Bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación BenOurense Técnicos 2018 en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2018. - Boletín Oficial de Ourense de 02-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 02/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

O Pleno da Corporación Provincial, na sesión do 24 de novembro de 2017, acordou aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación BenOurense Técnicos 2018 en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2018.

De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense, sométense a información pública mediante este anuncio, polo prazo de dez días hábiles, durante os que as entidades locais interesadas poderán consultar o expediente na Secretaría Xeral da Deputación e na sede electrónica da Deputación no enderezo http://benourense.depourense.es, e formular as alegacións e suxestións que consideren oportunas, as cales serán obxecto de resolución expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegacións en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, procedéndose á súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia.

Ourense, 27 de novembro de 2017. O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión de 24 de noviembre de 2017, acordó aprobar inicialmente las bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación BenOurense Técnicos 2018 en materia de Servicios Sociales Comunitarios para el ejercicio 2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, se someten a información pública mediante este anuncio, por el plazo de diez días hábiles, durante los que las entidades locales interesadas podrán consultar el expedientes en la Secretaría General en la Diputación y en la sede electrónica de la Diputación en la dirección http://benourense.depourense.es y formular las alegaciones y sugerencias que consideren oportunas, las cuales serán objeto de resolución expresa por el Pleno. En caso de no formularse alegaciones en plazo, se entenderán automáticamente aprobadas de forma definitiva, procediéndose a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ourense, 27 de noviembre de 2017. El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 3.734

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales