Bases reguladores de la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'acció del programa Barcelona escoles + Sostenibles. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'acció del programa 'Barcelona Escoles + Sostenibles'

La Comissió de Govern, en sessió del dia 25/05/2017, ha adoptat el següent acord:

APROVAR inicialment les Bases reguladores de la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'acció del Programa 'Barcelona Escoles + Sostenibles';

SOTMETRE-LES a informació pública, d'acord amb l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, durant un termini de 20 dies hàbils a comptar, d'acord amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona;

TENIR-LES per definitivament aprovades, sempre que no s'hagin formulat al·legacions durant el període d'informació pública.

Durant el termini expressat, l'expedient estarà a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, al Departament d'Administració de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, situat a l'avinguda Diagonal, 240, 5a pl., de Barcelona, i s'hi podran formular les al·legacions que s'estimin oportunes en el Registre general d'Urbanisme, situat a l'avinguda Diagonal, 230, 2a pl., o a qualsevol altra oficina de registre prevista a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACCIÓ DEL PROGRAMA 'BARCELONA ESCOLES + SOSTENIBLES'

1. Objecte.

L'objecte de la convocatòria de concessió d'ajuts és oferir als centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells, recursos per desenvolupar un pla d'acció d'educació per la sostenibilitat, d'una durada d'un (projectes anuals) o tres cursos escolars (projectes triennals), en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

2. Finalitat.

Els projectes que es subvencionin han de fomentar activitats que tinguin per finalitat:

' Enfortir l'educació per la sostenibilitat donant impuls i suport decidit a les comunitats educatives que es plantegen introduir millores sòcio-ambientals en els centres educatius.

' Millorar l'entorn més proper i el de la ciutat, en la mesura de les seves possibilitats.

' Consolidar les pràctiques ambientals dutes a terme en els centres educatius.

' Altres finalitats que es determinin a la convocatòria.

3. Règim Jurídic.

Aquestes subvencions es regulen per les normes que s'indiquen tot seguit i per aquest ordre:

' La convocatòria específica que s'aprovi.

' Aquestes Bases.

' La normativa general de subvencions aprovada per l'Ajuntament de Barcelona i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de gener de 2011.

' La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.

' Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

' Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans indicada pel que fa als articles considerats com a normativa bàsica.

' Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

' Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

' Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica.

' Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

' Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

' Llei 17/2015, del 21 de juliol, de igualtat efectiva de dones i homes.

Sense perjudici del que s'estableix als art. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, l'atorgament de les subvencions a les quals fan referència aquestes bases té caràcter voluntari i eventual, és modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

L'atorgament de les subvencions es condiciona, en tot cas, a la realització futura o ja executada de l'activitat i té caràcter no devolutiu.

4. Sol·licitants.

Poden sol·licitar les subvencions a què fan referència aquestes bases els centres educatius de la ciutat de Barcelona que s'hagin adherit al programa 'Barcelona Escoles + Sostenibles'.

L'adhesió a aquest programa està oberta a tots els centres educatius de la ciutat de Barcelona d'educació infantil, primària, secundària, cicles formatius, escoles d'adults i d'educació especial.

(Per obtenir informació al respecte, cal adreçar-se a la secretaria del programa, Passeig Salvat Papasseit, 1 - 08003 Barcelona/Telf.: 932562599/correu electrònic: escolessostenibles@bcn.cat i web: www.Barcelona.cat/escolessostenibles).

Els requisits exigibles als centres educatius beneficiaris, i que s'han d'acreditar degudament, són els següents:

' Estar degudament constituïts com a centre educatiu i estar actius.

' Estar ubicats al terme municipal de Barcelona o ser un centre de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona.

' Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

' Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.

' No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Addicionalment, per a la modalitat de projectes per a tres cursos escolars (projectes triennals) els centres han d'haver realitzat un mínim de tres projectes anuals en el programa i participar d'una formació específica oferta pel programa Escoles + Sostenibles per fer-ne la valoració.

5. Documentació a presentar.

La documentació mínima necessària per a sol·licitar la subvenció serà la següent, sense perjudici d'altra documentació que es pugui especificar a la convocatòria:

' Document bàsic 1: instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

' Document bàsic 2: formulari descriptiu de projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1.

Els documents bàsics per concórrer a la convocatòria regulada per aquestes bases s'han de presentar mitjançant els impresos establerts i han d'estar degudament emplenats i signats pel representant legal de la persona jurídica o física o per la persona acreditada a tal efecte en la sol·licitud.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

En cas de resultar beneficiari/ària, es requerirà la presentació de la documentació acreditativa ja referenciada en la declaració responsable, sempre i quan no consti en els registres de l'Ajuntament o de les seves entitats municipals, i sempre d'acord amb allò previst als articles 27 i 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

a) Termini i lloc de presentació de la sol·licitud.

A la convocatòria es determinarà el lloc i el termini per presentar les sol·licituds, i serà efectiu a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, llevat que la convocatòria estableixi un termini diferent.

Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini establert no serà admesa a tràmit.

b) Forma de presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud s'haurà de presentar de la/les forma/es que determini la convocatòria.

En cas de presentació electrònica de les sol·licituds, els formularis s'hauran d'emplenar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament a l'adreça http://www.bcn.cat/tramits seguint les instruccions indicades al portal de tràmits.

En cas de presentació presencial, la sol·licitud es podrà presentar a qualsevol de les oficines del registre general que es relacionin a la convocatòria.

La documentació presentada en el termini establert per esmenar els documents bàsics 1 i 2 també s'haurà de lliurar a qualsevol de les oficines del registre general.

c) Import màxim a sol·licitar i nombre màxim de projectes.

A la convocatòria s'establirà, si escau, un import màxim per sol·licitar. En el cas que la sol·licitud presentada el sobrepassi, es considerarà com a import sol·licitat l'establert a la convocatòria.

Només es subvencionarà un projecte per centre educatiu.

6. Modalitats de projecte.

S'estableixen dues modalitats bàsiques per a la concessió de subvencions:

' projectes d'un curs escolar (projectes anuals).

' projectes de tres cursos escolars (projectes triennals).

Si durant el moment de la valoració del projecte s'apreciés un error en la modalitat escollida per part de la persona sol·licitant, la sol·licitud es podrà incloure a l'àmbit al qual s'adeqüi millor.

A la convocatòria específica es podran determinar altres modalitats, àmbits temàtics o territorials.

7. Requisits del projecte.

En tot cas, els projectes susceptibles d'obtenir una subvenció han de contemplar els següents requisits:

' Que els projectes impulsin accions d'educació per la sostenibilitat.

' Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb els que s'estableixen a les convocatòries corresponents.

' Que les activitats programades s'executin dins el curs escolar objecte de la convocatòria (per als centres que presenten projecte per un curs escolar) o dins els tres cursos escolars objecte de la convocatòria (per als centres que presenten projectes de tres cursos de durada).

' Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista.

8. Valoració del projecte.

Per a la valoració tècnica del document bàsic 2 es valorarà d'acord amb els següents criteris:

Projectes anuals.

Per als projectes anuals es tindrà en compte l'adequació del projecte als criteris de valoració i la ponderació que s'estableix a continuació:

A) La vinculació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Fins a un màxim de 30 punts en funció del seu abast.

B) Definició de l'objectiu: Què es vol fer? Fins a un màxim de 10 punts.

C) Organització: Com us organitzareu? Fins a un màxim de 10 punts.

D) Pla d'acció: Com ho fareu? Fins a un màxim de 20 punts.

E) Participació: Amb qui ho fareu? Fins a un màxim de 10 punts.

F) Avaluació: Com sabreu que heu aconseguit el vostre objectiu i que aneu avançant? Fins a un màxim de 10 punts.

G) En cas d'incorporar el projecte a l'ideari de centre, com es farà? Fins a un màxim de 5 punts.

H) Qualitat general del projecte. Fins a un màxim de 5 punts.

La convocatòria específica desenvoluparà aquests criteris d'acord amb les prioritats de cada moment, i podrà modificarne la ponderació, de forma justificada, sense que en conjunt superin els 100 punts.

La puntuació mínima a assolir per a l'atorgament de la subvenció s'especificarà a cada convocatòria, i tots els projectes que l'assoleixin obtindran la subvenció d'acord amb els imports que s'estableixin a cada convocatòria.

Projectes triennals.

La valoració dels projectes triennals serà d'APTE o NO APTE.

El projecte triennal es considerarà APTE si:

A) S'inclou dins del Projecte Educatiu del Centre i en la programació anual.

B) Facilita el Desenvolupament Curricular del Centre.

C) Consolida bones pràctiques en relació a la sostenibilitat al centre i al seu entorn.

D) Té en compte la participació, la comunicació i les actituds davant dels canvis per afavorir un millor clima social i funcionament intern del centre.

E) El projecte estableix i consolida relacions d'aprenentatge i servei amb altres entitats o agents externs.

F) El centre participa de la formació específica per aquesta tipologia de projecte.

El projecte triennal es considerarà NO APTE si no compleix algun dels criteris més amunt esmentats.

Si el projecte triennal es considera NO APTE, i en la mesura que es pugui adaptar a projecte anual, es procedirà a puntuar d'acord amb els criteris de l'apartat anterior.

Tots els projectes considerats APTES obtindran la subvenció d'acord amb els imports que s'estableixin a cada convocatòria.

9. Compatibilitats amb altres subvencions.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats.

Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions, conjuntament amb el dels ingressos que s'obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l'activitat, no podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si es supera aquest cost, s'exigirà la devolució de l'excés en la part proporcional o l'ampliació de l'activitat o projecte subvencionat.

Seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes, llevat que la convocatòria estableixi el contrari.

L'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals en cap cas subvencionaran el mateix projecte, executat durant el mateix període, per cap altre procediment de concessió de subvencions que no sigui el regulat per aquestes bases.

10. Crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a cada convocatòria anirà a càrrec de la partida pressupostària o l'estat de previsió de despeses de l'exercici corresponent.

11. Quantia de la subvenció i conceptes subvencionables.

La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà per projecte anual o triennal es determinarà a la convocatòria corresponent. En cap cas sobrepassarà l'import sol·licitat.

Quedarà a càrrec del centre educatiu sol·licitant l'aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (públics o privats).

Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb els projectes, seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei, sempre que la convocatòria no indiqui el contrari:

' Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

' Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d'oficina.

' Material tècnic o de producció necessari per el desenvolupament de l'activitat.

' Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).

' Despeses de locomoció, allotjament i manutenció.

' Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria.

Quan l'import de la despesa subvencionable excedeixi la quantitat de 30.000 EUR en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 12.000 EUR en el supòsit de subministrament de béns o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o entrega del bé; llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixin en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o prestin o quan la despesa s'hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

' Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

' Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria.

12. Procediment de la concessió de la subvenció.

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes electrònic i al web municipal.

El termini per presentar sol·licituds començarà a comptar l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, excepte que en la mateixa convocatòria s'indiqui un termini diferent.

Un cop publicada la convocatòria, els/les interessats/des hauran de presentar, dins del termini indicat, la sol·licitud de subvenció acompanyada de la documentació que s'hi estableixi.

Les convocatòries, llevat que s'estableixi expressament el contrari, han de respectar les fases i terminis següents:

a) Admissió de sol·licitud.

Un cop presentades la sol·licitud i la documentació necessàries, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte al/la sol·licitant i modalitat del projecte presentat. En el cas que la persona interessada no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se'l requerirà com en ella s'indiqui per tal que els aporti d'acord amb el que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

b) Valoració del projecte o activitat presentada.

Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria, per tal que la comissió corresponent, com a òrgan col·legiat competent, emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l'òrgan instructor que es determini.

c) Resolució provisional.

La competència per a la resolució d'atorgament i denegació provisionals de les subvencions correspon a l'òrgan que es determini a la convocatòria.

La resolució provisional de la concessió es farà pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al web d'Escoles + Sostenibles: http://www.Barcelona.cat/escolessostenibles o al canal que es determini a la convocatòria específica.

En el cas que hagi estat concedida la subvenció provisional, els sol·licitants disposaran de deu dies hàbils per presentar la documentació acreditativa pendent de presentar, que començaran a comptar des de l'endemà de la publicació de l'atorgament provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el cas que no la presentin, no s'atorgarà la subvenció.

d) Tràmit d'al·legacions.

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució d'atorgament i denegació provisional obre el tràmit d'audiència de deu dies hàbils per presentar al·legacions, que començaran a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

El fet que els/les sol·licitants interessats/des no presentin al·legacions en el termini del tràmit d'audiència suposa que hi estan, en principi, conformes, i la proposta de resolució formulada tindrà caràcter de definitiva. Aquest supòsit restarà condicionat a la presentació de la documentació acreditativa pendent de presentar que s'hagi indicat en la publicació d'atorgament provisional, i s'entén sens perjudici dels recursos que puguin interposar contra la resolució definitiva.

e) Resolució definitiva.

Una vegada finalitzat el termini del tràmit d'audiència i examinades les al·legacions que es presentin, es dictarà la resolució definitiva. La competència per a l'estimació i/o desestimació d'al·legacions, i per a l'atorgament i/o denegació definitius, correspon a l'òrgan que es determini en la convocatòria.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa. Els/les interessats/des podran interposar-hi recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

f) Notificació.

La notificació de les resolucions provisionals i definitives s'efectuarà mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tal i com estableix l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

La resolució definitiva de la concessió es farà pública, també, al web d'Escoles + Sostenibles: http://www.Barcelona.cat/escolessostenibles o al canal que es determini a la convocatòria específica.

g) Termini del procediment.

El termini màxim per dictar la resolució definitiva serà de 6 mesos a comptar des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds. La manca de resolució, dins d'aquest termini, legitima els/les interessats/des per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de les subvencions.

13. Comissió.

La comissió de valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció d'activitats i projectes a subvencionar. Estarà formada per representants del govern municipal i de l'Àrea competent de l'Ajuntament de la qual depèn el programa Escoles + Sostenibles. Els membres de la comissió s'especificaran a la convocatòria.

La comissió de valoració té atribuïda la potestat d'interpretació d'aquestes bases, i exercirà les funcions de decisió i aplicació de les bases, examen dels expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració, resolució d'incidències, si n'hi ha, i elaboració de la proposta de resolució corresponent, que s'elevarà a l'aprovació de l'òrgan competent.

Els membres de la Comissió es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

14. Obligacions dels/de les beneficiaris/àries.

' Executar el pla d'acció que fonamenta la concessió de la subvenció.

' Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la resta de la normativa aplicable.

' Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

' Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament i les seves entitats municipals, un cop exhaurits els terminis.

' Justificar davant l'Ajuntament de Barcelona el compliment dels requisits i les condicions.

' Justificar davant l'Ajuntament de Barcelona la realització i el compliment de la finalitat que determina la concessió.

' Col·laborar en les actuacions de comprovació que pugui efectuar l'Ajuntament de Barcelona, i aportar tota la informació que els sigui requerida a l'efecte.

' Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

' Facilitar tota la informació i la documentació que els requereixi l'Ajuntament de Barcelona o altres òrgans competents de conformitat amb les normes legals vigents.

' Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveuen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 13 de la Normativa General Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.

' Informar a l'Ajuntament de Barcelona de qualsevol contracte o conveni signat, per a la gestió de l'activitat subvencionada, entre el beneficiari i qualsevol entitat pública o privada.

' Comunicar a l'Ajuntament de Barcelona l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

' No superar, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, el 100% del cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

' Fer pública la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en la documentació que generi el projecte, fent constar l'expressió 'Escoles + Sostenibles. Ajuntament de Barcelona'.

' Declarar quin règim d'IVA li és aplicable.

' Donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en que li sigui aplicable.

' Comunicar a l'Ajuntament i de la forma i en el moment que es determini, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

' Declarar no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Les persones jurídiques o físiques beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la normativa.

L'Ajuntament i les entitats municipals que participin en la convocatòria quedaran exempts de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligats les persones jurídiques o físiques beneficiàries.

El/la beneficiari/ària no podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides.

15. Pagament.

La competència per a la disposició i l'obligació de les corresponents despeses correspon a l'estructura executiva de l'Ajuntament de Barcelona per a les subvencions atorgades, mitjançant la tramitació dels documents comptables corresponents.

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de la persona jurídica o física beneficiaria i sota la seva responsabilitat.

Tant en els projectes anuals com els triennals, la totalitat de la quantitat atorgada es transferirà en el termini màxim de 6 mesos des de la data de resolució de la convocatòria.

16. Justificació i control.

La resolució que atorga les subvencions determinarà l'import que es subvenciona a cada centre.

L'import concedit no podrà superar en cap cas el 100% del cost del projecte subvencionat, per si sol, ni en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, d'acord amb el que preveu l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El termini per justificar el compliment de l'obligació finalitzarà:

' En el cas dels projectes anuals (d'un curs escolar) el 30 de juny de l'any següent a la concessió.

' En el cas dels projectes triennals (d'una durada de tres cursos escolars) el 30 de juny del tercer curs de desenvolupament del projecte.

Per tal de justificar que s'ha realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció,

La justificació de la realització de l'activitat que fonamenta la subvenció es presentarà a través de l'oficina de Registre de l'Àrea competent de l'Ajuntament de la qual en depèn el programa Escoles + Sostenibles (s'especificarà a la convocatòria). El beneficiari haurà de presentar un compte justificatiu simplificat, signat pel legal representant o per la persona signant de la sol·licitud de subvenció. Aquest compte contindrà:

' Memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.

' Memòria econòmica simplificada, que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada.

' En cas d'haver-hi despeses subvencionables que excedeixin la quantitat de 30.000 EUR en el supòsit de cost d'execució d'obra, o de 12.000 EUR en el supòsit de subministrament de béns o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, s'haurà d'aportar les ofertes presentades, justificar l'elecció entre elles i quan l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa justificar-ho en una memòria.

' L'Ajuntament comprovarà, a través de las tècniques de mostreig que s'acordin a la convocatòria, els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. A tal fi, podrà requerir al beneficiari la remissió dels justificants originals de despesa seleccionats, que hauran de ser factures o documents de valor probatori equivalent.

Per concórrer a les següents convocatòries que puguin ser convocades, caldrà haver efectuat la justificació.

17. Reintegrament.

Sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que pugin correspondre, l'Ajuntament exigirà el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d'incompliment següents:

' De l'obligació de justificació.

' De la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

' De les condicions especials imposades a la modalitat corresponent o d'altres de considerades per a l'atorgament de la subvenció.

' De les condicions imposades a les persones jurídiques o físiques beneficiaris/àries amb motiu de la concessió de la subvenció.

' De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.

També constituirà motiu de reintegrament:

' La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipal tutor de la subvenció.

' La superació del percentatge fixat en les corresponents convocatòries en relació amb el cost efectiu.

Per a fer efectiu aquests imports i en el seu cas els corresponents interessos de demora, a manca del seu reintegrament voluntari per part de l'interessat es procedirà per la via de constrenyiment.

18. Aplicació d'aquestes bases.

Aquesta normativa serà d'aplicació per a les convocatòries de sol·licituds de subvencions de les activitats que expressament així ho indiquin, les quals hauran de concretar els punts següents:

' Definició de l'objecte de la subvenció.

' Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir la persona beneficiària i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

' Criteris de valoració dels projectes o activitats.

' Termini de presentació de les sol·licituds.

' Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

' El crèdit i les posicions pressupostàries destinades a la convocatòria.

' Quantitat màxima a sol·licitar i/o subvencionar.

' Models de justificacions.

La convocatòria es publicarà de la manera reglamentària corresponent.

Barcelona, 29 de maig de 2017 La secretària delegada, p. d.16/10/2015, Rosa Martín Niubó

Escuelas
Educación
Infancia