Bases reguladores de la concessió d'ajuts d'urgència social. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07256

Ajuntament de la Canonja

EDICTE

Aprovades inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament de la Canonja, en sessió ordinària celebrada en data 28 de juliol de 2016, les bases de la convocatòria reguladores de la concessió d'ajuts d'urgència, i aprovades definitivament, a continuació es publica íntegre el text de les bases aprovades:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA

PRIMERA.- Definició de l'objecte de la subvenció.

1. Regular la concessió d'ajuts d'urgència per atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència a persones que no disposen de recursos suficients.

2. Les prestacions d'urgència social tenen el seu propi regim jurídic, establert en l'article 30 de la Llei 13-2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, en la Llei 12-2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i a la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la normativa aplicable als ens locals.

SEGONA.- Concepte d'urgència social.

És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst que requereix d'una intervenció immediata de serveis socials bàsics.

Tenen per finalitat l'atenció de determinades situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, en que es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebr e'ls d'altres fonts, i per l'atenció de situacions d'exclusió social, preferentment aquelles que pateixen menors en situació de risc.

TERCERA.- Tipologia de prestacions.

3.1. Ajuts per alta o manteniment dels subministres bàsics de la llar.

3.2. Carències o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual.

a) Ajuts per lloguers-quotes d'hipoteca endarrerits de l'habitatge habitual per evitar desnonaments.

b) Ajuts a allotjaments temporals de manera puntual.

3.3. Ajuts necessaris d'acord al Pla de treball.

a) Necessitats bàsiques d'alimentació i higiene.

b) Atenció a la infància i adolescència per actuacions de prevenció, situació de risc, protecció i desemparament.

3.4. Ajudes per a l'atenció de situacions urgents i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes previstos en els epígrafs anteriors.

QUARTA.- Dotació pressupostària, vigència de les bases i incompatibilitats.

Es destina a la concessió d'aquests ajuts l'import màxim previst anualment en l'aplicació pressupostària 23146500.

Les presents bases restaran vigents fins el 31 de desembre de 2017.

Els ajuts contemplats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per a idèntica finalitat procedents d'altres administracions públiques, quan se superi el cost de la despesa efectiva.

CINQUENA.- Persones beneficiàries, requisits i obligacions.

5.1. Persones beneficiàries.

Les persones físiques, bé individualment o bé per formar part d'un nucli de convivència que compleixin els següents requisits:

a) Les persones empadronades al municipi de la Canonja amb una residència continuada mínima d'1 any i que es trobin en situació de vulnerabilitat o exclusió social segons estableix l'article 7 de la Llei 12-2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Seran prioritàries aquelles que tenen menors a càrrec.

b) Podran ser titulars dels ajuts, les persones no empadronades o les que ho estiguin amb una durada inferior a un any, sempre que es trobin en una situació d'emergència immediata i així ho valori l'EBAS (Equip Bàsic d'Atenció Social) del municipi.

Els ajuts sempre seran de forma puntual per atendre situacions de primera necessitat, podent-se acollir únicament als que s'especifiquen al punt 6.1) de les presents bases, llevat de previ informe justificatiu emès per la Comissió de Valoració.

5.2. Requisits de les persones beneficiàries.

a) Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment.

b) Estar empadronat al municipi de la Canonja amb l'antiguitat establerta al punt 5.1 a).

c) Residir o trobar-se al municipi sense estar empadronat en els supòsits especificats al punt 5.1 b).

d) El nucli de convivència de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos establerts en l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) fixat anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat, quan es tracti d'un sol membre. Aquest índex s'incrementarà en un 30% per cada membre de la unitat de convivència, fins a un màxim de 8 membres. Per establir la situació econòmica de la persona física o nucli de convivència es consideraran els ingressos nets percebuts de l'any anterior a la data de la sol·licitud pel conjunt de membres de la llar. Els ingressos es componen de: ingressos de treball per compte d'altri, beneficis i pèrdues del treball per compte d'altri, prestacions socials, ingressos percebuts per infants a càrrec, resultats de declaracions d'impostos.

(Taula referència ingressos màxims mensuals per nucli de convivència)

Composició nucli de convivència (*) Ingressos màxims mensuals 2016

Un membre ....................... 569,12 ¬

Dos membres ................... 739,86 ¬

Tres membres .................. 910,60 ¬

Quatre membres ........... 1.081,34 ¬

Cinc membres ................1.252,08 ¬

Sis membres ................. 1.422,82 ¬

Set membres ................ 1.593,56 ¬

Vuit membres ................ 1.764,30 ¬

- S'entén per nucli de convivència al mateix domicili, el format per la persona sol·licitant amb altres persones amb qui està unida per matrimoni o relació anàloga de convivència, o per lligams de consanguinitat fins al segon grau, és a dir, avis, pares, fills, germans i-o néts, o per adopció, que conviuen en el mateix domicili.

e) No haver sol·licitat prestació econòmica a aquesta corporació en els darrers dotze mesos pel mateix concepte.

f) Es valorarà els factors socials que afecten al nucli de convivència: famílies monoparentals amb menors a càrrec, famílies nombroses, persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i-o domèstica, persones dependents al seu càrrec.

5.3. Obligacions de les persones beneficiàries.

Les obligacions de les persones beneficiàries són:

a) Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les prestacions aportant els documents justificatius necessaris per l'acreditació corresponent quan l'Ajuntament no ho pugui obtenir per mitjans propis, i autoritzar a l'Ajuntament de la Canonja per fer les comprovacions corresponents.

b) Complir amb el Pla de treball individual-familiar acordat amb el professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social (EBAS. Equip Bàsic d'Atenció Social).

c) Comunicar a l'Ajuntament de la Canonja les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o unitat de convivència, que puguin modificar les circumstàncies que van provocar la sol·licitud i resolució.

d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar i justificar el destí mitjançant la presentació de factures i documents acreditatius de despesa.

e) Fer-se càrrec de la part de la despesa en el cas que la prestació només prevegi una part del cost total.

f) Comunicar a l'Ajuntament de la Canonja l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat.

g) Obligacions específiques segons la tipologia de prestació que es detallen a la resolució que concedeixi o denegui la prestació.

SISENA.- Característiques i quanties màximes dels ajuts.

6.1. Ajuts per a persones no empadronades, o les que ho estiguin amb una durada inferior a un any, sempre que es trobin en situació d'emergència immediata. Els ajuts sempre seran de forma puntual per atendre situacions de primera necessitat.

L'import màxim d'aquesta tipologia d'ajut serà de 50¬, només en casos d'extrema necessitat i degudament justificat per la comissió de valoració.

Aquests ajuts es prestaran en la forma que estableixi la comissió de valoració.

6.2. Ajuts per alta o manteniment dels subministres bàsics de la llar.

Aquests tipus d'ajuts van dirigits al pagament dels rebuts pendents dels subministres bàsics de la llar (aigua, llum, gas) i evitar el tallament del subministres, ja que es consideren un bé de primera necessitat.

Per a ser beneficiari d'aquest ajut, serà requisit necessari que la família compti amb un seguiment des de l'EBAS.

En aquest cas, l'import de l'ajut serà per la totalitat del rebut.

No obstant això, i en casos excepcionals, es podran concedir ajuts a famílies que no comptin amb el seguiment de l'EBAS quan l'informe de l'EBAS així ho determini perquè es trobin en una situació transitòria per accedir a una altra prestació a fi d'obtenir uns ingressos econòmics propis o perquè el cas requereixi el plantejament de la intervenció per part de serveis socials.

6.3. Carències o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual. Aquests ajuts contemplen:

a) Ajuts per lloguers-quotes hipoteca endarrerits de l'habitatge habitual per evitar desnonaments.

Aquest ajut servirà per al pagament del deute de lloguer de l'habitatge o quotes d'hipoteca del sol·licitant quan es produeixi una situació transitòria de manca o insuficiència d'ingressos econòmics.

Serà requisit imprescindible per a aquesta tipologia d'ajut que la família sol·licitant es comprometi a sol·licitar ajuts corresponents a aquests conceptes que s'atorguin des de l'administració competent a tal efecte.

La quantia a abonar per l'Ajuntament serà la que estableixi el deute i fins a un màxim de 450¬ (per habitatges de lloguer) 700¬ (per quotes d'hipoteca) per un mes de lloguer -hipoteca.

Es podrà concedir un únic ajut per família i any, però en casos excepcionals i a criteri de la comissió de valoració es podran concedir dos mesos d'ajuts.

b) Ajuts a allotjaments temporals de manera puntual.

Aquest ajut servirà per al pagament de situacions puntuals de manca d'allotjament, per situacions sobrevingudes greus.

La quantia a abonar per l'Ajuntament serà, com a màxim, de 700 ¬ any.

6.4. Ajuts necessaris d'acord al Pla de Treball

a) Necessitats bàsiques d'alimentació i higiene.

Aquest tipus d'ajuts puntuals que han de permetre l'alimentació o l'adquisició de productes domèstics bàsics de la unitat familiar durant el període establert per l'EBAS fins a poder rebre una altra prestació o ajuda dins del sistema de Benestar Social ( Banc d'aliments, RMI, PNC, atur, subsidi, pensió...).

Aquests ajuts es prestaran en la forma que estableixi la comissió de valoració.

b) Atenció a la infància i adolescència per actuacions de prevenció, situació de risc, protecció i desemparament.

Aquests ajuts es destinaran al pagament puntual de serveis i recursos per a l'atenció de menors en situació de risc, els progenitors dels quals no compten amb ingressos econòmics suficients. Podran contemplar, entre d'altres, ajuts individualitzats a l'escolarització dels 0-3 anys, ajuts de suport a l'escolaritat obligatòria i ajuts per a activitats socioeducatives i de lleure.

L'import màxim d'aquesta tipologia d'ajut pel qual es podrà beneficiar per família-curs escolar no podrà superar conjuntament els 300¬. Els beneficiaris d'aquest ajut, no podran sol·licitar d'altres prestacions o bonificacions pel mateix concepte a l'Ajuntament de la Canonja.

6.5. Ajudes per a l'atenció de situacions urgents i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes previstos en els epígrafs anteriors.

Són aquells ajuts que no poden ser ateses per cap dels conceptes previstos en els epígrafs anteriors i que la comissió de valoració estimi com a pertinents per atendre situacions d'emergència social.

L'import màxim d'aquesta tipologia d'ajut pel qual es podrà beneficiar per família i any no podrà superar conjuntament els 300¬. Només en situacions d'extrema vulnerabilitat i greu risc social, i degudament justificades pel tècnic dels Serveis Socials Bàsics en el seu informe social, es podran concedir ajuts en una quantia superior, si bé aquesta mai serà superior als 700¬.

6.6.- L'import màxim de la subvenció, per família i any, i per tots els conceptes subvencionables, no podrà superar l'import de 600 ¬, sense perjudici del disposat als punts 6.3.a) i 6.5) de les presents bases.

SETENA.- Despeses no subvencionables.

D'acord amb la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les prestacions econòmiques contemplades en aquestes Bases en cap cas podran contemplar les següents despeses:

a) Interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Despeses de procediments judicials.

VUITENA.- Criteris de baremació i avaluació de les peticions.

Els criteris per a l'atorgament dels ajuts seran:

a) D'acord al punt 4 de les presents bases, l'atorgament de les prestacions econòmiques d'urgència social restarà subjecte en general a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament.

b) Es prioritzaran les famílies que tinguin un pla d'intervenció social amb seguiment des de l'EBAS, i que l'ajuda que es doni sigui un component més de tota la intervenció.

c) En els casos de famílies o persones que no tinguin un seguiment des de l'EBAS, aquest mateix equip serà qui realitzi l'estudi sociofamiliar per tal de poder determinar la idoneïtat de l'ajut.

d) Serà indispensable complir amb els requisits establerts en el apartat 5.2. d'aquestes bases.

NOVENA.- Procediment de concessió.

9.1. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor.

9.1.1. L'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és l'alcalde que podrà delegar aquesta competència.

9.1.2. La gestió administrativa de la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades, la farà la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de la Canonja en coordinació amb el personal EBAS.

9.2. Forma de sol·licitud, lloc i termini de presentació.

9.2.1. La sol·licitud, acompanyada de la documentació complementària especificada al punt següent es presentarà a les oficines de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament de la Canonja, per a la seva tramitació per la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania.

Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud que estan a disposició de les persones interessades en l'OMAC de l'Ajuntament (C- Raval, 11) i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.lacanonja.cat).

9.2.2. Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada, excepte que a judici dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social existeixin sol·licituds que requereixin una atenció d'urgència. En tot cas, s'ha de procurar la major celeritat possible per a la resolució i lliurament de les ajudes.

9.2.3. El termini per a la presentació de les sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l'any.

Les sol·licituds es podran presentar des de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, fins el 31 de desembre de 2017.

9.3. Documentació.

9.3.1. Les sol·licituds han d'estar signades per qualsevol dels representants legals de la persona menor i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

Documentació de caràcter general (original i fotocòpia):

- Original i fotocòpia del DNI-NIE de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o documentació acreditativa de la identitat.

- Quan existeixen menors en el nucli de familiar, original i fotocòpia del Llibre de família complert i, en el seu cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador on constin els acords referents a la pensió alimentaria i custòdia dels fills.

- Declaració responsable que respecti el model adjunt (ANNEX 1).

- Documentació específica que afecti a la unitat familiar (original i fotocòpia):

- En cas de famílies monoparentals: Títol de Família monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

- En cas de famílies nombroses: Títol de Família nombrosa vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

- En cas d'haver-hi algun membre amb disminució a la unitat de convivència: certificat i-o carnet de reconeixement del grau de disminució emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

- Violència de gènere i-o domèstica: sentencia judicial.

- Dependència: Reconeixement oficial de grau de dependència.

- Documentació situació econòmica (original i fotocòpia):

- Certificat de l'OTG que acrediti si percep prestació d'atur i de l'import de la prestació, de tots els membres adults de la unitat de convivència o, en el seu cas, certificat negatiu o certificat d'estudis en el cas de que sigui estudiant.

- En el cas de treballadors per comte aliè: original i fotocòpia del contracte de treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral.

- En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestrals d'IRPF i-o butlletí de cotització de la Seguretat Social i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos.

- Certificat de percebre o no pensions de l'Administració Pública i en cas afirmatiu, de la seva quantia.

- Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots els comptes oberts a nom dels membres de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos (extractes bancaris).

- Justificants de les despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l'habitatge, últims rebuts de préstecs bancaris, despeses hipoteca, llum, aigua...

- Documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.

- Autorització de l'interessat per a poder obtenir dades tributàries a l'Agència Tributària i a l'Administració Oberta de Catalunya, relatives al nivell de renda del nucli econòmic i situació social segons model adjunt.

(ANNEX 2)

9.4. Instrucció de l'expedient.

9.4.1. La tramitació de les prestacions previstes a les presents bases segons preveu la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada o d'ofici pels serveis socials de l'Ajuntament de la Canonja quan concorrin circumstàncies greus, extraordinàries o urgents que així ho aconsellin. El procediment a seguir per al seu atorgament serà ordinari i d'urgència.

9.4.2. Tramitació per procediment ordinari.

a) La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de la Canonja rebrà les sol·licituds i procedirà a la valoració de la suficiència i idoneïtat de la documentació presentada a través d'una Comissió de valoració. És facultat de la Comissió de valoració sol·licitar qualsevol altra documentació que consideri necessària per avaluar millor el compliment dels requisits.

b) Una vegada revisada la sol·licitud i documentació presentada es requerirà, si escau, la persona interessada perquè procedeixi a l'esmena d'errors o per l'aportació de la documentació necessària en un termini de 10 dies, i se li comunicarà que en cas contrari se la tindrà per desistida en la seva petició i s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.

c) Una vegada completada la sol·licitud, la Comissió de valoració emetrà el corresponent informe social on es valoraran els extrems socioeconòmics i s'especificarà la finalitat i la quantia de l'ajut sol·licitat i realitzarà una proposta favorable o desfavorable.

Emès l'informe social, la Comissió de valoració podrà posar de manifest l'expedient a la persona interessada o en el seu cas, a la representant. La persona interessada, en un termini no inferior a 10 dies, podrà al·legar i presentar els documents i justificants que estimi permitents.

Si abans del venciment d'aquest termini, la persona interessada manifesta la seva decisió de no efectuar-les, ni aportar nous documents o justificants, es tindrà per realitzat el tràmit.

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan la proposta derivada de la Comissió de valoració i de l'informe social sigui coincident amb la petició d'ajut formulada per la persona interessada.

d) La Comissió de valoració elaborarà una proposta de resolució que elevarà a l'òrgan competent per a la seva resolució.

e) La resolució serà emesa per l'òrgan competent de l'Ajuntament de la Canonja mitjançant un decret o acord.

f) La quantia, finalitat i forma de pagament dels ajuts concedits seran les que determini la resolució, on s'indicarà les obligacions o compromisos dels beneficiaris, els recursos que es puguin interposar i les condicions per fer efectiu el cobrament de la prestació.

g) Si en el termini de 3 mesos no s'haguessin complert les condicions establertes es revocarà la prestació.

i) El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud de la prestació hagi tingut entrada al registre de l'Ajuntament. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

j) La comissió de valoració, que genera la proposta que motiva l'atorgament, vetllarà per la correcta aplicació de l'ajut, incorporant a l'expedient els justificants, acreditacions, factures i anàlegs que permetin justificar la prestació, sense perjudici de la fiscalització de la intervenció municipal. El termini de justificació sobre la correcta aplicació de les prestacions és de tres mesos a partir del seu abonament.

9.4.3. Tramitació per procediment d'urgència.

a) Excepcionalment, quan el caràcter prioritari i d'emergència de la situació de necessitat així ho aconselli, el procediment administratiu es tramitarà pel procediment d'urgència, sense perjudici de les posteriors actuacions destinades a la comprovació del compliment dels requisits fixats en la present normativa i sense perjudici de les garanties procedimentals que emparen la ciutadania. En tot cas, i excepte raons de forma major degudament justificades, serà inexcusable l'informe social que acrediti l'efectiva situació d'emergència i la proposta de resolució.

b) Detectada la situació de necessitat, el professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social (EBAS) emetrà un informe, en el qual constarà la proposta d'atorgament de l'ajut així com la seva quantia. La concessió de la prestació s'efectuarà mitjançant resolució en el termini màxim de 4 dies hàbils sense més exigència que la documentació que sigui indispensable per a la tramitació de la concessió. L'informe avaluarà la situació de necessitat i en recollirà el caràcter prioritari i d'emergència. Seguidament, es procedirà a l'abonament de la prestació segons el punt 9.7 d'aquestes bases.

c) No obstant això, amb posterioritat a la concessió de la prestació amb aquest caràcter urgent i provisional, es procedirà a completar l'expedient administratiu de concessió de l'ajuda, i s'adoptaran totes les mesures que siguin necessàries per garantir la seva finalitat i degut compliment.

d) Si en la tramitació del citat expedient es demostrés que l'emergència no era tal o que en la realitat la persona beneficiària no complia tots els requisits necessaris per a la concessió de l'ajut, s'iniciarà el corresponent procediment de revocació i, en el seu cas, reintegrament de l'ajuda concedida.

9.5. Denegació.

Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què pugui concórrer alguna de les següents circumstàncies:

a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.

b) Que la persona sol·licitant no resideixi, efectivament, al municipi.

c) Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.

d) Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la persona sol·licitant.

e) Que l'ajuda sol·licitada no sigui adequada per a la resolució de la problemàtica plantejada, o que la seva mera concessió no sigui suficient per a la resolució de la problemàtica plantejada.

f) Que no existeixi crèdit suficient per a l'atenció de la sol·licitud.

g) Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud hagi estat extingida o revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions establertes en la seva concessió.

h) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l'ajuda sol·licitada, inclús quan la persona sol·licitant reuneixi els requisits per a la concessió.

i) Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats per si mateixa i-o amb el suport dels seus familiars, representants legals o guardadors de fet.

j) Que correspongui l'atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la prestació o per raó de residència a un altra administració pública.

k) Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels serveis bàsics d'atenció social, estimin la seva denegació de forma motivada, basada en el pla de treball establert.

9.6. Notificació a la part interessada.

La resolució adoptada, tant si és favorable com desfavorable, serà notificada a la persona interessada en el domicili que, a efectes de notificació, figuri a l'expedient i a aquells centres i seccions de les entitats col·laboradores que procedeixi.

Serà contingut de la notificació la indicació a la part interessada, de forma expressa, de les condicions a complir per fer efectiu el cobrament de la prestació.

9.7. Pagament de les ajudes.

9.7.1. Un cop s'hagi emès resolució favorable a l'atorgament, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per al seu pagament.

Sempre que sigui possible, atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina la prestació, i als efectes de garantir el destí de l'ajuda, el pagament es realitzarà directament al proveïdor del servei o subministrament de què es tracti, prèvia autorització de la persona a la que s'ha concedit la prestació. L'autorització de pagament directe al proveïdor podrà ser exigit com a condició d'atorgament de la prestació.

9.7.2. En cas que el pagament s'efectuï directament en favor de la persona usuària, s'efectuarà en forma de transferència bancària preferentment.

9.7.3. Les prestacions econòmiques podran fer-se efectives en favor de terceres persones físiques o jurídiques, sempre que les circumstàncies del cas així ho aconsellin en vistes a una millor gestió del recurs. En aquests casos caldrà acreditar que la prestació ha estat destinada a la finalitat concreta que la motiva. Els professionals dels serveis bàsics d'atenció social indicaran, per altra banda, en l'informe social aquesta circumstància amb el corresponent fonament.

DESENA.- Procediment de revocació.

10.1. Si amb posterioritat a la con...

Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Alquiler de vivienda
Infancia
Hipotecas
Discapacidad
Dependencia
Bienestar social
Vivienda
Actividades de ocio y tiempo libre
Escuelas
Familia monoparental
Emergencia social