € por cada integrante de la banda participante en la actuación que exceda de 25, hasta el límite máximo de cincuenta miembros.

- Grupos de gaitas: (hasta 5 componentes): 300 €. - Bandas de gaitas: (más de 5 componentes): 300 € más 25 € por cada componente que exceda de cinco, hasta un tope de veinticinco miembros.

- Charangas: hasta diez componentes: 500 €; más de diez componentes: 650 €.

- Orfeones y corales: 650 €. - 'Rondallas' y tunas: 650 €. - Grupos de rock, folk, jazz, pop y similares: 900 €. - Grupos de danza folclórica: 600 €. - Grupos de teatro, magos, payasos y malabares: 600 €. - Otros: 600 €. Para los efectos de determinar la cuantía de las subvenciones, se considerarán componentes de los grupos los artistas intérpretes que efectivamente participen en la representación (músicos, cantores, actores, bailarines, magos, payasos, acróbatas, malabaristas y otros) así como los directores artísticos de las respectivas agrupaciones.

Se considerarán actuaciones subvencionables todas aquellas que se realicen a partir del 1 de enero de 2016, pudiéndose solicitar a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria de este concurso en el BOP.

Quinta.- Requisitos dos beneficiarios Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas o las agrupaciones sin personalidad jurídica que reúnan los siguientes requisitos:

- Realizar actividades escénicas o musicales, entendiendo por tales las bandas de música, bandas de gaita, agrupaciones corales, tunas, orquestas o grupos de música tradicional, folk, pop, rock, jazz o clásica, grupos de teatro, grupos de danza tradicional galega, grupos de ballet clásico o contemporáneo, solistas o intérpretes, espectáculos de magia, humor y cualquier otra actividad análoga.

- Tener su domicilio en la provincia de Ourense. En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica se entenderá cumplido este requisito cuando la mayoría de sus integrantes tengan su domicilio en la provincia.

- Non encontrarse incurso en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Sesta.- Reglas específicas para agrupaciones sin personalidad jurídica

Las agrupaciones sin personalidad jurídica deberán designar un representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones derivadas de las bases de esta convocatoria de subvenciones que, como beneficiaria, le corresponderán a la agrupación. El importe de la subvención se librará íntegramente al representante o apoderado.

Séptima.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación

El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases en el BOP y hasta el 30 de noviembre de 2016, pudiendo formularse solicitudes ata a dita data, que tendrá carácter improrrogable. Os interesados deberán presentar las solicitudes en el Registro General de la Diputación o a través de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los beneficiarios que ya estén dados de alta como tales al amparo de las bases de la última convocatoria (año 2015), se incluirán de oficio en esta convocatoria, no teniendo la obligación de formular nueva solicitud, excepto en el caso de que manifiesten la voluntad de su exclusión o se producirán modificaciones en las circunstancias de hecho o de derecho determinantes de su inclusión, supuesto este último en el que será preciso presentar el documento acreditativo de la variación producida.

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: Personas físicas: 1. Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense (Sección de Subvenciones - Negociado de Subvenciones Nominativas), según el modelo anexo I publicado en estas bases o recogiéndolo personalmente en el Negociado de Subvenciones Nominativas, dependiente del Área de Secretaría General, sito en el Pazo Provincial, 1ª planta.

2. Copia cotejada del DNI o equivalente de la persona física. En el caso de extranjeros, se presentará documento acreditativo del permiso de residencia en España.

3. Certificado o volante de empadronamiento en uno de los ayuntamientos de la provincia de Ourense, expedido con fecha posterior a la de la publicación de estas bases en el BOP.

4. Declaración responsable, subscrita por la persona física, comprensiva del hecho de no encontrarse incurso el solicitante, ni, en su caso, sus administradores o representantes, en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Para dicha declaración podrá emplearse el modelo oficial publicado como anexo III.

5. Certificación del número de cuenta expedida por la entidad financiera correspondiente.

6. Memoria, firmada por el representante legal, con el siguiente contenido mínimo:

a) Descripción de las actividades que realiza y currículo del grupo o conjunto y de sus integrantes, con indicación del número de estos.

b) Indicación del número máximo de actuaciones que el solicitante estaría dispuesto a realizar en el período 2016, al amparo de esta convocatoria.

c) Indicación de los requerimientos mínimos exigidos para desenvolver las actuaciones (características de las instalaciones requeridas, necesidad de equipos de luz y sonido, y cualquiera otra que deba ser presentada por las entidades promotoras de las actuaciones a las que se refiere la base 10ª).

Personas jurídicas: 1. Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense (Sección de Subvenciones - Negociado de Subvenciones Nominativas), según el modelo anexo I publicado en estas bases o recogiéndolo personalmente en el Negociado de Subvenciones Nominativas, dependiente del Área de Secretaría General, sito en el Pazo Provincial, 1ª planta.

2. Copia cotejada del CIF del solicitante. 3. Copia cotejada del DNI del representante de la persona jurídica. En el caso de extranjeros, documento acreditativo del permiso de residencia en España.

4. Estatutos, documento acreditativo de su constitución e inscripción en el registro oficial correspondiente, si esta última fuese exigible.

5. Poder de los representantes de la persona jurídica. 6. Declaración responsable, subscrita por el representante de la persona jurídica, comprensiva del hecho de no encontrarse incurso el solicitante, ni, en su caso, sus administradores o representantes, en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Para dicha declaración podrá emplearse el modelo oficial publicado como anexo III.

7. Certificación del número de cuenta expedida por la entidad financiera correspondiente.

8. Memoria, firmada por el representante legal, con el siguiente contenido mínimo:

a) Descripción de las actividades que realiza y currículo del grupo o conjunto y de sus integrantes, con indicación del número de estos.

b) Indicación del número máximo de actuaciones que el solicitante estaría dispuesto a realizar en el período 2016, al amparo de esta convocatoria.

c) Indicación dos requerimientos mínimos exigidos para desarrollar las actuaciones (características de las instalaciones requeridas, necesidad de equipos de luz y sonido, y cualquier otra que deba ser presentada por las entidades promotoras de las actuaciones a las que se refiere la base 10ª).

Agrupaciones sin personalidad jurídica: 1. Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense (Sección de Subvenciones - Negociado de Subvenciones Nominativas), según el modelo anexo I publicado en estas bases o recogiéndolo personalmente en el Negociado de Subvenciones Nominativas, dependiente del Área de Secretaría General, sito en el Pazo Provincial, 1ª planta.

2. Copia cotejada del DNI del apoderado o representante. En el caso de extranjeros, documento acreditativo del permiso de residencia en España.

3. Declaración subscrita por todos los miembros donde se declare la existencia de dicha agrupación, la identidad de sus integrantes y la designación de su representante o apoderado a los efectos de esta convocatoria. Esta declaración podrá realizarse en el modelo oficial publicado como anexo II o recogerlo personalmente en el Negociado de Subvenciones Nominativas.

4. Certificado o volante de empadronamiento que acredite el domicilio en la provincia de Ourense de la mayoría de los integrantes que deberá haber sido emitido con posterioridad a la fecha de publicación de estas bases en el BOP.

5. Declaración responsable, por el representante de la agrupación sin personalidad jurídica, comprensiva del hecho de no encontrarse incurso el solicitante, ni, en su caso, sus administradores o representantes, en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Para dicha declaración podrá emplearse el modelo oficial publicado como anexo III.

6. Certificación del número de cuenta expedida por la entidad financiera correspondiente.

7. Memoria, firmada por el representante, con el siguiente contenido mínimo:

a) Descripción de las actividades que realiza y currículo del grupo o conjunto y de sus integrantes, con indicación del número de estos.

b) Indicación del número máximo de actuaciones que el solicitante estaría dispuesto a realizar en el período 2016, al amparo de esta convocatoria.

c) Indicación de los requerimientos mínimos exigidos para desarrollar las actuaciones (características de las instalaciones requeridas, necesidad de equipos de luz y sonido, y cualquier otra que deba ser presentada por las entidades promotoras de las actuaciones a las que se refiere la base 10ª).

Octava.- Procedimiento de selección de los solicitantes A medida que se vayan produciendo las solicitudes, el Negociado de Subvenciones Nominativas procederá a examinar la documentación presentada para lo que se podrá conceder un plazo de hasta diez días hábiles para la subsanación de deficiencias materiales en la documentación presentada y su ajuste a los requisitos establecidos en la convocatoria. Semanalmente, el Negociado de Subvenciones Nominativas le remitirá a la Presidencia una propuesta de inclusión de los solicitantes como posibles beneficiarios de las subvenciones para el fomento de las actividades escénicas y musicales. Una vez acordada su inclusión por la Presidencia, los promotores podrán solicitar la realización de actuaciones por parte de los artistas o grupos artísticos seleccionados.

La Presidencia denegará la solicitud de inclusión en los supuestos en que la documentación presentada se deduzca que el solicitante incumple los requisitos establecidos en la base 5ª, así como en aquellos casos en que se estime, razonadamente, que los requerimientos exigidos por los solicitantes para el desarrollo de las actuaciones exceden de lo habitual en el tipo de espectáculo o actividad de que se trate.

Las resoluciones de la Presidencia se notificarán a los interesados y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, la lista completa y actualizada de los posibles beneficiarios se publicará en la página web de la Diputación Provincial, y estará a disposición de los interesados en el Negociado de Subvenciones Nominativas, para la formulación de las solicitudes de actuaciones.

Novena.- Solicitud y autorización de actuaciones A la vista de los artistas y grupos artísticos seleccionados, los promotores interesados podrán formular por escrito solicitudes para la realización de actuaciones. Las solicitudes se formularán como mínimo, con un mes de antelación a la fecha prevista para que tengan lugar las actuaciones solicitadas, mediante modelo publicado en estas bases como anexo IV o recogiéndolo personalmente en el Negociado de Subvenciones Nominativas, y en ellas constará:

- Identificación del promotor. - Identificación del artista o grupo artístico cuya actuación se solicita.

- Fechas para las que se solicita la actuación o actuaciones. - Compromiso expreso de asumir los gastos de transporte, alojamiento y manutención del artista o grupo artístico, o de realizar estas prestaciones por sus propios medios, en los términos previstos en la base 10ª.

Asimismo, los solicitantes deberán presentar, junto con la solicitud, copia del justificante bancario de tener ingresado el importe correspondiente al 50% del coste total de la actuación subvencionable en la cuenta bancaria número ES34 2080 5251 4431 1138 6113.

En el recibo de ingreso en la cuenta, deberá figurar como tercer ingresante el promotor de la actuación y en el texto de ingreso (o concepto), el nombre del grupo del que solicita la actuación, de manera clara e inequívoca.

Las solicitudes serán resueltas por la Presidencia, que autorizará la realización del gasto correspondiente a la subvención de cada actuación.

En el supuesto de concurrencia de varias solicitudes para la realización de una actuación por el mismo artista o grupo artístico en una misma fecha o con una diferencia de menos de 14 horas entre actuaciones en fechas sucesivas, se resolverá por estricto orden cronológico de solicitudes, concediéndole la actuación a la entidad que formulase antes su solicitud, pudiendo ofrecerle al solicitante posterior la actuación del otro artista o grupo artístico de características similares a la solicitada. En este último supuesto y en caso de rechazo, perderá el derecho a cualquier otra actuación para la fecha solicitada.

Décima.- Obligaciones de los promotores de las actuaciones subvencionadas

Los promotores de las actuaciones subvencionadas tendrán la condición de beneficiarios indirectos, y asumirán todas las obligaciones legales que deriven de dicha condición y de lo dispuesto en estas bases.

En particular, los promotores deben asumir el pago de los siguientes gastos:

El abono previo, en el momento de la solicitud, del 50% del importe total da actuación solicitada, siendo requisito indispensable para continuar con la tramitación de la concesión de la subvención.

En el caso de que la actuación solicitada sea denegada, el importe abonado será reintegrado al solicitante en la cuenta corriente que indique al efecto.

Gasto de transporte de los intérpretes (así como el de alojamiento y manutención, en el caso en que proceda conforme con lo señalado en el párrafo siguiente) poniendo a su disposición las instalaciones adecuadas, con sus equipos de luz y sonido, en los casos en los que proceda, debiendo, en general, desarrollarse las actuaciones en un marco adaptado para realizar su cometido con la necesaria dignidad, siempre de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por los beneficiarios en sus solicitudes.

Se considerará que la prestación de alojamiento es exigible en los casos en que las actuaciones tengan lugar en horario nocturno y exijan un desplazamiento de los beneficiarios superior a 150 km. Procederá esta prestación, igualmente, en los supuestos en que no sea posible realizar el transporte de vuelta al final de la actuación.

La prestación de manutención comprenderá el derecho a una comida, así como al almuerzo, en el caso de alojamiento.

Será igualmente por cuenta del promotor la contratación de los seguros que cubran, en caso de siniestro, los daños y pérdidas causados a los artistas o intérpretes o al público asistente.

En caso de discrepancias entre el promotor y el beneficiario directo, será la Presidencia de la Diputación la que resuelva con carácter ejecutivo, a petición de cualquiera de las partes. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la Presidencia podrá motivadamente anular la actuación u ordenar su realización, según proceda. En este último caso, el beneficiario estará obligado a realizar la actuación, y la no realización será considerada un incumplimiento de estas bases, con los efectos previstos en la cláusula 12ª.

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones Para el abono de las subvenciones es preciso que por parte del promotor, o por el propio, beneficiario directo se presente, una vez realizada la actuación, la siguiente documentación:

- Declaración da realización de la actuación, expedida por el promotor, según el anexo VI.

- Fotografía acreditativa de la colocación del cartel con la leyenda 'Actuación subvencionada por la Diputación Provincial de Ourense', si procediese.

En los supuestos de renuncia a la actuación solicitada, sin causa justificada, tanto sea por parte del promotor o del actuante, y teniendo en cuenta la especialidad de este concurso, dicha renuncia deberá presentarse ante la Diputación Provincial, con una antelación mínima de una semana, para poder comunicarlo a la parte afectada.

En el caso de incumplimiento, cando este le cause prejuicio al promotor o al actuante, la Diputación Provincial podrá imponer la sanción correspondiente conforme con la legislación de subvenciones aplicable.

La justificación deberá presentarse una vez realizada la actuación y, como máximo, antes del 30 de noviembre de 2016. No obstante lo anterior, para las actuaciones que se realicen en el mes de diciembre de 2016, se admitirá la presentación de la justificación hasta el 15 de en enero de 2017.

La Diputación Provincial podrá realizar de oficio las comprobaciones que considere oportunas para verificar la realidad de las actuaciones. En caso de incumplimiento de la obligación de colocación do cartel, establecida en la base 2ª 3. e), la Diputación Provincial aplicará una corrección financiera de hasta un 20% del importe de la subvención, tras el trámite previo del correspondiente expediente con audiencia al interesado.

El acto administrativo por el que se declare justificada o no justificada la subvención se le notificará al interesado. El plazo de pago, en el caso de subvenciones justificadas, será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en el que se dicte dicho acto.

Decimosegunda.- Incumplimiento de los beneficiarios En caso de incumplimiento de los beneficiarios, la Presidencia de la Diputación procederá, tras la audiencia previa del interesado, a la declaración de la pérdida de su derecho a la subvención correspondiente, sin perjuicio de la liquidación de las subvenciones pendientes de abono por las actuaciones anteriores a la resolución. Sin perjuicio de esta declaración, la Diputación procederá a incoar el oportuno expediente sancionador, conforme con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

Se advierte que, en casos especialmente graves de incumplimiento, la Diputación podrá declarar la pérdida del derecho a percibir subvenciones de la Diputación Provincial por un plazo de hasta cinco años, lo que se determinará en el propio acto que acuerde la resolución.

Esto se publica advirtiendo que contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recursos:

En caso de particulares, se puede interponer, potestativamente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial del Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados del Contencioso-Administrativo de Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación, teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -en el caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Ourense, 23 de noviembre de 2015. El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Música
Artes
Transporte
Danza
Teatro
Inclemencias meteorológicas
Seguridad