Bases reguladores de la concessió de subvencions destinades als comerciants, industrials i professionals que s¿acullin a la normalització lingüística dels rètols de la façana del seu establiment. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 07-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-10050

Ajuntament de la Canonja

EDICTE

Aprovades inicialment pel Ple d'aquesta entitat, en sessió ordinària celebrada en data 5 d'octubre de 2017, les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als comerciants, industrials i professionals de la Canonja que s'acullin a la normalització lingüística dels rètols de la façana del seu establiment, període 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2022, transcorregut el termini d'exposició pública, durant el qual no s'han presentat al·legacions i, per tant, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu, a continuació es publica íntegre el text de les bases aprovades:

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS COMERCIANTS, INDUSTRIALS I PROFESSIONALS DE LA CANONJA QUE S'ACULLIN A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DELS RÈTOLS DE LA FAÇANA DEL SEU ESTABLIMENT, PERÍODE 1 DE GENER DE 2018 A 31 DE DESEMBRE DE 2022.

PRIMERA.- Definició de l'objecte de la subvenció i tipus d'ajuts.

Objecte

Aquestes bases tenen com a objecte continuar promovent l'ús de la llengua catalana en l'àmbit comercial, industrial i professional de la Canonja, durant el període 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2022.

Tipus d'ajuts.

Els ajuts es concretaran en subvencionar els titulars d'establiments comercials, industrials i professionals que promoguin la normalització lingüística dels rètols de la façana dels seus establiments al municipi de la Canonja.

SEGONA.- Beneficiaris i requisits dels beneficiaris.

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els titulars de comerços (particularment o a través de la Unió de Comerciants de la Canonja), així com els titulars d'indústries i professionals de la Canonja que reuneixin els requisits establerts a les presents bases.

Queden exclosos d'aquestes subvencions aquells establiments que, en façana, s'hi hagin instal·lat aparells de condensació d'aire condicionat, contraris a l'ordenança de medi ambient en vigor.

Els beneficiaris d'aquestes subvencions hauran d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i fiscals, amb aquest Ajuntament i amb altres administracions públiques, i disposar, si així ho contempla la normativa vigent, de títol administratiu habilitant per exercir l'activitat (llicència, comunicació o declaració responsable).

Les obres d'instal·lació dels rètols publicitaris, autoritzades per l'Ajuntament, s'hauran d'ajustar a les condicions tècniques aprovades, fixades a la base setena de les presents bases reguladores.

TERCERA.- Procediment de concessió.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents necessaris, d'acord amb les presents bases, l'Ajuntament ho requerirà directament a l'interessat per tal que, en el termini màxim i improrrogable de deu dies, pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmits.

Un cop presentades les sol·licituds, l'òrgan instructor realitzarà d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució.

Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan col·legiat encarregat de formular a l'òrgan concedent la proposta de concessió a través de l'òrgan instructor, ha d'emetre un informe en el que s'ha de concretar el resultat de l'avaluació efectuada.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es notificarà a l'interessat en la forma que estableixi la convocatòria, i es concedirà un termini de deu dies per a presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no constin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

Examinades les al·legacions adduïdes pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva, que ha d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d'acord amb les bases reguladores, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris en la fase d'instrucció, perquè comuniquin la seva acceptació. S'entendrà acceptada la subvenció quan així s'hagi manifestat a la sol·licitud per part de l'interessat.

L'òrgan competent ha de resoldre el procediment de concessió en el termini de quinze dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució.

Mitjançant la resolució s'acordarà tant l'atorgament de les subvencions, com la desestimació i la no concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la impossibilitat material sobrevinguda.

La resolució del procediment s'ha de notificar als interessats, d'acord amb la normativa de procediment administratiu.

QUARTA.- Òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidoria de Promoció Econòmica.

CINQUENA.- Contingut de la sol·licitud i documentació.

Contingut.

Les sol·licituds de subvencions es presentaran al Registre general de l'Ajuntament de la Canonja (c- Raval, 11) en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte, per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquestes sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació establerta en les presents bases.

Els interessats podran efectuar consultes o rebre assessorament a través de l'àrea de Promoció econòmica de l'Ajuntament, al carrer Raval, 11. Aquesta regidoria també oferirà assessorament lingüístic per normalitzar la resta de material comercial, industrial i professional com etiquetatge, bosses, factures, publicitat, etc.

Documentació a presentar.

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant els impresos oficials que estaran a disposició dels interessats a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) i a la pàgina web municipal www.lacanonja.cat.

A les sol·licituds s'hi faran constar la identificació de l'establiment objecte de l'actuació, el pressupost complet i detallat del rètol a instal·lar, així com un plànol o dibuix on figuri la situació del rètol en relació a la façana de l'immoble, i les mides del mateix.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

a) Còpia del NIF-CIF-NIE-DNI del sol·licitant.

b) Documentació que acrediti la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.

c) Còpia del títol administratiu habilitant per exercir l'activitat (llicència, comunicació o declaració responsable), si la normativa vigent així ho requereix.

d) Pressupost complet i detallat de les despeses derivades de l'actuació.

e) Plànol o dibuix on figuri la situació del rètol en relació a la façana de l'immoble, i les mides del mateix.

f) Dades bancàries.

g) Declaracions responsables de:

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Aquest requisit serà comprovat d'ofici per l'administració.

- No percebre qualsevol altra subvenció per a la mateixa finalitat procedent d'altres administracions públiques, d'altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o internacionals.

- Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que s'adjunten són certes.

- Que es compleixen i s'accepten tots els requisits que exigeix la convocatòria per sol·licitar i atorgar ajuts.

- Que, en cas que es rebi la subvenció que se sol·licita, l'accepta.

- Que s'accepta i es compleix la normativa general vigent que regula les subvencions que atorga aquest Ajuntament.

- Que està assabentat-da que cal que justifiqui, amb documents, les subvencions que atorgui aquest Ajuntament.

- Que autoritza a l'Ajuntament de la Canonja a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, entre aquests els de l'Administració Tributària, com també altres dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, o en qualsevol altre organisme que tingués atribuïda la competència per verificar les dades contingudes en aquesta sol·licitud.

- Que està informat-da del contingut de l'apartat de comunicació que consta en la sol·licitud.

- No trobar-se incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model normalitzat d'aquesta declaració responsable serà facilitat per l'Ajuntament.

h) Tots aquells altres documents previstos en el model de sol·licitud que s'aprovi.

SISENA.- Convocatòria i termini de presentació de la sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds s'iniciarà, un cop publicada la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona a través de la Base de dades nacional de subvencions, a partir de l'1 de gener de 2018 i fins al 31 de desembre de 2022.

SETENA.- Criteris de baremació i avaluació de les sol·licituds. Aplicació pressupostària.

Criteris de baremació i avaluació de les sol·licituds.

La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50 per 100 del cost del rètol, sense que en cap cas l'import de la subvenció a percebre per actuació pugui excedir de:

Sol·licitud de subvenció Quantia màxima de subvenció

Exercici 2018 400 euros

Exercici 2019 420 euros

Exercici 2020 440 euros

Exercici 2021 460 euros

Exercici 2022 480 euros

Les condicions tècniques per a les instal·lacions publicitàries comercials, industrials i professionals són les que a continuació es detallen:

Rètols de plafó (Sense sortint apreciable)

1. Es situaran de forma tal que no trenquin la continuïtat i composició de la façana, sense ocultar elements d'interès o significatius de l'edifici, i preferiblement ocupant els buits arquitectònics ja existents en les façanes.

2. El sortint màxim podrà ser de 10 cm i s'haurà d'instal·lar a una alçada mínima de 2,50 metres sobre la rasant de la vorera.

3. L'alçada del rètol no podrà ser superior a 0,75 metres.

Rètols en banderola

1. Es situaran de forma tal que no trenquin la continuïtat i composició de la façana, sense ocultar elements d'interès o significatius de l'edifici.

2. El sortint màxim de la banderola, amidada perpendicularment a façana, podrà ser de 0,60 metres com a màxim.

3. S'instal·laran separats del pla de façana un màxim de 0,10 metres.

4. El gruix de la banderola, amidat en sentit paral·lel a la façana, no podrà superar els 0,40 metres.

5. El vol del rètol no podrà ser superior en cap punt a l'amplada de la vorera menys 0,50 metres.

6. S'haurà d'instal·lar el rètol a una alçada mínima de 2,5 metres sobre la rasant de la vorera, sense que l'alçada del mateix sigui superior al nivell mitjà del forjat de la planta baixa.

7. No es permet la instal·lació de rètols en el vèrtex dels angles de les façanes.

Tendals amb publicitat

1. Es situaran de forma tal que no trenquin la continuïtat i composició de la façana, sense ocultar elements d'interès o significatius de l'edifici.

2. El vol del tendal no podrà ser superior en cap punt a l'amplada de la vorera menys 0,50 metres.

3. L'alçada mínima de la barra tensora serà de 2,20 metres, com a mínim, sobre el nivell de la rasant de la vorera.

4. Qualsevol element del tendal, inclosos els serrells, hauran de situar-se, com a mínim a 2,10 metres sobre el nivell de la rasant de la vorera.

Aplicació pressupostària.

L'Ajuntament de la Canonja consignarà fons suficient a la corresponent aplicació de despeses dels pressupostos anuals en què hagin de satisfer-se les subvencions.

VUITENA.- Composició de la Comissió qualificadora.

La Comissió qualificadora, òrgan col·legiat encarregat d'examinar i valorar les sol·licituds, estarà formada per l'arquitecte municipal i per l'administrativa de l'àrea d'alcaldia.

En tot cas, figurarà a l'expedient l'informe d'intervenció sobre l'existència de crèdit disponible suficient.

NOVENA.- Termini per a l'atorgament i notificació de la resolució.

L'òrgan competent per a l'aprovació dels ajuts, que serà l'alcaldia, en el termini màxim de dos mesos des de la data de presentació de les sol·licituds, dictarà resolució amb indicació del beneficiari i l'import de l'ajut concedit. En cas de denegació, s'especificarà el motiu.

La manca de resolució dins d'aquest termini produeix efectes desestimatoris.

Un cop presentada la sol·licitud, verificat el seu contingut i previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, el sol·licitant rebrà l'autorització de l'Ajuntament de la Canonja per instal·lar el rètol i se li comunicarà l'atorgament de la corresponent subvenció.

L'aprovació de la concessió de l'ajut econòmic per part de l'Ajuntament implicarà una reserva de crèdit a favor del sol·licitant, que es farà efectiva una vegada presenti la documentació establerta a la base desena de les presents bases.

Les subvencions que s'atorguin, per ordre d'entrada al Registre, s'aplicaran amb càrrec al fons consignat en el pressupost de despeses de l'exercici pressupostari en què hagi tingut entrada la sol·licitud de l'interessat, en tant que el dit fons disposi de consignació.

Aquelles peticions que s'ajustin a les bases i no puguin ser ateses durant l'exercici per manca de disponibilitat pressupostària, segons queda determinat en el paràgraf anterior, percebran l'ajut a l'exercici següent.

La notificació de la resolució comunicant el resultat del procediment es durà a terme de manera individualitzada a cadascun dels sol·licitants.

DESENA.- Termini i forma de justificació per part dels beneficiaris del compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció i l'aplicació dels fons percebuts.

La instal·lació autoritzada haurà de finalitzar-se dins el termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

Finalitzada la instal·lació del rètol, el beneficiari sol·licitarà als serveis tècnics municipals la inspecció i la verificació de que s'ajusta a l'autorització concedida, així com el pagament de la subvenció.

El pagament de la subvenció serà tramitat un cop s'hagi verificat la justificació de l'actuació objecte de subvenció, i un cop el personal tècnic de l'Ajuntament hagi elaborat un informe favorable de comprovació.

El pagament es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària al número de compte presentat.

Les instal·lacions dels rètols en català quedaran exempts de qualsevol taxa municipal.

ONZENA.- Incompatibilitats.

Aquestes subvencions són compatibles amb la resta d'ajuts previstos per aquests conceptes rebudes d'altres administracions però, en cap cas, podrà excedir de l'import total de la despesa ocasionada.

DOTZENA.- Obligacions del beneficiari.

El beneficiari resta obligat a:

a) Facilitar tota la informació que li sigui requerida per part de l'Ajuntament.

b) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenti la concessió de la subvenció.

c) Justificar davant l'administració el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.

d) Sotmetr e's a les actuacions de comprovació i control que siguin degudament requerides pels òrgans municipals, aportant quanta informació li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.

e) Comunicar a l'administració l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com s e'n tingui coneixement.

f) Procedir al reintegrament dels fons públics percebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) Els sol·licitants que s'acullin a aquestes bases es comprometen a respectar i complir les recomanacions dels serveis tècnics municipals.

TRETZENA.- Vigència dels ajuts.

La convocatòria resta oberta per als exercicis 2018 a 2022, considerant els terminis previstos en la base sisena, en relació a la presentació de sol·licituds.

Mai no es podrà invocar com a precedent la concessió d'un ajut o subvenció per a aquest objectiu i no prejutja la seva ulterior concessió en noves edicions de l'activitat objecte de subvenció.

CATORZENA.- Revocació, modificació, renúncia i nul·litat.

L'Ajuntament pot modificar o, fins i tot, revocar els ajuts i subvencions concedits per alteració substancial de les condicions que en motivaren el seu atorgament.

En cas que l'import de subvenció concedit per l'Ajuntament superés el cost suportat pel mateix concepte, com a conseqüència de l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, també podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

El beneficiari pot renunciar a l'ajut o subvenció i queda alliberat del compliment de les càrregues i condicions que se li hagin imposat. La renúncia s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat subvencionada i, preferiblement, en el moment de la notificació de la concessió. En cas que la renúncia es produeixi un cop efectuat el cobrament, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de la quantitat percebuda.

L'obligació de satisfer la subvenció esdevé nul·la de ple dret si l'acte que la va atorgar es va dictar sense la cobertura pressupostària corresponent.

QUINZENA.- Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa. Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l'interessat autoritza a l'Ajuntament de la Canonja a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

SETZENA.- Publicitat.

Les subvencions concedides a l'empara de la present convocatòria es faran públiques al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat, i un extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb posterior publicació al Butlletí oficial de la província de Tarragona.

DISSETENA.- Dret supletori.

Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran les establertes en el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny i la llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Salvador Ferré Budesca, alcalde actal.

La Canonja, 24 de novembre de 2017

...

Comercio y marketing
Industrialización
Desarrollo económico
Medio Ambiente
Catalán