Bases reguladores Concessió Subvenció en matèria d'integració sociolaboral en el municipi de Torrefarrera - Boletín Oficial de Lleida de 26-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 26/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'ACTIVITATS DE INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL EN EL MUNICIPI DE TORREFARRERA.

Article 1. Objecte de les Subvencions

Mitjançant el present document s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Torrefarrera, que tenen per objecte finançar les activitats de integració sociolaboral de col·lectius i ètnies desfavorides en projectes que es desenvolupin en el municipi de Torrefarrera durant l'any 2016.

Article 2. Beneficiaris

a) Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la persona que hagi de realitzar l'activitat que en va fonamentar l'atorgament o que es trobi en situació que legitima la concessió d'aquesta.

b) Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, els membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de beneficiaris.

c) Podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

d) Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, caldrà fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos que assumeix cada membre de l'agrupació, així com també l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.

e) Podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que concorrin les circumstàncies que preveuen les bases reguladores de la convocatòria.

f) No podran obtenir la condició de beneficiaris aquells en qui concorrin algunes de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció s'exceptuï per la seva normativa reguladora.

g) Tampoc no podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions regulades per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les associacions previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i tampoc no la podran obtenir, les associacions respecte de les quals s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació d'allò que disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció en el registre corresponent.

h) Els beneficiaris de la subvenció no podran tenir ànim de lucre.

Article 3. Iniciació i Procediment per a la Concessió de la Subvenció

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, publicant-se la convocatòria en el tauló d'anuncis de la Corporació i en el BOP.

Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment seran els següents: la instrucció del procediment la portarà a terme el Delegat de l'Àrea corresponent; la resolució d'aquesta serà d'Alcaldia que, si s'escau, podrà delegar aquesta atribució en la Junta de Govern Local.

Termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies des la publicació en el BOP.

Junt amb la sol·licitud, els interessats han d'acompanyar memòria justificativa de l'activitat a subvencionar, que inclourà un apartat econòmic, en relació d'ingressos i despeses previstos. l, fotocòpia de la inscripció de l'entitat en el registre d'associacions de la Comunitat Autònoma, Número d'Identificació Fiscal de l'entitat i Certificat emès pel Secretari de l'entitat on s'acrediti que totes les dades són certes.

Article 4. Instrucció del Procediment

L'instructor realitzarà d'ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució.

Les activitats d'instrucció comprendran:

- Petició de tots aquells informes que es considerin necessaris per resoldre o exigits per les normes que regulen la subvenció

- Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d'acord amb els criteris, formes i prioritats de valoració establerts en aquestes bases.

Article 5. Resolució

L'òrgan competent resoldrà el procediment motivadament i que farà menció, de forma directa o per remissió a la sol·licitud, als compromisos assumits pels beneficiaris.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos. El venciment d'aquest termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

La resolució del procediment es notificarà els interessats d'acord amb allò que preveu l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La pràctica d'aquesta notificació o publicació s'ajustarà a les disposicions que conté l'article 59 de l'esmentada Llei.

Article 6. Criteris de Valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades es valoraran de forma discrecional en funció del següents criteris:

- Per la interrelació del projecte amb un servei de titularitat municipal (fins a 50 punts)

- Major impacte sobre el col·lectiu o ètnia no afavorida, per nombre de participants, franja d'edat sobre la que opera, hores setmanals de dedicació (fins a 30 punts).

- El contingut del projecte en funció de la qualitat en l'exposició dels objectius (fins a 20 punts).

Article 7. Obligacions dels Beneficiaris

Les obligacions dels beneficiaris són les següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent o l'Entitat col·laboradora, si s'escau, així com també qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb aportació de la informació que se'l requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'òrgan concedent o a l'Entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

e) Acreditar, amb anterioritat al dictamen de la proposta de resolució, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social; en tot cas, es podrà acreditar a l'Ajuntament per obtenir aquestes dades.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la Legislació mercantil i sectorial, aplicable al beneficiari en cada cas.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que pugin ésser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Donar l'adequada publicat de caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

i) Si s'estigués en curs d'alguna de les causes de reintegrament, caldrà procedir al reintegrament de la quantia rebuda.

Article 8. Quantia

La quantia total de la subvenció no podrà superar la quantitat de/d'15.000 euros, consignada en la partida corresponent del Pressupost de l'Ajuntament de Torrefarrera per l'any 2016.

La concessió de subvencions per l'Ajuntament serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o ajuda.

En cap cas l'import de la subvenció podrà ésser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Article 9. Justificació i Cobrament

Per percebre la subvenció és necessari presentar a l'Ajuntament la documentació següent:

- Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l'Alcalde, sol·licitant el pagament de la subvenció, amb indicació del número de compte al qual s'ha d'efectuar la transferència.

- Memòria de l'activitat realitzada on hi constarà, com a mínim, identificació del responsable, número de participants, activitats realitzades, resultat de la valoració global i proposta de treball per al futur.

- Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa o còpies compulsades.

- Justificants del pagament de les factures aportades.

- Declaració acreditativa de que s'ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

- Certificats acreditatius de que el beneficiari es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

La documentació justificativa s'ha de presentar en el termini de un mes des de la finalització de l'activitat subvencionada, en tot cas, abans del 31 de gener de 2017.

Article 10. El Reintegrament

El beneficiari ha de complir tots i cadascun dels objectius, activitats, i projectes, adoptar els comportaments que van fonamentar la concessió de la subvenció i complir els compromisos assumits amb motiu d'aquesta. En altre cas, procedirà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei General de Subvencions, amb independència de les accions que siguin procedents.

Seran causes de reintegrament de les subvencions:

- Obtenció de la subvenció amb falsificació de les condicions requerides o amb ocultació d'aquelles que ho haguessin impedit.

- Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

- Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient.

- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com també l'incompliment de les obligacions comptables o de conservació de documents quan d'això se'n derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s'ha donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades.

- Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com també dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

- Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com també dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això se'n derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s'ha donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

El beneficiari tindrà l'obligació de col·laborar en aquesta inspecció, tot proporcionant les dades requerides i facilitant, si s'escau, l'accés a les dependències on es realitzen les activitats.

Article 11. Pagaments Anticipats i Abonaments a Compte

Es podran realitzar pagaments anticipats i abonaments a compte, prorratejats de forma mensual que no podran ultrapassar en el seu conjunt el 90% de la quantitat atorgada; essent el 10% restant abonat un cop justificat el destí de la subvenció d'acord amb l'establert en l'article 9 d'aquestes bases.

L'òrgan concedent podrà sol·licitar dels beneficiaris la prestació de garantia, que es podrà constituir per algun dels mitjans previstos en la normativa de contractació pública.

Article 12. Modificació de la Resolució

Concedida la subvenció, a sol·licitud de l'interessat, l'òrgan concedent podrà acordar-ne la modificació, amb informe previ del Delegat d'Àrea o, si s'escau, de la Comissió de Concessió de Subvencions, sempre que es compleixin els requisits següents, apreciats amb caràcter discrecional:

- Que les circumstàncies que justifiquen la modificació no depenguin de la voluntat del beneficiari.

-Que les condicions, elements o circumstàncies que es van tenir en compte per concedir la subvenció, s'han modificat fet pel qual és necessari procedir a una revisió de la subvenció concedida.

Article 13. Compatibilitat de les Subvencions

La concessió d'aquestes ajudes serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o ajuda.

Les presents bases foren aprovades per Ple Ordinari, celebrat el 18 de novembre de 2015.

Torrefarrera, 19 de novembre de 2015

L'alcalde, Jordi Latorre Sotus

------

Inserción laboral